Kế hoạch số 52/KH-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
2
download

Kế hoạch số 52/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 52/KH-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 52/KH-UBND Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2007 K HO CH TRI N KHAI TH C HI N LU T CƯ TRÚ TRÊN NA BÀN THÀNH PH Ngày 29/03/2007 Th tư ng Chính ph ã ban hành Ch th s 07/2007/CT-TTg v vi c t ch c tri n khai thi hành Lu t Cư trú khi có hi u l c pháp lu t 01/07/2007. vi c t ch c th c hi n Lu t Cư trú trên a bàn Thành ph t hi u qu , phát huy quy n và nghĩa v c a công dân, ng th i t o ti n cơ b n, quan tr ng trong vi c xây d ng án qu n lý dân cư c a Thành ph , UBND Thành ph tri n khai K ho ch như sau: I. M C ÍCH YÊU C U: 1. Quán tri t, tri n khai nghiêm túc Lu t Cư trú, t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c và ho t ng qu n lý c a các ngành, các c p chính quy n, làm cho m i công dân n m v ng và ch p hành úng quy nh c a Lu t Cư trú. 2. Các bi n pháp tri n khai th c hi n Lu t Cư trú ph i thi t th c hi u qu , nh m góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t xã h i, gi v ng an ninh chính tr và tr t t ATXH Th ô, m b o quy n l i, trách nhi m c a công dân và các cơ quan qu n lý cư trú. 3. Ny m nh c i cách hành chính trong lĩnh v c qu n lý cư trú v i m c tiêu: Ph c v ngư i dân nhanh nh t, thu n ti n nh t, không phát sinh tiêu c c ho c l m d ng s h khNu, ng th i b o m yêu c u công tác qu n lý, t ng bư c ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý cư trú, xây d ng h th ng cơ s d li u v cư trú c a các ngành, các c p xây d ng và th c hi n án qu n lý dân cư. II. N I DUNG TRI N KHAI: 1. T ch c tuyên truy n, hư ng d n, t p hu n v Lu t Cư trú: - Tuyên truy n ph bi n sâu r ng v Lu t Cư trú, Ngh nh c a Chính ph , Thông tư hư ng d n th c hi n c a B Công an, các i u ki n, th t c ăng ký thư ng trú, t m trú t m v ng, thông báo lưu trú, quy n và nghĩa v c a công dân và các cơ quan qu n lý cư trú t i các cơ quan, doanh nghi p, cơ s kinh doanh lưu trú và toàn th nhân dân Th ô m i ngư i t giác th c hi n. - Hình th c tuyên truy n: Thông qua các phương ti n thông tin i chúng, Website i n t , h p t dân ph , t i s n xu t, niêm y t t i các tr s ti p dân ăng ký h khNu. T ch c nghiên c u, t p hu n cho các l c lư ng Công an làm công tác qu n lý cư trú và cán b c a các ngành khác có liên quan n qu n lý cư trú. - Công an Thành ph nghiên c u l p trang thông tin i n t (Website) công khai các i u ki n th t c h sơ, hư ng d n bi u m u, l ch, a i m ti p dân. 2. C ng c , hoàn thi n t ch c, c i ti n l l i làm vi c c a i ngũ cán b làm công tác ăng lý, qu n lý cư trú. - CATP b sung v s lư ng, cán b làm công tác ăng ký cư trú có trình chuyên môn nghi p v , có văn hóa ng x , có tinh th n ý th c ph c v nhân dân.
  2. - C i ti n phương pháp làm vi c, các trình t th t c ăng ký thư ng trú t m trú ph i k p th i, chính xác công khai, minh b ch, không gây phi n hà, gi i quy t d t i m các ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân liên quan n cư trú. - C ng c l c lư ng Công an làm công tác qu n lý cư trú cơ s (CSKV, CAPT xã) b sung cán b ph trách a bàn hi n còn thi u. - B i dư ng cán b cơ s (b o v dân ph , dân phòng, CA xã …) làm t t công tác qu n lý t m trú, t m v ng. - Th i gian th c hi n: Trong quý III/2007 3. T ch c ăng ký h kh u theo quy nh c a Lu t Cư trú. - m b o m i công dân cư trú trên a bàn Th ô ph i ư c ăng ký h khNu dư i các hình th c: thư ng trú, t m trú, t m v ng, thông báo lưu trú. - ăng ký thư ng trú ph i căn c vào các i u ki n Lu t quy nh. Tuy nhiên a bàn Th ô có c thù riêng, Hà N i t p trung s lư ng l n h c sinh, sinh viên các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c, d y ngh , ngư i lao ng t do vì v y khi ăng ký thư ng trú cho h c sinh, sinh viên, ngư i lao ng ngo i t nh vào nhà thuê, mư n, nh ph i ki m soát ch t ch , không phát sinh h khNu danh nghĩa, KT2 ho c x y ra mâu thu n tranh ch p gây ph c t p. - ăng ký t m trú, lưu trú ph i nâng cao hi u qu , phát huy tính t giác c a các h gia ình, các doanh nghi p, cơ s s d ng lao ng t nh ngoài, cơ s kinh doanh lưu trú, nâng cao trách nhi m c a UBND Phư ng, Xã, Th tr n và l c lư ng Công an cơ s . - Th i gian th c hi n: b t u th c hi n t 01/7/2007. 4. m b o i u ki n v cơ s v t ch t cho các ho t ng ăng ký qu n lý cư trú và cơ s d li u v cư trú. - Ch nh trang các tr s ti p công dân ăng ký h khNu Công an Thành ph , Công an qu n, huy n m b o khang trang, văn minh l ch s , có di n tích, bàn gh , phương ti n làm vi c. - C ng c các i m khai báo t m trú t m v ng các c m dân cư, thôn, xóm i s n xu t, có các i u ki n, phương ti n làm vi c. Các khu dân cư, ô th m i, khu v c tái nh cư ph i l p các tr s khai báo t m trú, t m v ng. - Trang b các i u ki n phương ti n làm vi c, h sơ s sách ph c v công tác ăng ký, qu n lý cư trú. - T ng bư c tri n khai án qu n lý d li u dân cư trên máy tính. - Hoàn ch nh án qu n lý tăng dân s cơ h c c a Thành ph . - Th i gian th c hi n: Trong quý III/2007 III. T CH C TH C HI N: 1. Công an Thành ph : T ch c ăng ký thư ng trú, t m trú, lưu trú, t m v ng. Rà soát, s a i, ngh bãi b các văn b n quy nh trư c ây trái v i Lu t Cư trú và các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan có thNm quy n ban hành.
  3. - Ph i h p v i S Tài chính l p d toán kinh phí s a ch a, nâng c p tr s ti p dân n ăng ký h khNu, tr s khai báo t m trú, phương ti n làm vi c ph c v qu n lý lưu trú; báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh. - Rút kinh nghi m thí i m qu n Thanh Xuân, hoàn ch nh d án qu n lý d li u dân cư trên máy tính tri n khai toàn Thành ph (D án ã ư c duy t). - Ch trì ph i h p v i S Tư pháp, S Lao ng – Thương binh và Xã h i S Tài nguyên, môi trư ng và nhà t, S Quy ho ch, ki n trúc, S Xây d ng, S Tài chính, Chi c c Th ng kê, y ban dân s gia ình và tr em hoàn thành án qu n lý dân cư, trình UBND Thành ph duy t. 2. S Quy ho ch, ki n trúc: Khi công b quy ho ch c n g i tài li u cho Công an Thành ph bi t; Các ch u tư Khu ô th m i, khu chung cư có trách nhi m bàn giao s m cho UBND qu n, huy n qu n lý, b trí ngư i n và thông báo cho Công an Thành ph . 3. S Lao ng Thương binh và Xã h i: Xây d ng quy ch qu n lý ngư i lao ng trong các doanh nghi p, khu công nghi p, khu ch xu t, ngư i lao ng t do, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 4. S Tư pháp: Hư ng d n UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, các Phòng Công ch ng nhà nư c, Văn phòng Công ch ng tư nhân th c hi n úng quy nh v vi c c p l i, ính chính các gi y t v h t ch, công ch ng, ch ng th c các gi y t mua bán, chuy n như ng nhà t, xác nh n gi y t cho thuê, mư n, nh nhà … - Ph i h p v i Công an thành ph biên t p tài li u, t ch c tuyên truy n Lu t Cư trú n các t ng l p nhân dân Th ô. 5. B Ch huy quân s Thành ph : Ph i h p v i Công an Thành ph hư ng d n các ơn v Công an, quân i có tr s trên a bàn Hà N i ti n hành th t c ăng ký cư trú theo quy nh cho cán b , s quan, chi n s , quân nhân nghĩa v , công nhân viên qu c phòng công tác t i ơn v . 6. UBND các qu n, huy n: Ch o UBND các phư ng, xã, th tr n th c hi n m t s công tác sau: - Xác nh n tình tr ng nhà (mua bán, cho thuê, nh , mư n có m u xác nh n kèm theo) cho công dân, k c ngư i t nh ngoài ph c v ăng ký cư trú. - Hư ng d n, ôn c ki m tra qu n lý ch t ch các cơ s kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê tr , th c hi n các quy nh v ăng ký kinh doanh, quy nh cam k t v ANTT, ăng ký t m trú, thông báo lưu trú, th c hi n các bi n pháp phòng ng a t i ph m, t n n xã h i. - Huy ng các ngành, oàn th , t dân ph tham gia công tác qu n lý cư trú, hư ng d n ôn c nhân dân th c hi n vi c ăng ký cư trú, t m trú. 7. Giao Công an Thành ph ch trì, hư ng d n, ki m tra, ôn c t ng h p tình hình th c hi n, xu t tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n Lu t cư trú, nh kỳ hàng quý báo cáo UBND Thành ph ch o gi i quy t.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B Công an; - TT Thành y; - TT.H NDTP; ( báo cáo) - Các /c PCT UBNDTP; Nguy n Qu c Tri u - Các S , Ban, Ngành; - UBND Qu n, Huy n; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản