intTypePromotion=1

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
655
lượt xem
148
download

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm

  1. §¬n vÞ: ………………………………        Sè ……../KH­……. KÕ ho¹ch tuyÓn dông nh©n sù §ît  ………….. N¨m ……………… Møc l­ Tæng nh©n sù Sè l­îng tuyÓn dông chi tiÕt: Th¸ng/ n¨m 200… TT Bé phËn/ Chøc danh ¬ng dù  Ghi chó HiÖn cã KÕ ho¹ch  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kiÕn 1 2 3 4 6 7 8 I Ban Gi¸m ®èc Chøc danh 1 Chøc danh 2 Chøc danh …. II Phßng Kü thuËt Chøc danh 1 Chøc danh 2 Chøc danh …. III Phßng Hµnh chÝnh KÕ to¸n Chøc danh 1 Chøc danh 2 Chøc danh …. IV Bé phËn ….. ………., ngµy      th¸ng      n¨m 200.. Ban Tæng gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh  Phßng NL­HT Gi¸m ®èc ®¬n vÞ C¸n bé NL ­ HT (®¬n vÞ) BMNS­01
  2.     n¨m 200..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2