Kế hoạch số 104/KH-SBCVT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
3
download

Kế hoạch số 104/KH-SBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 104/KH-SBCVT về việc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hà Nội do Sở Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 104/KH-SBCVT

  1. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 104/KH-SBCVT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2007 CỦA SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí. Hạn chế những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. - Tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 2. Yêu cầu - Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các hoạt động phòng, chống tham nhũng; có giải pháp cụ thể tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng ở từng phòng, ban, đơn vị. - Công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với công tác cải cách hành chính, phải được tiến hành tích cực, thường xuyên, kiên quyết theo kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, lấy xây dựng, phòng ngừa là chính. - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức, tư tưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ của Sở đã được ban hành. II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
  2. - Tích cực tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quy định số 19/QĐ-TW ngày 03/01/2002 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; quy định của Pháp lệnh công chức sửa đổi về những điều cán bộ, công chức không được làm; các quy định mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Thành phố có liên quan. - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng ý thức tự giác phòng, chống tham nhũng và ý thức phát hiện hành vi tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức. - Mở rộng hình thức tuyên truyền: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và Thành phố có liên quan; bổ sung các tài liệu có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong tủ sách pháp luật của Sở; xây dựng chuyên mục riêng trên Trang thông tin điện tử của Sở để tuyên truyền các văn bản của Nhà nước và Thành phố có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở tham khảo và học tập. 2. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng tổ chức cán bộ: - Hoàn thành việc áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Sở trong năm 2007. - Đánh giá kết quả triển khai thí điểm các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của Sở trong năm 2006; rà soát các văn bản của Sở đã ban hành, kịp thời phát hiện và đề xuất những nội dung cần loại bỏ, hiệu chỉnh và bổ sung cho phù hợp. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính trong năm 2007. - Đổi mới lề lối làm việc, giảm các cuộc họp không có hiệu quả, giảm giấy tờ hành chính, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan hữu quan trong quá trình giải quyết công việc. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” để đáp ứng yêu cầu giải quyết, xử lý văn bản hành chính. - Đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, kỹ năng thực thi công vụ cho cán bộ, viên chức, đặc biệt là các cán bộ có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính do Thành phố tổ chức. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ của Sở, các qui chế, quy định đảm bảo công khai mọi chế độ, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như các hoạt động về tài chính của Sở. 3. Công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý tham nhũng
  3. - Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động quản lý thuộc Sở theo yêu cầu của Giám đốc Sở. - Công bố công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc và nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện theo yêu cầu của Giám đốc Sở. - Các phòng chức năng có trách nhiệm hoàn thiện các quy trình giải quyết hồ sơ hành chính và công khai tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của Sở. - Giao Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin trong công tác phòng, chống tham nhũng và định kỳ, đột xuất báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Sở và Thanh tra Thành phố. - Giao Phòng Tổ chức - Hành chính kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Sở. Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở. - Các cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, phổ biến về pháp luật phòng, chống tham nhũng và sẽ được xác định là một trong những chỉ tiêu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Cấp ủy Sở BCVT (để b/c); - Ban Giám đốc Sở BCVT; - Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; - Lưu TTR, VT. Nguyễn Mạnh Dũng
Đồng bộ tài khoản