Kế hoạch số 36/KH-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
3
download

Kế hoạch số 36/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tổ chức triển khai Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 36/KH-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p - T do - H nh phúc QU N GÒ V P ------- ----- S : 36/KH-UBND Gò V p, ngày 27 tháng 5 năm 2008. K HO CH T CH C TRI N KHAI QUY T NNH S 41/2008/Q -UBND NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2008 C A UBND THÀNH PH V VI C T CH C CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch UBND Thành ph v th c hi n Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban Nhân dân huy n, qu n, Th xã, thành ph thu c t nh. y ban nhân dân qu n Gò V p ra k ho ch t ch c tri n khai th c hi n như sau: I. M C ÍCH – YÊU C U: 1. M c ích: Nh m m b o bao quát y ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c c a UBND c p qu n; b o m tính th ng nh t, thông su t v qu n lý ngành t Trung ương n cơ s ; T ch c và qu n lý a ngành, a lĩnh v c; b o m tinh g n, h p lý, hi u qu ; phù h p v i th c ti n tình hình và yêu c u c i cách hành chính c a qu n; Không b ch ng chéo ch c năng, nhi m v , quy n h n v i các t ch c phòng, ban thu c qu n. 2. Yêu c u: Ti n hành nhanh chóng, chính xác, d t i m trong tháng 6; Quá trình t ch c s p x p v n duy trì ph c v t t m i ho t ng bình thư ng; Không l i d ng i u ch nh s p x p gây ra t n th t tài s n, kinh phí, h sơ, tài li u. II. NGUYÊN T C T CH C - CH C NĂNG, NHI M V CHUYÊN MÔN C A T NG PHÒNG, BAN THU C QU N: A. NGUYÊN T C T CH C: - V nguyên t c t ch c; v trí và ch c năng; nhi m v , quy n h n; ch làm vi c và trách nhi m c a Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c qu n th c hi n úng theo qui nh t i Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph ; - Các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng theo qui nh;
  2. - Các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n làm vi c theo ch th trư ng. B. CH C NĂNG NHI M V CHUYÊN MÔN C A PHÒNG, BAN: 1. Phòng N i v : 1.1. Sáp nh p ban Tôn giáo vào phòng N i v ; 1.2. Chuy n b ph n làm công tác thi ua khen thư ng t Văn phòng H ND – UBND sang phòng N i v ; 1.3. Tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c các lĩnh v c: t ch c; biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; c i cách hành chính; chính quy n a phương; a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; h i, t ch c phi chính ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c; công tác tôn giáo; dân t c; thi ua - khen thư ng. - Các ch c năng, nhi m v ư c b sung: c i cách hành chính; Qu n lý nhà nư c các t ch c phi chính ph ; văn thư, lưu tr Nhà nư c; dân t c; tôn giáo; thi ua – khen thư ng. 2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; thi hành án dân s ; ch ng th c; h t ch; tr giúp pháp lý; hoà gi i cơ s và các công tác tư pháp khác. 3. Phòng Tài chính - K ho ch: Tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: tài chính, tài s n; k ho ch và u tư; t ng h p. - Các ch c năng, nhi m v ư c b sung: t ng h p. 4. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : tài nguyên t; tài nguyên nư c; tài nguyên khoáng s n; môi trư ng; khí tư ng, thu văn; o c, b n và Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ( ơn v s nghi p thu c Phòng). - Các ch c năng nhi m v ư c b sung: khí tư ng, th y văn; o c, b n 5. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i: 5.1. Chuy n b ph n qu n lý nhà nư c v công tác b o v và chăm sóc tr em t y ban Dân s - Gia ình và tr em vào phòng Lao ng - Thương binh và xã h i; 5.2. Tham mưu, giúp y ban nhân dân c p qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: lao ng; vi c làm; d y ngh ; ti n lương; ti n công; b o hi m xã h i, b o hi m th t nghi p; an toàn lao ng; ngư i có công; b o tr xã h i; b o v và chăm sóc tr em; phòng, ch ng t n n xã h i; bình ng gi i.
  3. - Các ch c năng nhi m v ư c b sung: d y ngh ; b o hi m th t nghi p; b o v và chăm sóc tr em; bình ng gi i. 6. Phòng Văn hoá và Thông tin: 6.1. Chuy n b ph n làm công tác Gia ình t y ban Dân s - Gia ình và tr em vào phòng Văn hoá và Thông tin; 6.2. Tham mưu, giúp y ban nhân dân c p qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : văn hoá; gia ình; th d c, th thao; du l ch; bưu chính, vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh; báo chí; xu t b n. - Các ch c năng nhi m v ư c b sung: gia ình; du l ch; bưu chính, vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh; báo chí; xu t b n. 7. Phòng Giáo d c và ào t o: 7.1. i tên phòng Giáo d c thành phòng Giáo d c và ào t o; 7.2. Tham mưu, giúp y ban nhân dân c p qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c giáo d c và ào t o, bao g m: m c tiêu, chương trình và n i dung giáo d c và ào t o; tiêu chuNn nhà giáo và tiêu chuNn cán b qu n lý giáo d c; tiêu chuNn cơ s v t ch t, thi t b trư ng h c và chơi tr em; quy ch thi c và c p văn b ng, ch ng ch ; b o m ch t lư ng giáo d c và ào t o. 8. Phòng Y t : 8.1. Ti p nh n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác Dân s - K ho ch hoá Gia ình t y ban Dân s - Gia ình và tr em; 8.2. Tham mưu, giúp y ban nhân dân c p qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, g m: y t cơ s ; y t d phòng; khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng; y dư c c truy n; thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i; m phNm; v sinh an toàn th c phNm; b o hi m y t ; trang thi t b y t ; dân s . - Ch c năng nhi m v ư c b sung: giúp UBND qu n lý nhà nư c v Dân s - K ho ch hoá gia ình; b o hi m y t . 9. Thanh tra qu n: tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân c p huy n; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. - Ch c năng nhi m v ư c UBND qu n b sung: Qu n lý nhà nư c v Phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a Pháp lu t; thanh tra công v . 10. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân: tham mưu t ng h p cho y ban nhân dân v ho t ng c a y ban nhân dân; tham mưu, giúp y ban nhân dân Qu n v công tác ti p công dân; tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân v ch
  4. o, i u hành c a Ch t ch y ban nhân dân; cung c p thông tin ph c v qu n lý và ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các cơ quan nhà nư c a phương; m b o cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. - Ch c năng nhi m v ư c qu n b sung: t ch c ti p công dân. 11. Phòng Kinh t : tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ti u th công nghi p; khoa h c và công ngh ; công nghi p; thương m i; ăng ký kinh doanh, th ng nh t qu n lý kinh t H p tác xã, kinh t t p th , kinh t tư nhân. 12. Phòng Qu n lý ô th : tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ki n trúc; quy ho ch xây d ng; phát tri n ô th ; nhà và công s ; v t li u xây d ng; giao thông; h t ng k thu t ô th (g m: c p, thoát nư c; v sinh môi trư ng ô th ; công viên, cây xanh; chi u sáng; rác th i; b n, bãi xe ô th , phòng ch ng úng, l t, bão; phòng cháy. - Các ch c năng nhi m v ư c qu n b sung: qu n lý v u tư cơ b n; phòng ch ng úng, l t b o; phòng cháy. 13. Thanh tra Xây d ng: T i Kho n 4, i u 10. Ti p t c th c hi n Quy t nh s 89/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph thí i m thành l p Thanh tra Xây d ng qu n - huy n và Thanh tra Xây d ng xã - phư ng, th tr n quy nh t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. III. CÔNG VI C, TH I GIAN, TH I I M TH C HI N: 1. Sáng ngày 26/5/2008 Phó bí thư ph trách Chính quy n báo cáo v i Bí thư và Thư ng tr c Qu n U xin ch trương, th i i m ti n hành s p x p l i các phòng ban chuyên môn qu n như nói trên. 2. Chi u 26/5/2006, Căn c ch trương th ng nh t c a Thư ng tr c; Ch t ch UBND ưa ra th o lu n, xin ý ki n bi u quy t c a T p th UBND (theo Kho n 6, i u 124 Lu t T ch c H ND-UBND). 3. Chi u 28/5/2008, Trư ng phòng N i v TUN Ch t ch UBND, thay m t UBND qu n báo cáo ch trương c a Thư ng tr c Qu n u và k ho ch d ki n tri n khai theo k t lu n c a t p th UBND Ban thư ng v cho ý ki n và th ng nh t công tác lãnh o chính th ng trên a bàn. 4. Căn c ý chí c a t p th UBND qu n và thông báo c a Ban thư ng v Qu n U , Ch t ch UBND thay m t UBND quy t nh thành l p m i các ơn v t I.1 n I.12 nói trên (tr Thanh tra xây d ng) và t ch c ăng ký kh c d u m i, ng th i t ch c quán tri t tri n khai cho t t c cán b , công ch c có liên quan; H i ngh t ch c vào lúc 16gi ngày th hai 02/6/2008; Phòng n i v TL Ch t ch phát thư m i các ơn v , Thư ng tr c QU, Ch t ch H ND, UBMTTQ qu n cùng d và tham gia ch o, góp ý (n u c n).
  5. 5. Ngày 03/6/2008 Ch t ch UBND và Trư ng Phòng N i v làm vi c v i lãnh o các phòng; Trao quy t nh thành l p phòng m i và Bàn giao con d u: 5.1. Trao quy t nh i u ch nh ch c năng, nhi m v các ơn v phòng Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng H ND-UBND theo ch c năng nói t i ph n I (các ơn v này có tư cách pháp nhân và ti p t c s d ng con d u hi n hành); 5.2. Trao quy t nh i u ch nh, ch c năng nhi m v các ơn v Phòng Tài chính k ho ch, Tài nguyên môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Kinh t , Qu n lý ô th (các ơn v này có tư cách pháp nhân ư c s d ng con d u riêng; Bàn giao con d u m i); 5.3. Trao quy t nh Phòng N i v , xác nh v trí Ban tôn giáo: ơn v thu c Phòng N i v s d ng con d u hi n hành trong các ho t ng giao d ch và ch u s qu n lý nhà nư c c a Phòng N i v ( ơn v có tư cách pháp nhân ư c s d ng con d u riêng; Bàn giao con d u m i); 5.4. Công b ; trao Quy t nh gi i th U ban dân s gia ình và tr em; thành l p các phòng Lao ng TBXH, Văn hoá thông tin, Y t . 6. T 04 n 15/6/2008 Th trư ng các ơn v m i s p x p l ch ti p nh n bàn giao nhân s theo quy t nh i u ng cán b , công ch c c a Ch t ch UBND qu n; ti p nh n h sơ, tài li u t các ơn v cũ các ch c năng m i b sung g m: 6.1. Phòng L TBXH nh n công tác B o v và chăm sóc tr em c a UBDS-Gia ình và Tr em; 6.2. Phòng Y t ti p nh n công tác qu n lý nhà nư c v dân s KHH gia ình c a UBDS-Gia ình và Tr em. 6.3. Phòng Văn hoá thông tin ti p nh n công tác Gia ình c a UBDS-Gia ình và Tr em. 6.4. Phòng N i v ti p nh n bàn giao công tác Thi ua khen thư ng t VP H ND- UBND và nhân s tương ng. 7. Ch m nh t n 14/6/2008: Th c hi n qui trình b nhi m m i (n u có) i v i các ơn v có i u ch nh, b sung, thay i lãnh o thu c di n Ban thư ng v Qu n U qu n lý. 8. T 15 n 23/6/2008: Căn c ch c năng nhi m v theo quy t nh thành l p, các quy t nh nhân s b sung; Trư ng các phòng ra quy t nh phân công công ch c thu c ơn v mình qu n lý (Vi c gì, ai ph trách, ch u trách nhi m). 9. Cũng trong th i gian t 16/6 n 30/6/2008 Căn c qui ch m u c a Thành ph , Th trư ng các ơn v t ch c xây d ng “Qui ch t ch c và ho t ng các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n”; 9.1. Phòng N i v t ch c ti p nh n và ch trì cùng v i: Phòng tư pháp, Văn phòng H ND-UBND t ch c thNm nh và d th o quy t nh phê duy t trình Ch t ch UBND qu n.
  6. 9.2. Ch t ch UBND qu n phê duy t qui ch các ơn v trong vòng 3 ngày sau khi nh n h sơ h p l . IV. PHÂN CÔNG HƯ NG D N, KI M TRA, ÔN C: 1. Phòng N i v : - Hư ng d n tri n khai th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch UBND Thành ph v th c hi n Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph và ch trì ph i h p v i các phòng, ban c a qu n xây d ng quy ch (m u) t ch c và ho t ng c a các cơ quan chuyên môn c a qu n; - S p x p ch trì ho c tham d bàn giao l i các phòng, ban theo qui nh t i ph n II k ho ch này; - Ph i h p v i S N i v và liên h Công an Thành ph kh c d u cho các phòng, ban úng theo quy nh c a Pháp lu t. 2. Ch t ch UBND qu n: Th c hi n phân công c a UBND qu n: quy t nh th c hi n vi c s p x p t ch c các cơ quan chuyên môn theo quy nh t i Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch UBND Thành ph ; và phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n theo Quy ch sau khi UBND thành ph ban hành; x lý các v n phát sinh. 3. Các Phòng, ban thu c qu n: Trư ng các phòng, ban thu c qu n căn c các quy nh c a Pháp lu t và phân công c a UBND qu n xây d ng quy ch làm vi c, ch thông tin báo cáo c a cơ quan, ch o c a cơ quan c p trên và ki m tra vi c th c hi n quy ch . Trên ây là k ho ch tri n khai th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q - UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch UBND Thành ph v th c hi n Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph . Yêu c u Th trư ng các quan, ơn v t p trung ch o t ch c th c hi n theo ti n th i gian quy nh. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, k p th i báo cáo v phòng N i v ư c hư ng d n./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - TT. UBND thành ph ; -S N iv ; - TTQU – H ND-UBND qu n; - Thành viên UBND qu n; - Các ban, ngành thu c qu n; - CVP, H ND-UBND qu n; - Lưu. VP, NV Trương Văn Non
Đồng bộ tài khoản