intTypePromotion=1

ISDN và băng thông rộng với Frame Relay và ATM - Phần 2 Mạng số đa dịch vụ - Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
148
lượt xem
54
download

ISDN và băng thông rộng với Frame Relay và ATM - Phần 2 Mạng số đa dịch vụ - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các giao diện và chức năng ISDN Ch-ơng này , chúng ta sẽ xem xét một loạt các vấn đề liên quan đến kiến trúc ISDN khi nhìn từ góc độ ng-ời sử dụng. Về tổng thể, ng-ời sử dụng không cần quan tâm đến chức năng bên trong hay cơ chế của một mạng ISDN. Tuy nhiên, ng-ời sử dụng phảI quan tâm đến bản chất của giao diện và cách thức yêu cầu và cung cấp các dịch vụ. Trong ch-ơng này có sáu vấn đề sẽ đ-ợc xem xét: ? Cấu trúc truyền dẫn: Cách thức các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ISDN và băng thông rộng với Frame Relay và ATM - Phần 2 Mạng số đa dịch vụ - Chương 6

 1. ch−¬ng 6 C¸c giao diÖn vμ chøc n¨ng ISDN Ch−¬ng nµy , chóng ta sÏ xem xÐt mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kiÕn tróc ISDN khi nh×n tõ gãc ®é ng−êi sö dông. VÒ tæng thÓ, ng−êi sö dông kh«ng cÇn quan t©m ®Õn chøc n¨ng bªn trong hay c¬ chÕ cña mét m¹ng ISDN. Tuy nhiªn, ng−êi sö dông ph¶I quan t©m ®Õn b¶n chÊt cña giao diÖn vµ c¸ch thøc yªu cÇu vµ cung cÊp c¸c dÞch vô. Trong ch−¬ng nµy cã s¸u vÊn ®Ò sÏ ®−îc xem xÐt: ♦ CÊu tróc truyÒn dÉn: C¸ch thøc c¸c kªnh logic cung cÊp c¸c dÞc vô t¶I ®−îc tæ chøc ®Ó truyÒn dÉn trªn mét vßng néi h¹t. ♦ C¸c cÊu h×nh, giao diÖn ng−êi sö dông - m¹ng: C¸ch thøc c¸c t−¬ng quan ng−êi dïng – ISDN ®−îc tæ chøc vÒ mÆt chøc n¨ng vµ lµm thÕ nµo ®Ó nã chØ dÉn cÊu h×nh thiÕt bÞ thùc tÕ còng nh− ®Þnh nghÜa vÒ giao diÖn ng−êi sö dông – ISDN. ♦ KiÕn tróc giao thøc: CÊu tróc cña c¸c giao thøc ng−êi sö dông – m¹ng vµ mèi quan hÖ cña chóng víi m« h×nh OSI. ♦ C¸c kÕt nèi ISDN: C¸c d¹ng kÕt nèi tõ ®Çu ®Õn cuèi mµ ISDN hç trî. ♦ §Þnh vÞ (Addressing): C¸ch thøc ng−êi dïng gäi ®i x¸c ®Þnh ng−êi dïng ®−îc gäi ®Ó cho m¹ng cã thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn vµ chuyÓn ph¸t. ♦ Trao ®æi lµm viÖc (Interworking): Kh¶ n¨ng mét thuª bao ISDN thiÕt lËp mét liªn kÕt v¬I mét thuª bao trªn m¹ng kh«ng ph¶I lµ ISDN. 6.1. CÊu tróc truyÒn dÉn §−êng èng kü thuËt sè gi÷a c¬ quan trung t©m vµ thuª bao ISDN sÏ ®−îc sö dông ®Ó t¶I mét sè c¸c kªnh liªn l¹c. Dung l−îng cña èng, còng tøc lµ sè l−îng c¸c kªnh ®−îcc t¶I, cã thÓ thay ®æi theo ng−êi sö dông. CÊu tróc truyÒn dÉn cña bÊt lú mét liªn kÕt truy cËp nµo còng ®Òu d−îc x©y dùng tõ c¸c d¹ng kªnh sau: ♦ Kªnh B : 64 kb/s ♦ Kªnh D : 16 hoÆc 64 kp/s ♦ Kªnh H : 384 (Ho), 1538 (H11) hoÆc 1920 (H12) kb/s Kªnh B lµ mét kªnh ng−êi dïng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó t¶I d÷ liªu sè, tiÕng sè ®· m· ho¸ PCM, hoÆc mét hçn hîp c¸c giao dich tèc ®é thÊp bao gåm c¶ d÷ liÖu sè vµ tiÕng ®· sè ho¸ ®−îc m· ho¸ ë tèc ®é b»ng mét phÇn cña 64 kb/s. Trong tr−êng hîp hçn hîp giao dÞch, toµn bé giao dÞch cña kªnh B ph¶I d−îc chuyÓn ®Õn cïng mét ®IÓm cuèi; cã nghÜa lµ, phÇn tö c¬ b¶n cña chuyÓn m¹ch kªnh chÝnh lµ kªnh B. NÕu kªnh B chøa tõ hai kªnh con trë lªn th× tÊt c¶ c¸c kªnh con ph¶I ®−îc t¶I qua cïng mét m¹ch gi÷a cïng c¸c thuª bao. Cã ba kiÓu kÕt nèi cã thÓ ®−îc thiÕt lËp trªn mét kªnh B: http://www.ebook.edu.vn
 2. ♦ ChuyÓn m¹ch kªnh: T−¬ng tù nh− dÞch vô sè chuyÓn m¹ch mµ ngµy nay th«ng dông. Ng−êi sö dông ®Æt mét cuéc gäi vµ liªn kÕt chuyÓn m¹ch kªnh sÏ ®−îc thiÕt lËp víi mét ng−êi sö dông kh¸c trªn m¹ng. Mét tÝnh chÊt lý thó lµ viÖc thiÕt lËp cuéc gäi kh«ng diÔn ra trªn kªnh B mµ ®ù¬c thùc hiÖn b»ng c¸ch sö dông b¸o hiÖu kªnh chung. ♦ ChuyÓn m¹ch gãi: Ng−êi sö dông ®−îc kÕt nèi víi mét node chuyÓn m¹ch gãi, vµ d÷ liÖu sÏ ®−îc trao ®æi víi c¸c ng−êi sö dông kh¸c th«ng qua X.25. ♦ B¸n th−êng trùc: §©y lµ kÕt nèi víi mét ng−êi sö dông kh¸c ®−îc lËp nªn do sù s¾p xÕp tõ tr−íc vµ kh«ng cÇn ph¶I cã mét giao thøc thݪt lËp cuéc gäi. §IÒu nµy còng t−¬ng ®−¬ng nh− mét ®−êng d©y ®i thuª. ViÖc g¸n 64 kb/s lµ tèc ®é kªnh ng−êi sö dông chuÈn lµm næi bËt lªn nh÷ng nh−îc ®IÓm c¬ b¶n cña viÖc chuÈn ho¸. Tèc ®é nµy ®−îc chän lµ hiÖu qu¶ nhÊt cho tiÕng nãi ®· ®−îc sè ho¸, tuy vËy c«ng nghÖ ®· tiÕn ®Õn møc mµ t¹i tèc ®é 32 kb/s hoÆc thËm chÝ nhá h¬n còng vÉn thùc hiÖn ®−îc viÖc t¸I t¹o tiÕng nãi víi møc ®é tho¶ m·n t−¬ng ®−¬ng. §Ó hiÖu qu¶, cÇn ph¶i cã mét tiªu chuÈn ®Ó h¹n chÕ c«ng nghÖ t¹I mét ®iÓm x¸c ®Þnh nµo ®ã. Tuy nhiªn vµo thêi ®IÓm tiªu chuÈn ®ã ®−îc th«ng qua th× cã thÓ nã ®· l¹c hËu mÊt råi. Kªnh D cã hai môc ®Ých. §Çu tiªn, nã sÏ t¶i th«ng tin b¸o hiÖu kªnh chung ®Ó kiÓm so¸t c¸c cuéc gäi chuyÓn m¹ch kªnh trªn c¸c kªnh B cã liªn quan t¹i giao diÖn ng−êi sö dông. Thªm n÷a, kªnh D cã thÓ ®−îc sö dông cho chuyÓn m¹ch gãi hoÆc viÔn ký tèc ®é thÊp (100 b/s) vµo c¸c thêi ®IÓm kh«ng cã th«ng tin b¸o hiÖu nµo chê ®îi. H×nh 6.1 tãm t¾t c¸c d¹ng trao ®æi d÷ liÖu ®−îc hç trî trªn c¸c kªnh B vµ D. C¸c kªnh H ®−îc cung cÊp cho th«ng tin ng−êi sö dông ë c¸c tèc ®é bit cao h¬n. Ng−êi sö dông cã thÓ dïng mét kªnh nh− thÕ nh− lµ mét trung kÕ tèc ®é cao hoÆc chia nhá kªnh theo s¬ ®å TDM riªng cña ng−êi sö dông. C¸c vÝ dô vÒ øng dông cã thÓ kÓ tíi fax nhanh, video, d÷ liÖu tèc ®é cao, audio chÊt l−îng cao vµ c¸c luång th«ng tin hîp kªnh ë c¸c tèc ®é d÷ liÖu thÊp h¬n. C¸c d¹ng kªnh nµy ®−îc nhãm thµnh c¸c cÊu tróc tuyÒn dÉn ®−îc chµo trän gãi cho ng−êi sö dông. C¸c cÊu tróc ®−îc ®Þnh nghÜa tèt nhÊt ( H×nh 6.1 ) lµ cÊu tróc kªnh c¬ sá ( truy cËp c¬ së ) vµ cÊu tróc kªnh s¬ cÊp (truy cËp s¬ cÊp). Truy cËp c¬ së gåm cã hai kªnh B 64 kb/s song c«ng vµ mét kªnh D 16 kb/s song c«ng. Tèc ®é bit toµn phÇn, theo c¸ch tÝnh sè häc ®¬n gi¶n, lµ 144 kb/s. Tuy vËy, ®Þnh khu«n, dång bé ho¸ vµ c¸c bit tiªu ®Ò kh¸c n©ng tèc ®é bit toµn phÇn trªn mét mèi liªn kÕt truy cËp c¬ së lªn 192 kb/s; Chi tiÕt vÒ c¸c bit tiªu ®Ò nµy sÏ ®−îc giíi thiÖu trong Ch−¬ng 7. DÞch vô c¬ së ®−îc dù kiÕn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña hÇu hÕt c¸c ng−êi sö dông riªng lÎ, kÓ c¶ c¸c thuª bao t¹i nhµ vµ c¸c v¨n phßng nhá. Nã cho phÐp sö dông ®ång thêi c¸c øng dông tiÕng vµ mét sè øng dông d÷ liÖu, ch¼ng h¹n nh− truy cËp Internet, liªn kÕt víi mét dÞch vô b¸o ®éng trung t©m, fax, teletext, v.v... C¸c dÞch vô nµy cã thÓ ®−îc truy cËp qua mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®a chøc n¨ng ®¬n lÎ hay mét vµi http://www.ebook.edu.vn
 3. thiÕt bÞ ®Çu cuèi riªng biÖt. Trong c¶ hai tr−êng hîp, mét giao diÖn vËt lý duy nhÊt sÏ ®−îc cung cÊp. HÇu hÕt c¸c vßng néi h¹t hai-d©y hiÖn cã cã thÓ hç trî giao diÖn nµy. Trong mét sè tr−êng hîp, mét hoÆc c¶ hai kªnh B ®Òu kh«ng ®−îc sö dông. §IÒu nµy sÏ dÉn tíi mét giao diÖn B +D hoÆc D, thay v× giao diÖn 2B + D. Tuy nhiªn, ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ viÖc thùc hiÖn m¹ng, tèc ®é d÷ liÖu t¹I giao diÖn sÏ duy tr× ë 192 kb/s. Dï sao, ®èi víi c¸c thuª bao cã c¸c yªu cÇu khiªm tèn h¬n vÒ truyÒn dÉn th× cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ b»ng c¸ch sö dông giao diÖn c¬ së rót gän. B¶ng 6.1. C¸c chøc n¨ng kªnh ISDN Kªnh D (16 kb/s) Kªnh B (64 kb/s) B¸o hiÖu TiÕng sè C¬ së PCM 64 kb/s N©ng cao Tèc ®é bit thÊp (32 kb/s) D÷ liÖu tèc ®é thÊp D÷ liÖu tèc ®é cao Videotext ChuyÓn m¹ch kªnh Teletex ChuyÓn m¹ch gãi ThiÕt bÞ ®Çu cuèi Lo¹I kh¸c ViÔn ký Fax C¸c dÞch vô khÈn cÊp Video quÐt chËm Qu¶n lý n¨ng l−îng Truy cËp s¬ cÊp ®ù¬c dµnh cho cho ng−êi sö dông víi nh÷ng yªu cÇu vÒ dung l−îng cao h¬n, vÝ dô nh− c¸c v¨n phßng cã m¹ng LAN hoÆc PBX sè. V× sù kh¸c nhau trong ph©n cÊp truyÒn dÉn sè sö dông ë c¸c n−íc kh¸c nhau nªn kh«ng thÓ cã ®−îc sù thèng nhÊt vÒ mét tèc ®oä d÷ liÖu duy nhÊt. Mü, Canada vµ NhËt sö dông mét cÊu tróc truyÒn dÉn dùa trªn tèc ®é 1.544 Mb/s; ®IÒu nµy t−¬ng øng víi thiÕt bÞ truyÒn dÉn T-1 cña AT&T. H×nh 6.1. C¸c cÊu tróc kªnh ISDN http://www.ebook.edu.vn
 4. ¥ Ch©u ¢u, 2.048 Mb/s lµ tèc ®é chuÈn. C¶ hai tèc ®é d÷ liÖu nµy ®Òu ®−îc cung cÊp nh− lµ mét dÞch vô giao diÖn s¬ cÊp. Th«ng th−êng, cÊu tróc kªnh cho tèc ®é 1.544 Mb/s sÏ lµ 23 kªnh B céng víi mét kªnh D 64 kb/s vµ, ®èi víi tèc ®é 2.048 Mb/s sÏ lµ 30 kªnh B céng víi mét kªnh D 64 kb/s. L¹I mét lÇn n÷a, kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông thÊp cã thÓ sö dông Ýt kªnh B h¬n, trong tr−êng hîp nµy cÊu tróc kªnh sÏ lµ nB + D, trong ®ã, n ch¹y tõ 1 ®Õn 23 hoÆc tõ 1 ®Õn 30 ®èi víi 2 lo¹i dÞch vô s¬ cÊp nµy. Còng nh− vËy, kh¸ch hµngg cã yªu cÇu tèc ®é d÷ liÖu cao cã thÓ ®−îc cung cÊp tõ hai giao diÖn vËt lý trë lªn. Trong tr−êng hîp nµy, mét kªnh D duy nhÊt trªn mét trong c¸c giao diÖn cã thÓ ®ñ cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu b¸o hiÖu, vµ c¸c giao diÖn kh¸c cã thÓ chØ bao gåm toµn kªnh B mµ th«i ( 24B hoÆc 31B ). Giao diÖn s¬ cÊp còng cã thÓ dïng ®Ó hç trî c¸c kªnh H. Mét sè c¸c cÊu tróc nµy cã chøa mét kªnh D 64 kb/s dµnh cho b¸o hiÖu kiÓm so¸t. Khi kh«ng cã mÆt mét kªnh D nµo, ng−êi ta gi¶ thiÕt r»ng mét kªnh D trªn mét giao diÖn s¬ cÊp kh¸c t¹I cïng mét vÞ trÝ thuª bao sÏ thùc hiÖn viÖc b¸o hiÖu cÇn thiÕt. C¸c cÊu tróc sau ®©y ®−îc thõa nhËn: ♦ C¸c cÊu tróc kªnh Ho giao diÖn tèc ®é s¬ cÊp: Giao diÖn nµy hç trî c¸c kªnh Ho 384 kb/s. C¸c cÊu tróc lµ 3Ho + D vµ 4Ho cho giao diÖn 1.544 Mb/s vµ 5Ho + D cho giao diÖn 2.048 Mb/s. ♦ C¸c cÊu tróc kªnh H1 giao diÖn tèc ®é s¬ cÊp: CÊu tróc kªnh H11 chøa mét kªnh H11 1536 kb/s. CÊu tróc kªnh H12 cã mét kªnh H12 1920 kb/s vµ mét kªnh D. ♦ C¸c cÊu tróc giao diÖn tèc ®é s¬ cÊp cho hçn hîp c¸c kªnh B vµ Ho: C¸c cÊu tróc nµy kh«ng cã hoÆc chØ cã mét kªnh D céng víi mét tæ hîp cã thÓ bÊt kú cña c¸c kªnh B vµ Ho trong kh¶ n¨ng dung l−îng cña giao diÖn vËt lý ( tøc lµ 3Ho + 5B + D hoÆc 3Ho + 6B cho giao diÖn 1.544 Mb/s). 6.2 C¸c cÊu h×nh giao diÖn ng−êi dïng - m¹ng : C¸c ®iÓm tham chiÕu vµ ph©n nhãm chøc n¨ng §Ó x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc truy cËp ng−êi sö dông ISDN, hiÓu biÕt vÒ cÊu h×nh dù kiÕn cña thiÕt bÞ t¹i ®Þa ®iÓm ng−êi sö dông vµ vÒ c¸c giao diÖn chuÈn cÇn thiÕt lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng. B−íc ®Çu tiªn lµ nhãm c¸c chøc n¨ng cã thÓ tån t¹I trªn c¸c ®Þa ®iÓm cña ng−êi dïng theo c¸c c¸ch cã thÓ ®−a ra ®−îc nh÷ng cÊu h×nh vËt lý thùc tÕ. H×nh 6.2 cho thÊy mét c¸ch gi¶I quyªt nhiÖm vô nµy b»ng c¸ch sö dông: ♦ Ph©n nhãm theo chøc n¨ng: C¸c s¾p xÕp h÷u h¹n nhÊt ®Þnh c¸c thiÕt bÞ vËt lý hoÆc c¸c tæ hîp c¸c thiÕt bÞ. ♦ C¸c ®IÓm tham chiÕu: C¸c ®IÓm gi¶I ph¸p sö dông ®Ó t¸ch c¸c nhãm chøc n¨ng. Mét m¹ch analog víi m« h×nh OSI cã thÓ cã Ých ë ®©y. §éng c¬ chñ yÕu cho cÊu tróc OSI 7 líp lµ nã cung cÊp mét khu«n khæ cho viÖc chuÈn ho¸. Mét khi c¸c chøc n¨ng ®−îc thùc hiÖn ë mçi líp ®−îc xac ®Þnh th× c¸c tiªu chuÈn giao thøc sÏ cã thÓ ®−îc http://www.ebook.edu.vn
 5. x©y dùng t¹i tõng líp. ViÖc nµy sÏ tæ chøc c«ng tiÖc tiªu chuÈn mét cach rÊt hiÖu qu¶ vµ h−íng dÉn cho c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm. H¬n thÕ n÷a, b»ng c¸ch ®Þnh nghÜa c¸c dÞch vô mµ mçi líp cung cÊp cho líp cao h¬n ngay trªn nã th× c«ng viÖc á mçi mét líp cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch ®éc lËp. Chõng nµo mµ giao diÖn gi÷a hai líp cßn æn ®Þnh th× cã thÓ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p kü thuËt m¬I, kh¸c nhau trªn mét líp mµ kh«ng lµm ¶nh h−ëng g× ®Õn c¸c líp l©n cËn. Trong tr−êng hîp ISDN, kiÕn tróc trªn ®Þa ®IÓm cña thuª bao sÏ ®−îc chia ra vÒ mÆt chøc n¨ng thµnh c¸c nhãm ®−îc ph©n biÖt nhê c¸c ®iÓm tham chiÕu. L¹i mét lÇn n÷a, ®iÒu nµy sÏ tæ chøc mét c¸ch hiÖu qu¶ c«ng viÖc tiªu chuÈn vµ h−íng dÉn cho c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ. Mét khi c¸c tiªu chuÈn giao diÖn æn ®Þnh vÉn tån t¹I th× c¸c c¶I tiÕn kü thuËt trªn bÊt kú mÆt nµo cña giao diÖn còng cã thÓ thùc hiÖn ®−îc mµ kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c nhãm chøc n¨ng l©n cËn. Cuèi cïng, víi c¸c giao diÖn æn ®Þnh, thuª bao sÏ tù do mua thiÕt bÞ tõ nh÷ng nhµ cung cÊp kh¸c nhau cho c¸c nhãm chóc n¨ng kh¸c nhau miÔn lµ thiÕt bÞ t−¬ng thÝch víi c¸c tiªu chuÈn giao diÖn t−¬ng øng. H×nh 6.2. C¸c ®iÓm tham chiÕu ISDN vµ c¸c nhãm chøc n¨ng §Çu tiªn ta h·y xem xÐt c¸c nhãm chøc n¨ng. KÕt thóc m¹ng 1 (NT1) gåm c¸c chøc n¨ng cã thÓ ®−îc xem lµ thuéc vÒ líp OSI 1 – cã nghÜa lµ, c¸c chøc n¨ng liªn quan ®Õn viÖc kÕt thóc ®iÖn vµ vËt lý cña ISDN t¹i c¬ së cña ng−êi sö dông (B¶ng 6.2). NT1 cã thÓ ®−îc ®IÒu khiÓn bëi nhµ cung cÊp ISDN vµ t¹o thµnh mét biªn giíi cho m¹ng. Biªn giíi nµy sÏ c« lËp ng−êi sö dông víi c«ng nghÖ cña vßng thuª bao vµ giíi thiÖu mét giao diÖn kÕt nèi vËt lý míi ®Ó g¾n víi thiÕt bÞ cña ng−êi sö dông. Ngoµi ra, NT1 sÏ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng b¶o tr× ®−êng d©y ch¼ng h¹n nh− kiÓm tra vßng vµ qu¶n lý thùc hiÖn. NT1 hç trî ®a kªnh (cã nghÜa lµ ë møc ®é vËt lý, luång bit cña c¸c kªnh nµy sÏ ®−îc hîp l¹I víi nhau b»ng c¸ch sö dông kü thuËt hîp kªnh ph©n thêi ®ång bé). Sau cïng, giao diÖn NT1 cã thÓ hç trî ®a thiÕt bÞ trong mét s¾p xÕp ®a giät ( multidrop ). Ch¼ng h¹n, mét giao diÖn t¹I nhµ cã thÓ bao gåm mét m¸y ®IÖn tho¹I, mét m¸y tÝnh c¸ nh©n, mét hÖ thèng b¸o ®éng, tÊt c¶ ®Òu g¾n víi mét giao diÖn NT1 duy nhÊt th«ng qua http://www.ebook.edu.vn
 6. mét ®−êgn d©y ®a giät. §èi víi mét cÊu h×nh nh− vËy, NT1 sÏ cã c¶ mét thuËt to¸n gi¶I ph¸p contention ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc truy cËp tíi kªnh D; thuËt to¸n nµy ®−îc m« t¶ trong ch−¬ng 7. B¶ng 6.2. C¸c chøc n¨ng cña c¸c nhãm chøc n¨ng ISDN NT1 NT2 TE Xö lý giao thøc Xö lý giao thøc c¸c líp 2 vµ 3 KÕt thóc truyÒn dÉn ®−êng C¸c chøc n¨ng b¶o tr× Hîp kªnh c¸c líp 2 vµ 3 B¶o tr× ®−êng vµ kiÓm tra C¸c chøc n¨ng giao diÖn ChuyÓn m¹ch thùc hiªn C¸c chøc n¨ng kÕt nèi TËp trung Theo dâi thêi gian víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c C¸c chøc n¨ng b¶o tr× ChuyÓn nguån KÕt thóc giao diÖn vµ c¸c Hîp kªnh líp 1 chøc n¨ng líp 1 kh¸c KÕt thóc giao diÖn, bao gåm kÕt thóc ®a giät cã sö dông gi¶i ph¸p contention líp 1 KÕt thóc m¹ng 2 (NT2) lµ mét thiÕt bÞ th«ng minh cã thÓ gåm c¶ ®Õn tÝnh chøc n¨ng líp 3 OSI, phô thuéc theo yªu cÇu. NT2 cã thÓ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chuyÓn m¹ch vµ tËp trung. VÝ dô vÒ NT2 lµ PBX, mét bé ®IÒu khiÓn thiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ mét m¹ng LAN. VÝ dô, mét PBX sè cã thÓ cung c¸c c¸c chøc n¨ng NT2 ë c¸c líp 1, 2 vµ 3. Mét bé ®IÒu khiÓn thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®¬n gi¶n chØ cã thÓ cung cÊp c¸c chøc n¨ng NT2 t¹I c¸c líp 1 vµ 2. Vµ mét bé hîp kªnh ph©n thêi ®¬n gi¶n chØ cã thÓ cung cÊp c¸c chøc n¨ng NT2 t¹I líp 1. Mét vÝ dô vÒ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch lµ viÖc x©y dùng mét m¹ng riªng, sö dông c¸c m¹ch b¸n th−êng trùc gi÷a mét sè vÞ trÝ. Mçi mét vÞ trÝ cã thÓ cã mét PBX ho¹t ®éng nh− mét chuyÓn m¹ch kªnh hoÆc cã mét m¸y tÝnh chñ ho¹t ®éng nh− mét chuyÓn m¹ch gãi. Chøc n¨ng tËp trung chØ ®¬n gi¶n cã nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ hîp, g¾n víi PBX sè, LAN, hoÆc bé ®IÒu khiÓn thiÕt bÞ ®Çu cuèi, cã thÓ truyÒn dÉn ®−îc d÷ liÖu qua ISDN. ThiÕt bÞ ®Çu cuèi ®Ó chØ thiÕt bÞ cña thuª bao cã sö dông ISDN. Cã 2 d¹ng. thiÕt bÞ ®Çu cuèi loai 1 (TE1) ®Ó chØ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó hç trî giao diÖn ISDN chuÈn. VÝ dô nh− c¸c m¸y ®IÖn tho¹I sè, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi d÷ liÖu/tiÕng tÝch hîp, vµ m¸y fax sè. thiÕt bÞ ®Çu cuèi lo¹I 2 (TE2) gåm c¸c thiÕt bÞ kh«ng ph¶I ISDN hiÖn cã. VÝ dô nh− c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi cã giao diÖn vËt lý, nh− RS-232, vµ c¸c m¸y tÝnh chñ cã giao diÖn X.25. C¸c thiÕt bÞ nh− vËy ®ßi hái ph¶I cã bé chuyÓn ®æi thiÕt bÞ ®Çu cuèi (TA) ®Ó c¾m vµo mét giao diÖn ISDN. C¸c ®Þnh nghÜa vÒ c¸c nhãm chøc n¨ng còng ®Þnh nghÜa (theo ngô ý) c¸c ®IÓm tham chiÕu. §iÓm tham chiÕu T t−¬ng øng víi mét kÕt thóc m¹ng ISDN tèi thiÓu t¹I ®Þa ®IÓm cña kh¸ch hµng. Nã t¸ch riªng thiÕt bÞ cña nhµ cung cÊp víi thiÕt bÞ cña ng−êi sö dông. §IÓm tham chiÕu S t−¬ng øng víi giao diÖn cñ© c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ISDN riªng lÎ. Nã t¸ch riªng thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña ng−êi sö dông víi c¸c chøc n¨ng th«ng tin liªn l¹c cã liªn quan ®Õn m¹ng. §IÓm tham chiÕu R cung cÊp mét giao diÖn kh«ng ph¶I ISDN gi÷a c¸c thiÕt bÞ cña ng−êi sö dông (mµ kh«ng t−¬ng thÝch víi ISDN) víi http://www.ebook.edu.vn
 7. thiÕt bÞ chuyÓn ®æi. Th«ng th−êng, giao diÖn nµy sÏ tu©n theo khuyÕn nghÞ ITU-T cña X series hoÆc V series. §iÓm tham chiÕu cuèi cïng, ®−îc minh ho¹ trªn H×nh 6.2 , lµ ®IÓm tham chiÕu U. Giao diÖn nµy m« t¶ tÝn hiÖu d÷ liÖu song c«ng trªn ®−êng thuª bao. HiÖn nay, ®IÓm tham chiÕu nµy kh«ng cßn ®−îc ®Þnh nghÜa trong I.411, n¬I quy ®Þnh r»ng “kh«ng cã ®IÓm tham chiÕu nµo ®−îc g¸n cho ®−êng truyÒn dÉn v× mét giao diÖn ng−êi sö dông – m¹ng ISDN kh«ng tham gia vµo vÞ trÝ nµy”. C¸c dù th¶o ban ®Çu cña I.411, cho tíi 1981, ®· ®Þnh nghÜa mét ®iÓm tham chiÕu nh− vËy. Vµo n¨m 1981, ®Þnh nghÜa nµy ®· bÞ bá ®i mµ kh«ng ®−îc gi¶i thÝch, ®Ó ®−îc thay thÕ b»ng mét kh¼ng ®Þnh tån t¹i ®Õn phiªn b¶n cuèi n¨m 1984 cña I.411 vµ sau ®ã còng kh«ng bÞ bá ®i. Tuy nhiªn, còng cã Ých khi ®Þnh nghÜa mét tiªu chuÈn giao diÖn U ®Ó cho kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng lùa chän viÖc mua thiÕt bÞ tõ c¸c ng−êi cung cÊp kh¸c nhau trªn hai mÆt cña giao diÖn. §· cã nh÷ng nç lùc ®¸ng kÓ trong c¸c nhãm tiªu chuÈn Hoa Kú cïng víi ITU-T ®Ó x©y dùng mét tiªu chuÈn giao diÖn U dùa trªn c¸c kü thuËt hñy tiÕng väng. Nh÷ng nç lùc nµy ®em l¹I kÕt qu¶ vÒ mét tiªu chuÈn Hoa Kú (sÏ nãi trong Ch−¬ng 7). Vµo thêi ®iÓm nµy, vÉn ch−a râ lµ liÖu tiªu chuÈn nµy cã ®−îc ITU-T chÊp thuËn hay kh«ng. Hç trî dÞch vô CÊu tróc ®· ®−îc ®Þnh nghÜa trªn H×nh 6.2 cã thÓ liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô ISDN. §IÒu nµy gióp lµm râ thªm sù kh¸c biÖt giòa c¸c dÞch vô mang (bearer services) vµ c¸c dÞch vô tõ xa (teleservices), võa ®ång thêi còng lµm râ thªm c¸c ý nghÜa cña c¸c nhãm chøc n¨ng vµ c¸c ®iÓm tham chiÕu. C¸c dÞch vô mang ®−îc hç trî bëi ISDN ®−îc truy cËp t¹I c¸c ®IÓm 1 vµ/hoÆc 2 (c¸c ®iÓm T vµ S). Trong c¶ hai tr−êng hîp, kh¸I niÖm dÞch vô c¬ së lµ nh− nhau. Do vËy, mätt dÞch vô mang cã cÊu tróc 8-kHz 64-kb/s mode kªnh kh«ng h¹n chÕ cã thÓ ®−îc cung cÊp t¹i mét trong hai ®iÓm tham chiÕu. Sù lùa chän gi÷a hai ®iÓm truy cËp 1 vµ 2 tïy thuéc vµo cÊu h×nh cña thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c t¹I vÞ trÝ cña kh¸ch hµng. T¹i ®iÓm truy cËp 4 ( ®iÓm tham chiÕu R), c¸c dÞch vô ®· chuÈn ho¸ kh¸c (vÝ dô nh− c¸c giao diÖn X series vµ V series) cã thÓ truy cËp ®−îc. §iÒu nµy cho phÐp c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh«ng t−¬ng thÝch víi c¸c tiªu chuÈn giao diÖn ISDN còng cã thÓ sö dông ®−îc kÕt hîp víi c¸c dÞch vô mang. §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi nh− vËy, mét bé chuyÓn ®æi thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn ®æi tiªu chuÈn hiÖn cã sang tiªu chuÈn ISDN. Mét chuyÓn ®æi nh− vËy cã thÓ gåm tèc ®é d÷ liÖu, tõ analog sang sè, hoÆc c¸c tÝnh chÊt giao diÖn kh¸c. C¸c ®iÓm truy cËp 3 vµ 5 cung cÊp truy cËp cho c¸c dÞch vô tõ xa. C¸c dÞch vô tõ xa ISDN kÕt hîp c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi hîp víp tiªu chuÈn ISDN sÏ ®−îc truy cËp t¹I ®IÓm 3. C¸c dÞch vô tõ xa sö dông nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi dùa trªn c¸c tiªu chuÈn kh«ng ph¶I ISDN hiÖn cã sÏ ®−îc truy cËp t¹I ®iÓm 6. §èi víi c¸c dÞch vô nµy, còng http://www.ebook.edu.vn
 8. nh− ®èi víi cac dÞch vô mang, cã thÓ sÏ ph¶i cÇn ®Õn mét bé chuyÓn ®æi thiÕt bÞ ®Çu cuèi. H×nh 6.3. C¸c vÝ dô vÒ c¸c cÊu h×nh vËt lý cho c¸c giao diÖn ng−êi sö dông- m¹ng ISDN C¸c cÊu h×nh truy cËp Dùa trªn c¸c ®Þnh nghÜa vÒ nhãm chøc n¨ng v¸ ®IÓm tham chiÕu, ITU-T ®· ®Ò xuÊt nhiÒu cÊu h×nh kh¶ dÜ cho c¸c giao diÖn ng−êi sö dông – m¹ng ISDN. §IÒu nµy ®−îc minh ho¹ trªn h×nh 6.3. L−u ý r»ng t¹i ®Þa ®iÓm cña kh¸ch hµng cã thÓ cã c¸c giao diÖn t¹I S vµ T, t¹i S nh−ng kh«ng t¹i T, t¹i T nh−ng kh«ng t¹I S, hoÆc t¹I giao diÖn tæ hîp S-T. Tr−êng hîp ®Çu tiªn (S vµ T) lµ trùc tiÕp nhÊt: mét hoÆc nhiÒu phÇn cña thiÕt bÞ t−¬ng øng víi tõng nhãm chøc n¨ng. VÝ dô ®· ®−îc ®ua ra khi ta ®Þnh nghÜa c¸c nhãm chøc n¨ng. Trong tr−êng hîp thø hai (S , kh«ng T ), c¸c chøc n¨ng cña NT1 vµ NT2 ®−îc kÕt hîp. Trong tr−êng hîp nµy, chøc n¨ng kÕt thóc ®−êng ®−îc kÕt hîp víi c¸c chøc n¨ng giao diÖn ISDN kh¸c. Hai t×nh huèng kh¶ dÜ còng ®−îc ph¶n ¸nh qua s¾p xÕp nµy. Nhµ cung cÊp ISDN cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng NT1. nÕu cïng mét nhµ cung cÊp ®ã cung http://www.ebook.edu.vn
 9. cÊp lu«n m¸y tÝnh, LAN vµ/hoÆc c¶ thiÕt bÞ PBX sè, c¸c chøc n¨ng NT1 cã thÓ ®−îc tÝch hîp vµo trong thiÕt bÞ kh¸c nµy. Nãi c¸ch kh¸c, chøc n¨ng NT1 kh«ng cÇn ph¶I lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu cña chµo hµng ISDN vµ cã thÓ ®−îc rÊt nhiÒu nhµ cung cÊp kh¸c nhau ®−a ra. Trong tr−êng hîp nµy, mét nhµ cung cÊp LAN hoÆc PBX sè cã thÓ tÝch hîp chøc n¨ng NT1 vµo trong thiÕt bÞ cña hä. H×nh 6.4. C¸c vÝ dô vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng NT1 vµ NT2. Trong tr−êng hîp thø 3 (T, kh«ng S), c¸c chøc n¨ng NT2 vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi (TE) ®−îc kÕt hîp l¹i. Mét kh¶ n¨ng ë ®©y lµ mét hÖ m¸y tÝnh chñ hç trî cho c¸c ng−êi dïng nh−ng còng ho¹t ®éng nh− mét chuyÓn m¹ch gãi trong mét m¹ng chuyÓn m¹ch gãi riªng cã sö dông ISDN cho trung kÕ. Mét kh¶ n¨ng kh¸c ë ®©y lµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®−îc hç trî bëi c¸c giao diÖn chuÈn kh«ng ph¶I lµ ISDN. Kh¶ n¨ng nµy ®−îc minh ho¹ trªn H×nh 6.3f vµ sÏ ®−îc th¶o luËn tiÕp. CÊu h×nh cuèi cïng (giao diÖn S-T kÕt hîp) minh ho¹ mét ®Æc ®IÓm quan träng cña tÝnh t−¬ng thÝch giao diÖn ISDN: Mét thiÕt bÞ thuª bao ISDN, ch¼ng h¹n nh− mét m¸y ®IÖn tho¹I, cã thÓ trùc tiÕp kÕt nèi víi bé kÕt thóc vßng thuª bao hoÆc vµo mét PBX http://www.ebook.edu.vn
 10. hay LAN b»ng c¸ch sö dông cïng c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña giao diÖn vµ do vËy sÏ b¶o ®¶m ®−îc tÝnh di chuyÓn ®ù¬c (tÝnh c¬ ®éng). H×nh 6.4 cho mét sè c¸c vÝ dô vÒ c¸ch thøc mét kh¸ch hµng cã thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng NT1 vµ NT2. C¸c vÝ dô nµy cho thÊy r»ng mét chøc n¨ng ISDN cho tr−íc cã thÓ thùc hiÖn ®−îc b»ng c¸ch dïng c¸c c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ r»ng c¸c chøc n¨ng ISDN kh¸c nhau cã thÓ kÕt hîp ®−îc vµo trong mét thiÕt bÞ duy nhÊt. VÝ dô, H×nh 6.4c cho th¸y mét m¹ng LAN cã thÓ giao diÖn víi ISDN b»ng c¸ch sö dông mét giao diÖn truy cËp c¬ së hoÆc s¬ cÊp, trong khi c¸c thiÕt bÞ cña ng−êi sö dông sÏ dïgn mét giao diÖn hoµn toµn kh¸c (tø lµ, mét giao diÖn LAN token-ring). Mét tËp hîp bæ sung c¸c cÊu h×nh ®−îc ITU-T ®Ò xuÊt. C¸c cÊu h×nh nµy gåm c¸c tr−êng hîp trong ®ã thuª bao cã nhiÒu h¬n mét thiÕt bÞ t¹I mét ®IÓm giao diÖn cô thÓ nµo ®ã, nh−ng kh«ng qu¸ nhiÒu ®Õn møc mét PBX hay LAN kh«gn ®¶m ®−¬ng ®−îc. Trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, cã thÓ cã c¸c giao diÖn vËt lý hîp (multiple ) t¹i mét ®iÓm tham chiÕu duy nhÊt. C¸c vÝ dô ®−îc ®−a ra trªn H×nh 6.5. H×nh 6.5a vµ 6.5b cho thÊy c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi hîp ®−îc kÕt nèi víi m¹ng, hoÆc th«ng qua mét ®−êng ®a giät hoÆc th«ng qua mét ®a cæng NT1. Nh÷ng tr−êng hîp nµy kh«ng yªu cÇu c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi riªng lÎ ph¶I giao tiÕp ®−îc víi nhau, nh− trong LAN, mµ ®ßi hái r»ng mçi mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi ph¶I cã thÓ liªn l¹c ®−îc víi m¹ng. http://www.ebook.edu.vn
 11. H×nh 6.5c vµ 6.5d cung cÊp c¸c ®a kÕt nèi gi÷a c¸c TE1 vµ NT2. Hai h×nh nµy Ýt nhiÒu t−¬ng øng víi PBX vµ LAN, mét c¸ch t−¬ng øng. H×nh 6.5e cho thÊy tr−êng hîp cña ®a thiÕt bÞ NT1, trong khi 6.5f cho thÊy tr−êng hîp trong ®ã NT1 cung cÊp mét hîp kªnh líp 1 cho c¸c ®a kÕt nèi. Hai cÊu h×nh cuèi cïng chØ ra r»ng hoÆc S hoÆc T, chø kh«ng ph¶I c¶ hai, kh«ng cÇn ph¶I t−¬ng øng víi mét giao diÖn vËt lý trong mét cÊu h×nh cô thÓ. Ta ®· nh¾c ®Õn tæ hîp cña NT1 vµ NT2. NgoµI ra, mét NT2 cã thÓ ®−îc trang bÞ kh¶ n¨ng g¾n trùc tiÕp vµo thiÕt bÞ TE2. 6.3. kiÕn tróc giao thøc ISDN Sù ph¸t triÓn cña c¸c tiªu chuÈn cho ISDN bao gåm c¶ sù ph¸t triÓn cña c¸c giao thøc qua l¹i gi÷a mét ng−êi sö dông ISDN vµ m¹ng, vµ gi÷a hai ng−êi sö dông ISDN víi nhau. §−a c¸c giao thøc ISDN míi nµy vµo m« h×nh kÕt nèi hÖ thèng më (OSI) lµ mét mong muèn. §iÒu nµy sÏ gióp ph©n biÖt c¸c vÊn ®Ò kiÕn tróc giao thøc c¬ b¶n mét c¸ch dÔ dµng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c giao thøc ISDN. Dï vÒ b¶n chÊt cã chung môc ®Ých nh−ng m« h×nh OSI kh«ng ®¹i diÖn cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng giao thøc cÇn thiÕt trong mét ISDN. §Æc biÖt, mét ng¨n xÕp 7 líp ®¬n gi¶n kh«ng cã mèi quan hÖ gi÷a mét giao thøc b¸o hiÖu - ®iÒu khiÓn trªn kªnh D dïng ®Ó b¾t ®Çu, duy tr× vµ kÕt thóc mét kÕt nèi trªn kªnh B hoÆc H. §Ó cã ®−îc lo¹i tÝnh chøc n¨ng nµy, ITU-T ®· x©y dùng mét m« h×nh tham chiÕu giao thøc phøc t¹p h¬n, ®−îc ®Þnh nghÜa trong I.320 vµ minh ho¹ trong H×nh 6.6. Trong m« h×nh nµy, cã hai ng¨n xÕp ph©n líp cña c¸c ®¬n vÞ giao thøc trong mét nhãm chøc n¨ng duy nhÊt: • Khèi giao thøc ng−êi sö dông: Cã nhiÖm vô ®éc quyÒn vÒ truyÒn trong suèt c¸c th«ng tin cña ng−êi sö dông • Khèi giao thøc ®iÒu khiÓn: Cã nhiÖm vô ®éc quyÒn vÒ hç trî b¸o hiÖu ISDN C¸c giao thøc ng−êi sö dông lµ c¸c giao thøc truyÒn thèng, ch¼ng h¹n nh− X.25, ®−îc m« h×nh ho¸ nhê m« h×nh OSI. C¸c giao thøc ®iÒu khiÓn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau : • §iÒu khiÓn mét kÕt nèi m¹ng (vÝ dô nh− thiÕt lËp vµ kÕt thóc) H×nh 6.6. C¸ch nh×n tæng thÓ vÒ kiÕn tróc giao • §iÒu khiÓn c¸c cuéc gäi truyÒn thèng thøc http://www.ebook.edu.vn
 12. • §iÒu khiÓn viÖc sö dông mét kÕt nèi ®· ®−îc thiÕt lËp (vÝ dô nh− thay ®æi c¸c ®Æc ®iÓm dÞch vô trong mét cuéc gäi) • Cung cÊp c¸c dÞch vô phô trî Cuèi cïng, m« h×nh tham chiÕu giao thøc ISDN bao gåm mét chøc n¨ng qu¶n lý mÆt b»ng c¾t qua tÊt c¶ c¸c líp cña giao thøc. ThuËt ng÷ mÆt b»ng ®Ó chØ mèi quan hÖ hîp tac qua l¹i gi÷a c¸c giao thøc trªn cïng mét líp thuéc c¸c hÖ thèng kh¸c nhau. Chøc n¨ng qu¶n lý mÆt b»ng bao gåm hµng lo¹t c¸c chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng cho phÐp hÖ qu¶n trÞ m¹ng ®IÒu khiÓn ®−îc c¸c tham sè vµ ho¹t ®éng cña c¸c hÖ tõ xa vµ cho phÐp mét hÖ néi h¹t thu thËp cÊu h×nh vµ d÷ liÖu ho¹t ®éng ®Ó b¸o c¸o víi hÖ qu¶n trÞ m¹ng. H×nh 6.7 C¸c giao thøc ISDN t¹I giao diÖn ngêi dïng-m¹ng H×nh 6.7 ®−a ra c¸c giao thøc cã liªn quan ISDN ®· ®−îc th¶o luËn trong phÇn nµy cña cuèn s¸ch trong bèi c¶nh cña m« h×nh OSI. Chó ý r»ng b¸o hiÖu ®IÒu khiÓn vÒ c¬ b¶n lµ chøc n¨ng kªnh D nh−ng d÷ liÖu còng cã thÓ ®−îc truyÒn qua kªnh nµy . ISDN vÒ mÆt c¬ b¶n kh«ng quan t©m ®Õn viÖc sö dông líp 4-7. C¸c líp ®Çu cuèi-®Çu cuèi ®−îc khai th¸c bëi ng−êi dïng ®Ó trao ®æi th«ng tin. Truy cËp m¹ng chØ khai th¸c c¸c líp 1-3. Líp 1 ®−îc ®Þnh nghÜa trong I.430 vµ I.431 , x¸c ®Þnh giao diÖn vËt lý cho truy cËp c¬ së vµ s¬ cÊp. Bëi v× c¸c kªnh B vµ D ®−îc hîp kªnh ®Ó truyÒn qua cïng 1 giao diÖn vËt lý , c¸c chuÈn ho¸ nµy ®−îc ¸p dông cho c¶ hai lo¹I kªnh. Trªn líp nµy , cÊu tróc cña c¸c giao thøc cho 2 lo¹I kªnh lµ kh¸c nhau. http://www.ebook.edu.vn
 13. §èi víi kªnh D, mét chuÈn liªn kÕt d÷ liÖu míi, LAPD ®−îc ®Þnh nghÜa. ChuÈn nµy dùa trªn HDLC vµ ®−îc c¶i tiÕn theo yªu cÇu ISDN. TÊt c¶ truyÒn dÉn trªn kªnh D theo khu«n d¹ng cña khung LAPD mµ khung ®ã ®−îc tr¸o gi÷a c¸c thiÕt bÞ thuª bao vµ c¸c phÇn tö chuyÓn m¹ch ISDN. Ba lo¹i øng dông ®−îc trî gióp : §iÒu khiÓn b¸o hiÖu, chuyÓn m¹ch gãi vµ telemetry. • §èi víi ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu : Mét giao thøc ®iÒu khiÓn cuéc gäi ®−îc ®Þnh nghÜa trong Q.931. Giao thøc nµy sö dông thiÕt lËp, duy tr× vµ huû bá kÕt nèi trªn kªnh B. V× thÕ nã lµ giao thøc gi÷a ng−êi dïng-m¹ng. Trªn líp 3 cã thÓ cã c¸c chøc n¨ng líp cao h¬n kÕt hîp víi b¸o hiÖu ®iÌu khiÓn ng−êi dïng-ng−êi dïng. Cßn cã c¸c vÊn ®Ì cßn tiÕp tôc ph¶I nghiªn cøu. • Kªnh D còng cã thÓ ®−îc sö dông cung cÊp c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch gãi : Trong tr−êng hîp nµy giao thøc líp 3 X.25 ®−îc sö dông vµ c¸c gãi X.25 ®−îc truyÒn trong khung LAPD. Giao thøc líp 3 X.25 ®−îc sö dông ®Ó thiÕt lËp m¸ch ¶o trªn kªnh D tíi ng−êi dïng kh¸c vµ tíi c¸c bé chuyÓn m¹ch goÝ ho¸ d÷ liÖu • Telemetry : lµ ®èi t−îng cßn ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu. Kªnh B cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó cho chuyÓn m¹ch kªnh, m¹ch b¸n vÜnh viÔn vµ chuyÓn m¹ch gãi. • Víi chuyÓn m¹ch kªnh : mét kªnh cã thÓ ®−îc khëi t¹o trªn kªnh B theo lÖnh mµ kªnh D víi giao thøc ®iÒu khiÓn cuéc gäi ®−îc sö dông cho môc ®Ých nµy. Mçi khi 1 kªnh ®−îc khëi t¹o, nã cã thÎ ®−îc sö dông ®Ó truyÒn d÷ liÖu gi÷a c¸c ng−êi dïng. T¹I ch−¬ng 2 , mét m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh cho phÐp truyÒn trong suèt ®−êng d÷ liÖu gi÷a c¸c trÑm truyÒn tin • Kªnh b¸n vÜnh viÔn : lµ 1 m¹ch trªn kªnh B mµ nã ®−îc khëi t¹o bëi tho¶ thuËn tõ tr−íc gi÷a c¸c kÕt nèi ng−êi dïng vµ m¹ng. Gièng nh− chuyÓn m¹ch kªnh , nã cÊp ®−êng trong suèt gi÷a 2 hÖ thèng dÇu cuèi. Víi c¶ chuyÓn m¹ch kªnh lÉn kªnh b¸n vÜnh viÔn , c¸c tr¹m kÕt nèi trùc tiÕp víi nhau truyÒn dÉn liªn kÕt song c«ng. Chóng tù do sö dông c¸c khu«n d¹ng , giao thøc vµ ®ång bé khung cña riªng m×nh. Do vËy theo c¸h nh×n cña ISDN líp 2-7 lµ kh«ng nh×n thÊy vµ kh«ng x¸c ®Þnh . Tuy nhiªn , thªm n÷a ITU-T cã chuÈn I.465/V.120 cho 1 chøc n¨ng ®IÒu khiÓn kÕt nèi chung cho thuª bao ISDN • Víi chuyÓn m¹ch gãi : mét kÕt nèi chuyÓn m¹ch gãi ®−îc thiÕt lËp trªn mét kªnh B gi÷a ng−êi sö dông vµ mét node chuyÓn m¹ch gãi b»ng c¸ch sö dông giao thøc ®IÒu khiÓn kªnh D. Mét khi mach ®· ®−îc thiÕt lËp, snd sÏ dïng c¸c møc X.25 2 vµ 3 ®Ó lËp nªn mét m¹ch ¶o ®èi víi mét ng−êi sö dông kh¸c trªn kªnh ®ã vad ®Ó trao ®æi dò liÖu ®· ®−îc ®ãng gãi. 6.4. C¸c kÕt nèi ISDN ISDN b¨ng hÑp cho 6 lo¹i dÞch vô th«ng tin liªn l¹c ®Çu cuèi: • C¸c cuéc gäi chuyÓn m¹ch kªnh trªn kªnh B hoÆc H • C¸c kÕt nèi b¸n th−êng trùc trªn kªnh B hoÆc H http://www.ebook.edu.vn
 14. • C¸c cuéc gäi chuyÓn m¹ch gãi trªn mét kªnh B hoÆc H • C¸c chuyÓn m¹ch gãi trªn mét kªnh D • C¸c cuéc gäi relay khung trªn mét kªnh B hoÆc H • C¸c cuéc gäi relay khung trªn mét kªnh D ChuyÓn m¹ch kªnh CÊu h×nh m¹ng vµ c¸c giao thøc cho chuyÓn m¹ch kªnh liªn quan ®Õn c¶ kªnh B vµ D. Kªnh B ®−îc dïng ®Ó trao ®æi trong suèt c¸c th«ng tin cña ng−êi sö dông. Nh÷ng ng−êi sö dông ®ang liªn l¹c cã thÓ sö dông bÊt kú giao thøc nµo mµ hä muèn cho liªn l¹c ®Çu cuèi. Kªnh D ®−îc dïng ®Ó trao ®æi th«ng tin ®IÒu khiÓn gi÷a ng−êi sö dông vµ m¹ng ®Ó thiÕt lËp vµ kÕt thóc cuéc gäi vµ truy cËp c¸c tiÖn Ých m¹ng. H×nh 6.8. CÊu h×nh vµ giao thøc m¹ng cho chuyÓn m¹ch kªnh H×nh 6.8 cho thÊy kiÕn tróc giao thøc dïng ®Ó thùc hiÖn chuyÓn m¹ch kªnh (xem B¶ng 6.3 ®Ó hiÓu c¸c H×nh 6.8, 6.11 vµ 6.12). Kªnh B ®−îc mét NT1 hoÆc NT2 phôc vô nhê sö dông chØ c¸c chøc n¨ng cña líp 1. Trªn kªnh D, mét giao thøc truy cËp m¹ng gåm 3 líp ®−îc sö dông vµ ta sÏ gi¶i thÝch sau. Cuèi cïng, qu¸ tr×nh thiÕt lËp mét m¹ch th«ng qua ISDN sÏ liªn quan ®Õn sù hîp t¸c gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch néi bé víi ISDN ®Ó thiÕt lËp nªn kÕt nèi nµy. C¸c chuyÓn m¹ch nµy t¸c ®éng qua l¹i nhê sö dông HÖ Thèng B¸o HiÖu Sè 7. http://www.ebook.edu.vn
 15. B¶ng 6.3. C¸c ký hiÖu cho c¸c H×nh 6.8, 6.11 vµ 6.12 B = Mét kªnh B ISDN D = Mét kªnh D ISDN T = ThiÕt bÞ ®Çu cuèi D-CTL = Bé ®iÒu khiÓn kªnh D SS 7 = HÖ B¸o hiÖu ITU-T 7 STP = §IÓm chuyÓn b¸o hiÖu (Kh«ng) = Kªnh kh«ng hiÖn diÖn 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 = C¸c líp trong m« h×nh tham chiÕu c¬ së ISO LEVEL = C¸c møc trong SS 7 LE = Tæng ®µi néi h¹t TE = Tæng ®µi chuyÓn tiÕp PSF = ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch gãi §−êng n»m ngang Giao thøc ngang hµng §−êng th¼ng ®øng Luång d÷ liÖu tõ líp nµy sang líp kh¸c C¸c kÕt nèi b¸n th−êng trùc Mét kÕt nèi b¸n th−êng trùc gi÷a c¸c ®iÓm tho¶ thuËn cã thÓ ®−îc cÊp trong mét kho¶ng thêi gian h÷u h¹n sau thuª bao, trong mét kho¶ng thêi gian cè ®Þnh, hoÆc trong nh÷ng kho¶ng thêi gian ®· ®−îc tháa thuËn trong mét ngµy, tuÇn hoÆc mét kho¶ng nµo ®ã. CÊu tróc giao thøc phÝa trªn ®−îc minh ho¹ trªn H×nh 6.8 còng vÉn cã gi¸ trÞ trong tr−êng hîp nµy. Nh− thÕ nghÜa lµ, chØ cã chøc n¨ng cña líp 1 lµ ®−îc giao diÖn m¹ng cung cËp; giao thøc ®iÒu khiÓn cuéc gäi kh«ng cÇn thiÕt n÷a v× kÕt nèi nµy ®· tån t¹i råi. ChuyÓn m¹ch gãi ISDN cÇn ph¶I cho phÐp ng−êi sö dông truy cËp c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch gãi cho l−u l−îng d÷ liÖu (vÝ dô nh− t−¬ng hç qua l¹I) mµ th−êng ®−îc hç trî tèt nhÊt nhê chuyÓn m¹ch gãi. Cã hai kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn dÞch vô nµy: HoÆc lµ kh¶ n¨ng chuyÓn m¹ch gãi ®−îc cung cÊp nhê mét m¹ng riªng biÖt, th−êng ®−îc gäi lµ m¹ng d÷ liÖu c«ng céng chuyÓn m¹ch gãi (PSPDN), hoÆc lµ kh¶ n¨ng chuyÓn m¹ch gãi sÏ ®−îc tÝch hîp vµo ISDN. DÞch vô PSPDN Khi dÞch vô chuyÓn m¹ch gãi ®−îc cung cÊp nhê mét m¹ng PSPDN riªng biÖt th× truy cËp vµo dÞch vô ®ã sÏ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua mét kªnh B. C¶ ng−êi sö dông v¸ PSPDN do vËy ®Òu ph¶I ®−îc kÕt nèi nh− c¸c thuª bao víi m¹ng ISDN. Trong tr−êng hîp cña PSPDN, mét hoÆc nhiÒu node m¹ng chuyÓn m¹ch gãi, ®−îc gäi lµ c¸c bé xö lý chuyÓn m¹ch gãi, sÏ ®−îc kÕt nèi víi ISDN. Ta cã thÓ liªn t−ëng mçi nod enh− vËy nh− mét DCE X.25 truyÒn thèng ®−îc bæ sung logic cÇn thiÕt ®Ó truy cËp vµo ISDN. BÊt kú mét thuª bao ISDN nµo khi ®ã còng cã thÓ liªn l¹c ®−îc, th«ng qua X.25, víi bÊt kú mét ng−êi sö dông nµo ®· kÕt nèi víi PSPDN, kÓ c¶ : http://www.ebook.edu.vn
 16. • Nh÷ng ng−êi sö dông víi mét kÕt nèii trùc tiÕp, th−êng trùc víi PSPDN • Nh÷ng ng−êi sö dông cña ISDN hiÖn ®ang cã kÕt nèi, qua ISDN, tíi PSPDN. Sù kÕt nèi gi÷a ng−êi sö dông (qua mét kªnh B) vµ bé xö lý gãi, mµ nhê ®ã nã trao ®æi ®−îc , cã thÓ hoÆc lµ chuyÓn m¹ch kªnh hoÆc b¸n th−êng trùc. Trong tr−êng hîp b¸n th−êng trùc, kÕt nèi nµy lu«n cã, vµ ng−êi sö dông cã thÓ tù do dïng X.25 ®Ó thiÕt lËp mét m¹ch ¶o víi mét ng−êi sö dông kh¸c. Trong tr−êng hîp chuyÓn m¹ch gãi, sÏ liªn quan ®Õn kªnh D, vµ chuçi c¸c b−íc sau ®©y sÏ xuÊt hiÖn ( H×nh 6.9 ): H×nh 6.9. ThiÕt lËp cuéc gäi ¶o 1. Ng−êi sö dông yªu cÇu mét kÕt nèi chuyÓn m¹ch kªnh trªn kªnh B tíi mét bé xö lý gãi th«ng qua giao thøc ®IÒu khiÓn cuéc gäi kªnh D (Q.931). 2. KÕt nèi nµy ®−îc ISDN thiÕt lËp, vµ ng−êi sö dông ®−îc th«ng b¸o qua giao thøc ®IÒu khiÓn cuéc gäi kªnh D. 3. Ng−êi sö dông thiÕt lËp mét m¹ch ¶o víi mét ng−êi sö dông kh¸c th«ng qua thñ tôc thiÕt lËp cuéc gäi X.25 trªn kªnh B (®· m« t¶ trong Ch−¬ng 3). §IÒu nµy ®ßi hái r»ng ®Çu tiªn, mét kÕt nèi liªn kÕt d÷ liÖu cÇn ph¶I ®−îc thiÕt lËp gi÷a ng−êi sö dông vµ bé xö lý gãi, nhê sö dông LAPB. 4. Ng−êi sö dông kÕt thóc mach ¶o nhê X.25 trªn kªnh B. 5. Sau khi mét hoÆc nhiÒu cuéc gäi ¶o trªn kªnh B, ng−êi dïng ®· thùc hiÖn xong vµ c¸c tÝn hiÖu qua kªnh D ®Ó kÕt thóc kÐt nèi chuyÓn m¹ch kªnh trªn node chuyÓn m¹ch gãi. 6. ISDN kÕt thóc kÕt nèi. H×nh 6.10 chØ ra cÊu h×nh chøa c¸c dÞch vô nµy. Trong h×nh nµy ng−êi dïng sö dông c¸c thiÕt bÞ DTE cã 1 giao diÖn víi DCE X.25. Tõ ®ã, mét TA ph¶i cÇn ®Õn. §æi l¹i, X25 cã thÓ lµ chøc n¨ng ®−îc tÝch hîp cña mét TE1 ISDN kh«ng cÇn ®Õn mét TA riªng biÖt. http://www.ebook.edu.vn
 17. H×nh 6.10 Truy cËp tíi PSPDN cho dÞch vô mode gãi TA=Terminal Adapter NT=Network Terminal 1 or 2 ET=Exchange Terminal PLP=Packet-level Procedure PSPDN=Packet-switching Public Data Network AU =ISDN access unit H×nh 6.11 CÊu h×nh m¹ng vµ c¸c giao thøc ®Ó chuyÓn m¹ch gãi khi dïng kªnh B víi chuyÓn m¹ch kªnh DÞch vô ISDN Khi dÞch vô chuyÓn m¹ch gãi ®−îc cung cÊp bëi ISDN , chøc n¨ng xö lÝ gãi ®−îc cung cÊp bªn trong ISDN, c¶ bëi c¸c thiÕt bÞ t¸ch rêi lÉn 1 phÇn cña thiÕt bÞ tæng http://www.ebook.edu.vn
 18. ®Çi. Ng−êi dïng cã thÓ kÕt nèi tíi bé sö lÝ gãi cã thÓ lµ bëi c¶ kªnh D lÉn kªnh B . Trªn kªnh B , kÐt nèi tíi bé sö lÝ gãi cã thÓ lµ bëi c¶ chuyÓn m¹ch lÉn b¸n vÜnh viÔn vµ cïng c¸c thñ tôc ®−îc miªu t¶ ngay tr−íc ®©y ®−îc ¸p dông cho c¸c kÕt nèi ®−îc chuyÓn m¹ch. Trong tr−êng hîp nµy thay v× thiÕt lËp kÕt nèi kªnh B tíi mét thuª bao ISDN kh¸c th× ( l¸ 1 bé sö lÝ gãi PSPDN ) kÕt nèi tíi 1 phÇn tö bªn trong cña ISDN nh»m sö lÝ gãi. H×nh 6.11 minh ho¹ c¸c giao thøc cã quan hÖ mËt thiÕt. H×nh 6.12 CÊu h×nh m¹ng vµ c¸c giao thøc cho chuyÓn m¹ch gãi Thªm n÷a, c¸c dÞch vô c¶u chuyÓn m¹ch gãi cã thÓ ®−îc bao hµm trªn kªnh D. §Ó truy cËp kªnh D , ISDN cung cÊp 1 kÕt nèi b¸n vÜnh viÔn tíi tr¹m chuyÓn m¹ch gãi víi ISDN. Ng−êi dïng khai th¸c giao thøc líp 3 - X.25 nh− ®· lµm trong tr−êng hîp cña mét cué gäi ¶o trªn kªnh B. T¹i ®©y , giao thøc líp 3 -X.25 ®−îc mang bëi khung LAPD. Bëi v× kªnh D còng cßn ®−îc sö dông ®Ó cho c¸c b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn . Mét vµi ph−¬ng tiÖn ®−îc cÇn ®Ó ph©n biÖt gi÷a cuéc truyÒn gãi d÷ liÖu X.25 vµ cuéc truyÒn b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn ISDN. §iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn bëi kiÓu ®Þa chØ líp liªn kÕt ®−îc gi¶i thÝch trong ch−¬ng 8 minh ho¹ c¸c giao thøc liªn quan H×nh 6.13 Truy cËp ISDN víi c¸c dÞch vô mode gãi http://www.ebook.edu.vn
 19. Trong h×nh 6.13 chØ ra cÊu h×nh cho chuyÓn m¹ch gãi bªn trong ISDN. Chó ý r»ng bÊt k× ng−êi dïng ISDN nµo cã thÓ gµi mét m¹ch ¶o X.25 víi bÊt k× ng−êi dïng ISDN nµo kh¸c trªn c¶ kªnh B lÉn kªnh D. H¬n n÷a nã cho truy cËp tíi X.25 trªn ISDN vµ PSPDN kh¸c b»ng c¸c thñ tôc m¹ng diÖn réng t−¬ng øng. Mét thñ tôc chung gÇn gòi lµ X.75 qua m¹ng diÖn réng gi÷a 2 m¹ng X.25 c«ng céng 6.5 §Þa chØ Trong m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng diÖn réng, mét cuéc gäi cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh dùa trªn sè ®iÖn tho¹i cña ng−êi bÞ gäi. §Ó kÕt nèi ®iÖn tho¹i diÖn réng, mçi 1 thuª bao ph¶i cã 1 sè ®iÖn tho¹i duy nhÊt vµ m¹ng ph¶i cã kh¶ n¨ng ®Þnh xø vÞ trÝ cña thuª bao dùa trªn sè ®ã. 1 sè ®iÖn tho¹i ph¶i trî gióp 2 chøc n¨ng quan träng : • §Þnh tuyÕn cuéc gäi. • T¸c ®éng c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó tÝnh c−íc cuéc gäi. Mét c¸ch t−¬ng tù, kÕ ho¹ch ®¸nh sè cÇn thiÕt cho ISDN. KiÓu d¸nh sè cho ISDN ph¶i dùa trªn c¸c yªu cÇu sau : • DÔ hiÓu vµ ®−îc dïng bëi thuª bao • Nã cã thÓ t−¬ng øng víi c¸c sè ®ang tån t¹i vµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch chÊp nhËn • Cã thÓ më réng theo kÝch th−íc cña mËt ®é d©n thuª bao • Cã tiÖn Ých m¹ng diÖn réng víi kiÓu ®¸nh sè m¹ng c«ng céng ®ang tån t¹i Ngay tõ n¨m 1980 ®· cã sù l−u ý r»ng sè ISDN sÏ dùa trªn kÕ ho¹ch ®¸nh sè hiÖn nay cho m¹ng ®iÖn tho¹i ®−îc thÓ hiÖn trong ITU-T E.164. Tuy nhiªn E.164 chØ cho phÐp tíi 12 con sè lµ kh«ng tho¶ ®¸ng cho 1 sè l−îng lín c¸c thµnh viªn thuª bao ISDN. ISDN ph¶i chøa ®ùng kh«ng chØ ®iÖn tho¹i mµ cßn chøa 1 sè lín c¸c thiÕt bÞ d÷ liÖu. §Ó chÊp nhËn kiÓu ®¸nh sè lµ níi réng E.164. KiÓu nµy ®−îc thÓ hiÖn theo nguyªn lý sau : • Nh− ®· l−u ý, ®ã lµ sù níi réng cña E.164, ®i vµo chi tiÕt th× country code cña tho¹i chØ ra trong E.164 ®−îc sö dông ®Ó nhËn d¹ng countries trong kÕ hoach ®¸nh sè ISDN • Nã lµ sù phô thuéc vµo lo¹i dÞch vô ( tho¹i hay d÷ liÖu .. ) hay lµ ®é hoµn thiÖn cña kÕt nèi • Nã lµ c¸c con sè hÖ thËp ph©n liªn tiÕp • M¹ng diÖn réng gi÷a c¸c ISDN ®ßi hái chØ sö dông c¸c sè ISDN CÊu tróc ®Þa chØ ISDN ITU-T t¹o nªn sù ph©n biÖt gi÷a mét sè vµ mét ®Þa chØ. Mét sè ISDN lµ c¸I liªn hÖ víi m¹ng ISDN vµ s¬ ®å ®¸nh sè ISDN. Nã gåm mét th«ng tin võa ®ñ cho m¹ng ®Ó ®Þnh tuyÕn mét cuéc gäi. Th«ng th−êng, nh−ng kh«ng lu«n lu«n, mét sè ISDN sÏ t−¬ng øng víi ®iÓm g¾n kÕt thuª bao ®Õn ISDN ( tøc lµ, tíi ®IÓm tham chiÕu T ). Mét ®Þa chØ ISDN sÏ bao gåm sè ISDN vµ bÊt kú mét th«ng tin ®Þa chØ ho¸ bæ sung tïy chän vµ / hoÆc b¾t buéc nµo ®ã. Th«ng tin bæ sung nµy kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi ISDN ®Ó ®Þnh http://www.ebook.edu.vn
 20. tuyÕn cuéc gäi nh−ng l¹i cÇn t¹I vÞ trÝ thuª bao ®Ó ph©n phèi cuéc gäi tíi ®èi t−îng thÝch hîp. Th«ng th−êng, nh−ng kh«ng lu«n lu«n, mét ®Þa chØ ISDN t−¬ng øng víi mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi riªng biÖt ( tøc lµ, tíi ®IÓm tham chiÕu S ). T×nh tr¹ng nµy ®−îc minh ho¹ trªn h×nh 6.14a, h×nh nµy cho thÊy mét sè thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®−îc kÕt nèi víi mét NT2 (vÝ dô nh−, mét PBX hay mét LAN ). Toµn bé NT2 nµy cã mét sè ISDN duy nhÊt, trong khi mçi mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi riªng lÎ l¹I cã mét ®Þa chØ ISDN. Mét c¸ch kh¸c ®Ó diÔn t¶ sù ph©n biÖt gi÷a c¸c sè ISDN vµ c¸c ®Þa chØ ISDN lµ mét sè ISDN cã liªn quan ®Õn mét kªnh D, kªnh nµy cung cÊp b¸o hiÖu kªnh chung cho mét sè c¸c thuª bao, mçi mét thuª bao cã mét ®Þa chØ ISDN riªng. H×nh 6.14. §Þa chØ ho¸ ISDN Ngoµi ra cßn cã c¸c mèi liªn quan kh¸c gi÷a c¸c ®IÓm tham chiÕu víi c¸c sè vµ c¸c ®Þa chØ ISDN. Sau ®©y chóng sÏ ®−îc nãi ®Õn. H×nh 6.15 cho thÊy khu«n d¹ng cña ®Þa chØ ISDN. Mét ®Þa chØ cã khu«n d¹ng nh− vËy cã thÓ xuÊt hiÖn trong c¸c th«ng ®IÖp thiÕt lËp cuéc gäi ®−îc liªn l¹c trong c¸c giao thøc b¸o hiÖu kªnh chung ch¼ng h¹n nh− HÖ B¸o hiÖu Sè 7. C¸c yÕu tè cña ®Þa chØ nµy nh− sau: M∙ n−íc : X¸c ®Þnh n−íc ®Õn (hay khu vùc ®Þa lý) cña cuéc gäi. Nã bao gåm mét sè khac nhau c¸c con sè thËp ph©n ( tõ 1 ®Õn 3) vµ ®−îc ®Þnh nghÜa trong KhuyÕn nghÞ E.164 ( s¬ då ®¸nh sè ®iÖn tho¹i hiÖn t¹i ). • M· ®Ých quèc gia : Cã ®é dµi thay ®æi vµ mét phÇn cña sè ISDN quèc gia. NÕu c¸c thuª bao t¹i mét n−íc ®−îc phôc vô bëi mét mét hoÆc nhiÒu ISDN vµ / hoÆc m¹ng ®i ®iÖn tho¹i chuyÓn m¹ch c«ng céng ( PSTN ), nã cã thÓ ®uîc dïng ë d¹ng m· trung kÕ (m· vïng) ®Ó ®Þnh tuyÕn cuéc gäi qua m¹ng ®Ých tíi mét vïng cô thÓ cña m¹ng. M· NDC cã thÓ cung cÊp mét tæ hîp cña c¶ hai chøc n¨ng nµy nÕu ®−îc yªu cÇu. http://www.ebook.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2