intTypePromotion=1

Kết quả chọn tạo giống khoai lang KL20-209 cho vùng miền Trung Việt Nam

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
121
lượt xem
10
download

Kết quả chọn tạo giống khoai lang KL20-209 cho vùng miền Trung Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KL 20-209 khoai lang nhiều vào thời gian ngày càng tăng của 100 - 120 DAP đã đạt được sản lượng của 17,2-18,1 tấn gốc / ha, cao hơn so với Cúc * hanh đa dạng được 14,8 tấn / ha các * Trung tâm orthern, cao hơn, một * ang năng suất nhiều loại 14,2 tấn / ha, Truồi Sa sản lượng nhiều là 14,7 tấn / ha trong Trung tâm phía Nam, và thường xuyên ở mức P = 95%. KL 20-209 Giống đã được số gốc cao nhất, đạt được DMC 23-33%, cao hơn giống trong thí nghiệm và là chất lượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả chọn tạo giống khoai lang KL20-209 cho vùng miền Trung Việt Nam

  1. K T QU CH N T O GI NG KHOAI LANG KL20-209 CHO VÙNG MI N TRUNG VIÊT NAM Mai Th ch Hoành Summary The breeding result of KL 20-209 sweet potato variety for centeral aera of Vietnam KL 20-209 sweetpotato variety at the growing duration of 100 - 120 DAP has gained yield of 17.2 - 18.1 ton root /ha, was higher than Cuc hanh variety gained 14.8 ton/ha in the orthern Center, were higher than a ang variety yield of 14.2 ton/ha, Truoi Sa variety yield of 14.7 ton /ha in the Southern Center, and regular at P = 95%. KL 20-209 variety has gained the highest root number, gained DMC from 23 to 33%, higher than varieties in the experiment and was the goot root quality for fresh eating and processing. KL 20-209 variety was recognized the provisional variety by Ministry Agricultural and Rural Development on date of April 06 /2011, with for to develop extensively for provinces in the orthern-Southern areas. Keywords: Growing duration, root yield, root number, root DMC - G m 1.200 dòng i Go (seedling), I. §ÆT VÊN §Ò ư c t o ra t qu n th th ph n t do (0P) Khoai lang là cây lương th c truy n c a 25 dòng-gi ng khoai lang trong t p th ng cho vùng khó khăn, và các vùng t oàn gi ng khoai lang Vi n Cây lương th c cát ven bi n mi n Trung nư c ta. Trong i u và Cây th c phNm, Vi n Khoa h c K thu t ki n khí h u thay i và khan hi m nư c N ông nghi p Vi t N am, t năm 1988 - ang di n ra, c n có gi ng khoai lang thích 1989. nghi t t cho vùng B c Trung b và Duyên - T các dòng th c sinh c a t h p lai h i Nam Trung b góp ph n khai thác t t V20 ã ch n l c ư c dòng tri n v ng vùng t cát ven bi n c thù và thúc Ny V20-209, là dòng th 209 c a t h p V20. phát tri n nông nghi p b n v ng cho các - Gi ng i ch ng: các t nh B c t nh mi n Trung. Vì v y chúng tôi ã ch n Trung b : Gi ng Hoàng Long, Chiêm Dâu, t o gi ng KL 20-209 thích ng riêng cho các và C c N hanh. t nh Qu ng N am: Gi ng t nh vùng mi n Trung nư c ta. à N ng và Tru i Sa. II. VËT LIÖU V PH¦¥N G PH¸P N GHI£N 2. Phương pháp nghiên c u: CøU + Các thí nghi m so sánh u ư c b 1. V t li u nghiên c u trí theo phương pháp kh i ng u nhiên hoàn
  2. ch nh (RCBD). Thí nghi m ch n l c 1 l n + Kh o nghi m gi ng áp d ng quy nh c: ô r ng 2.4m2, tr ng 5 dây/m. ph m kh o nghi m gi ng khoai lang c a B - Thí nghi m so sánh nh : ô r ng 7,2 N ông nghi p và Phát tri n nông thôn: 10 2 m , tr ng 5 dây/m. TCN 223-95. - Thí nghi m so sánh l n: ô: 18 m2 (1,2 + S li u ư c x lý th ng kê sinh h c m x 5 m x 3 lu ng) và tr ng 5 dây/m trên ph n m m Excel và chương trình IRRISTAT. + Lư ng phân bón chung cho các thí nghi m: 10 t n phân chu ng + 60 kgN + 30 kg P2O5 + 90 kg K20/ha. 3. Sơ ch n l c và ánh giá gi ng khoai lang KL20-209 Vư n lai O. P. Có gi ng V20 1998 - 1999 Ch n l c ra dòng KL20 - 209 1990 - 1991 Thí nghi m so sánh đánh giá KL20-209 So sánh, s n xu t 1992 - 2007 So sánh chính quy th KL 20 - 209 KL 20 - 209 nông dân 2008 - 2010 Kh o nghi m và s n xu t gi ng KL20-209 Công nh n gi ng KL20-209 2011 4. Các ch tiêu theo dõi + ánh giá sâu b nh: Sâu c thân, sâu khoang, sâu hà và b nh gh , virus. + C c : c nh : ư ng kính c 4,5 cm. 1. K t qu ch n l c dòng tri n v ng + Kh i lư ng c /khóm, % các c c to, T 1200 dòng c a 25 qu n th OP năm trung bình và nh . 1989, ch n l c v thu ông 1990 ư c 204 dòng, v ông xuân 1990-1991 ch n l c + N ăng su t c /ha. ư c 136 dòng ưu tú và ã tuy n ch n ư c + Ch t lư ng ăn n m: Theo thang i m 12 dòng v ông xuân có nhi u c i m vư t tr i so v i gi ng i ch ng, k t qu 1-4: (1) r t ngon, (2) ngon, (3) trung bình; th hi n b ng 1. (4) kém.
  3. B ng 1. ăng su t và ch t lư ng các dòng tri n v ng v ông xuân 1990-1991 t i xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà i. Tên dòng, % các c c NS c /ha Đi m gi ng Mã s Pc /Khóm(g) (t n/ha) ăn n m To TB Nh C.Dâu(ĐC) 84.1 6.6 10.3 428 17.1 2 D8/pitis 2 57 89.0 6.8 4.1 421 16.3 2 V20-209 74 95.4 3.8 0.8 524 21.0 1.5 D90 90 75.2 20.2 4.6 545 21.8 2 CD 411 92 86.6 10.3 3.1 485 16.4 2 D96 96 86.8 5.8 7.4 599 24.0 2 D125 125 89.4 6.6 4.0 414 15.2 3 D127 127 97.1 0 2.9 422 17.0 2 V15-70 244 93.7 4.5 1.8 560 22.4 1.5 D193 193 76.8 17.6 5.6 381 14.2 2 D507 216 87.7 10.6 1.7 430 17.6 1.5 D227 227 72.4 20.9 6.7 415 15.7 3 D240 240 90.2 6.4 3.4 420 16.8 2 K t qu b ng 1 cho th y: V ông xuân 2. K t qu so sánh, ánh giá các dòng 1990-1991 ã ch n l c ra 5 dòng tri n v ng tri n v ng là D90, D96, D507, V15-70 và V20-209. Trong ó n i tr i nh t là dòng V20-209 cho 2.1. ánh giá, so sánh năng su t năng su t cao t 21 t n c /ha, cao hơn Năm 1990 và 1991, v i 3 v thí nghi m gi ng i ch ng Chiêm Dâu (17,1 t n c ), t i xã Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà N i ã vì có nhi u c to nh t (95.4%), có ch t thu ư c k t qu b ng 2. lư ng c ăn n m cao nh t (1,5 i m), u cao hơn các dòng và gi ng i ch ng. B ng 2. ăng su t c các dòng tri n v ng qua 3 v 2 năm 1990 và 1991 t i Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà i, (T n /ha) TT Dòng, Gi ng V thu đông 1990 V đông xuân 1990-1991 V đông 1991 Trung bình các v 1 KL20-209 30,0 21,8 18,5 23,2 2 D 90 26,0 21,0 19,2 22,3 3 D 96 25,4 24,0 14,8 21,4 4 D 507 20,7 22,4 8,1 17,1 5 V 15 - 70 28,9 23,6 14,1 22,2 6 Chiên Dâu 17,1 17,1 7 Hoàng Long 16,6 12,2 14,4 Trung bình 24,6 21,65 14,48 19,67 Cv% 18,9 10,48 25,89 16,07 LSD 0,05 3,03 2,13 2,74 2,44 K t qu b ng 2 cho th y: H u h t các dòng KL 20-209 c c 3 v u t năng dòng u cho năng su t cao hơn 2 gi ng i su t t 18,5 - 30 t n c /ha và u cao hơn 2 ch ng Chiêm Dâu và Hoàng Long. c bi t
  4. gi ng i ch ng trên (12,2; 17,1 t n c /ha) v ông 1991, ã nghiên c u ánh tin c y 95%. giá các y u t c u thành năng su t và ch t lư ng c a các dòng tri n v ng, k t qu thu 2.2. ánh giá y u t năng su t và ch t ư c b ng 3. lư ng B ng 3. Các y u t năng su t và ch t lư ng c a dòng tri n v ng, v ông 1991 t i Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà i S c trên T l c c (%) T l Ch t lư ng TT Dòng gi ng khóm C to Trung bình C nh ch t khô c (%) ăn n m 1 KL20-209 5,5 57,1 22,6 20,4 27,6 2 2 D 90 3,6 66,6 20,4 12,9 14,6 3 3 D 96 3.8 65,7 15,6 18,7 17,1 3 4 D 507 2,5 70,6 14,2 15,2 26,7 1 5 V15 - 70 4,6 71,3 19,9 8,8 22,5 2 6 Hoàng Long đc 4,2 44,4 32,6 22,7 23,9 2 Trung bình 4,0 22,1 Cv % 22,82 20,05 LSD 0,05 1,3 3,1 K t qu b ng 3 cho th y dòng KL 20- 2. 3. ánh giá kh năng ch ng ch u sâu 209 có s c nhi u nh t 5,5 c /khóm và hơn b nh h n các gi ng thí nghi m. Ch t khô c dòng Theo dõi sâu b nh ã thu ư c k t qu KL 20 -209 t cao nh t 27,6 % và hơn h n b ng 4 sau: gi ng i ch ng Hoàng Long (23,9 %) tin c y 95%. B ng 4. Tình hình sâu b nh c a dòng Kl 20 -209, v thu ông 1991 TT Dòng, gi ng Sâu đ c thân Sâu khoang B hà B nh gh B nh virus th kh m 1 KL20-209 3 2 3 0 0 2 D 90 3 3 3 0 0 3 D 96 3 3 3 0 0 4 D 507 3 2 3 0 2 5 V15 - 70 2 2 2 0 0 6 Hoàng Long 3 2 3 0 0 K t qu b ng 4 cho th y: Dòng tri n 3. K t qu kh o nghi m và m r ng s n v ng KL 20 - 209 có kh năng ch ng ch u xu t c a gi ng KL 20 - 209 sâu bênh tương ương gi ng i ch ng 3. 1. K t qu kh o nghi m 2 t nh Thanh Hoàng Long, c bi t không b bênh gh và Hóa và Qu ng am Virus như Hoàng Long. Qua 2 năm 1999 và 2000 ã ánh giá năng su t và các y u t năng su t c a các dòng tri n v ng ã thu ư c k t qu b ng 5 sau:
  5. B ng 5. Y u t năng su t, năng su t và ch t lư ng c c a gi ng KL 20-209 Năng su t Hàm lư ng s Kh i lư ng % c thương Năng su t Ch t lư ng Gi ng thân lá ch t khô c c /khóm c /khóm ph m c (t n/ha) ăn n m (t n/ha) (%) T i Thăng Bình, Qu ng Nam, v xuân hè 1999 Đà N ng 2,5 470 75,7 14,2 16,9 32,6 2 Kl 20-209 3,9 590 72,8 18,1 15,2 32,1 2 Tru i Sa 3,4 467 78,4 14,7 16,1 32,0 2 CV % 11,04 LSD 0,05 3,4 T i Tĩnh gia, Thanh Hóa, v xuân 2000 Kl 20-209 5,0 457 90,3 17,2 17,0 31,7 2 Chiêm D. 4,3 395 84,5 15,2 16,2 30,4 2 C c Nh. 3,8 402 72,3 14,8 15,9 31,2 3 CV % 6,39 LSD 0,05 2,61 K t qu b ng 5 cho th y Thăng Bình, 3.2. K t qu phát tri n gi ng KL 20-209 ra Qu ng Nam gi ng KL20-209 cũng t 18,1 B c Trung b và Duyên h i am Trung t n c /ha và cao hơn h n gi ng Tru i Sa ( t b t 2008 n nay 14,7 t n) và à N ng (14,2), u tin c y 95%. T i Tĩnh Gia, Thanh Hóa gi ng KL 20- Do tri n v ng t t, gi ng KL 20-209 ã 209 t 17,2 t n c /ha cao hơn h n gi ng C c ư c các t nh mi n Trung m r ng phát Nhanh ( t 14,8 t n) tin c y 95%. tri n m nh trong m y năm g n ây, k t qu thu ư c b ng 6. B ng 6. Phát tri n s n xu t gi ng KL20-209 vùng B c Trung b và Duyên h i am Trung b 3 năm (2008-2010) Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tên đ a T ng di n Di n tích Năng su t Di n tích Năng su t Di n tích Năng su t phương tich (ha) (ha) (T n/ha) (ha) (T n/ha) (ha) (T n/ha) V đông, thu đông 44,0 (ha) ThanhHóa 17,5 15,2 21,5 15,5 39,0 Hà Tĩnh 2,0 14,1 2,0 Qu ng Bình 3,0 14,0 3,0 V xuân hè 118,0 (ha) Thanh Hóa 10,0 16,8 12,0 16,9 22,0 Qu ng Nam 64,0 16,8 5,0 16,5 69,0 Đà N ng 20,0 16,5 20,0 Hà Tĩnh 3,0 15,5 3,0 Qu ng Bình 4,0 15,0 4,0 V đông xuân 76 (ha)
  6. Qu ng Ninh 53,0 16,2 8,0 15,3 61,0 Đà N ng 15,0 15,5 15,0 C ng di n tích 238,0
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam K t qu b ng 6 cho th y gi ng KL20-209 phát tri n thích h p cho các t nh mi n Trung ư c c 4 v liên ti p trong năm: xuân hè, thu ông, ông và ông xuân, cho năng su t t 14 n 16,9 t n c /ha; ã t t ng di n tích 3 năm (2008-2010) là 238 ha. IV. K£T LUËN V §Ò NGHÞ 1. K t lu n - Gi ng KL 20 - 209 là gi ng thích h p cho vùng mi n Trung; t i B c Trung b t năng su t trung bình 17, 2 t n /ha, cao hơn i ch ng C c Nhanh ( t 14,8 t n) tin c y 95%. - T i vùng Duyên h i Nam Trung b , gi ng KL 20-209 t năng su t 18,1 t n c /ha/cao hơn gi ng i ch ng Tru i Sa ( t 14,7 t n), hơn i ch ng à N ng ( t 14,2 t n) và hơn 2 gi ng i ch ng này tin c y 95%. - V i th i gian sinh trư ng 100-120 ngày, gi ng KL20-209 t s c cao hơn h n các gi ng a phương, v c , ru t c màu vàng, cho hàm lư ng ch t khô 27- 33 % cao hơn các gi ng a phương và có ch t lư ng c b , ngon, thích h p cho ăn tươi, ch bi n và ít sâu b nh. 2. ngh Gi ng KL20-209 ã ư c B Nông nghi p và PTNT công nh n là gi ng t m th i phát tri n r ng cho vùng B c Trung b và Duyên h i Nam Trung b t i Quy t nh s 116 /Q -TT-CLT ngày 06/04/2011, nhưng ngh ti p t c ánh giá và m r ng gi ng cho các t nh phía Nam nh t là Tây Ninh và Tây Nguyên nơi ang thi u gi ng khoai lang. TÀI LI U THAM KH O 1. Tr n ình long (1997) Ch biên, Ch n gi ng cây tr ng (Giáo trình cao h c) NXB Nông nghi p. 2. inh Th L c (1997) Giáo trình cây màu, HNN1, NXB Nông nghi p, Hà N i. 3. Mai Th ch Hoành (2003) - Ch biên, Gi ng và K thu t thâm canh cây có c , NXB Nông nghi p. 4. Mai Th ch Hoành (2004) Cây khoai lang k thu t tr ng và b o qu n, NXB Nông nghi p. 5. Mai Th ch Hoành (2004) Ch n t o và nhân gi ng cây có c , NXB Nông nghi p. 6. Li L. (1982) Breeding for increased protein conten in sweet potato, Inter... Sym. AVRDC Taiwan. 7. Hoanh Mai Thach (June 2005) Breeding of sweet potato varieties for animal feed in orth and Central Viet am. Second international Symposium on sweetpotato and cassava. gư i ph n bi n TS. Ph m Xuân Liêm 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2