Kế hoạch số 2751/KH-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
10
download

Kế hoạch số 2751/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 2751/KH-UBND về tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa (1999-2009) và tuyên dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 2751/KH-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2751/KH-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2009 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM PHONG TRÀO XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ VĂN HÓA (1999-2009) VÀ TUYÊN DƯƠNG KHU DÂN CƯ VĂN HÓA TIÊU BIỂU NĂM 2009 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thực hiện Kế hoạch số 742/KH-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng Khu dân cư Văn hóa (1999 - 2009) và Tuyên dương Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu năm 2009 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Tổng kết đánh giá chặng đường 10 năm phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trong thời gian tới. 2. Bình xét, khen thưởng, tuyên dương Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu quận - huyện, thành phố năm 2009, góp phần tôn vinh, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng Khu dân cư Văn hóa. 3. Hội nghị Tổng kết và Tuyên dương ở các cấp thành phố và quận - huyện cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng tiến độ, thời gian; đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức. II. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC: 1. Thành phần tham gia: 1.1 Hội nghị cấp thành phố: - Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. - Các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố, quận - huyện. - Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố; Ủy ban nhân dân các quận - huyện. - Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu được các phường-xã, thị trấn các quận -huyện, biểu dương, bình chọn. 1.2 Hội nghị cấp quận - huyện: Cấu trúc thành phần tham dự như Hội nghị cấp thành phố. 2. Nội dung Hội nghị:
  2. - Báo cáo tổng kết phong trào thi đua xây dựng Khu dân cư Văn hóa giai đoạn 1999 - 2009: + Đánh giá tình hình xây dựng khu dân cư văn hóa (có nêu số liệu cụ thể) làm sáng tỏ những thành quả phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trong 10 năm qua, có tác động đến việc làm cho văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống, xã hội; thực hiện phát huy dân chủ, vai trò tự quản cộng đồng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện kỷ cương, pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; hình thành nếp sống văn hóa, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc (vật thể và phi vật thể); huy động nguồn lực nhân dân, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hóa - xã hội ở cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú. + Bài học kinh nghiệm về: biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào và cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phong trào; phát huy vai trò chủ động, tích cực và tự quản của cộng đồng dân cư; động lực thúc đẩy phong trào mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững; công tác xây dựng lực lượng và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào. - Giao lưu với các Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu. - Tuyên dương - Khen thưởng. - Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Phát biểu của lãnh đạo thành phố. 3. Thời gian tổ chức Hội nghị: - Cấp quận - huyện: từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2009. - Cấp thành phố: từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2009. 4. Hoạt động khác: - Thường trực Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố xem xét bình chọn khu dân cư văn hóa tiêu biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng Văn hóa (1989 - 2009) và Tuyên dương Làng Văn hóa tiêu biểu năm 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 12 năm 2009. - Căn cứ tình hình thực tế, thành phố và các quận - huyện tiến hành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tuyên truyền, quảng bá và cổ vũ phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trên địa bàn. IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN, KHEN THƯỞNG: 1. Kinh phí thực hiện: - Cấp thành phố: từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố. - Cấp quận - huyện: do Ủy ban nhân dân quận - huyện bố trí trong nguồn kinh phí đã được giao năm 2009. 2. Khen thưởng:
  3. - Ủy ban nhân dân thành phố và quận - huyện xem xét khen thưởng cho các Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu tham dự hội nghị theo quy định hiện hành. - Đối với Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu được bình chọn đi dự Hội nghị của Trung ương phải đạt các tiêu chuẩn sau: + Chỉ xét chọn đối với các ấp được công nhận Ấp Văn hóa liên tục từ 10 năm trở lên và đạt nhiều kết quả nổi trội so với các các ấp trong thành phố (không chọn Khu phố Văn hóa). + Đã được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: - Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung báo cáo tổng kết, chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết của thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. - Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham mưu cho Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố bình xét, lựa chọn các Ấp Văn hóa tiêu biểu từ Hội nghị 10 năm Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu cấp thành phố tham dự Hội nghị cấp Trung ương. - Ban hành Kế hoạch Hướng dẫn cụ thể quận - huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng Khu dân cư Văn hóa (1999 - 2009) và Tuyên dương Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu năm 2009 đạt kết quả tốt. - Theo dõi, tổng hợp việc tổ chức Hội nghị của các quận - huyện; phối hợp và mời các thành viên Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố tham dự Hội nghị của quận - huyện theo kế hoạch. 2. Sở Tài chính: xem xét thẩm định kinh phí tổ chức Hội nghị cấp thành phố do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình, báo cáo đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. 3. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ): làm thủ tục tuyên dương và khen thưởng trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 4. Ủy ban nhân dân quận - huyện: - Chỉ đạo, tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng Khu dân cư Văn hóa (1999 - 2009) và Tuyên dương Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu năm 2009 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch Hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Bình chọn Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu tham dự Hội nghị Tổng kết và Tuyên dương cấp thành phố. Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng Khu dân cư Văn hóa (1999- 2009) và Tuyên dương Khu dân cư Văn hóa tiêu biểu năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.
  4. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - UBMTTQVN TP và các Đoàn thể; - Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Hà - Các Sở ngành thành phố; - Ban TĐKT (Sở Nội vụ); - Thành viên BCĐ TDĐKXDĐSVH TP; - UBND 24 quận-huyện; - Báo, Đài thành phố; - VPUB: CPVP; - Phòng VX, THKH; - Lưu: VT, (VX/Th) P.
Đồng bộ tài khoản