intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán quản trị - Hệ thống bài tập và bài giải: Phần 2

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:179

1.127
lượt xem
276
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của Tài liệu Hệ thống bài tập và bài giải Kế toán quản trị gồm có các bài tập kế toán thuộc những nội dung như: Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận, định giá sản phẩm và dịch vụ, thông tin tích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn, quyết định đầu tư dài hạn, phân tích báo cáo tài chính. Ngoài ra trong phần này còn có các bài tập tổng hợp và các bài giải,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán quản trị - Hệ thống bài tập và bài giải: Phần 2

 1. CHl/O'NG 8 PHAN TICH Mdl QUAN HE CHI PHI KHOI LlfdNG LOfl NHUAN ■ ■ ■ 143
 2. I. LY THUYET: Cau 1: Trinh bay noi dung kinh te va y nghla cac chi tieu sau: a. So du dam phi. b. Ty le so du dam phi. c. Ket cau chi phi. d. Don bay kinh doanh. Cau 2: M ot doanh nghiep san xuat kinh doanh mat hang xu£t khau chiu thue xuat khau, tinh thue gia tri gia t&ng theo phuong phap khau trti thi so du dam phi bang a. Doanh thu trti thue xuat khau, bien phi san xuat, bien phi ban hang, bien phi quan ly doanh nghiep. b. Doanh thu trti thue gia tri gia t&ng, bien phi san xuat, bien phi ban hang, bien phi quan ly doanh nghiep. c. Doanh thu trti thue xuat khau, thue gia tri gia tang, bien phi san xuat, bien phi ban hang, bien phi quan ly doanh nghiep. d. Tat ca cac cau tren dlu dung. Cau 3: Khi san luong tieu thu vUOt khoi diem hoa von thi mile tang loi nhuan chinh la: a. So du dam phi ciia nhting san pham vuot qua diem hoa von. b. Loi nhuan cua nhting san pha’ m vuot qua diem hoa von. c. Doanh thu cua nhting san pham vuot qua diem hoa von. d. Mtic tSng cua doanh thu. Cau 4: Gia tang doanh chu nhting san pham co so du dam ph; Ion hon thi: a. Loi nhuan tang nhanh hon. 144
 3. b. Lgi nhuan giam nhanh han. c. Lai nhuan khong thay doi. d. Tat ca cac cau tren deu khong ch&c ch&n. Cau 5: Khi tiang doanh thu m ot liigng thi lgi nhuan se tang mot lirgng bang: a' Ty le so dii dam phi nhan vdi mufc tang doanh thu. b. Ty le so du dam phi nhan vdi doanh thu. c. Mtic tang so dir dam phi. d. Do ldn don bay kinh doanh nhan vdi toe do tang doanh thu. Cau 6: Khi tang doanh thu m ot lirgng thi nhting san pham co ty le so dii dam phi ldn hon se: a Dat mtic lgi nhuan cao hon. b. Dat mtic lgi nhuan thap hon. c. Dat toe do tang so dir dam phi ldn hon. d. Dat toe do tang lgi nhuan nhanh hon. Cau 7: Nhting san pham co ket cau chi phi vdi bien phi ldn hon dinh phi khi doanh thu giam siit thi: a. Lgi nhuan giam nhanh. b. Lgi nhuan tang nhanh. c .L g i nhuan giam cham. b. Lgi nhuan tang ch am .V Cau 8: Lira chon ket cau chi phi cho mot san pham, bo phan thirdng dua vao: a. Tieu chuan ket cau toi Uu theo tting nganh nghe. b. Ty le dinh phi ldn hon ty le bien phi. c. Ty le bien phi nho han ty le dinh phi. 145
 4. d. Phu hgp voi tinh hinh von, thi triidng vat tu, lao dong may moc thiet bi, tinh hinh tieu thu. C a u 9: Trong tiiong lai, ket cau chi phi se chuyen bien theo hiidng: a. Ty le dinh phi ldn hon ty le bien phi. b. Ty le bien phi nho hon ty le dinh phi. c. Theo mot ket cau on dinh. d. Ty le bien phi bang ty le dinh phi. C a u 10: Do ldn don bay kinh doanh bang: a; So du dam phi chia cho lgi nhuan thudn trUdc thu£. b. So du dam phi chia cho lgi nhuan thuan sau thue. c. Toe do tang lgi nhuan chia cho toe do tang so du d£m Dhi. d. Toe do tang so du dam phi chia cho toe do t&ng loi nhu&n. C a u 11: NhUng san pham co ty le dinh phi lorn h on ty 1§ bi§?n phi thi: a^ Do ldn don bay kinh doanh ldn hon. b. Do ldn don bay kinh doanh nho hon. c. Do ldn don bay kinh doanh nhu nhau. d. Tat ca cac cau tren dlu khong dung. C a u 12: Nhting san pham co do ldn don bay kinh doanh ldn hon khi tang doanh thu cung m ot ty le thi: a Toe do tang loi nhuan nhanh hcfn. b. Toe do tang so du dam phi nhanh hon. c. Mtic t in g so du dam phi nhanh hcfn. d. Mtic lgi nhuan tang nhanh hon. 14b
 5. C au 13: Vdi m ot ket cau chi phi co dinh, khi tang doanh thu thi: a. Do lorn don bay kinh doanh se giam khi doanh thu vuot khoi diem hoa von. b. Do lorn don bay kinh doanh se tang khi doanh thu vuot khdi diem hoa von. c. Do ldn don bay. kinh doanh se giam khi doanh thu chua vUOt kh6i diem hoa von. d. Do lorn don bay kinh doanh se tang khi doanh thu chua vifot khoi diem hoa von. Cau 14: Doanh thu hoa von duoc tinh bang: a. Tong dinh phi chia cho so du dam phi. b. Tong dinh phi chia cho so du dam phi m6i san pham. c. Tong dinh phi chia cho ty le so du dam phi. d. Tong dinh phi va loi nhuan m ong muon chia cho so du dam phi m6i san pham. e. Tich don gia ban vdi ton g dinh phi chia cho so du dam phi m6i san pham. 2au 15: Doanh thu de dat duoc mUc loi nhuan m ong muon tinh bang: a. Tong dinh phi va loi nhuan chia cho so du dam phi. b. Tong dinh phi va loi nhuan chia cho so du dam phi m6i san pham. ic. Tong dinh phi va loi nhuan chia cho ty le so du dam phi. d. Tich don gid ban vdi to n g dinh phi chia cho so du dam phi m oi san pham. !au 16: Vdi m ot ket cau chi phi, gia ban co dinh: a, K hi tSng dinh phi thi san lugng va doanh thu hoa von se tang. 147
 6. b. Khi tang dinh phi thi san lugng va doanh thu hoa von se giam. c. Khi tang so du dam phi cua m6i san pham thi san lugng va doanh thu hoa von se tang. d. Khi tang ty le so du dam phi thi doanh thu hoa von tang Cau 17: Vdi mot ket cau chi phi, gia ban co dinh: a. Khi tang dinh phi thi san lugng va doanh thu dat loi nhuan m ong muon se tang. b. Khi tang djnh phi thi san lugng va doanh thu dat loi nhuan m ong muon se giam. c. Khi tang so du dam phi cua m6i san pham thi san liiong va doanh thu dat lgi nhuan m ong muon se tang. d. Khi tang ty le so du dam phi thi doanh thu dat lai nhuan mong muon se tang. Cau 18: Vdi ty le chi phi co dinh, cung m ot doanh so, khi gia tang nhufng san pham co ket cau ldn hon thi a. Doanh thu hoa von giam, ty le doanh thu an toan tang, loi nhuan tang. b. Doanh thu hoa von tang, ty le doanh thu an toan giam, loi nhuan giam. c. Doanh thu hoa von tang, ty le doanh thu an toan tang, loi nhuan tang. d. Doanh thu hoa von giam, ty le doanh thu an toan giam, lfl. nhuan giam. Cau 19: Phan tich m oi quan he Chi phi - Khoi lugng - Lgi nhuar, nham a. Thiet lap mot can cU chdc chan de xac dinh doanh thu, sar. lugng hoa von. 148
 7. b. Chi ra mot moi quan he gitia Chi phi - Khoi liigng - Lqi nhuan trong nhting d iiu kien gia dinh. c. Chi ra m ot m oi quan he gitia Chi phi - Khoi lirgng - Lgi nhuan trong tat ca cac triiong hgp. d. Thiet lap m ot cong cu de dinh gia ban trong tat ca cac triiting hgp Cau 20: Khi phan tich m oi quan he Chi phi - Khoi liigng - Lgi nhuan diigc dac tren gia dinh a. Moi quan he Chi phi - San liigng - Doanh thu - Lgi nhuan la quan he tuyen tinh trong ca pham vi hoat dong. b. Ket cau san pham san xuat tieu thu va san pham ton kho co dinh. c. Nang suat lao dong, m ay m oc thiet bi, gia tri dong tien co dinh. d. Tat ca cac gia dinh tren deu dung. Cau 21: Trinh bay sii can thiet va tac dung cua viec phan tich moi quan he CVP. Phan tich moi quan he CVP co y nghla gi trong cong tac hoach dinh ciia nha quan tri. C au 22: Trinh bay nhting han che cua viec phan tich moi quan he CVP. B5ng cach nao de khac phuc nhting han che nay nham tang ciiting chat liigng cua chong tin diigc cung cap. II. BAI TAP Bai 1: Cong ty Song Tra dang hoat dong san xuat kinh doanh 3 mat hang A, B, C, tinh thue gia tri gia tang theo phiiong phap khau trti. Theo tai lieu trong nam X cua cong ty nhii sau: 149
 8. Chi tieu Toan c6ng ty San pha’m San pham San . A B phSm C Don gia ban (d/sp) 100 200 300 Bien phi m0t san phS’m (d/sp) 60 150 210 Tong dinh phi tting san phSm (d) 550 000 80.000 170 000 300 000 Dinh phi ph§n bo cap tren(d) 110.000 20 000 30 000 60.000 San luong tieu thu (sp) 3.000 4 000 5.000 Y eu cau: 1. Tinh so dii dam phi tting san pham va toan cong ty. 2. Tinh ty le so du dam phi tting san pham va toan cong ty. 3. Tinh ket cau chi phi tting san pham va toan cong ty. 4. Tinh do ldn don bay kinh doanh tting san pham. 5. Tinh san luong va doanh thu hoa von tting san pham, ve do thi bieu dien. 6. Tinh san luong va doanh thu de cong ty dat mtic loi nhuan mong muon cua san pham A la 20.OOOd, san pham B la 40.OOOd, san pham C la 90.OOOd va ve do thi bieu dien. 7. Tinh ty le doanh thu an toan tting san pham va toan cong ty. Bai 2: Cong ty Song H ong dang hoat dong san xuat kinh doanh 2 mat hang A, B, tinh thue gia tri gia tang theo phiiong phap khau trti. Theo tai lieu trong nam X cua cong ty nha sau: 150
 9. Chi tigu Toan S3n pha’m San pha’m c6ng ty A B Ddn gia ban (d/sp) ■ 400 500 Thue xua't khlu (d/sp) - - 10 Thu£ gia tri gia tang dau ra (d/sp) - 40 - Chi phi nguySn v$t li§u tri/c ti£p (d/sp) - 140 190 Chi phi nh5n cfing tri/c tiep (d/sp) - 110 120 Bien phi san xuS't chung (d/sp) - 102 90 Hoa hong ban hang (d/sp) - 8 10 Tong djnh phi sin xuat (d) 180.000 80.000 100 000 Tong dinh phi ban hang (d) 90.000 30.000 60.000 Tdng dinh phi quan ly DN phan bo (d) 60.000 20.000 40.000 Yeu cau: 1. Tinh san luong va doanh thu hoa von cho tting san pham. 2. Ti'nh san luong va doanh de dat mufc loi nhuan cho san pham A la 60.OOOd, cho san pham B la 120.OOOd. 3. Nha mrdc dii tinh giam thue suat thue gia tri gia tang xuong 5% tren gia ban. Tinh san luong, doanh thu hoa von cua san pham A. 4. Be tang chat luong san pham gop phan canh tranh, cong ty quy^t dinh thay doi chung loai vat tu suf dung vdi ket qua la bien phi vat tu tang 10 d/sp va giam gia ban 5 d/sp. Tinh san luong va doanh thu hoa von cua san pham A vdi nhting du tinh nay. 5. De dam bao tinh chat dong deu san pham cho xuat khau, cong ty quyet dinh thay mot so thiet bi san xuat lac hau bang thiet bi san xuat mdi vdi ket qua tang chi phi khau 151
 10. hao 40.OOOd; dong thdi nha nude giam thue xuat khau 2ck. Yeu cau tinh san lirgng va doanh thu de cong ty van dat mtic lai san pham B la 280.700d. 6. Gia suf ket cau san pham khong doi, dinh phi toan doanh nghiep tang 70.OOOd. Tinh san lifgng hoa von va doanh so hoa von toan cong ty. B a i 3: Theo tai lieu bao cao tCr tinh hinh san xuat kinh doanh trong nude ve san pham K cua cong ty Me kong trong nam X nhif sau Chi tieu Don vi Tong Ty trong(%) d/sp) cong(d) Doanh thu 200 200.000 100 Bien phi san xuat kinh doanh 150 150 000 75 Dinh phi san xuat kinh doanh 40 40 000 20 San laong san xuat tieu thu 1 000 Y eu cau : 1. Xac dinh lgi nhuan trUdc thue thu nhap doanh nghiep cua san pham 2. Theo tai lieu d l xuat tti cac phuong an san xuat kinh doanh nhu sau: • Phuong an 1: Neu tang chi nhan cong true tiep 5 d/sp. tang chi phi hoa hong ban hang 3 d/sp thi ket qua san lugng tieu thu dg tinh tang 20%. • Phuong an 2: Neu thue them ctia hang de m o rong diem ban hang vdi chi phi 10.OOOd thi ket qua du bao san lugng tieu thu tang 25 %. • Phuong an 3: Neu thay ngan sach quang cao hang kj 10.OOOd bang khoan hoa hong true tiep tinh tren gia ban la 2% thi ket qua du bao san lugng tieu thu tang 40%. 152 i
 11. • Phuong an 4: Neu tang ngan sach quang cao nang nam 4.000d va giam don gia ban 2% thi ket qua du bao tang 10%. . Phi/ong an 5: Be tham gia vao thi trUdng xuat khau cong ty phai thay chung loai vat tu stir dung hien tai bang vat tu mdi lam chi phi tang them lOd/sp, thay thiet bi danh bong hien tai bang thiet bi mdi tang chi phi khau hao 12.OOOd, gia ban du tinh la 250d, phat sinh thue xuat khau 2% gia ban va ket qua san luong tieu thu se tang 50%. Vdi kien thUc ke toan quan tri, anh chi phan tich cac phuong an kinh doanh tren va de xuat mot phuong an kinh doanh toi Uu. Bai 4: Cong ty ABC dang hoat dong san xuat kinh doanh 2 mat hang M, N, tinh thue gia tri gia tang theo phuong phap khau trU. Theo tai lieu trong nam X cua cong ty nhu sau: Chi tieu Toan San San cong ty pham A pha’m B Don gia ban (d/sp) - 500 600 Thue xuS't khau (d/sp) - - 12 Thu£ gia trj gia tang d3u ra (d/sp) - 40 - Chi phi nguyen vat lieu true tiep (d/sp) -- 160 210 Chi phi nh5n cong tri/c tiep (d/sp) - 140 188 Bien phi san xuS't chung (d/sp) - 142 91 Hoa hong ban hang (d/sp) - 8 9 Tong dinh phi sin xuat (d) 180.000 80.000 100.000 Tong dinh phi ban hang (d) 90.000 30.000 60.000 Tdng dinh phi quan ly doanh nghiep (d) 70.000 20.000 50.000 San luong ti§u thu (sp) 3.000 4.000 153
 12. Y eu cau: 1. Lap bao cao ket qua kinh doanh theo hinh thiic so dif dam phi. 2. Do nhu cau han che ve dieu kien san xuat va von, nen cong ty chi co the tang kha nang san xuat va tieu thu mot trong 2 san pham vdi mufc tang doanh thu 300.OOOd. Anh chi phan tich va cho quyet dinh phiiong an kinh doanh nao co loi nhat. 3. Neu cung tSng doanh thu ca 2 san pham len 20%, theo anh chi toe do tang loi nhuan cua san pham nao nhanh hon, ly giai. Bai 5: Cong ty T h in g Loi dang san xuat va tieu thu 10.000 san pham X vdi don gia ban 2.000d/ sp, bien phi don vi 1.200d (trong do bien phi nguyen vat lieu triic tiep 600d, bien phi nhan cong triic tiep 360d, bien phi san xuat chung 160d, hoa hong ban hang 80d), tong dinh phi san xuat kinh doanh trong ky la 6.400.OOOd. Y eu cau: 1. Xac dinh san liiong va doanh thu hoa von cua cong ty. 2. Vdi thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 32%, dii tinh san liiong va doanh thu de doanh nghiep dat miic loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep la 1.700.OOOd. 3. Cong ty dii tinh giam gia ban 10%, tang chi phi nhan cong 20% va chi phi hoa hong 12, 5% thi doanh thu va san liicfng hoa von la bao nhieu. Ve do thi bieu d iin sii thay doi nay. Bai 6: Theo tai lieu bao cao tii tinh hinh san xuat kinh doanh trong nirdc ve san pham I ciia cong ty ABC trong nam X nhu sau 154
 13. Chi tigu So tien Ddn gia ban 8 OOOd/sp Bien phi san xuS't kinh doanh 1 san phS’m (trong do bien phi 6.OOOd/sp ngoai san xuS’t 500d/sp) T6ng dinh phi san xuat 5.000.000d Sin Uong san xuat 5.000 sp Tdng dinh phi ban hang va quan ly doanh nghiep 2.000.000d San li/ong tigu thy 4.000 sp Yeu cau: 1. Lap bao cao ket qua kinh doanh theo chi phi toan bo va theo hinh thufc so du dam phi. So sanh ket qua va trinh bay nhan xet ve loi nhuan tren hai bao cao. 2. Ve do thi bieu d iln diem hoa von theo 2 phuong phap tren. 3ai 7: Cong ty Hoa binh dang san xuat kinh doanh san pham H. theo tai lieu bao cao ve tinh hinh san xuat kinh doanh cua san pham H trong nam X nhu sau: Chi tieu So tien (1.000d) Ty I? (%) T6ng doanh thu 50.000 100 Tfl’ng bi£n phi 30.000 60 Tong dinh phi 15.000 30 Yeu cau: 1. Cong ty du tinh tang doanh thu 10.000.OOOd. Tinh tong loi nhuan trUdc thue cua cong ty theo du tinh nay. 2. Vdi ket cau chi phi nhu nam X, gia suf cong ty tang doanh thu 10% thi toe do tang loi nhuan la bao nhieu. Tinh tong mUc loi nhuan trUdc thue va sau thue thu nhap doanh nghiep. Cho biet thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 32%. 155
 14. B a i 8: Cong ty Sao Mai dang tien hanh nghien ctiu san xuat san pham M theo don dat hang. Dir bao tti cac bo phan vdi chi phi va thu nhap tien hanh san xuat san pham M nha sau •Bien phi chiem 60% doanh thu. •Chi phi thue may moc thiet bi 8.000.OOOd. •Khau hao nha xaong san xuat va kho tang 1.500.OOOd . Phan bo chi phi laong bo phan quan ly o cac cap l.OOO.OOOd. •Cac chi phi phuc vu, quan ly, giao te khac 500.OOOd. Y eu cau : 1. Tinh doanh thu hoa von neu thuc hien hoat dong tren. 2. Neu don dat hang tren voi gia tri (doanh thu) 34.000.OOOd va mtic loi nhuan cong ty m ong muon la 2.500.OOOd thi nen trien khai don dat hang tren hay khong. B A l 9: C a u 1: Cong ty Binh M inh dang san xuat kinh doanh mat hang A va mat hang B vdi bao cao ket qua trong nam X cua cong ty nha sau: Chi tieu Toan cong ty San pham A San pham B Tong so Ty le Tong so Ty le Tong so Ty le (l.OOOd) (%) (l.OOOd) ! (1 OOOd) (%) (iO'O ' j, 1. Tong doanh thu 10.000 100 4.000 100 6 000 100 2. Tong bien phi san xuat kinh doanh 6.900 69 2.400 60 4 500 75 3. Tong djnh phi san xuat kinh doanh 2.400 24 1.200 30 1 200 20 Theo de xuat tti cac bo phan ban hang tai cong tv Binh Minh trong nam X + l 156 I
 15. Phuang an 1: Chi tieu Toan cong ty San pha’m A San ph£m B Tdng so Ty I? Tdng sd Ty I* Tdng sd Ty I* (l.OOOd) (%) (1.000d) (%) (1.000d) (%) 1. Tdng doanh thu 10.000 100 5.000 100 5.000 100 2. Tdng big'n phi sin xuS't 6.750 69 3.000 60 3.750 75 kinh doanh 3. Tdng dinh phi san xu5't 2.400 24 1.200 30 1.200 20 kinh doanh Phiiong an 2: CM tieu Toan c6ng ty Sin pha’m A Sin pha’m B Tdng sd Ty l$ Tdng sd Ty le Tong sd Ty le (1.000d) (%) (1.000d) (%) (1.000d) (%) 1. Tdng doanh thu 10.000 100 3.500 100 6.500 100 2.Tdng bi£n phi san xuS't kinh doanh 6.975 69, 75 2.100 60 4.875 75 3.Tong dinh phi san xui't kinh doanh 2.400 24 1.200 30 1.200 20 Giai thich anh huong den doanh thu hoa von, loi nhuan cua cong ty vdi sir thay doi ket cau san pham cua phuong an 1 va phuong phap 2.Theo anh chi nen chon phuong an nao de doanh nghiep co loi nhat ve phuong dien kinh te. Cau 2: Cong ty K co so lieu ve san pham A & B trong nam Xo va X + l sau: Nam X0 Nam X+1 CHI Tl£U SPA SPB Tdng SPA SPB Tdng cong CQng 1. Doanh thu (1.000d) 20 80 100 80 20 100 2. Bien phi (1.000d) 16 40 56 64 10 74 3. Sd dU dim phi (1.000d) 4 40 44 16 10 26 4. Dinh phi (1 OOOd) 20 20 5. L(?i nhuin (1.000d) 24 6 157
 16. Phan tich diem hoa von trong moi quan he vdi ket cau san pham tieu thu. Bai 10: Tai lieu bao cao ket qua hoat dong san xuat kinh doanh san pham Y cua cong ty Triidng Son trong nSm nhu sau: - Chi tieu Tinh cho moi Tfi’ng chi phi san pham Chi phi nguyen v§t lieu trgc tiep 2.OOOd/sp 8.000 OOOd Chi phi nh5n cfing true tiep 1 500d/sp 6.000.0000 Chi phi nang luong san xua't 300d/sp 1.200 OOOd Khau hao may moc thiS’t bi sAn xua't 350d/sp 1.400.OOOd Phi van chuyen hang hoa 175 d/sp 700.000(! Luong b0 may quan ly doanh nghiep 150d/sp 600.OOOd Chi phi quang cao 75 d/sp 300.000d Cac chi phi co dinh khac toan doanh nghigp 25 d/sp 200.OOOd Chi tiet: • San luqng san xuat tieu thu 4.000 san pham. . Dan gia ban 4.650d/sp. • Chi phi nang luong va chi phi van chuyen hang hoa thong ke qua cac ky: San ph£m san xuat va Hoa don chi phi nang Hoa don chi phi vJn , van chuyen tieu thg lUOng chuyen theo hop dong voi cac don vi 3.000 sp 950 OOOd 600.OOOd 4.200 sp 1.250.000(3 720.OOOd 5.000 sp 1.450.OOOd 800 OOOd •Cac chi phi khac la bien phi va chi phi co djnh 158
 17. Y eu cau: 1. Lap bao cao ket qua kinh doanh theo chi phi toan bo va hinh thufc so du dam phi trong nam X. 2. Xac dinh san luong va doanh thu hoa von cua san pham trong nam X. 3. Dir tinh trong nam X + l doanh thu gia tang 10%, dinh phi san xuat kinh doanh khong thay doi. Tinh tong mufc lqi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep cua cong ty vdi thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 32%. 4. Lfdc tinh chi phi de cong ty dat mtic loi nhuan trudc thue l.OOO.OOOd. 5. Hien tai cong ty van con nang luc san xuat them 1.000 san pham vdi co sd vat chat tren. M ot khach hang de nghi cong ty thuc hien 400 san pham tren va phai dong kien vdi chi phi bao bi dong kien 150d/sp, gia d&t hang la 4.200d/sp. Lqi nhuan m ong muon cua cong ty vdi don dat hang nay la 70.OOOd. Cong ty nen san xuat hay khong, giai thich ly do va mtic gia thap nhat ma cong ty co the thuc hien. 159
 18. CHl/OfNG 9 DINH GIA ■ SAI\I PHAM DICH VU ■ ■ 160
 19. I. LY THUYET Cau 1: Ca cau kinh te trong dinh gia san pham chi ra a. M ot nguyen tSc de lap gia va dieu chinh gia. b. M ot xuat phat diem cu the de lap gia. c. Nhufng yeu to” cu the trong lap gia. d. Mile gia de dat mufc lai nhuan toi da. Cau 2: Lgi ich chi phi trong viec lap gia dugc the hien: a. Phan anh nhtfng yeu to khcri dau cu the khi dinh gia. b. Xac dinh mufc phi toi thieu cua doanh nghiep thuc hien san pham khi dinh gia. c. Xac dinh mufc gia cu the nhanh han khi dinh gia sau do dieu chinh. d. Cac cau tren deu dung. Cau 3: Khi dinh gia ban san pham san xuat hang loat theo phuang phap chi phi toan bo, gia ban san pham bao gom: a. Chi phi san xuat va dinh phi ban hang, quan ly doanh nghiep. b. Chi phi san xuat va phan tien cong them tinh ty le tren chi phi san xuat. c. Bien phi san xuat va chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep. d. Chi phi san xuat va ty le phan tien cong them. Cau 4: Ty le phan tien cong them khi dinh gia theo phuang phap chi phi toan bo la: a. Ty le giufa tong chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep, lai nhuan m ong muon tren tong chi phi san xuat. b. Ty le giufa tong chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh 161
 20. nghiep, loi nhuan mong muon tren tong bien phi san xuat c. Ty le giufa tong dinh phi ban hang, dinh phi quan ly doanh nghiep, lgi nhuan m ong muon tren tong bien phi san xuat d. Ty le giufa tong chi phi bah hang, chi phi quan ly doanh nghiep, lgi nhuan m ong muon tren tong chi phi san xuat kinh doanh. C a u 5: Khi dinh gia san pham san xuat hang loat theo phiiong phap chi phi triic tiep, gia ban san pham bao gom: a. Bien phi san xuat kinh doanh va phan tien cong them tinh ty le tren chi phi san xuat. b. Bien phi san xuat kinh doanh va phan tien cong them tinh ty le tren tong bien phi san xuat kinh doanh. c. Bien phi san xuat kinh doanh va tong dinh phi san xuat kinh doanh. d. Bien phi san xuat kinh doanh va phan tien cong them tinh ty le tren tdng chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep. Cau 6: Ty le phan tien cong them khi dinh gia san pham theo phucmg phap chi phi trgc tiep la: a. Ty le giUa tong chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep, lgi nhuan m ong muon tren tong chi phi san xuat. b. Ty le giUa tong chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep, lgi nhuan m ong muon tren tong bien phi san xuat. c. Ty le gitfa tong dinh phi ban hang, dinh phi quan ly doanh nghiep, lgi nhuan m ong muon tren tong bien phi san xuat kinh doanh. d. Ty le giUa' tong chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep, lgi nhuan m ong muon tren tong chi phi san xuat kinh doanh. 162
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2