intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kế toán xăng dầu

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:171

844
lượt xem
222
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán xăng dầu

 1. TTDN Hoâm nay ### THANG Thaùng PS 01 NAM Naêm PS 2004 TEÂN CÔ SÔÛ : DNTN Thieân Loäc ÑÒA CHÆ : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh TEL : NGAØNH NGHEÀ KD : Xaêng , Daàu , Nhôùt CÔ QUAN THUEÁ : Chi cuïc Thueá huyeän Bình Chaùnh THÔØI GIAN LAÄP BC : 02/01/2004 CHÖÙC DANH : Chuû Doanh Nghieäp KEÁ TOAÙN : Keá toaùn tröôûng TEÂN CHUÛ CÔ SÔÛ : Traàn Ngoïc Bình TEÂN KEÁ TOAÙN : MAÕ SOÁ THUEÁ : 0302282784 Page 1
 2. TTDN Page 2
 3. TTDN 02 03 2004 2004 Page 3
 4. TTDN Page 4
 5. 0 NHAÄP LIEÄU Ñòa chæ : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh NHAÄT KYÙ CHUNG NHAÄT KYÙ CHUNG THAÙNG 2 / 2004 Xoùa kyø tröôùc SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 1 PC.01/001 1/1/2005 Leä phí vaø giaáy pheùp 642 2 PT.01/001 1/4/2005 Thu tieàn baùn daàu DO 511D001 800 111 3 PT.01/001 1/4/2005 Phí XD 511D001 111 4 PT.01/001 1/4/2005 Thueá VAT ñaàu ra 33311 111 5 PX.01/001 1/4/2005 Xuaát baùn 632TT D001 800 632 6 PC.01/001 1/4/2005 Mua xaêng M92 X001 5000 1561 7 PC.01/001 1/4/2005 Phí XD X001 1561 8 PC.01/001 1/4/2005 Thueá VAT ñaàu vaøo 1331 1331 9 PC.02/002 1/6/2005 Mua nhôùt lít NP01 600 1561 10 PC.02/002 1/6/2005 Thueá VAT ñaàu vaøo 1331 1331 11 PC.02/003 1/7/2005 Mua daàu DO D001 6000 1561 12 PC.02/003 1/7/2005 Phí XD D001 1561 13 PC.02/003 1/7/2005 Thueá VAT ñaàu vaøo 1331 1331 14 PT.01/002 1/7/2005 Thu tieàn baùn daàu DO 511D001 120 111 15 PT.01/002 1/7/2005 Phí XD 511D001 111 16 PT.01/002 1/7/2005 Thueá VAT ñaàu ra 33311 111 17 PX.01.002 1/7/2005 Xuaát baùn 632TT D001 120 632 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Trang 5
 6. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Trang 6
 7. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Trang 7
 8. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Trang 8
 9. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Trang 9
 10. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 Trang 10
 11. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 Trang 11
 12. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 Trang 12
 13. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 Trang 13
 14. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 Trang 14
 15. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 TOÅNG COÄNG Trang 15
 16. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec Keá toaùn tröôûng Chuû Doanh Nghieäp Trang 16
 17. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛ TT SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ CT?? 33311 632 33311 TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 4 PX.01/001 1/1/2004 Xuaát baùn Daàu D.O 632TT D001 360 632 7 PX.01/001- 1/1/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 30 632 13 PX.01/002 1/2/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 180 632 17 PX.01/003 1/3/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 220 632 20 PX.01/003- 1/3/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NP01 10 632 31 PX.01/004 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632 34 PX.01/004- 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 40 632 38 PX.01/012 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 250 632 42 PX.01/012- 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 320 632 46 PX.01/005 1/5/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 40 632 50 PX.01/013 1/5/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632 54 PX.01/013- 1/5/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 110 632 58 PX.01/006 1/6/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 70 632 62 PX.01/014 1/6/2004 Xuaát Baùn cho Cty CP DP Phuù Thoï 632TT X001 60 632 66 PX.01/015 1/6/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632 70 PX.01/015- 1/6/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 90 632 74 PX.01/007 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 50 632 77 PX.01/007- 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 20 632 81 PX.01/016 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 55 632 85 PX.01/017 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 30 632 89 PX.01/018 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 160 632 93 PX.01/018- 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 270 632 97 PX.01/008 1/8/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632 102 PX.01/019 1/8/2004 Xuaát Baùn cho CN Cty Phaùt trieån CN Noâng Thoân 632TT X001 45 632 106 PX.01/020 1/8/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 190 632 110 PX.01/020- 1/8/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 250 632 120 PX.01/009 1/9/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 120 632 124 PX.01/021 1/9/2004 Xuaát Baùn cho XN XL soá 4 Cty Baïch 632TT Ñaèng X001 50 632 128 PX.01/022 1/9/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 270 632 132 PX.01/022. 1/9/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 210 632 136 PX.01/010 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 70 632 Trang 17
 18. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 139 PX.01/010- 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 20 632 143 PX.01/023 1/10/2004 Xuaát baùn cho Cty TNHH Taân Duy Tieán 632TT X001 30 632 147 PX.01/024 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 310 632 151 PX.01/024- 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 260 632 156 PX.01/011 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 90 632 160 PX.01/025 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 36 632 164 PX.01/026 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 390 632 168 PX.01/026- 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 190 632 176 PX.01/027 1/13/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 350 632 180 PX.01/027- 1/13/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 260 632 184 PX.01/028 1/14/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 270 632 188 PX.01/028- 1/14/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 210 632 192 PX.01/028 1/14/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632 196 PX.01/029 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 30 632 200 PX.01/030 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 260 632 204 PX.01/030- 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 190 632 208 PX.01/030 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 120 632 220 PX.01/031 1/16/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 310 632 224 PX.01/031- 1/16/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 220 632 228 PX.01/031 1/16/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 110 632 232 PX.01/032 1/17/2004 Xuaát Baùn cho Cty CP Taøi Chính 632TT X001 60 632 236 PX.01/033 1/17/2004 Xuaát Baùn Xaêng 92 cho Ñaëng Thò Uùt 632TT X001 60 632 240 PX.01/033- 1/17/2004 Xuaát Baùn Daàu D.O cho Ñaëng Thò Uùt 632TT D001 30 632 244 PX.01/034 1/17/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 280 632 248 PX.01/034 1/17/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 190 632 252 PX.01/034 1/17/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632 256 PX.01/035 1/18/2004 Xuaát Baùn Xaêng 92 cho Cty TNHH A&B 632TT X001 45 632 260 PX.01/036 1/18/2004 Xuaát baùn Xaêng 92 cho Cty DARLING632TT X001 36 632 264 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 290 632 268 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 230 632 272 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 40 632 275 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NP01 10 632 278 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NV01 2 632 282 PX.01/038 1/19/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 270 632 286 PX.01/038 1/19/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 340 632 290 PX.01/038 1/19/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 160 632 298 PX.01/039 1/20/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632 302 PX.01/039 1/20/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 420 632 306 PX.01/039 1/20/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 170 632 310 PX.01/040 1/21/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 350 632 314 PX.01/040 1/21/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 720 632 318 PX.01/040 1/21/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 190 632 322 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 330 632 326 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 790 632 330 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 220 632 333 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 30 632 337 PX.01/042 1/23/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 250 632 341 PX.01/042 1/23/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 680 632 345 PX.01/042 1/23/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 210 632 353 PX.01/043 1/24/2004 Xuaát Baùn cho Ñoäi XL Ñieän 7 632TT X001 70 632 357 PX.01/044 1/24/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 290 632 361 PX.01/044 1/24/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 820 632 365 PX.01/044 1/24/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 190 632 369 PX.01/045 1/25/2004 Xuaát baùn cho Cty TNHH Taân Duy Tieán 632TT X001 35 632 Trang 18
 19. SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ 30-Dec 373 PX.01/046 1/25/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 340 632 377 PX.01/046 1/25/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 980 632 381 PX.01/046 1/25/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 270 632 389 PX.01/047 1/26/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 420 632 393 PX.01/047 1/26/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 1280 632 397 PX.01/047 1/26/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 290 632 408 PX.01/048 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 50 632 412 PX.01/049 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 780 632 416 PX.01/049 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 340 632 420 PX.01/049 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 410 632 424 PX.01/050 1/28/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 880 632 428 PX.01/050 1/28/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 360 632 432 PX.01/050 1/28/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 320 632 440 PX.01/051 1/29/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 620 632 444 PX.01/051 1/29/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 260 632 448 PX.01/051 1/29/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 290 632 454 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632 458 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 390 632 462 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 190 632 465 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 50 632 469 PX.01/053 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 970 632 473 PX.01/053 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 790 632 477 PX.01/054 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 70 632 481 PX.01/055 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 360 632 485 PX.01/055 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 310 632 489 PX.01/055 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632 492 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NP01 15 632 495 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NC02 22 632 498 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NG01 2 632 501 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NG02 1 632 504 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NV01 14 632 507 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NV02 4 632 510 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NS01 5 632 517 KC.01/005 1/31/2004 Keát chuyeån Giaù voán haøng baùn TT 911 632TT 911 Trang 19
 20. 4 AØI KHOAÛN SOÁ COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD 111 50,000 1 CB/2004 41317 12/13/2004 511 3,309,091 2 TM/2004N 83866 1/4/2005 511 240,000 TM/2004N 83866 1/4/2005 333 330,909 2 TM/2004N 83866 1/4/2005 1561 3,299,388 83866 1/4/2005 111 30,681,818 1 AA/2004T 01765 1/4/2005 111 2,500,000 AA/2004T 01765 1/4/2005 111 3,068,182 1 AA/2004T 01765 1/4/2005 111 5,444,540 1 TB/2004N 88880 1/6/2005 111 544,460 1 TB/2004N 88880 1/6/2005 111 23,836,380 1 AA/2004T 01817 1/7/2005 111 1,800,000 AA/2004T 01817 1/7/2005 111 2,383,638 1 AA/2004T 01817 1/7/2005 511 496,364 2 TM/2004N 83867 1/7/2005 511 36,000 TM/2004N 83867 1/7/2005 333 49,636 2 TM/2004N 83867 1/7/2005 1561 494,908 83867 1/7/2005 Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2