KẾ ĐÓNG CỬA BẮT GIẶC

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
15
download

KẾ ĐÓNG CỬA BẮT GIẶC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là mưu kế để cho kẻ địch lọt vào tầm kiểm soát, khống chế của mình rồi mới xử lý họ, lúc đó kẻ địch không còn đường chạy. Để sử dụng mưu kế này phải tỏ ra sơ hở, phải dùng mồi nhử để kẻ địch chủ quan, hám lợi tiến đến chiến trường đã được ta giương bẫy. Khi địch đã lọt vào vòng vây thì sập bẫy mà tiêu diệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ ĐÓNG CỬA BẮT GIẶC

  1. KẾ ĐÓNG CỬA BẮT GIẶC (Quan môn tróc tặc kế): Đây là mưu kế để cho kẻ địch lọt vào tầm kiểm soát, khống chế của mình rồi mới xử lý họ, lúc đó kẻ địch không còn đường chạy. Để sử dụng mưu kế này phải tỏ ra sơ hở, phải dùng mồi nhử để kẻ địch chủ quan, hám lợi tiến đến chiến trường đã được ta giương bẫy. Khi địch đã lọt vào vòng vây thì sập bẫy mà tiêu diệt. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Khổng Minh khi đem quân đánh Nguỵ, ngồi trên núi, thấy Trương Cáp (một tướng giỏi của Tư Mã Ý) ra vào, xong pha trong đám vạn quân, tinh thần mạnh mẽ, bèn bảo với tả hữu rằng: - Ta nghe khi xưa Trương Cáp dữ lắm, ai trông thấy cũng phải rùng mình, nay mới biết là thực. Nếu để người này, tất làm vạ cho nước Thục, phải liệu trừ đi mới xong. Sau Thục ngu xuẩn cho gọi Khổng Minh phải rút quân trở về. Trên đường rút, Khổng Minh gọi hai tướng Dương Nghi, Mã Trung vào trướng truyền bảo mật kế, sai dẫn một vạn tay cung nỏ đi mai phục trước ở hai bên đường Mộc Môn núi Kiếm Các, dặn nếu quân Nguỵ đuổi theo, nghe tiếng pháo phải kíp lăn gỗ đá ra, chặn lối đi lại, rồi cho quân nhất tề bắn xuống. Tiếp đó Khổng Minh giao nhiệm vụ nhử địch tới đường Mộc Môn cho hai tướng khác là Quan Hưng và Nguỵ Diên, giả vờ vừa đánh vừa chạy qua đường Mộc Môn. Trương Cáp đuổi đánh Nguỵ Diên và Quan Hưng. Trương Cáp càng đánh càng hăng, thấy Nguỵ Diên thua chạy, liền tế ngựa sấn theo. Bấy giờ, trời đã tối mịt, bỗng có tiếng pháo nổ vang, rồi l ửa ở trên núi bốc sáng vằng vặc, đá, gỗ quẳng xuống ngổn ngang, chặn mất đường đi lối rút. Cáp thất kinh, kêu rằng: - Ta mắc phải mẹo mất rồi! Lập tức Cáp cho rút quân nhưng không còn lối thoát. Bỗng nghe một tiếng cồng, hai bên núi hàng vạn cung nỏ bắn rra, tên bay như châu chấu. Thương hại thay cho Trương Cáp và hơn trăm bộ tướng, cùng bị bắn chết ở trong đường Mộc Môn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản