intTypePromotion=1

Kết quả hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và xây dựng mô hình thâm canh giống chuối xuất khẩu VN1-064

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
117
lượt xem
22
download

Kết quả hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và xây dựng mô hình thâm canh giống chuối xuất khẩu VN1-064

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án "Cải thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và thiết lập chuyên sâu mô hình nuôi xuất khẩu giống chuối V 1-064 "được thực hiện bởi + OMAFSI và các tổ chức liên quan trong 2008-2009 đạt được kết quả quan trọng như: - Cải thiện hai thủ tục: Tuyên truyền và thâm canh - Nhân giống 85.000 cây chuối trong ống nghiệm đã được cung cấp cho người trồng chuối - Xây dựng 30 ha mô hình trình diễn đã mang lại cho lợi nhuận cao khoảng 150 triệu V + D / ha ở các tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. - 300...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và xây dựng mô hình thâm canh giống chuối xuất khẩu VN1-064

  1. K T QU HOÀN THI N QUY TRÌNH K THU T NHÂN GI NG VÀ XÂY D NG MÔ HÌNH THÂM CANH GI NG CHU I XU T KH U VN1-064 Tr n Minh Hoà, Hà Quang Thư ng, Phùng M nh Hùng, Tri u Ti n Dũng SUMMARY Results of Improving technical procedure of propagation and establishing intensive farming model of exporting variety banana V 1-064 Project “Improving technical procedure of propagation and establishing intensive farming model of exporting variety banana V 1-064” was undertaken by OMAFSI and related organizations during 2008-2009 achieved significant results such as: - Improved two procedures: Propagation and Intensive Cultivation - Propagated 85.000 in-vitro banana plants which were provided to banana growers - Establishing 30ha of demonstration models which brought to high return of around 150 milion V D/ha in Phu Tho and Vinh Phuc provinces. - 300 root staffs and famers in banana production areas were trained in order to gain banana production technology of banana V 1-064. Due to in-vitro, banana fruits are uniform and high yield, high quality which can meet the requirement of the international market. Keywords: OMAFSI, Banana, V 1-064, in-vitro, production, yield, quality, market. I. TV N nhân dân có t p quán tr ng chu i qu ng Gi ng chu i tiêu v a Phú Th (VN1- canh b ng cây gi ng tách ch i không ng 064) ã ư c công nh n là gi ng Qu c gia u nên năng su t và ch t lư ng chu i cho các t nh phía B c, theo Quy t nh s không cao, không t o thành ngu n hàng t p trung cho xu t khNu. 1147 Q /BNN-KHCN, ngày 19 tháng 4 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát Vi c ưa gi ng chu i VN 1-064 c y tri n nông thôn. mô cùng v i áp d ng ti n b k thu t vào ây là gi ng chu i t t, phù h p v i s n xu t s giúp cho các a phương có i u ki n sinh thái các t nh trung du mi n thêm gi ng t t, thay i t p quán s n xu t núi phía B c và có th s n xu t làm hàng chu i là cơ s cho s hình thành các vùng hoá xu t khNu. Tuy nhiên, t i các t nh này
  2. chu i t p trung theo hư ng t o s n phNm CT2: Tư i dung d ch urê n ng 0,5% hàng hoá. + Phun Atonik luân phiên 7 ngày/l n. CT3: Phun phân bón lá Komic TS9 II. V T LI U VÀ PHƯƠN G PHÁP (30 ml/8 lít) + Atonik 1.8DD 10 ml/8 lít N GHIÊN C U CT4: Phun phân bón lá u trâu 10 g/bình 8 lít nư c. 1. V t li u nghiên c u * Thí nghi m 3: N ghiên c u s nh Gi ng chu i VN 1-064 ư c thu th p t hư ng c a tiêu chuNn cây con ra ngôi n huy n Lâm Thao, t nh Phú Th , ư c ánh sinh trư ng và t l xu t vư n giá trong t p oàn chu i VN 1 t i Phú H , G m 3 công th c, b trí theo kh i, 200 Phú Th . cây/CT. Cây gi ng ư c tr ng trong b u 2. Phương pháp nghiên c u giá th có ư ng kính 7 cm. 2.1. Hoàn thi n Quy trình k thu t nhân CT1: ( /c) Ra ngôi tr ng vào b u ngay gi ng: G m các thí nghi m sau ng nghi m. * Thí nghi m 1: N ghiên c u, xác nh CT2: Giâm cây c y mô, chăm sóc khi t l và lo i v t li u ph i tr n làm giá th cây t chi u cao 15 cm thì ưa vào b u. óng b u cho gi ng chu i VN 1-064 giai CT3: Giâm cây c y mô n khi t o n trong vư n ươm. chi u cao 10 cm thì ưa vào b u. G m 4 Công th c, b trí theo kh i, 200 * Thí nghi m 4: N ghiên c u phương cây/CT. Cây gi ng ư c tr ng trong b u pháp x lý b nh khi ra ngôi cây gi ng: giá th có ư ng kính 7 cm. G m 3 công th c, b trí theo kh i, 200 CT1: ( /c) t phù sa sông H ng + t cây/CT. Cây gi ng ư c tr ng trong b u i vàng (T l 1:1). giá th có ư ng kính 7 cm. CT2: t phù sa sông H ng 1 m3 + CT1: ( /c) Không x lý; Phân vi sinh 20 kg. CT2: X lý b ng Benlat C 50WP 2%. CT3: t i vàng 1 m3 + Phân CT3: X lý b ng Aliette 80WP 0,3%. chu ng 250 kg. * Thí nghi m 5: N ghiên c u ch CT4: t phù sa sông H ng 1 m3 + chi u sáng cho cây gi ng giai o n vư n Phân vi sinh 20 kg + Tr u hun 0,2 m3. ươm: * Thí nghi m 2: N ghiên c u ch dinh G m 3 công th c, b trí theo kh i, 200 dư ng cho cây gi ng giai o n vư n ươm. cây/CT. Cây gi ng ư c tr ng trong b u G m 4 công th c, b trí theo kh i, 200 giá th có ư ng kính 7 cm. cây/CT. Cây gi ng ư c tr ng trong b u CT1: ( /c) 100% ánh sáng t nhiên. giá th có ư ng kính 7 cm. CT2: Che bóng 30% ánh sáng t nhiên. CT1: ( /c) Tư i dung d ch urê n ng CT3: Che bóng 50% ánh sáng t nhiên. 0,5% nh kỳ 7 ngày/l n.
  3. * Thí nghi m 6: N ghiên c u ch CT2: Bao qu không phun thu c BVTV. tư i Nm cho cây gi ng giai o n vư n ươm: CT3: Phun Trebon 0,1% trư c khi bao G m 3 công th c, b trí theo kh i, 200 qu . cây/CT. Cây gi ng ư c tr ng trong b u * Thí nghi m 5. N ghiên c u k thu t giá th có ư ng kính 7 cm. b o qu n qu . CT1: ( /c) Tư i Nm 55%. CT1: ( /c) Phương pháp truy n th ng CT2: Tư i Nm 70%. c a dân. CT3: Tư i Nm 85%. CT2: X lý KMnO4 0,1% trong 3phút trư c khi b o qu n. 2.2. Hoàn thi n Quy trình k thu t thâm canh CT3: X lý Retain 830 mg/l trong 3 phút trư c b o qu n. Các thí nghi m ngoài ng ru ng có 3 công th c, 3 l n nh c, b trí theo ki u ng u * Thí nghi m 6. N ghiên c u k thu t nhiên có i u ch nh. x lý qu chín. * Thí nghi m 1. N ghiên c u, xác nh CT1: ( /c) Không x lý. m t tr ng cây h p lý. CT2: X lý t èn 5 g/10 kg qu . CT1: ( /c) M t tr ng 1.667 cây/ha. CT3: X lý Ethrel n ng 40 ml/l CT2: M t tr ng 2.000 cây/ha. trong 5 phút. CT3: M t tr ng 2.500 cây/ha. Các ch tiêu theo dõi: * Thí nghi m 2. N ghiên c u, xác nh Sinh trư ng, phát tri n, năng su t, công th c bón phân h p lý. phNm ch t qu , tình hình sâu b nh h i. CT1: ( /c) 180 N + 60 P2O5 + 360 K2O Phương pháp nghiên c u, theo dõi tham (g/cây/v ). kh o Descriptor for Banana (IPGRI). CT2: Bón 150 N + 50 P2O5 + 360 K2O (g/cây/v ). III. K T QU VÀ TH O LU N CT3: Bón 200 N + 70 P2O5 + 360 K2O 1. Hoàn thi n quy trình k thu t (g/cây/v ). 1.1. Hoàn thi n QTKT nhân gi ng (giai * Thí nghi m 3. N ghiên c u ch o n vư n ươm) tư i nư c: Các thí nghi m v giá th , bón phân, CT1: ( /c) Theo quy trình s n xu t i tư i nư c, ch chi u sáng, x lý b nh trà c a dân. cho cây... giai o n vư n ươm ã ư c th c CT2: Tư i nh kỳ 5 ngày/l n. hi n t i Phú Th cho th y: CT3: Tư i nh kỳ 10 ngày/l n. - Giá th óng b u t t cho cây con * Thí nghi m 4. N ghiên c u k thu t vư n ươm có t l : t phù sa sông H ng phòng tr sâu b nh h i qu 1 m + Phân vi sinh 20 kg + Tr u hun 0,2 m3. 3 CT1: ( /c) Không x lý, không bao qu . C 1 m3 giá th óng ư c 2.300-2.500b u có ư ng kính 7 cm.
  4. - Bón thúc cho cây con b ng dung d ch - Thư ng xuyên tư i m b o Nm urê 0,5% và phun Atonik luân phiên 7 t 70% giúp cây con sinh trư ng t t. ngày/l n giúp cây con sinh trư ng kho . - Tiêu chuNn cây con khi ra ngôi và - Chi u x 100% giúp cho cây có phương pháp x lý b nh trư c khi ra ngôi ít ánh sáng quang h p và sinh trư ng t t ( i có nh hư ng n sinh trư ng và t l cây v i cây gi ng s n xu t trong v ông xuân s ng, xu t vư n giai o n vư n ươm. mi n B c). 1.2. Hoàn thi n QTKT thâm canh *V m t tr ng: B ng 1. nh hư ng c a m t tr ng t i năng su t qu (Phú Th , 2009) M t đ tr ng KL bu ng S S Chi u dài qu ĐK qu Năng su t qu (cây/ha) (kg) n i/bu ng qu /bu ng (cm) (cm) (T n/ha) 1.667 24,3 ± 0,46 9,2 ± 0,26 139,5 ± 1,84 18,32 ± 0,13 3,90 ± 0,27 40,51 2.000 24,2 ± 0,58 9,1 ± 0,19 140,2 ± 1,40 18,41 ± 0,15 3,88 ± 0,04 48,40 2.500 24,3 ± 0,54 9,2 ± 0,20 140,6 ± 1,53 18,4 ± 0,13 3,91 ± 0,03 60,75 Trong cùng i u ki n khí h u, t ai, di n tích lên nhi u d n t i năng su t tăng canh tác, vi c tăng m t tr ng chu i nuôi cao, năng su t c a công th c 3 (2.500 c y mô t 1.667 cây/ha lên 2.500 cây/ha ít cây/ha) t 60,75 t n/ha, tăng 20,24 t n/ha có nh hư ng n s sinh trư ng c a cây, so v i i ch ng (1.667 cây/ha). ây là y u ch t lư ng c a qu và m c h i c a sâu t quan tr ng có th nâng cao năng su t b nh nhưng ã làm tăng s bu ng/ ơn v trong s n xu t chu i nư c ta. * V phân bón: B ng 2. nh hư ng c a lư ng bón t i năng su t qu (Phú Th , 2009) KL bu ng S S Chi u dài qu ĐK qu Năng su t qu CT (kg) n i/bu ng qu /bu ng (cm) (cm) (T n/ha) 1 23,7 ± 0,47 9,1 ± 0,17 140,3 ± 1,39 18,5 ± 0,09 3,89 ± 0,02 59,25 2 22,4 ± 0,36 9,2 ± 0,14 139,8 ± 0,95 18,23 ± 0,05 3,76 ± 0,03 56,00 3 25,1 ± 0,34 9,2 ± 0,17 142,1 ± 1,17 19,41 ± 0,06 3,91 ± 0,02 62,75 M c bón khác nhau ít làm thay i th c 3 (200 N+70 P2O5+360 K2Og/cây/v ) t i s n i, s qu /bu ng cũng như ch t cho năng su t qu cao nh t, t 62,75 lư ng qu nhưng ã làm thay i nh t nh t n/ha, cao hơn i ch ng (Công th c bón n sinh trư ng và năng su t chu i VN1- c a Pan Vi t năm 1993 t i Châu Giang 3,5 064. Trong các công th c bón phân thì công t n/ha-CT1).
  5. * Tư i nư c: B ng 3. nh hư ng c a tư i nư c t i năng su t qu (Phú Th , 2009) KL bu ng S S Chi u dài qu ĐK qu Năng su t qu CT (kg) n i/bu ng qu /bu ng (cm) (cm) (T n/ha) 1 21,4 ± 0,49 8,5 ± 0,19 123,8 ± 1,70 18,15 ± 0,10 3,75 ± 0,02 53,50 2 24,8 ± 0,33 9,2 ± 0,14 141,5 ± 1,01 19,3 ± 0,06 3,9 ± 0,02 62,00 3 23.5 ± 0,47 9.1 ± 0,13 142.1 ± 0,88 19.1 ± 0,08 3.87 ± 0,02 58,75 Nhu c u v nư c c a chu i r t l n, - Trong các công th c thí nghi m, x lý hàm lư ng nư c trong các b ph n cây Retain n ng 0,83% và b o qu n nơi mát chu i r t cao, trong thân già 92,4%, trong cho k t qu t t nh t. Qu tươi sau thu ho ch r 96%, trong lá 82,6% và trong qu 96%. n u chưa tiêu th ư c ngay có th b o Vì v y vi c thay i lư ng nư c cung c p qu n t m th i t i vùng s n xu t trong ph m cho cây có nh hư ng tr c ti p t i sinh vi 7 ngày. trư ng và năng su t c a chu i. Bi n pháp - X lý cho chu i chín trư c khi tiêu tư i nư c ã giúp cho cây sinh trư ng th , công th c dùng dung d ch Ethrel n ng nhanh, tr t p trung, không b “ngh n” 1/400 phun ho c nhúng n i chu i trong khi tr , b p bu ng l n hơn; s n i, s qu 3 phút cho k t qu chín u 100%. và năng su t qu cũng ư c c i thi n rõ 2. hân gi ng b ng phương pháp nuôi r t khi cây ư c áp ng yêu c u v c y mô nư c tư i. Năng su t t cao nh t công th c 2 là 62 t n/ha, tăng so v i i ch ng M u gi ng chu i VN1-064 ư c l y 8,5 t n/ha. t i t i T p oàn chu i VN1. ã nhân b ng phương pháp nuôi c y mô ư c 85.000 * Phòng tr sâu h i qu : cây. Cây gi ng kho , chi u cao thân gi i v i chu i tiêu, sâu g m v là i t t 15 cm tr lên, chi u cao cây t t tư ng làm nh hư ng l n t i giá tr thương 30 cm tr lên, úng gi ng, s ch sâu b nh, phNm. Trong các công th c thí nghi m bao tiêu chuN xu t vư n. S cây gi ng n qu k t h p b o v th c v t, công th c 3 này ã ư c chuy n giao cho nông dân (Phun thu c Trebon trư c khi bao qu 3 các vùng tr ng chu i c a d án s n ngày) ã phòng tr ư c i tư ng sâu h i xu t th nghi m các huy n Lâm Thao, này hi u qu , khi thu ho ch mã qu p, Tam Nông c a Phú Th , Sông Lô c a sáng và không có v t sâu h i nâng cao Vĩnh Phúc. ây là cơ s nhân gi ng ư c giá tr c a s n phNm. B nh m lá ph c v s n xu t i trà các t nh trung xu t hi n ph bi n t i các vư n chu i du, mi n núi sau này. nhưng m c h i không cao nên nh 3. Xây d ng mô hình tr ng thâm canh hư ng không nhi u t i năng su t c a các gi ng chu i V 1-064 vư n chu i trong vùng. Cơ quan ch trì ã ph i h p v i các a * B o qu n và x lý qu sau thu ho ch: phương xây d ng ư c 30 ha mô hình s n
  6. xu t th nghi m gi ng chu i VN1-064 t i: 064 cho s n xu t chu i t i vùng trung du Xã Hương N n, huy n Tam Nông, t nh Phú mi n núi phía B c. Th 10 ha; xã B n Nguyên, huy n Lâm - S n xu t ư c 85.000 cây gi ng chu i Thao, t nh Phú Th 10 ha và xã c Bác, VN1-064 b ng phương pháp nuôi c y mô huy n Sông Lô, t nh Vĩnh Phúc 10 ha. Mô tiêu chuN xu t vư n và chuy n giao cho n hình ư c tr ng v i m t 2.500 cây/ha. nông dân các vùng tr ng chu i. n cu i tháng 9/2009, các mô hình - Xây d ng ư c 30 ha mô hình s n tr bu ng v i t l t > 95%. n tháng xu t th nghi m gi ng chu i VN1-064 t i 1/2010, các vư n mô hình cho thu ho ch. Phú Th và Vĩnh Phúc. Mô hình sinh S n i qu /bu ng t trung bình 8-10 n i, trư ng t t, tr bu ng và thu ho ch t p s qu /bu ng t trung bình 134-138 qu , trung, năng su t và hi u qu kinh t cao th i gian t tr ng n thu ho ch ≈ 285 (Năng su t 50-60 t n/ha, t giá tr trung ngày. bình 150 tri u ng/ha) Giá bán trung bình t 60.000 /bu ng - ào t o, t p hu n ư c 300 lư t cán (Tương ương v i tr giá 150 tri u b cơ s và nông dân vùng s n xu t chu i ng/ha), th m chí vào tháng 12 âm l ch t i Phú Th và Vĩnh Phúc n m ư c k nhi u h ã bán ư c giá 100.000-150.000 thu t tr ng thâm canh gi ng chu i tiêu /bu ng. VN1-064 nhân b ng phương pháp nuôi c y mô theo nh hư ng s n xu t hàng hoá xu t 4. ào t o, t p hu n cho nông dân vùng khN u. d án Trong năm 2009, cơ quan ch trì d án TÀI LI U THAM KH O ã ph i h p v i a phương t ch c 6 l p 1 Tr n Th T c, gô Văn Tú, 1995. t p hu n k thu t (300 lư t ngư i) cho cán Nghiên c u c tính sinh v t h c c a b cơ s và nông dân s n xu t chu i t i các gi ng chu i tiêu tr ng trên t Gia a phương. Các h c viên ã n m ư c Lâm-Hà N i. K t qu nghiên c u khoa nh ng k thu t cơ b n áp d ng vào s n h c v rau qu 1990-1994. NXB. Nông xu t như b ng cây nuôi c y mô, chăm sóc nghi p. úng k thu t, t năng su t và ch t lư ng s n phN cao theo yêu c u xu t khN t o m u, 2 Tr n Th T c, Vũ M nh H i và c ng s , vùng s n xu t t p trung theo nh hư ng 1995. Xác nh h th ng các thông s hàng hoá k thu t, kinh t mô hình s n xu t chu i tiêu t p trung trong sinh thái ng b ng IV. K T LU N B c B . K t qu nghiên c u khoa h c v rau qu 1990-1994. NXB. Nông - Hoàn thi n ư c 02 quy trình k thu t nghi p. là quy trình k thu t nhân gi ng và quy trình k thu t thâm canh gi ng chu i VN1-
  7. 3 Lê ình Danh. Báo cáo k t qu i u tra thu th p, ánh giá t p oàn gi ng chu i 1994-1995. 4 VASI, 1997. Cây chu i ngu n tài nguyên di truy n. 5 VASI, 2000. K t qu nghiên c u khoa h c phát tri n s n xu t chu i ch t lư ng cao. 6 Vũ Công H u, 1996. Tr ng cây ăn qu Vi t Nam. NXB. Nông nghi p. 7 IPGRI, 1995. Discriptor for Banana. 8 I IBAP, 1995. INFOMUSA. 9 I IBAP, 2000. INFOMUSA. 10 I IBAP, 2000. Banana Cultivar name and synonyms in Southeast Asia. gư i ph n bi n: PGS. TS. guy n Văn Vi t
  8. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2