KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (lớp 4)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
609
lượt xem
28
download

KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (lớp 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Kể bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe , đã đọc về đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gũi với em. -Hiểu ý nghĩa truyện tính cách của nhân vật trong mỗi câu chuyện bạn kể ,lời kể chân thật ,sinh động ,giàu hình ảnh và sáng tạo.. -Biết nhận xét , đánh giá lờì kể cảu bạn[ftheo các tiêu chí đã nêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (lớp 4)

  1. K CHUY N K CHUY N Ã NGHE Ã C I- M c tiêu: -K b ng l i c a mình m t câu chuy n ã nghe , ã c v chơi c a tr em ho c nh ng con v t g n gũi v i em. -Hi u ý nghĩa truy n tính cách c a nhân v t trong m i câu chuy n b n k ,l i k chân th t ,sinh ng ,giàu hình nh và sáng t o.. -Bi t nh n xét , ánh giá l ì k c u b n[ftheo các tiêu chí ã nêu. II- dùng d y h c: Tranh : Chú lính chì dũng c m,Võ sĩ b ng a, Chú t Nung. M t s truy n vi t v chơi c u tr em: Truy n T m Cám , truy n ng ngôn….. III- Ho t ng d y và h c:
  2. Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -G i 3 hs n i ti p nhau k l i truy n : Búp-3 hs n i ti p nhau k l i truy n. bê c a ai? b ng l i c a Búp bê.. -Nh n xét và cho i m hs . 2- Bài m i: 2.1 -Gi i thi u: -Gv nêu m c ích y/c c a ti t h c -Ki m tra hs ã tìm c truy n nhà như -T t ng ki m tra và báo cáo l i cho gv th nào ? bi t. ( Gv xem lư t , y/c hs gi i thi u nh ng truy n mà các em mang n l p). 2.2 Hư ng d n k chuy n: a- Tìm hi u bài: -Y/c 1 hs c bài. -Phân tích bài .Dùng ph n màu g ch -1 hs c bài. chân dư i nh ng t ng : chơi c a tr -L p l ng nghe. em , con v t g n gũi. -Y/c hs quan sát tranh minh ho và c
  3. tên truy n +Em còn bi t nh ng truy n nào có nhân -L p quan sát tranh minh ho . Và tr l i v t là chơi c a tr em ho c là con v t câu h i. g n gũi v i các em.? +Tên truy n : -Em hãy gi i thi u câu chuy n mìnhk cho -Chú lính chì dũng c m. các b n nghe. -Võ sĩ b ng a . b- K trong nhóm: -Chú t Nung. -Y/c hs k chuy n và trao iv ib n v tính cách nhân v t , ý nghĩa truy n. +Gv g i ý: +Nh ng truy n mà em bi t có nhân v t là -Nên k nh ng câu chuy n ngoài sgk s chơi là tr em:Chú lính chì dũng c m ư c c ng i m thêm. và Chú t Nung. -K câu chuy n ph i có u , có k t thúc , +Truy n :Võ sĩ b ng a có nhân v t là con k t truy n theo l i m r ng. v t g n gũi v i các em. +Truy n ; D Mèn bênh v c k y u, Chú mèo i hia, Con th thông minh…. -Nói v i các b n v tính cách nhân v t, ý nghĩa truy n. - 2-3 hs gi i thi u m u. c- K trư c l p: -T ch c cho hs thi k . - Khuy n khích hs h i l i b n v tính cách
  4. nhân v t và ý nghĩa truy n. - 5 -7 hs thi k chuy n . --G i hs nh n xét b n k . -Nh n xét và cho i m hs. 3- C ng c và d n dò: -Hs nh n xét b n k theo tiêu chí ã nêu. -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà k l i truy n ã nghe , ã c cho ngư i thân nghe và chu n b bài sau.
  5. SINH HO T L P ( ti t 15 ) I/ SƠ K T TU N : +Nh n xét tu n qua :hs i h c chuyên c n.Trong gi h c tham gia phát bi u xây d ng bài t t như:Dung, Th c , Th o , Nhi , Trư ng, Th o Vy. Thành ,Toàn . + Tham gia công tác i t t. +Th c hi n h i tr ng v sinh t t. +Truy bài u gi tương it t II/ NH NG ƯU I M VÀ T N T I ƯU I M: +Th c hi n t t vi c truy bài u gi . +Ghi chép bài y . +Tham gia m i ho t ng t t. T N T I: + Gi t qu n chưa t t. +H c t p không t p trung trong l p.( Cư ng , Vi n, Sơn, Th nh , Na, Như) +Còn nói chuy n như: Thành. , Hưng Nam., Y n. +Chưa, tham gia tích c c v sinh sân trư ng.(Thành, Hưng, Thuc.,Nga,Thiên).
  6. III/ BI N PHÁP KH C PH C : +T p l p t qu n, gv theo dõi , nh n xét c th . + i m danh sau khi v sinh sân trư ng,x p lo i thi ua . IV PHƯƠNG HƯ NG TU N N: -T 1 tr c l p. - Theo dõi các HS tham gia b i dư ng HS gi i,thu ti n h c phí. - Ki m tra sách v c a Sơn, Trí, Vi n, Cư ng, B o. -Ki m tra v sinh cá nhân ,móng tay, áo qu n c l p. -Thăm ph huynh em C ư ơ ng , Duy,Tr í lúc 17 gi ngày 30 / 12 / 2005) V /BÀI HÁT: Hát các bài hát i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản