Kế hoạch số 1323/UBND-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
2
download

Kế hoạch số 1323/UBND-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 1323/UBND-VX về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 1323/UBND-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1323/UBND-VX TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2009 K HO CH TH C HI N THÍ I M KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG T I THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Ngh quy t s 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i khóa XII v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i khóa XII i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Ngh nh s 27/2009/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph v s a i b sung Ngh nh s 107/2004/N - CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p; Quy t nh s 241/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Thông tư s 01/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a B N i v Hư ng d n trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân; Thông tư s 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a B N i v Hư ng d n tri n khai th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Ch o c a Thư ng tr c Thành y t i Công văn s 2893-CV/VPTU ngày 13 tháng 3 năm 2009 v th c hi n Hư ng d n s 25-HD/BTCTW ngày 06 tháng 3 năm 2009 c a Ban T ch c Trung ương v th c hi n thí i m Bí thư c p y ng th i là Ch t ch y ban nhân dân c p xã và a phương không t ch c H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ban hành K ho ch t ch c th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng như sau: I. M C TIÊU, YÊU C U 1. M c tiêu: - M c tiêu cơ b n c a vi c thí i m là t ch c h p lý chính quy n a phương, b o m tính th ng nh t, xuyên su t, hi u l c, hi u qu c a b máy hành chính nhà nư c.
  2. - Qua thí i m s t ng k t, ánh giá có cơ s ngh s a i, b sung Hi n pháp và hoàn thi n pháp lu t v chính quy n a phương. 2. Yêu c u: - Thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng là v n h tr ng, nh y c m, liên quan n t ch c và ho t ng c a c h th ng chính quy n a phương, do ó c n ph i ti n hành th n tr ng, th c hi n úng trình t , quy nh c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Ban Ch o Trung ương và các B -ngành v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. - C n quán tri t sâu s c, ch o kiên quy t; theo dõi, ôn c, ki m tra gi i quy t k p th i vư ng m c; trong t ng giai o n th c hi n, có báo cáo sõ k t, t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m. - m b o bình thư ng các ho t ng qu n lý nhà nư c; gi v ng n nh chính tr và phát tri n kinh t -xã h i c a a phương. II. N I DUNG TR NG TÂM TH C HI N THÍ I M 1. V công tác tuyên truy n: a) T ch c tuyên truy n, ph bi n sâu r ng trong cán b , công ch c và nhân dân v ý nghĩa, m c ích c a vi c th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c v thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; n i dung cơ b n c a Ngh quy t Trung ương 5, khóa X v ti p t c i m i phương th c lãnh o c a ng i v i ho t ng c a h th ng chính tr , v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c; các Văn b n c a B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương ng, Ngh quy t c a Qu c h i và y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph và các văn b n c a B -ngành Trung ương v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; b) y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng và các cơ quan thông tin, truy n thông c n t p trung th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n sâu r ng trên các phương ti n thông tin i chúng t o s ng thu n cao trong ng viên, cán b , công ch c và trong nhân dân, qua ó nâng cao nh n th c, hi u bi t, trách nhi m trong vi c xây d ng b máy chính quy n a phương. 2. V t ng k t nhi m kỳ H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng: a) y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p chuNn b kỳ h p t ng k t nhi m kỳ H i ng nhân dân. N i dung t ng k t nhi m kỳ c a H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t p trung vào vi c ánh giá tình hình t ch c và ho t ng c a H i ng nhân dân; k t qu vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân; nh ng ưu i m, h n ch , t n t i trong t ch c và ho t ng c a H i ng nhân dân và các ki n ngh , xu t v i Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph qua nhi m kỳ ho t ng c a H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng.
  3. b) Th i gian t ch c H i ngh t ng k t nhi m kỳ 2004-2009 c a H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t cu i tháng 3 n ngày 15 tháng 4 năm 2009; Các i bi u H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng nhi m kỳ 2004-2009 k t thúc nhi m v i bi u H i ng nhân dân k t ngày 25 tháng 4 năm 2009. 3. V ch , chính sách cán b : Ch , chính sách i v i các i bi u H i ng nhân dân khi h t nhi m kỳ ho t ng th c hi n theo hư ng d n t i Ngh quy t s 753/NQUBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân và các văn b n hi n hành quy nh ch , chính sách i v i i bi u H i ng nhân dân. Ngư i gi các ch c danh Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n; Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân phư ng nhi m kỳ 2004-2009, ư c xem xét, b trí v trí công tác phù h p, có xem xét n vi c b nhi m vào các ch c danh c a y ban nhân dân cùng c p n u v n m b o các i u ki n, tiêu chuNn i v i ch c danh b nhi m. Khi thay i v trí công tác, ư c b o lưu ph c p ch c v trong 06 tháng, t tháng th 7 tr i thôi hư ng ph c p ch c v lãnh o cũ. 4. Th c hi n vi c b nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng theo quy nh t i Ngh nh s 27/2009/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph v s a i b sung Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p và Thông tư s 01/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a B N i v v Hư ng d n trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân, như sau: Sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n, cơ quan qu n lý cán b l p h sõ ngh b nhi m. a) i v i y ban nhân dân huy n, qu n: y ban nhân dân huy n, qu n nhi m kỳ 2004-2009 l p T trình gi i thi u nhân s Ch t ch y ban nhân dân cùng c p, g i S N i v trình y ban nhân dân thành ph xem xét b nhi m. Ngay sau khi ư c b nhi m, Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n l p T trình gi i thi u nhân s các Phó Ch t ch y ban nhân dân và y viên y ban nhân dân g i S N iv trình y ban nhân dân thành ph xem xét b nhi m. b) i v i y ban nhân dân phư ng: (th c hi n sau khi hoàn thành vi c b nhi m các Thành viên y ban nhân dân qu n): y ban nhân dân phư ng nhi m kỳ 2004-2009 l p T trình gi i thi u nhân s Ch t ch y ban nhân dân phư ng g i Phòng N i v trình y ban nhân dân qu n xem xét b nhi m.
  4. Ngay sau khi ư c b nhi m, Ch t ch y ban nhân dân phư ng l p T trình gi i thi u nhân s các Phó Ch t ch y ban nhân dân và y viên y ban nhân dân g i Phòng N i v trình y ban nhân dân qu n xem xét b nhi m. Th i i m có hi u l c c a các quy t nh b nhi m s m nh t là ngày 26 tháng 4 năm 2009, ch m nh t là ngày 25 tháng 5 năm 2009. y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nhi m kỳ 2004-2009 ti p t c ho t ng cho n khi y ban nhân dân m i ư c phê chuNn. c) H sõ trình ngh b nhi m: - T trình c a y ban nhân dân c p có cán b b nhi m; - Văn b n thông báo ý ki n ng ý c a c p có thNm quy n qu n lý cán b ; - Lý l ch cán b (M u 2C-TCTW); - B n kê khai tài s n theo quy nh. 5. y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng ư c b nhi m có th i h n theo quy nh và th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy nh t i Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i khóa XII v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th cùng c p xây d ng quy ch ph i h p trong công tác xây d ng chính quy n và gi i quy t ki n ngh c a nhân dân. 6. T ch c sõ k t, t ng k t th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t i thành ph . III. T CH C TH C HI N 1. Giao S Tư pháp có k ho ch t ch c biên so n các tài li u tuyên truy n dư i nhi u hình th c; ph i h p v i S Thông tin và Truy n Thông ưa thông tin v vi c th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng n ng viên, cán b , công ch c và các t ng l p nhân dân thành ph ; t ch c gi i thi u nh ng n i dung chính c a các văn b n c a B Chính tr , Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph , các văn b n c a B , ngành Trung ương và c a Thành y, y ban nhân dân thành ph , trong su t quá trình th c hi n thí i m. 2. Giao S Tư pháp ph i h p v i S , ngành liên quan hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân qu n, huy n trong vi c ban hành các văn b n khi th c hi n nhi m v theo Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i khóa XII v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng; xem xét, ki n
  5. ngh nh ng v n vư ng m c i v i Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 3. Giao S N i v hư ng d n t ng k t ho t ng c a H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng nhi m kỳ 2004-2009, ng th i xem xét, xu t khen thư ng cán b và i bi u H i ng nhân dân có quá trình công tác, thành tích trong ho t ng H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; ph i h p v i Ban T ch c Thành y hư ng d n gi i quy t ch , chính sách i v i cán b khi th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; hư ng d n v th t c b nhi m Ch t ch, các Phó Ch t ch và các y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng, m b o v tiêu chuNn theo quy nh; ti p nh n thông tin, t ng h p báo cáo, xu t gi i quy t các vư ng m c khi th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. 4. Giao S Tài chính hư ng d n y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng v vi c l p d toán, t ch c th c hi n và quy t toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 5. y ban nhân dân huy n, qu n xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng, m b o vi c thí i m không nh hư ng n nhi m v phát tri n kinh t -xã h i và gi v ng qu c phòng, an ninh trên a bàn; y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng th c hi n ch báo cáo thư ng xuyên theo ti n t ng giai o n v tình hình chuNn b , tri n khai, t ch c th c hi n và báo cáo nh kỳ 6 tháng, hàng năm v k t qu th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng trên a bàn lên y ban nhân dân c p trên tr c ti p. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng c n ph n ánh k p th i v Ban Ch o th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng c a thành ph và y ban nhân dân thành ph (thông qua S N i v ) xem xét gi i quy t. Trên cơ s k ho ch này, Th trư ng các cơ quan, õn v có liên quan, y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng khNn trương l p k ho ch c th tri n khai vi c thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t k t qu theo m c tiêu, yêu c u ra./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - y ban nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân - Ban Thư ng tr c UBMTTQVN thành ph ; - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; - Các oàn th thành ph ; - Các S , ngành thành ph ; - Vi n ki m sát nhân dân thành ph ; - Tòa án nhân dân thành ph ; - H ND và UBND qu n, huy n; - H ND và UBND các phư ng; - VPH -UB: CPVP; - Các Phòng CV; - Lưu:VT, (VX/Nh) H.
Đồng bộ tài khoản