Kế hoạch 1936/THA.VP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
6
download

Kế hoạch 1936/THA.VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch 1936/THA.VP về việc tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về tổ chức thực hiện Luật thi hành án dân sự, nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Cục Thi hành án dân sự ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch 1936/THA.VP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C THI HÀNH ÁN DÂN S c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1936/THA.VP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 K HO CH T CH C H I NGHN GIAO BAN TR C TUY N V T CH C TH C HI N LU T THI HÀNH ÁN DÂN S , NGHN NNH C A CHÍNH PH V C NG C , KI N TOÀN T CH C, CÁN B CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S NA PHƯƠNG Kính g i: Th trư ng Nguy n c Chính Th c hi n ch o c a Lãnh o B v vi c t ch c H i ngh giao ban tr c tuy n v th c hi n Lu t Thi hành án dân s , Ngh nh c a Chính ph v c ng c , ki n toàn t ch c, cán b cơ quan thi hành án dân s a phương, C c Thi hành án dân s xây d ng K ho ch t ch c h i ngh như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U: 1. ánh giá vi c chuNn b các i u ki n, ch o tháo g khó khăn, vư ng m c ki n toàn cơ b n t ch c, cán b các cơ quan thi hành án dân s theo Lu t Thi hành án dân s , Ngh nh s 74/2009/N - CP ngày 09/9/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi hành án dân s v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và công ch c làm công tác thi hành án dân s (sau ây g i chung là Ngh nh s 74/2009/N -CP) trong Quý IV năm 2009. 2. ng d ng công ngh thông tin vào công tác thi hành án dân s . II. THÀNH PH N, TH I GIAN, NA I M T CH C H I NGHN: 1. ơn v th c hi n: - ơn v ch trì: C c Thi hành án dân s ch u trách nhi m v m t n i dung, dàn d ng chương trình. - ơn v tham gia: + V T ch c-cán b . + Văn phòng B ch u trách nhi m chuNn b H i trư ng, m i và ti p ón các i bi u. + C c Công ngh Thông tin ch u trách nhi m ph i h p v i Công ty Viettel b o m phương ti n, k thu t cho vi c giao ban tr c tuy n. 2. Thành ph n tham d : S lư ng i bi u: D ki n kho ng 320 i bi u (riêng i m c u H i ngh t i Hà N i d ki n kho ng 80 i bi u): - Lãnh o B : 2 ngư i (B trư ng ch trì khai m c và k t lu n t i h i ngh , Th trư ng Nguy n c Chính) - M t s Lãnh o ơn v liên quan thu c B Tư pháp: 12 ngư i (V T ch c – cán b , Văn phòng B , V K ho ch tài chính, Thanh Tra B , C c Công ngh Thông tin, Ban Thư ký Lãnh o B )
  2. - C c Thi hành án dân s : 9 ngư i (Lãnh o C c, Lãnh o các Phòng chuyên môn thu c C c) - Giám c S Tư pháp và Trư ng Phòng t ch c cán b c a S Tư pháp (126 ngư i) - Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 126 ngư i (m i ơn v 02 ngư i g m Th trư ng, Trư ng Phòng t ch c hành chính c a cơ quan thi hành án dân s c p t nh). - i bi u là khách m i t i các cơ quan Trung ương (8 ngư i): + 01 i di n Văn phòng Trung ương ng + 01 i di n Văn phòng Qu c h i + 01 i di n U ban Tư pháp c a Qu c h i + 01 i di n Văn phòng Chính ph + 01 i di n B N i v + 01 i di n B K ho ch và u tư + 01 i di n B Tài chính + 01 i di n c a C c Thi hành án - B Qu c phòng. - i bi u là khách m i t i a phương nơi t i m c u h i ngh (15 ngư i): + 01 i di n Ban Thư ng v thành u + 01 i di n Ban t ch c thành u + 01 i di n S N i v - i di n m t s Báo, ài Trung ương và a phương (3 ngư i): + 01 i di n Báo Pháp lu t Vi t Nam + 01 i di n VTV + 01 i di n ài truy n hình thành ph H Chí Minh - Thành viên Ban t ch c h i ngh : 20 ngư i (g m lãnh o, chuyên viên các ơn v : C c Thi hành án dân s , Văn phòng B , C c Công ngh thông tin, V T ch c cán b ) 3. Th i gian d ki n: 01 bu i sáng ngày 28/10/2009 (Th 4) 4. a i m: t i 05 i m c u H i ngh t i các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, à N ng, tp H Chí Minh, C n Thơ (kèm theo Ph l c danh sách các i m c u và u m i liên h ). III. N I DUNG H I NGHN: 1. N i dung h i ngh t p trung vào nh ng v n cơ b n sau ây: 1.1. Gi i thi u nh ng i m m i cơ b n v h th ng t ch c thi hành án dân s theo Lu t Thi hành án dân s và Ngh nh s 74/2009/N -CP.
  3. - Nh ng i m m i cơ b n v h th ng t ch c thi hành án dân s theo Lu t Thi hành án dân s và Ngh nh s 74/2009/N -CP, liên h v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Nh ng thu n l i, khó khăn, thách th c t ra i v i các cơ quan thi hành án dân s trong tình hình m i. 1.2. Ki m i m, ánh giá bư c u vi c th c hi n K ho ch tri n khai th c hi n Ngh nh s 74/2009/N -CP c a B Tư pháp và Công văn s 91-CV/BCS ngày 14 tháng 9 năm 2009 c a Ban cán s ng B Tư pháp liên quan n vi c c ng c ki n toàn, t ch c cơ quan thi hành án dân s , trong ó t p trung: - Vi c ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan a phương hoàn t t th t c trình Ban thư ng v T nh y cho ý ki n v quy ho ch cán b lãnh o c a C c Thi hành án dân s t nh giai o n 2009 - 2010 i v i nh ng a phương chưa có ý ki n b ng văn b n. - Công tác rà soát và vi c ph i h p v i a phương trong vi c b nhi m c p Trư ng, c p phó c a C c Thi hành án dân s t nh, Chi c c Thi hành án dân s huy n. - K ho ch chuNn b T ch c L công b quy t nh thành l p C c Thi hành án dân s t nh, Chi c c Thi hành án dân s huy n theo quy nh c a Lu t Thi hành án dân s và Ngh nh s 74/2009/N -CP. - V n ki n toàn, thành l p t ch c ng, oàn th c a Thi hành án dân s huy n theo quy nh c a ng và các oàn th . - Công tác rà soát, ánh giá i ngũ Ch p hành viên hi n có c a cơ quan thi hành án dân s ngh b nhi m t ng ch Ch p hành viên c p huy n, Ch p hành viên c p t nh sang ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p và Ch p hành viên cao c p. - Nh ng khó khăn, vư ng m c c n ph i tháo g trong quá trình tri n khai th c hi n K ho ch tri n khai th c hi n Ngh nh s 74/2009/N -CP c a B Tư pháp và Công văn s 91-CV/BCS ngày 14 tháng 9 năm 2009 c a Ban cán s ng B Tư pháp. 2. Cách th c th c hi n: - C c Thi hành án dân s s chuNn b tài li u theo các chuyên nêu trên g i n các ơn v Thi hành án dân s b ng ư ng thư i n t các ơn v nghiên c u ch m nh t là 3 ngày trư c H i ngh giao ban. - C c Thi hành án dân s ph i h p v i Văn phòng B , C c Công ngh Thông tin, V T ch c – cán b xây d ng k ch b n giao ban, trong ó lưu ý l a ch n các ơn v phát bi u ng u các i m c u. - Các i bi u tham d h i ngh tr c ti p trao i thông tin, nh n câu h i và tr l i thông qua các i m c u h i ngh . IV. KINH PHÍ TH C HI N: a) Chi phí t ch c: Trên cơ s các quy nh pháp lu t hi n hành, C c Thi hành án dân s xây d ng d toán kinh phí cho vi c t ch c h i ngh (có B ng d toán kinh phí kèm theo). b) Ngu n kinh phí: - Chi phí v k thu t: C c Công ngh thông tin ph i h p làm vi c v iViettel Viettel h tr v m t k thu t.
  4. - Văn phòng B ch u trách nhi m v ph n kinh phí cho vi c chuNn b h i trư ng, m i và ón ti p i bi u, chi nư c u ng. - Chi cho vi c i l i, lưu trú c a i bi u các cơ quan thi hành án dân s a phương do a phương thanh toán theo ch công tác phí hi n hành. - Các kho n chi khác cho vi c t ch c h i ngh ngh ư c trích t ngu n phí thi hành án. C c Thi hành án dân s báo cáo và xin ý ki n ch o c a Th trư ng. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng Hà Hùng Cư ng ( b/c); - C c Công ngh Thông tin; - Lãnh o C c THADS; Nguy n Văn Luy n - Văn phòng BTP; - V TCCB; - Lưu: VT, h sơ (9b).
Đồng bộ tài khoản