KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC - Tự trọng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
107
lượt xem
6
download

KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC - Tự trọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kể chuyện - kể chuyện đã nghe , đã đọc - tự trọng', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC - Tự trọng

  1. K CHUY N K CHUY N Ã NGHE , Ã C (Ti t 6 ) I-M c tiêu: -k l i ư c b ng l i m t câu chuy n ã nghe , ã c có n i dung v lòng t tr ng , kèm c ch , i u b . -Hi u ư c ý nghĩa ,n i dung câu chuy n b n k , ánh giá l i k c a b n theo các tiêu chí ã nêu. -Có ý th c rèn luy n mình tr thành ngư i có lòng t tr ng và thói quen ham c sách. II- dùng d y h c: -B ng l p vi t s n tài. -Gv và hs chu n b nh ng câu chuy n nói v lòng t tr ng .
  2. III- Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i hs k l i câu -2 hs k chuy n và nêu chuy n v tính trung th c và ý nghĩa. nói ý nghĩa c a truy n . -Nh n xét và cho i m. 2-Bài m i: -T trư ng báo vi c 2.1-Gi i thi u:- chu n b c a các b n. -Ki m tra vi c chu n b -L p l ng nghe. truy n c a hs . -Nh ng c tính trung th c, t tr ng không tham lam … c a con ngư i u r t áng -1 hs c . quí . Hôm nay l p ta s thi xem b n nào k chuy n v lòng t - 1 hs phân tích b ng tr ng m i l và h p d n nh t. cách.nêu nh ng t ng quan tr ng trong ó. 2.2- Hư ng d n k
  3. chuy n: - 4 hs n i ti p nhau c . a- Tìm hi u bài: + T tr ng là t tôn -G i hs c bài và tr ng b n thân mình ,gi gìn phân tích . ph m giá không ai coi -Gv g ch chân nh ng t thư ng mình. ng quan tr ng b ng ph n + Truy n k v danh màu : lòng t tr ng ã nghe , tư ng Tr n Bình Tr ng v i ã c. câu nói n i ti ng “Ta thà làm --G i hs c n i ti p gi c nư c Nam con hơn làm nhau ph n g i ý.. vương x B c. -H i: +Th nào là lòng + Truy n k v Mai An t tr ng ? Tiêm trong truy n c tích S c tích dưa h u. + Em ã c nh ng câu chuy n nào nói v + Truy n k v c u bé lòng t tr ng ? Nen- li trong câu chuy n Bu i h c th d c. + Em c trong truy n c tích VN, trong truy n c l p 3, trong truy n c l p 4.,trên báo… +Em c ó câu chuy n ó âu?
  4. -L p l ng nghe. -Nh ng câu chuy n các -2 hs c thành ti ng. em v a nêu trên r t b ích . Chúng êm l i cho ta l i khuyên chân thành v lòng t tr ng c a con ngư i. -Y/c hs c kĩ ph n 3: -K chuy n trong nhóm -Gv ghi nhanh các tiêu ,nh n xét ,b sung cho nhau. chí ánh giá lên b ng. +N i dung câu chuy n úng ch : 4 i m. +Câu chuy n ngoài sgk : 1 i m. +K hay ,h p d n có i u b , c ch :3 i m. +Nêu úng ý nghĩa c a câu chuy n : 2 i m. +Tr l i ư c câu h i -Hs thi k chuy n
  5. c a b n ho c t câu h i cho -Hs khác l ng nghe và b n :1 t câu h i l i cho b n ho c i m. tr l i câu h i c a b n b- K chuy n trong -L p nh n xét . nhóm; -Gv chia nhóm 4 hs, cho ho t ng nhóm. -Gv theo dõi ,giúp hs.Y/c hs k l i truy n theo úng trình t - Gv g i ý cho hs các câu h i • Hs k h i: + Trong câu chuy n t k b n thích nhân v t nào? Vì sao? + Chi ti t nào trong truy n b n cho là hay nh t? + Câu chuy n t k mu n nói v i m i ngư i i u gì?
  6. • Hs nghe k h i: + C u th y nhân v t chính có c tính gì áng quí? + Qua câu chuy n, c u mu n nói v i m i ngư i i u gì? c- Thi k chuy n: -Gv t ch c cho hs thi k chuy n . ( lưu ý khi hs k , gv nên c 1 hs lên ghi l i tên truy n) -G i hs nh n xét b n k theo các tiêu chí ã nêu. -Gv ghi i m hs . -Bình ch n: +B n có câu chuy n hay nh t. +B n k chuy n h p d n nh t. -Tuyên dương ,khen
  7. thư ng cho hs v a o t gi i. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c và khuy n khích hs nên c truy n . -D n hs v nhà t p k l i nh ng câu chuy n mà em nghe các b n k cho ngư i thân nghe và chu n b bài sau.
Đồng bộ tài khoản