Kế hoạch số 4999/UBND-VX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Kế hoạch số 4999/UBND-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 4999/UBND-VX về việc rà soát đối tượng bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 4999/UBND-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 4999/UBND-VX Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 11 năm 2007 K HO CH RÀ SOÁT I TƯ NG B O TR XÃ H I 1. Căn c tri n khai: - Căn c Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13/04/2007 v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i; - Căn c Thông tư s 09/2007/TT-BL TBXH ngày 13/07/2007 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 67/2007/N -CP v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i; - Căn c công văn s 13196/BTC-NSNN ngày 01/10/2007 c a B Tài chính v báo cáo tình hình th c hi n chính sách tr giúp cho các i tư ng b o tr xã h i theo Ngh nh s 67/2007/N -CP; - Căn c công văn s 3196/UBND-VX ngày 30/7/2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c th c hi n công văn 2461/L TBXH-BTXH c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ti n hành rà soát i tư ng b o tr xã h i năm 2007. 2. M c ích: th ng nh t vi c rà soát i tư ng b o tr xã h i theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, nh m giúp i tư ng b o tr xã h i ư c quy nh t i Ngh nh s 67/2007/N -CP. 3. N i dung và quy mô rà soát: a) i tư ng rà soát: 9 nhóm i tư ng quy nh t i Ngh nh s 67/2007/N -CP; b) Quy trình và phương pháp rà soát: theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i H i ngh t p hu n do B t ch c ngày 09 và 10/11/2007 t i thành ph à L t, t nh Lâm ng; c) Th i gian rà soát: - T ngày 01/12/2007 - 15/12/2007: t p trung rà soát. - T ngày 16/12/2007 - 25/12/2007: t ng h p báo cáo k t qu cho y ban nhân dân t nh thông qua S Lao ng - Thương binh và Xã h i.
  2. 4. Ph m vi rà soát: trên a bàn 6 huy n/thành ph ; 62 xã, phư ng, th tr n. 5. Kinh phí: giao S Lao ng - Thương binh và Xã h i th ng nh t v i S Tài chính v kinh phí th c hi n rà soát các i tư ng b o tr xã h i úng theo quy nh tài chính hi n hành; trình y ban nhân dân t nh xem xét quy t nh. 6. T ch c th c hi n: - Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i: tham mưu y ban nhân dân t nh tri n khai k ho ch rà soát i tư ng b o tr xã h i trên a bàn t nh; ph i h p cùng các cơ quan liên quan theo dõi ch o th c hi n vi c rà soát i tư ng b o tr xã h i úng k ho ch ra; t ch c in n bi u m u, phi u rà soát, l p trình ph n m m qu n lý. T ng h p k t qu rà soát i tư ng b o tr xã h i trình y ban nhân dân t nh, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính; - Trách nhi m c a y ban nhân dân các huy n, thành ph : lên k ho ch rà soát i tư ng b o tr xã h i trên a bàn, ch o y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n tri n khai th c hi n m b o úng theo quy trình hư ng d n và ti n th i gian chung c a t nh; ki m tra k s li u và phê duy t danh sách i tư ng thu c di n b o tr xã h i úng theo quy nh; - Trách nhi m c a các cơ quan M t tr n, oàn th các c p: tham gia giám sát vi c rà soát i tư ng b o tr xã h i cơ s m b o công khai, dân ch , công b ng, tránh trư ng h p khi u n i x y ra. Trên ây là n i dung K ho ch rà soát i tư ng b o tr xã h i năm 2007 c a t nh, yêu c u các ơn v , a phương ư c phân công và các ơn v có liên quan tri n khai th c hi n. Giao trách nhi m cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi vi c t ch c th c hi n; báo cáo k t qu cho T nh y, H i ng nhân dân t nh, Ch t ch y ban nhân dân t nh và B Lao ng - Thương binh và Xã h i úng theo th i gian quy nh./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n c Thanh
Đồng bộ tài khoản