KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
515
lượt xem
106
download

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước hết em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để em được tiếp cận công việc tại Công ty. Để quá trình hội nhập và nắm bắt công việc một cách nhanh chóng và có hiệu quả, em xin đề xuất kế họach làm việc như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

  1. To: Cc: From : Sup: Keá hoïach laøm vieäc töø 16/02 – 25/02/2006 Date : 16/02/2006 Tröôùc heát em xin chaân thaønh caûm ôn Ban Giaùm ñoác ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå em ñöôïc tieáp caän coâng vieäc taïi Coâng ty. Ñeå quaù trình hoäi nhaäp vaø naém baét coâng vieäc moät caùch nhanh choùng vaø coù hieäu quaû, em xin ñeà xuaát keá hoïach laøm vieäc nhö sau: Thôøi Thôøi gian gian Ngöôøi tt Noäi dung coâng vieäc baét hoøan hoå trôï ñaàu taát Xem vaø thieát laäp cô caáu toå vaø xaùc ñònh nhu 01 caàu tuyeån duïng caùc vò trí Tröôûng boä phaän theo cô caáu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. 16/02 18/02 Xem nhu caàu tuyeån duïng vaø xaùc ñònh caùc vò 02 trí öu tieân tuyeån duïng tröôùc. Xem heä thoáng caùc vaên baûn hieän coù: - Noäi qui lao ñoäng - Caùc qui ñònh veà chaám coâng, tính löông vaø thanh toùan löông. 03 - Qui cheá löông vaø caùc yeáu toá traû löông Saùng Saùng Anh Trí - Baûng moâ taû coâng vieäc hieän coù 17/02 17/02 - Heä thoáng form maãu hieän coù….caùc thuû tuïc thuoäc veà HC-NS Xem vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc HÑLÑ, BHXH, 04 BHYT, BHTN… Xem HS nhaân vieân vaø kieåm tra boä HS ñaày Chieàu Chieàu 05 ñuû, caäp nhaät thoâng tin nhaân vieân. 17/02 17/02 Xem veà heä thoáng tieáp nhaän, löu chuyeån, quaûn lyù vaên thö, taøi lieäu ñeán/ñi. Heä thoáng 06 ÑT/Fax, phaân quyeàn trong vieäc söû duïng maïng Intranet vaø Internet ….. 07 Xem xeùt caùc vaán ñeà lieân quan ñeán Phaùp lyù
  2. coâng ty: giaáy pheùp kinh doanh, con daáu, ñoäi xe … löu tröõ vaø baûo quaûn. Xem qui ñònh veà laäp keá hoïach coâng vieäc 08 tuaàn, thaùng, baùo caùo, kieåm tra (kieåm soùat vieäc giao vaø quaûn lyù coâng vieäc). Danh muïc caùc thieát bò vaên phoøng, CCDC, taøi saûn coá ñònh: Nguyeân taéc quaûn lyù, löu 18/02 18/02 09 chuyeån, kieåm keâ, baûo döôõng, baûo trì, ñieàu phoái vaø baûo quaûn xe, kieåm soùat chi phí nhieân lieäu … Caùc qui ñònh veà söû duïng, quaûn lyù, ñònh möùc 10 caáp phaùt VPP, ñoàng phuïc …. 11 Xem veà heä thoáng PCCC ….
  3. Caùc vò trí coâng vieäc caàn tuyeån duïng môùi Möùc T Vò trí Soá löôïng löông döï Ghi chuù t kieán 0 1 Tröôûng Phoøng kinh doanh 01 Öu tieân gaáp 0 2 Quaûn lyù nhaõn hieäu 01 0 3 Nhaân vieân thieát keá 01 Öu tieân gaáp 0 4 Nhaân vieân quaûn lyù khu vöïc 03 0 Chöa xaùc 5 Nhaân vieân kinh doanh ñònh 0 Nhaân vieân baùn haøng Chöa xaùc 6 Showroom ñònh 0 Nhaân vieân chaêm soùc khaùch Chöa xaùc 7 haøng ñònh 0 8 Thö kyù kinh doanh 01 0 9 Nhaân vieân Haønh chaùnh 01 1 0 Thö kyù Ban Giaùm ñoác 01 1 Nhaân vieân baùn haøng qua Chöa xaùc 1 ñieän thoïai ñònh 1 Chöa xaùc 2 Taøi xeá xe taûi ñònh 1 Nhaân vieân phuï kho vaø giao Chöa xaùc 3 haøng xe taûi ñònh 1 Nhaân vieân giao haøng xe 02 Chöa xaùc 4 baùnh ñònh Caùc vò trí tuyeån duïng thuoäc Phoøng keá toùan: Phoøng nhaân söï tieán haønh laøm vieäc vôùi KTT veà tình hình nhaân söï thuoäc phoøng tröôùc khi coù keá hoïach nhaân söï cho Phoøng naøy (keå caû kho, giao haøng, thu tieàn). Caùc vò trí tuyeån duïng khaùc vaãn tieán haønh theo nhu caàu sau khi BGÑ duyeät keá hoïach tuyeån duïng. Tuy nhieân caùc vò trí nhaân vieân thuoäc phoøng Kinh doanh coù theå chaäm boå sung, vì ñeå khi tuyeån ñöôïc Tröôûng phoøng thì vieäc phoái hôïp vaø choïn löïa
  4. öùng vieân vaø giao vieäc seõ thuaän lôïi hôn. (nhöõng vò trí yeâu caàu theâm kyõ naêng ñaëc bieät khaùc BGÑ coù theå ñeà nghò vaøo Phieáu ñính keøm) Coâng vieäc chuaån bò baøn giao cuûa Phoøng nhaân söï baét ñaàu töø: 20/02 – 23/02/2006. Löu trí coâng vieäc caàn tuyeån: ....................................... boä bò giôùi haïn, do vaäy chuùng ta Vò yù: Hieän taïi khoâng gian vaø vò trí laøm vieäc coøn phaän....................................... phaûi chuaån bò phoøng oác, phöông tieän laøm vieäc (baøn gheá, maùy vi tính, ÑT baøn …) Soá löôïng: ....döï kieán ngaøy baét ñaàu laøm vieäc:....................................... tröôùc khi boå sung nhaân söï môùi. Lyù do ñeà nghò tuyeån: ........................................................................................................... Sau thôøi gian xem xeùt heä thoáng coâng vieäc HC-NS hieän coù. Phoøng HC-NS seõ coù Ngöôøi tham gia tuyeån duïng ......................................... chöùc vuï:....................................... keá hoïach coâng vieäc cuï theå tieáp theo. Tuøy vaøosô löôïc veà tính chaát coâng vieäc maø BGÑ coù theå ñieàu chænh keá hoïach naøy Moâ taû yeâu caàu, coâng vieäc: Coâng vieäc chính.............................................................. .............................................................................................................. cho phuø hôïp hôn (hoaëc boå sung vaøo phaàn ghi chuù). .............................................................................................................. .............................................................................................................. Traân troïng, Laäp keá hoïach Coâng vieäc phuï................................................................................. .............................................................................................................. CHÆ ÑAÏO CUÛA BAN GIAÙM ÑOÁC Yeâu caàu tieâu chuaån tuyeån duïng : Vaên hoaù: Cao hoïc  Ñaïi hoïc:  Cao ñaúng  PTTT  Khaùùc  Maãu: HC-NS/PYCTD Chuyeân ngaønh ñaøo taïo:................................................................ ....................................... PHIEÁU YEÂU CAÀU Phoøng: HC - NS Yeâu caàu veà kinh nghieäm laøm vieäc: ................................................................................ TUYEÅN DUÏNG Ngaøy: 16/02 /06 Kyõ naêng, naêng löïc chuyeân moân:...................................................................................... .............................................................................................................. ....................................... .............................................................................................................. ....................................... Îeâu caàu naêng löïc ñaëc bieät khaùc: ............................................ ....................................... .............................................................................................................. ....................................... Thoâng tin quan troïng khaùc:.................................................................................................. .............................................................................................................. ....................................... Ngoaïi hình: ............................. Giôùi tính: ............................. Nam  Nöõ  Ñoä tuoåi: Thôøi gian thöû vieäc: .............................................................................................................. Möùc löông döï kieán (möùc cao nhaát coù theå chaáp nhaän ñöôïc): ................................... VNÑ/thaùng Tröôûng boä phaän ñeà nghò: Ban Giaùm ñoác chaáp thuaän duyeät Hoï vaø teân : __________________________ Hoï vaø teân : __________________________ Chöõ kyù : __________________________ Chöõ kyù : __________________________ Ngaøy : ___/___/___ Ngaøy : ___/___/___

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản