Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch đăng tuyển

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

154
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Kế hoạch đăng tuyển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch đăng tuyển

  1. LÔ GÔ CÔNG TY Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­ (tªn ®¬n vÞ) …………., ngµy …… th¸ng …… n¨m 200… sè: ………..…/tT­ kÕ ho¹ch ĐĂNG TUYỂN 1. KÕ ho¹ch tuyÓn dông: §ît ……. ­ Qóy ………../n¨m ……… 2. C¸c vÞ trÝ ­ yªu cÇu tuyÓn dông:(1) VÞ trÝ tuyÓn dông Sè lîng C¸c yªu cÇu tuyÓn dông chung 3. Thêi gian nhËn hå s¬:(2) Tõ ngµy …………….. ®Õn ngµy ……………… 4. Nguån tuyÓn dông:(3) Néi bé TruyÒn h×nh Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet §¨ng b¸o H×nh thøc kh¸c Website   c«ng   céng  Website Cty H×nh thøc kh¸c: …………………………………………………………………………………….. Chi tiÕt (4) H×nh thøc ®¨ng  Thêi lîng Thêi gian Chi phÝ Ghi chó tuyÓn B¸o §µi Kh¸c Tæng céng Maquette tuyÓn dông:(5) ( ……) BMNS-03
  2. LÔ GÔ CÔNG TY Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­ (tªn ®¬n vÞ) …………., ngµy …… th¸ng …… n¨m 200… sè: ………..…/tT­ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PH¤NG NL­HT GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP Diễn giải: (1)-Ghi các vị trí, số lượng, các yêu cầu chung của các vị trí cần tuyển... mà đơn vị đã trình duyệt trong BM-TT-01. (2)-Ghi rõ thời hạn thu hồ sơ của các ứng viên(thông thường 15 ngày sau khi đăng tuyển). (3)-Ghi rõ hình thức dự kiến đăng tuyển của đơn vị (4)-Đây là phần diễn giải cụ thể của phần (3), đơn vị cần ghi rõ, đăng báo khổ cỡ bao nhiêu(nếu là trên đài, truyền hình thì thời lượng bao lâu), số lần đăng tuyển(bao nhiêu số báo, bao nhiêu lần phát sóng...) và mức chi phí đăng tuyển. (5)-Trình mẫu maquette kèm theo tờ trình để cấp trên xem xét tính hợp lý và phê duyệt. BMNS-03
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2