intTypePromotion=3

kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 14

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
21
download

kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn 8251 hoạt động đúng chế độ (không đồng bộ), tốc độ (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600bps hoặc lớn hơn), số bit tin (5, 6, 7, 8) có kiểm tra chẵn hoặc lẻ và xác đinh số bit dừng (1; 1,5; 2 bit) ta phải ghi lời điều khiển chế độ vào thanh ghi điều khiển cuả 8251. Ví dụ: Một 8251 có điạ chỉ gốc CS\ với 0FFF0h, cần trao đổi thông tin 8 bit, tốc độ x16 không có kiểm tra Parity chẵn lẻ, 2bit stop. Lời điều khiển là: 1 1 0 0 1 1 1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 14

  1. Chương 14: THOÂNG TIN NOÁI TIEÁP 1. Truyeàn thoâng tin noái tieáp giöõa 2 kit VXL: TxD TxD RxD RxD DTR\ DTR\ VXL1 8251 8251 VXL2 DSR\ DSR\ RTS\ RTS\ CTS\ CTS\ HÌNH 5.5 a. Khôûi phaùt 8251A:
  2. Muoán 8251 hoaït ñoäng ñuùng cheá ñoä (khoâng ñoàng boä), toác ñoä (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600bps hoaëc lôùn hôn), soá bit tin (5, 6, 7, 8) coù kieåm tra chaün hoaëc leû vaø xaùc ñinh soá bit döøng (1; 1,5; 2 bit) ta phaûi ghi lôøi ñieàu khieån cheá ñoä vaøo thanh ghi ñieàu khieån cuaû 8251. Ví duï: Moät 8251 coù ñiaï chæ goác CS\ vôùi 0FFF0h, caàn trao ñoåi thoâng tin 8 bit, toác ñoä x16 khoâng coù kieåm tra Parity chaün leû, 2bit stop. Lôøi ñieàu khieån laø: 1 1 0 0 1 1 1 0
  3. Löu ñoà khôûi taïo 8251A Begin 00h thanh ghi ñieàu khieån 03h AH AH - 1 Delay sai AH = 0 ? Ñuùng Naïp töø cheá ñoä caøo thanh ghi cheá ñoä Delay End HÌNH 5.5
  4. chöông trình khôûi phaùt: MOV DX, 0FFF2h MOV AL,00h OUT DX,AL MOV CX 2h D0 : LOOP D0 OUT DX, AL D1: MOV CX,2h LOOP D1 OUT DX, AL MOV CX,2h D2: LOOP D2 MOV AL, 40h OUT DX, AL MOV CX, 2h D3: LOOP D3 MOV AL, 11001110B OUT DX, AL MOV CX, 2h D4: LOOP D4 END
  5. 2. Truyeàn thoâng tin noái tieáp giöõa kit VXL vaø maùy tính: Giaûi maõ A 1 – A 11 ñiaï chæ CS \ GND D 0 –D 7 D 0 – D7 TxD Reset Rest RxD CLK CLK DTR 1 5 A0 C/D\ O O O O O O O O O RD \ RD \ DSR\ 6 9 WR \ WR\ RTS \ Coång COM Xöû lyù cuûa maùy tính ngaét (8259A INTR hai möùc) TxD CTS\ INTA \ RxRDy VXL 8251 HÌNH 5.6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản