Kế hoạch giảng dạy địa lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
222
lượt xem
34
download

Kế hoạch giảng dạy địa lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh đọc, sử dụng bản đồ địa lí; phân tích nhận xét các bản đồ địa lí; nhận xét các bảng số liệu thống kê, các tranh, ảnh tự nhiên. dân cư kinh tế, xã hội các châu lục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy địa lớp 8

 1. Trêng THCS Tæ : SINH – HOÁ – ĐỊA KÕ ho¹ch d¹y häc M«n : ĐỊA LÍ Líp : 8 Ch¬ng tr×nh : häc k× N¨m häc: 2010-2011 1. M«n häc : Địa lí 1
 2. 2. Ch¬ng tr×nh: C¬ b¶n : + N©ng cao Kh¸c Häc k× : I N¨m häc : 2010-2011 3. Hä vµ tªn gi¸o viªn §Þa ®iÓm v¨n phßng Tæ bé m«n: Phßng héi ®ång §iÖn tho¹i: 02303894266 LÞch sinh ho¹t tæ: sinh hoạt 2 tuần 1 lần vào tuần 2 và 4 của tháng Ph©n c«ng trùc tæ: 4. Các chuẩn của môn học ( theo chuẩn Bộ GD&ĐT ban hành) phù hợp với thực tế 4.1 Kiến thức. - Trình bày những kiến thức cơ bản về - Các đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, đặc điểm phát tri ển kinh t ế chung cũng như một số khu vực của Châu Á 4.2. Về kĩ năng - Sử dụng thành thạo các kĩ năng địa lý chủ yếu sau đây - Đọc, sử dụng bản đồ địa lý - Đọc, phân tích, nhận xét các bản đồ địa lý - Đọc, phân tích, nhận xét các lát cắt địa lý - Đọc, phân tích, nhận xét các bảng số liệu thống kê, các tranh, ảnh tự nhiên, dân cư kinh tế, xã hội của các châu lục, các quốc gia, khu vực trên thế giới và c ủa Việt Nam - Vẽ được một số biểu đồ liên quan đến các hiện tượng tự nhiên và kinh t ế xã hội. - Vận dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích các hiện tượng, các v ấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội, xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam. 2
 3. - Hình thành thói quyen quan sát, theo dõi, thu thập các thông tin, tài li ệu đ ịa lý qua sách, báo, tranh ảnh, truyền hình....bước đầu tổng hợp và trình bày l ại các tài li ệu đó. 4.3. Về thái độ - Có tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước thông qua vi ệc ứng x ử thích h ợp với tự nhiên và tôn trọng các thành quả kinh tế- văn hóa của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân loại. - Có niềm tin khoa học, ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lý. - Có ý trí tự cường dân tộc , niềm tin vào tương lai c ủa đ ất n ước, tâm th ế s ẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất n ước, ý th ức trách nhi ệm và tham gia tích cực vào các hoạt động sử dụng hợp lý, bảo v ệ, c ải t ạo môi tr ường, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, cộng đồng 5. Mục tiêu chi tiết (theo chuẩn của BGD & ĐT ban hành) phù hợp thực tế Mục MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 B ậc 2 Bậc3 tiêu Nội dung CHÂU Á ( TIẾP THEO) Bài 15: Đặc điểm 3.1 Trình bày được dân cư- xã hội những đặc điểm nổi bật về dân cư, Đông Nam Á xã hội của khu vực Đông Nam Á Bài 16. Đặc điểm 1.1 Trình bày đặc 2.1 Phân tích kinh tế các nước điểm nổi bật về kinh sự thay đổi cơ tế xã hội của khu vực cấu kinh tế Đông Nam Á của khu vực Đông Nam Á Đông Nam Á Bài 17. Hiệp hội 1.1 Trình bày một số 3.1 Vẽ được biểu đồ 2.1 Phân tích các nước Đông đặc điêm nổi bật về được một số thể hiện tổng sản hiệp hội các nước lợi thế của VN phẩm trong nước GDP Nam Á( ASEAN) khi ra nhập của một số nước Đông Nam Á ( A SE AN) ASEAN Đông Nam Á 3
 4. XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ CÁC CHÂU LỤC Bài 19. Địa hình 1.1 Trình bày được 3.1 Liên hệ thực tế tác 2.1 Phân tích với tác động của thế nào là nội lực, được mối động của nội ngoại nội ngoại lực ngoại lực quan hệ giữa lực lên bề mặt Trái nội lực và Đất ngoại lực 2.2 Phân tích được những tác động của nội, ngoại lực lên bề mặt Trái Đất Bài 20. Khí hậu 1.1 Trình bày được các 2.1. phân tích và cảnh quan trên đới, các kiểu khí hậu, được mối Trái Đất các cảnh quan tự nhiên quan hệ giữa chính trên Trái Đất khí hậu và cảnh quan tự nhiên trên trái đất Phân tích biểu đồ khí hậu, lượng mưa của các đới, các kiểu khí hậu Bài 21. Con người 1.1 Trình bày được 3.1 Liên hệ những tác 2.1 Phân tích và môi trường địa hoạt động sản xuất được mối động của con người nông nghiệp, công quan hệ chặt tác động đến tự nhiên lý nghiệp của con người chẽ giữa các qua thực tế trong tự nhiên hoạt động sản 3.2 Liên hệ những xuất nông biện pháp bảo vệ môi nghiệp, công trường nghiệp của con người với môi trường tự nhiên Bài 22. Việt Nam 1.1 Trình bày đặc 2.1 Xác định 3.1 Chứng minh được – Đất nước –con điểm vị trí VN trên được vị trí VN VN là nước mang đậm người bản đồ thế giới trên bản đồ bản sắc thiên nhiên, 1.2 Biết VN là một thế giới văn hóa, lịch sử của 4
 5. trong những quốc gia khu vực Đông Nam Á mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Bài 23. Vị trí giới 1.1 Trình bày được vị 3.1 Liên hệ một số 2.1 phân tích hạn, hình dạng trí địa lý, giới hạn được những biện pháp bảo vệ tài của lãnh thổ Việt lãnh thổ nước ta thuận lợi và nguyên thiên nhiên 1.2 Nêu được ý nghĩa khó khăn về vị nước ta Nam của vị trí địa lý trí địa lý và nước ta về mặt tự hình dạng lãnh nhiên, kinh tế, xã thổ VN trong hội xây dựng và 1.3 Trình bày được bảo vệ tổ đặc điểm lãnh thổ quốc nước ta Bài 23. Vùng biển 1.1 Biết diện tích, 3.1 Liên hệ một số 2.1 Phân tích Việt Nam trình bày được một số những thuận biện pháp bảo vệ tài đặc điểm của Biển lợi và khó nguyên biển Đông và vùng biển khăn do biển nước ta mang lại 1.2 Biết được nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta Bài 25. Lịch sử 1.1 Biết sơ lược về 2.1 phân tích phát triển của tự quá trình hình thành sơ đồ các vùng nhiên Việt Nam lãnh thổ nước ta qua 3 địa chất kiến giai đoạn chính và kết tạo các giai quả của mỗi giai đoạn đoạn hình thành lãnh thổ Việt Nam Bài 26. Đặc điểm 1.1 Biết được nước ta 3.1 Liên hệ các mỏ 2.1 Phân tích có nguồn tài một số nguyên khoáng sản tại địa tài nguyên khoáng sản Việt Nam nguyên khoáng sản nhân làm cạn phương, vai trò đối kiệt tài nguyên với sự phát triển kinh phong phú, đa 5
 6. dạng khoáng sản tế xã hội 1.2 Sự hình thành các 3.2 Liên hệ một số mỏ khoáng sản biện pháp bảo vệ, nước ta qua các khôi phục giai đoạn địa chất Bài 27. Thực 1.3 Nắm được các 2.1 Xác định vị hành; Đọc bản đồ tỉnh, thành phố trên trí các tỉnh trên toàn lãnh thổ VN lãnh thổ VN VN 2.2 Phân tích bản đồ khoáng sản, xác định các loại khoáng sản dựa vào ký hiệu Bài 28. Đặc điểm 1.1 Trình bày được 3.1 Giải thích đặc 2.1 phân tích địa hình Việt Nam đặc điểm chung của tính phân bậc điểm chung của địa địa hình Việt Nam và hướng hình Việt Nam nghiêng của địa hình qua lát cắt địa hình Bài 29. Đặc điểm 1.2 Nêu được vị trí, các khu vực địa đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu hình vực đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa Bài 30. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam Bài 31. Đặc điểm 1.1 Trình bày đặc 3.1 giải thích được khí hậu Việt Nam điểm chung của khí đặc điểm chung của hậu Việt Nam khí hậu VN 1.1 Trình bày những 3.1 Liên hệ những Bài 32. Các mùa 2.1 Phân tích khí hậu và thời nét đặc trưng về khí được những biện pháp khắc phục tiết ở nước ta hậu và thời tiết của thuận lợi và những khó khăn do khí hai mùa, sự khác biệt hậu mang lại tại địa khó khăn do về khí hậu và thời tiết khí hậu mang phương giữa các miền lại với đời sống và sản xuất ở VN 6
 7. Bài 33. Đặc điểm 1.1 Trình bày một số 3.1 Liên hệ địa 2.1 Phân tích sông ngòi Việt đặc điểm chung của vai trò của phương về hiện trạng sông ngòi với sử dụng tài nguyên Nam sông ngòi VN đời sống và sự nước và biện pháp phát triển kinh khắc phục tế xã hội Bài 34. Các hệ 1.1 Trình bày được 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ thuận lợi thống sông lớn ở đặc điểm sông ngòi được sự khác và khó khăn do sông nước ta Bắc Bộ, Trung Bộ, nhau về chế ngòi mang lại cho đời Nam Bộ độ nước, về sống và sản xuất của 1.2. Biết một số hệ mùa lũ của người dân ở địa thống sông lớn ở nước sông ngòi phương 3.2 Liên hệ một số ta 1.3 Nêu được một số biện pháp phòng thuận lợi và khó khăn chống lũ của các hệ của sông ngòi đối với thống sông lớn ở nước đời sống, sản xuất và ta sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước Bài 35. Thực hành 3.1 Vẽ biểu đồ phân 2.1. Phân tích về khí hậu, thủy bảng số liệu, bố văn Việt Nam bảng thống kê lưu lượng nước trong về các hệ năm ở một địa điểm thống sông lớn ( trạm thủy văn) cụ ở Việt Nam t hể Bài 36. Đặc điểm 1.1 Trình bày đặc 2.1 Giải thích 3.1 liên hệ được hiện đất Việt Nam điểm chung của Đất được đặc trạng sử dụng đất của Việt Nam điểm chung Việt Nam và địa 1.2 Nêu được đặc tính, của Đất Việt phương sự phân bố và giá trị 3.1 Liên hệ các biện Nam kinh tế của các nhóm 2.2. phân tích pháp bảo vệ tài đất chính ở nước ta sự biến động nguyên đất ở địa 1.3 Nêu được một số của tài nguyên phương và Việt Nam vấn đề lớn trong sử Đất Việt Nam dụng và cải tạo đất ở Việt Nam Bài 37. Đặc điểm 1.1 Trinh bày được 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ về hiện sinh vật Việt đặc điểm chung của được đặc trạng tài nguyên sinh sinh vật Việt Nam điểm chung vật Việt Nam Nam 1.2 Nắm được các của sinh vật kiểu hệ sinh thái rừng Việt Nam ở nước ta và phân bố 7
 8. của chúng Bài 38. Bảo vệ tài 1.1 Nêu được giá trị 3.1 Vẽ biểu đồ về 2.1 Phân tích ý nguyên sinh vật của tài nguyên sinh nghĩa của tài hiện trạng tài nguyên Việt Nam vật, nguyên nhân của nguyên Đất rừng ở Việt Nam sự suy giảm và sự cần đối với đời thiết phải bảo vệ sống và phát nguồn tài nguyên sinh triển kinh tế vật ở Việt Nam Bài 39. Đặc điểm 1.1 Trình bày được 4 2.1 Giải thích chung của tự đặc điểm chung của được 4 đặc nhiên Việt Nam tài nguyên đất Việt điểm chung của tài nguyên Nam 1.2 Nêu được những đất Việt Nam thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta Bài 40.Thực hành 2.1 Phân tích đọc lát cắt địa lý bảng số liệu tự nhiên tổng hợp nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trong miền để thấy rõ sự khác nhau về mùa mưa Bài 41. Miền Bắc 1.1 Biết được vị trí và 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ biện pháp và Đông Bắc Bắc phạm vi lãnh thổ miền được một số bảo vệ tài nguyên môi Bộ Bắc và Đông Bắc Bắc đặc điểm nổi trường của vùng Bộ bật về địa lý 3.2 Vẽ và phân tích 1.2 Biết những khó tự nhiên của biểu đồ nhiệt độ, miền lượng mưa một số địa khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai 2.2 Phân tích điểm trong vùng thác tài nguyên, bảo lát cắt địa hình vệ môi trường để thấy được hướng nghiêng của địa hình 2.3 Phân tích 8
 9. những khó khăn do thiên nhiên gây ra Bài 42. Miền Tây 1.1 Biết được vị trí và 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ biện pháp Bắc và Bắc Trung phạm vi lãnh thổ miền được một số bảo vệ tài nguyên môi Bộ Tây Bắc và Bắc Trung đặc điểm nổi trường của vùng Bộ bật về địa lý 3.2 Phân tích bảng số 1.2 Biết những khó tự nhiên của liệu nhiệt độ, lượng miền mưa một số địa điểm khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai trong vùng để thấy rõ 2.2 Phân tích thác tài nguyên, bảo lát cắt địa hình sự khác nhau về mùa vệ môi trường để thấy được mưa hướng nghiêng của địa hình 2.3 Phân tích những khó khăn do thiên nhiên gây ra Bài 43. Miền Nam 1.1 Biết được vị trí và 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ biện pháp Trung bộ và Nam phạm vi lãnh thổ được một số bảo vệ tài nguyên môi Bộ Miền Nam Trung bộ đặc điểm nổi trường của vùng và Nam Bộ bật về địa lý 1.2 Biết những khó tự nhiên của miền khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai 2.2 Phân tích thác tài nguyên, bảo lát cắt địa hình vệ môi trường để thấy được hướng nghiêng của địa hình 2.3 Phân tích những khó khăn do thiên nhiên gây ra 2.4. So sánh một số đặc điểm tự nhiên của ba miền tự nhiên ở nước ta 7. Khung phân phối chương trình ( theo PPCT của Sở GD&ĐT ban hành). Học kì 2: 34 tiết thực hiện trong 18 tuần. 9
 10. Nội dung bắt buộc/ số tiết ND tự chọn Tổng số Ghi chú tiết Thực Bài tập, Kiểm tra Lí thuyết ôn tập hành 24 6 2 2 0 34 8. Lịch trình chi tiết 1 tiết lí thuyết = 1tiết Chư Ti Hình thức tổ chức dạy PP/học liệu, ĐG cải Bài KT ơng học ết học tiến PTDH 19 * Tự học Trả lời 15 Ghi chép - Tìm hiểu chương - Bảng số liệu câu hỏi XI. cá nhân trình, lập kế hoạch tự 15.1 dân số vấn đáp Châu học. Á Đông Nam Á, - Tìm hiểu về đặc Châu Á và thế điểm dân cư – xã hội giới năm 2002 - Lược đồ các Đông Nam Á * Trên lớp nước Đông Nam - Đọc thông tin trả lời Á câu hỏi - Rút ra kết luận 20 * Tự học - Bảng số liệu - Bài tập 16 Ghi chép - Tìm hiểu về đặc 16.1, 16.2, 16.3 trắc cá nhân điểm kinh tế các nước - Lược đồ H16.1 nghiệm lược đồ phân bố Đông Nam Á * Trên lớp nông nghiệp, - Nghiên cứu thông tin công nghiệp của - Rút ra kết luận Đông Nam Á 21 * Tự học - Bài tập 17 - H17.1, 17.2 Ghi chép - Tìm hiểu về hiệp hội - Hình ảnh cờ, trắc cá nhân các nước Đông Nam Á, biểu tượng nghiệm thời gian thành lập, mục ASEAN, hình tiêu hoạt động ảnh Việt Nam * Trên lớp trong ASEAN - Nghiên cứu thông tin - Tranh ảnh về - Rút ra kết luận các nước Đông Nam Á 10
 11. 22 * Tự học 18 - Báo cáo - Ghi - Lược đồ tự - Tìm hiểu tư liệu về thực hành chép cá nhiên, kinh tế Lào và Cam Pu Chia nhân về Lào và Cam * Trên lớp Pu Chia - Viết báo cáo thực hành về Lào và Cam Phu Chia Chương XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ CÁC CHÂU LỤC (3 tiết lí thuyết + 0 tiết kiểm tra + 0 tiết thực hành = 3 tiết) Chươn Ti Hình thức tổ chức PP/học ĐG cải Bài KT học ết dạy học liệu, tiến g PTDH - Quaû Trả lời 23 * Tự học 19. Ghi chép Địa - Tìm hiểu chương câu hỏi Đòa XII. cá nhân Tổng trình, lập kế hoạch tự caàu. vấn đáp hình kết địa với tác học. - Tranh ký tự động - Tìm hiểu về tác H19.3, nhiên và của động của nội, ngoại 19.4,19. địa lý nội, lực lên bề mặt trái đất 5,19.6 các châu ngoại * Trên lớp - H19.1 lụ c lự c - thuyết trình giới lược đồ thiệu , học sinh đọc thế giới thông tin và quan sát với một kênh hình trả lời câu số dạng hỏi địa hình - Rút ra kết luận lớ n * Về nhà - H19.2 -Trả lời câu hỏi và bài --------- --- tập cuối bài. ------------- ---------- 20 24 ---------------------------- ------------ * Tự học Khí hậu và - Tìm hiểu chương cảnh trình, lập kế hoạch tự học. quan 11
 12. - Tìm hiểu về các trên dạng cảnh quan trên trái đất trái đất, các đai khí áp trên trái đất * Trên lớp - Qu¶ - Đọc thông tin kết ®Þa cÇu. hợp kênh hình tìm - Bản đồ Bài tập 3 kiến thức trả lời câu thế giới trắc Ghi chép hỏi nghiệm - cá nhân - Rút ra kết luận H20.3,20. * Tự học 4,20.5 - Đọc kiến thức cơ sgk/71,72 --------- --- bản ,73 ------------- ----------- - Trả lời câu hỏi và bài 25 tập cuối bài. 21 ---------------------------- ------------ * t ự họ c - Tìm hiểu chương Con người trình, lập kế hoạch tự học. và môi trườn - Tìm hiểu Hoạt động g địa nông nghiệp, công nghiệp của con người lý *Trên lớp - Đọc thông tin kết Trả lời hợp kênh hình tìm câu hỏi - Mét sè Ghi chép kiến thức trả lời câu tranh ảnh vào phiếu cá nhân hỏi học tập về hoạt - thảo luận câu hỏi động nông - Rút ra kết luận nghiệp, * Tự học công - Đọc kiến thức cơ nghiệp bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. Phần hai. ĐỊA LÝ VIỆT NAM 19 tiết lí thuyết + 4 tiết thực hành + 2 tiết ôn tập+ 2 tiết kiểm tra = 27 tiết Chươn Tiế Hình thức tổ chức PP/học ĐG cải Bài KT học dạy học liệu, tiến g t 12
 13. PTDH Địa lý * Tự học - Bảng Trả lời 22 26 Ghi chép Việt Việt - Tìm hiểu chương câu hỏi 22.1, cá nhân trình, lập kế hoạch tự Nam Nam H22.1 – đất học. nước - Tìm hiểu Việt Nam trên bản đồ thế giới – con ngư - Những nét văn hóa, ời chính trị, xã hội của Việt Nam *Trên lớp - Đọc thông tin kết hợp kênh hình tìm kiến thức trả lời câu hỏi - thảo luận câu hỏi ------- ----- - Rút ra kết luận về ----------- ------------ ------------ 23 ---------------------------- Vị *Tự học 27 - Đọc kiến thức cơ trí, giới bản hạn, -Tìm hiểu vị trí địa lý, hình dạng lãnh thổ Bản đồ tự hình dạng VN. nhiên VN, *Trên lớp Bài tập lãnh H23.1, thổ - Đọc thông tin kết bảng 23.1, trắc Việt hợp kênh hình tìm 23.2, 23.3 nghiệm Ghi chép kiến thức trả lời câu Nam cá nhân hỏi - thảo luận câu hỏi - Rút ra kết luận về ------- ---- *Về nhà ----------- ------------ ------------- - Đọc kiến thức cơ bản Trả lời GV: - Trả lời câu hỏi và bài câu hỏi 24 28 h24.1, tập cuối bài. 24.2,24.3, Vùng --------------------------- 24.4 Ghi chép biển * Tự học cá nhân - Tìm hiểu chương VN trình, lập kế hoạch tự học . + Tìm hiểu biển 13
 14. Đông VN *Trên lớp ------ ----- Vấn đáp ----------- ----------- * Về nhà - Tổng hợp kiến thức Trả lời 25 Ghi chép Lịch 29 làm bài tập 1,2,3 câu hỏi cá nhân sử sgk/91 phát ------------------------- triển * Tự học của - Tìm hiểu chương tự trình, lập kế hoạch tự học nhiên ------------ - Tìm hiểu lịch sử phát VN triển của tự nhiên VN - H25.1, *Trên lớp bảng - Đọc thông tin kết phụ, hợp kênh hình tìm phiếu kiến thức trả lời câu học tập hỏi - thảo luận câu hỏi - Rút ra kết luận về *Về nhà - Đọc kiến thức cơ bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. * Tự học 26 30 Đặc - Tìm hiểu chương Trả lời điểm trình, lập kế hoạch tự câu hỏi Ghi chép học tài - H26.1 cá nhân - Tìm hiểu đặc điểm lược đồ nguy khoáng sản và vùng ên khoáng phân bố khoáng sản sản VN, khoá của VN Bảng ng sản *Trên lớp 26.1, bảng - Đọc thông tin kết phụ, VN hợp kênh hình tìm phiếu học kiến thức trả lời câu tập hỏi - thảo luận câu hỏi - Rút ra kết luận về 14
 15. *Về nhà - Đọc kiến thức cơ bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. * Tự học 27 31 Báo cáo Thực - Tìm hiểu nội dung thực hành thực hành hành Ghi chép đọc cá nhân bản *Trên lớp đồ - Đọc thông tin kết - Lược đồ hợp kênh hình phân VN tự nhiên tích bản đồ hành chính VN và khoáng sản VN -Lược đồ khoáng *Về nhà sản VN - Đọc kiến thức cơ bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới * Tự học: Phiếu học Ghi chép Ôn 32 tập - Nội dung các bài 19- - GV: Câu tập của học 26 sinh hỏi ôn tập * Trên lớp Bảng - Hoàn thành phiếu phụ, học tập phiếu học - Trả lời các câu hỏi tập ôn tập - HS: Nội * Về nhà dung bài - Ôn tập chuẩn bị 19-26 kiểm tra 1 tiết 15
 16. Kiể 33 - Làm bài kiểm tra 1 Bài kiểm tiết m tra tra 1 tiết GV: Đề kiểm tra + đáp án - HS: Làm bài kiểm tra * Tự học Bài tập 28 34 Đặc - Tìm hiểu nội dung trắc điểm địa hình VN, đặc điểm nghiệm Ghi chép địa chung địa hình VN cá nhân *Trên lớp hình - Đọc thông tin kết VN hợp kênh hình phân - Lược đồ tích đặc điểm địa hình tự nhiên - Rút ra kết luận VN -H28.1 *Về nhà - Đọc kiến thức cơ bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới * Tự học - Lược đồ Bài tập 29 35 Đặc - Tìm hiểu nội dung tự nhiên trắc điểm các khu vực địa hình nghiệm VN Ghi chép *Trên lớp các -H 29.1, cá nhân - Đọc thông tin kết khu 29.2, vực hợp kênh hình phân 29.3,4,5,6 địa tích đặc điểm địa hình - Rút ra kết luận hình *Về nhà - Đọc kiến thức cơ bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới 16
 17. * Tự học Bài tập 30 36 Thực - Tìm hiểu nội dung trắc thực hành nghiệm hành Ghi chép đọc *Trên lớp cá nhân bản - Đọc thông tin kết - Lược đồ đồ hợp kênh hình phân tự nhiên địa tích bản đồ địa hình VN hình VN -H30.1, - Rút ra kết luận VN bảng phụ, *Về nhà phiếu học - Đọc kiến thức cơ tập bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới * Tự học Bài tập 31 37 Đặc - Tìm hiểu khí hậu VN trắc điểm *Trên lớp nghiệm Ghi chép - Lược đồ - Đọc thông tin kết khí cá nhân tự nhiên hậu hợp kênh hình phân VN tích bản đồ VN -Bảng - Rút ra kết luận 31.1, *Về nhà - bảng - Đọc kiến thức cơ phụ, bản phiếu học - Trả lời câu hỏi và bài tập tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới 17
 18. * Tự học Bài tập 32 38 - Tìm hiểu các mùa khí trắc Các hậu VN nghiệm mùa Ghi chép *Trên lớp khí cá nhân hậu - Đọc thông tin kết -Bảng hợp kênh hình phân và 32.1, thời tích bảng số liệu - bảng tiết - Rút ra kết luận phụ, nước *Về nhà phiếu học - Đọc kiến thức cơ ta tập bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới * Tự học Bài tập 33 39 Đặc - Tìm hiểu sông ngòi trắc điểm - Lược đồ nghiệm VN Ghi chép *Trên lớp các hệ sông cá nhân - Đọc thông tin kết thống ngòi hợp kênh hình phân sông lớn VN ở VN tích thông tin - Rút ra kết luận - Bảng *Về nhà 33.1, - Đọc kiến thức cơ - bảng bản phụ, - Trả lời câu hỏi và bài phiếu học tập cuối bài. tập - Chuẩn bị bài mới * Tự học Bài tập 34 40 - Lược đồ - Tìm hiểu các hệ trắc Các các hệ hệ thống sông ngòi VN nghiệm Ghi chép thống thốn *Trên lớp cá nhân sông lớn - Đọc thông tin kết g ở VN hợp kênh hình phân sông - Bảng lớn tích thông tin 34.1, ở - Rút ra kết luận - bảng nước *Về nhà phụ, - Đọc kiến thức cơ ta phiếu học bản tập - Trả lời câu hỏi và bài 18
 19. tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới * Tự học 35 41 Báo cáo Thực - Tìm hiểu nội dung thực hành thực hành - Lược đồ hành Ghi chép *Trên lớp các hệ khí cá nhân hậu, thống - Phân tích thông tin, thủy viết báo cáo thực hành sông lớn - Rút ra kết luận ở VN văn *Về nhà VN - 35.1 - Đọc kiến thức cơ - bảng bản phụ, - Trả lời câu hỏi và bài phiếu học tập cuối bài. tập - Chuẩn bị bài mới * Tự học Bài tập 36 42 Đặc - Tìm hiểu đặc điểm trắc điểm đất VN, các nhớm đất - Lược đồ nghiệm Ghi chép đất chính ở VN phân bố cá nhân *Trên lớp các loại VN đất chính - Phân tích thông tin, - Rút ra kết luận ở VN *Về nhà - H36.1 - Đọc kiến thức cơ - bảng bản phụ, - Trả lời câu hỏi và bài phiếu học tập cuối bài. tập - Chuẩn bị bài mới 19
 20. * Tự học Bài tập 37 43 Đặc - Tìm hiểu đặc điểm trắc sinh vật VN, vai trò nghiệm điêm Ghi chép của sinh vật VN sinh cá nhân vật *Trên lớp - H37.1 VN - Phân tích thông tin, - bảng - Rút ra kết luận phụ, *Về nhà phiếu học - Đọc kiến thức cơ tập bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới * Tự học Câu hỏi 38 44 Bảo - Tìm hiểu vai trò của vấn đáp vệ sinh vật VN Ghi chép - Bảng *Trên lớp tài cá nhân 38.1, - nguy - Phân tích thông tin, -H38.1,2,3 - Rút ra kết luận ên ,4 *Về nhà sinh - bảng vật - Đọc kiến thức cơ phụ, bản VN phiếu học - Trả lời câu hỏi và bài tập tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới * Tự học Câu hỏi 39 45 Đặc - Tìm hiểu đặc điểm vấn đáp điểm chung của tự nhiên Ghi chép chun VN cá nhân g của *Trên lớp tự - Phân tích thông tin, - bảng - Rút ra kết luận nhiên phụ, *Về nhà VN phiếu học - Đọc kiến thức cơ tập bản - Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị bài mới 20
Đồng bộ tài khoản