Kế hoạch số 132/CCTTHC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Kế hoạch số 132/CCTTHC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 132/CCTTHC làm việc với các Bộ, ngành, địa phương về công tác thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 132/CCTTHC

  1. T CÔNG TÁC CHUYÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRÁCH C I CÁCH TH T C NAM HÀNH CHÍNH C A TH c l p – T do – H nh phúc TƯ NG CHÍNH PH ------------------- --------- S : 132/CCTTHC Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 K HO CH LÀM VI C V I CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG V CÔNG TÁC TH NG KÊ TH T C HÀNH CHÍNH I. M C ÍCH 1. ôn c, hư ng d n các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c vi c th ng kê th t c hành chính theo úng ch o c a Th tư ng (công văn s 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008) và hư ng d n c a T công tác chuyên trách (công văn s 125, 126/CCTTHC ngày 4 tháng 11 năm 2006), kh c ph c tình tr ng th ng kê hình th c, không áp ng ư c yêu c u ch o. 2. Ki m tra vi c th c hi n công tác th ng kê th t c hành chính t i các b , ngành, a phương, báo cáo Th tư ng có bi n pháp ch n ch nh k p th i. II. N I DUNG LÀM VI C C A T CÔNG TÁC V I CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG 1. Nghe T công tác c a các b , ngành, a phương báo cáo tình hình và k t qu th c hi n vi c th ng kê th t c hành chính t i b , a phương mình. 2. Tr c ti p ki m tra vi c tri n khai công tác th ng kê th t c hành chính t i các b , ngành, a phương theo quy nh t i các công văn 125/CCTTHC ( i v i b , cơ quan ngang b ) và 126/CCTTHC ( i v i các a phương) ngày 4/11/2008. 3. H tr nghi p v cho cán b c a T công tác th c hi n án 30 c a b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân c p t nh trong vi c ki m tra ch t lư ng bi u m u th ng kê, nh p d li u vào ph n m m máy xén,.v.v…; 4. N m b t nh ng vư ng m c, khó khăn c a các b , ngành, a phương trong quá trình t ch c th c hi n vi c th ng kê th t c hành chính, t ng h p tình hình, báo cáo Th tư ng xem xét, quy t nh. III. THÀNH PH N THAM D CÁC BU I LÀM VI C 1. V phía T công tác chuyên trách c a Th tư ng: - i di n lãnh o T công tác/T trư ng T Thư ký H i ng Tư v n.
  2. - Thành viên chuyên trách ư c phân công theo dõi b , ngành, a phương. 2. V phía b , ngành, a phương: - Lãnh o T công tác th c hi n án 30 c a b ho c a phương. - Thành viên T công tác th c hi n án 30 c a b ho c a phương. - i di n lãnh o và chuyên viên c a ơn v tr c ti p th ng kê th t c hành chính theo xu t c a T công tác th c hi n án 30 c a b , cơ quan ngang b (các v , c c, ơn v tr c thu c) ho c a phương (các huy n, xã ư c giao nhi m v th c hi n th ng kê i m, s , ngành, ơn v tr c thu c). T TRƯ NG B TRƯ NG, CH NHI M VĂN Nơi nh n: PHÒNG CHÍNH PH - TTgCP, các PTTg CP ( b/c); - VPCP: BTCN, các PCN; - TCTCT: các T phó, thành viên TCT; - H TV: T trư ng T thư ký; - Lưu VT, CCTTHC (5). Nguy n Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản