Kế hoạch số 3539/KH-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Kế hoạch số 3539/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 3539/KH-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2009) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 3539/KH-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3539/KH-UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2009 K HO CH T CH C K NI M 62 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LI T S (27/7/1947-27/7/2009) Nhân k ni m l n th 62 năm ngày Thương binh li t sĩ năm nay (27/7/1947 – 27/7/2009), nh m th c hi n l i d y c a Ch t ch H Chí Minh và th hi n lòng bi t ơn và s quan tâm sâu s c c a ng b , Chính quy n và nhân dân thành ph i v i các anh hùng, li t sĩ, gia ình chính sách có công ã có nhi u óng góp cho c l p và t do c a t nư c, y ban nhân dân thành ph có k ho ch t ch c v i các n i dung sau: I. N I DUNG TH C HI N 1. Công tác tuyên truy n: t ch c tuyên truy n sâu r ng trong các t ng l p nhân dân, trên các phương ti n thông tin i chúng (báo chí, Website, ài Ti ng nói nhân dân thành ph , ài Truy n hình thành ph ) trong ó chú ý các n i dung: - Nh ng thành tích v công tác Thương binh li t sĩ – Ngư i có công mà ng b , Chính quy n và nhân dân thành ph ã t ch c th c hi n k t sau ngày gi i phóng mi n Nam n nay, c bi t là s n l c chăm lo cho các i tư ng chính sách trong b i c nh kh ng ho ng và suy thoái kinh t năm 2008 và 6 tháng u năm 2009. - Bi u dương nh ng a phương, các t p th tiêu bi u, ph bi n nh ng kinh nghi m t t trong phong trào chăm sóc thương b nh binh, gia ình li t sĩ, chăm sóc ph ng dư ng Bà m Vi t Nam anh hùng, b m li t sĩ, thương binh n ng c bi t, con li t sĩ tàn t t cô ơn khó khăn. - Bi u dương anh ch em là thương b nh binh, gia ình li t sĩ – ngư i có công cách m ng vư t khó vươn lên t ch c s n xu t, n nh cu c s ng, làm giàu chính áng. - Bi u dương các gia ình thương binh li t sĩ, gia ình có công cách m ng gương m u ch p hành các ch trương, chính sách, pháp lu t t i a phương, xây d ng gia ình văn hóa, h nh phúc. - ng b , Chính quy n qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n t ch c các ho t ng, Ny m nh công tác xã h i hóa t o kinh phí chăm sóc các gia ình thương b nh binh, gia ình li t sĩ m t cách thi t th c hi u qu . 2. Th c hi n t t các ch chính sách theo Pháp l nh ưu ãi ngư i có công: Ti p t c và khNn trương rà soát l i h sơ các di n chính sách i v i ngư i có công còn t n ng, t p trung ph n u gi i quy t xong trong năm 2010; ng th i ti n hành rà soát, n m l i tình hình i s ng di n chính sách trên a bàn, th ng kê s lư ng di n chính sách thu c i tư ng xóa ói gi m nghèo, có hoàn c nh c bi t khó khăn, có bi n pháp h tr , kh c ph c khó khăn, n nh cu c s ng. 3. Ti p t c v n ng xây d ng “Qu n ơn áp nghĩa” cùng các ngu n Qu Qu c gia gi i quy t vi c làm, Qu Xóa ói gi m nghèo … chăm sóc s c kh e, giúp các gia ình thương b nh binh, gia ình li t sĩ phát tri n s n xu t, t o vi c làm và cu c s ng n nh. 4. Ti p t c th c hi n K ho ch t ch c kh o sát i s ng, trình , vi c làm con c a ngư i có công trên a bàn thành ph có k ho ch chăm sóc thi t th c, hi u qu , giúp nh hư ng ngh nghi p và v n ng tài tr h c b ng h c ngh , giúp gi i quy t vi c làm nh m t ng bư c c i thi n i s ng.
  2. 5. T ch c ki m tra vi c th c hi n các ch chính sách cho ngư i hư ng chính sách có công qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n m b o vi c th c hi n các chính sách ch úng v i các quy nh c a nhà nư c, phát hi n ngăn ng a nh ng thi u sót sai ph m trong quá trình th c hi n; n u phát hi n tiêu c c, tham nhũng, làm sai, gây phi n hà thì kiên quy t x lý. 6. Ti p t c và khNn trương xây d ng m i ho c s a ch a ch ng d t cho các gia ình thương binh li t sĩ, gia ình chính sách có công hi n có hoàn c nh khó khăn mà b n thân và gia ình không có i u ki n s a ch a. 7. T ch c h p m t các gia ình chính sách m t cách thi t th c nh m ôn l i truy n th ng hào hùng c a dân t c, s hy sinh to l n c a cán b chi n sĩ, ng bào; qua ó l ng nghe nh ng tâm tư nguy n v ng, nh ng ki n ngh c a các gia ình di n chính sách trong quá trình t ch c th c hi n công tác chính sách t i a phương k p th i xu t gi i quy t. 8. Ti p t c th c hi n vi c tu b , s a ch a ài tư ng ni m và nhà bia ghi danh li t sĩ theo i u ki n c a t ng a phương. Thư ng xuyên ch nh trang, tôn t o các nghĩa trang li t sĩ. 9. T ch c vi ng Nghĩa trang và mít tinh k ni m 62 năm Ngày Thương binh li t sĩ năm 2009: danh nghĩa t ch c Thành y – H i ng nhân dân – y ban nhân dân – y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch (Thư ng tr c Ban T ch c các ngày l l n) và y ban nhân dân qu n Th c th c hi n. II. V T CH C TH C HI N 1. S Văn hóa, Th thao và Du l ch: Ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông và S Lao ng – Thương binh và Xã h i có k ho ch tri n khai cho các cơ quan thông t n, báo chí, ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph cũng như các oàn ngh thu t Ny m nh công tác tuyên truy n, c ng, bi u di n ph c v nhân k ni m 62 năm Ngày Thương binh li t sĩ. 2. S K ho ch và u tư, S Tài chính: K p th i xét duy t và c p kinh phí m b o các ho t ng k ni m ư c ti n hành t t trên tinh th n ti t ki m tránh phô trương hình th c, lãng phí. 3. S Lao ng – Thương binh và Xã h i: - Ch trì ph i h p các s - ngành ch c năng liên quan c a thành ph , y ban nhân dân các qu n – huy n xây d ng k ho ch c th và t ch c tri n khai th c hi n t t k ho ch này. - Ph i h p cùng y ban nhân dân các qu n – huy n rà soát n m l i tình hình i s ng di n chính sách khó khăn có bi n pháp h tr . - T ch c h p m t chăm lo cho các i tư ng chính sách t i Trung tâm dư ng lão Th Nghè. - Xây d ng k ho ch vi ng nghĩa trang li t sĩ và nghĩa trang chính sách thành ph . 4. Các cơ quan, ban, ngành, qu n, huy n: t ch c h p m t các Bà m Vi t Nam anh hùng, anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng trong kháng chi n, thương b nh binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng, i bi u các ban, ngành, oàn th theo i u ki n c th c a các cơ quan và các a phương. III. KINH PHÍ CHO HO T NG NGÀY 27/7/2009 1. Kinh phí ph c v tuyên truy n: 10.000.000 ng 2. Vi ng nghĩa trang, t vòng hoa: 35.000.000 ng 3. H tr t ch c h p m t, mít tinh t i qu n Th c 20.000.000 ng
  3. 4. Thăm và t ng quà: 35.000.000 ng + Trung tâm dư ng lão Th Nghè: 15.000.000 ng (g m 05 tri u ng t ng t p th CBCNV ph c v trung tâm, 10 tri u ng t ch c h p m t thân nhân ch y u c a li t sĩ và thương b nh binh) + H i C u Chi n binh thành ph : 10.000.000 ng + Ban Liên l c Trư ng Lý T Tr ng: 10.000.000 ng 5. Ban T ch c Thành y t ch c h p m t gia ình li t sĩ tiêu bi u (do Thành y và Trung ương qu n lý): 25.000.000 ng 6. Quà t ng c a y ban nhân dân thành ph cho thương b nh binh, gia ình li t sĩ do qu n, huy n qu n lý và thương b nh binh, thân nhân li t sĩ ang công tác t i B Ch huy Quân s thành ph và Công an thành ph : (có hư ng d n c a liên S Lao ng – Thương binh và Xã h i và S Tài chính). * Quà t ng g m 3 m c: (b ng m c chăm lo năm 2008). a) M c 1.000.000 ng/ngư i: g m bà m Vi t Nam anh hùng còn s ng (228 m ), thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh B, b nh binh n ng h ng c bi t (mù 2 m t, c t 2 chân, li t hoàn toàn v.v…) (184 ngư i). b) M c 600.000 ng/ngư i: thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh B n ng 1/4 (506 ngư i), b nh binh n ng 1/3 (22 ngư i), b , m , v li t sĩ, ngư i có công nuôi li t sĩ hư ng tr c p nh su t nuôi dư ng (666 ngư i), thân nhân 2 li t sĩ (666 ngư i). c) M c 400.000 ng/ngư i: g m thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh B h ng 2/4, 3/4, 4/4 (16.466 ngư i), b nh binh 2/3, 3/3 (2.445 ngư i), thân nhân ch y u c a li t sĩ ang hư ng tr c p cơ b n (12.115 ngư i), thân nhân li t sĩ hư ng quy n l i chính tr (23.026 ngư i), di n th cúng li t sĩ ư c công nh n (9.389 ngư i), thân nhân th cúng bà m Vi t Nam anh hùng (1.823 ngư i). 7. Quà t ng c a y ban nhân dân thành ph cho thương binh, thân nhân ch y u c a li t sĩ ang công tác t i B Ch huy Quân s thành ph và Công an thành ph không hư ng chính sách t i a phương (300 ngư i). y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n căn c theo n i dung k ho ch này và ch c trách c a mình ra k ho ch c th th c hi n có hi u qu . KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - B Lao ng – Thương binh và Xã h i; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n Th Thu Hà - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Các S , ban, ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n – huy n; - Các oàn th thành ph ; - VPUB: CPVP; Các Phòng CV; - Lưu: VT, (VX-LC).
Đồng bộ tài khoản