intTypePromotion=1

kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 6

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
17
download

kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung thanh ghi A được cộng với nội dung ô nhớ có địa chỉ chứa trong cặp thanh ghi HL, kết quả chứa trong thanh ghi A, nội dung ô nhớ không thay đổi. + Lệnh nầy chiếm 1 byte, số chu kỳ xung clock = 7. + Lệnh nầy ảnh hưởng đến thanh ghi trạng thái. 2. Lệnh cộng ô nhớ có số nhớ ban đầu: + Cú pháp: ADC M + Mã đối tượng: 1 0 0 0 1 1 1 0 nội dung thanh ghi A được cộng với dung ô nhớ có địa chỉ chứa trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 6

  1. Chương 6: NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA OÂ NHÔÙ VÔÙI THANH GHI A 1. Leänh coäng vôùi oâ nhôù: + Cuù phaùp: ADD M 1 0 0 0 0 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL, keát quaû chöùa trong thanh ghi A, noäi dung oâ nhôù khoâng thay ñoåi. + Leänh naày chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng oâ nhôù coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ADC M 1 0 0 0 1 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL, keát quaû chöùa trong A, noäi dung oâ nhôù khoâng thay ñoåi. + Leänh naày chöùa 1 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 3. Leänh tröø vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: SUB M 4. Leänh tröø oâ nhôù coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBB M 5. Leänh and vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: ANA M
  2. 6. Leänh Ex-or vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: XRA M 7. Leänh or vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: ORA M 8. Leänh so saùnh vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: CMP M V. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA THANH GHI A VAØ DÖÕ LIEÄU 8 BIT: 1. Leänh coäng töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: + Cuù phaùp: ADI D8 1 1 0 0 0 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng: Döõ lieääu 8 bit D8 + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi döõ lieäu 8 bit D8, keát quaû chöùa trong thanh ghi A. + Leänh naày chöùa 2 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ACI D8 1 1 0 0 1 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng:Döõ lieääu 8 bit D8 + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi döõ lieäu 8 bit D8, coäng vôùi bit Cy, keát quaû chöùa trong thanh ghi A. + Leänh naày chöùa 2 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc ) 3. Leänh tröø töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: SUI D8
  3. 4. Leänh tröø töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBI D8 5. Leänh and töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: ANI D8 6. Leänh Ex-or töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: XRI D8 7. Leänh or töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: ORI D8 8. Leänh so saùnh töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: CPI D8 VI. NHOÙM LEÄNH NAÏP TÖÙC THÔØI CAËP THANH GHI: 1. Leäänh naïp caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: LXI B, D16 0 0 0 0 0 0 0 1 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + YÙ nghóa: döõ lieäu 16 bit D16 ñöôïc naïp vaøo caëp thanh ghi BC. + Leänh naày chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock = 10. + Khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh naïp caëp thanh ghi DE: Cuù phaùp: LXI D, D16 3. Leänh naïp caëp thanh ghi HL: Cuù phaùp: LXI H, D16 4. Leänh naïp caëp thanh ghi SP: Cuù phaùp: LXI SP, D16
  4. VII. NHOÙM LEÄNH PUSH: 1. Leänh caát caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: PUSH B +Maõ ñoái 1 1 0 0 0 1 0 töôïng: +YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC ñöôïc copy vaøo ngaên xeáp. Noäi dung thanh ghi B ñöôïc caát vaøo ngaên xeáp taïi ñòa chæ (SP-1), thanh ghi C ñöôïc caát vaøo ngaên xeáp taïi ñòa chæ (SP-2), noäi dung thanh ghi SP giaûm ñi 2. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kì xung clock =12. +Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh caát caëp thanh ghi DE: Cuù phaùp: PUSH D 3. Leänh caát caëp thanh ghi HL: Cuù phaùp: PUSH H 4. Leänh caát caëp thanh ghi AF: Cuù phaùp: PUSH PSW VIII. NHOÙM LEÄNH POP: 1. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: POP B + Maõ ñoái töôïng: 1 0 0 0 0 0 1 1 + YÙ nghóa: chuyeån noäi dung töø ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi BC. Noäi dung ngaên xeáp coù ñòa chæ chöùa trong SP ñöôïc chuyeån cho thanh ghi C, noäi dung cuûa ngaên xeáp coù ñòa chæ (SP+1) ñöôïc chuyeån cho thanh ghi B, sau leänh POP noäi dung cuûa SP taêng leân 2. + Leänh naøy chieám moät byte, soá chu kì clock =12. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi teaïng thaùi.
  5. (Töông töï cho caùc leänh khaùc cuøng nhoùm). 2. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: POP D 3. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: POP H 4. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi AF: + Cuù phaùp: POP PSW IX. NHOÙM LEÄNH COÄNG CAËP THANH GHI VÔÙI CAËP THANH GHI: 1. Leänh coäng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DAD B + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 1 0 0 1 0 + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC ñöôïc coäng vôùi caëp thanh ghi HL, keát quaû caát trong caëp thanh ghi HL. Thanh ghi L ñöôïc coäng vôùi C, thanh ghi H ñöôïc coäng vôùi B. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =10. + Leänh naøy chæ laøm aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. Töông töï cho caùc leänh cuøng nhoùm naøy nhö sau: 2. Leänh coäng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DAD D 3. Leänh coäng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DAD H 4. Leänh coäng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DAD SP
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản