Kế hoạch thực hiện mục tiêu khoản doanh thu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
183
lượt xem
35
download

Kế hoạch thực hiện mục tiêu khoản doanh thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch thực hiện mục tiêu khoản doanh thu

  1. CTY COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ban ISO Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc --------------------------------------- Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU KHOAÙN DOANH THU CBCNV TRONG THAÙNG 4 / NAÊM Stt Noäi dung Coâng vieäc Traùch nhieäm Thôøi gian Tieán ñoä thöïc hieän thöïc hieän 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Phaân tích cô caáu doanh thu caùc boä phaän, 1 tuaàn xaùc ñònh doanh thu 8 thaùng cuoái naêm 2003 cuûa caùc boä phaän. 2 Toå chöùc hoïp, thoâng baùo vieäc giao khoaùn ½ ngaøy doanh thu, nhieäm vuï cho caùc boä phaän 3 Baùo caùo doanh thu thaùng 6 ½ ngaøy 4 Baùo caùo doanh thu thaùng 7 ½ ngaøy 5 Baùo caùo doanh thu thaùng 8 ½ ngaøy 6 Hoïp ñöa ra caùc bieän phaùp taêng doanh thu 7 Baùo caùo doanh thu thaùng 9 ½ ngaøy 8 Baùo caùo doanh thu thaùng 10 ½ ngaøy 9 Hoïp ñöa ra caùc bieän phaùp taêng doanh thu 1 tuaàn 10 Baùo caùo doanh thu thaùng 11 ½ ngaøy 11 Baùo caùo doanh thu thaùng 12 ½ ngaøy 12 Baùo caùo doanh thu 8 thaùng cuoái naêm 1 tuaàn 13 Hoïp toång keát ½ ngaøy Pheâ duyeät Ngaøy ______ Toång Giaùm ñoác Ngöôøi laäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản