intTypePromotion=3

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai LVN66

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
7
download

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai LVN66

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LVN66 là giống bắp lai lai đơn được tạo ra từ dòng bố mẹ 3015M và D11 bằng Viện Nghiên cứu ngô quốc gia. Nó đã được phát triển từ năm 2004. Lai LVN66 có thời gian 115-123 ngày tại các tỉnh miền Bắc và 100-105 ngày ở các tỉnh phía Nam. nó có chiều cao trung bình cây và chiều cao tai, ít côn trùng và nhiễm trùng desease, loding tốt tolerrance, tolerrance trong tình trạng lạnh ang dought. Chất lượng hạt LVN66 là tốt, vì vậy nó có thể đáp ứng cho người tiêu dùng. LVN66 có năng suất 63.000 đến 86.000 kg...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai LVN66

  1. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam K T QU NGHIÊN C U CH N T O VÀ KH O NGHI M GI NG NGÔ LAI LVN66 Lê Văn H i, Mai Xuân Tri u, Vũ Th H ng SUMMARY Results of breeding and testing on medium duration maize hybrid LV 66 LVN66 is a single cross hybrid maize which was created from inbred lines 3015M and D11 by National Maize Research Institute. It has been developed since 2004. The hybrid LVN66 has a duration of 115 to 123 days in northern provinces and 100 to 105 days in southern provinces. It has medium plant height and ear height, less insect and desease infection, good loding tolerrance, fair tolerrance to dought ang cold condition. Grain quality of LVN66 is good, so it can respond to consumers. LVN66 has the yield of 63,000 to 86,000 kg/ha on the rainfed condition and 110,000 kg/ha on the irrigated condition winter-spring season. LVN66 hybrid can be planted in all the southern provinces. Keywords: Hybrid maize, high yield, adaptation. I. TV N ngô h t làm th c ăn chăn nuôi. M c tiêu ph n u ưa s n lư ng ngô n năm 2015 Ngành s n xu t ngô Vi t Nam th c s có nh ng bư c ti n nh y v t t u nh ng là 6,5 - 7,0 tri u t n ngô/năm nh m áp năm 90 c a th k XX n nay, g n li n v i ng nhu c u tiêu dùng trong nư c. áp vi c không ng ng m r ng gi ng ngô lai ng m c tiêu trên bên c nh hư ng nghiên c u các bi n pháp k thu t canh tác phù vào s n xu t, ng th i v i các bi n pháp k thu t canh tác c a gi ng m i. Năm 1991, h p nh m nâng cao năng su t ng th i ph i ch n t o ư c các gi ng ngô lai ch u di n tích tr ng gi ng lai chưa n 1% trên 400.000 ha tr ng ngô, năm 2007 gi ng lai ã thâm canh, cho năng su t cao, ch ng ch u chi m kho ng 95% trong t ng s hơn 1 tri u v i i u ki n b t thu n và n nh m t hecta. Năng su t ngô nư c ta tăng nhanh, s vùng sinh thái nông nghi p là nhi m v liên t c v i t c cao hơn trung bình th ư c t lên hàng u. gi i trong su t 20 năm qua. Năm 1980, năng Xu t phát t yêu c u c a s n xu t, Vi n su t ngô nư c ta ch b ng 34% so v i trung Nghiên c u Ngô ã và ang t p trung lai bình th gi i (11/32 t /ha) nhưng năm 2007 t o các gi ng ngô lai ch u thâm canh, cho t 80,8% (39,6/49 t /ha). Năm 1994, s n năng su t cao, ch ng ch u v i i u ki n b t lư ng ngô Vi t Nam vư t qua ngư ng 1 thu n, gi ng ngô LVN66 là m t trong tri u t n và năm 2008 chúng ta t di n tích, nh ng k t qu nghiên c u c a Vi n. năng su t và s n lư ng cao nh t t trư c n nay: Di n tích 1.125.900 ha, năng su t 40,2 II. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP t /ha và s n lư ng t 4.531.200 t n. NGHIÊN C U Tuy nhiên, s n lư ng ngô v n chưa 1. V t li u áp ng ư c nhu c u trong nư c tăng lên T các dòng t ph i c a Vi n Nghiên r t nhanh, nh ng năm g n ây hàng năm c u Ngô có i t ph i S = 12. Qua k t qu chúng ta v n ph i nh p 500-700 nghìn t n lai nh ã ch n ư c 5 dòng t ph i có kh 1
  2. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam năng k t h p (KNKH) chung khá. Các dòng - Kho ng cách gieo 70 cm x 25 cm: 1 có th i gian sinh trư ng t 90 - 100 ngày t i cây/h c, m t : 57.000 cây/ha, di n tích ô ng Nai, năng su t t 23,7 - 32,1 t /ha. V thí nghi m 15 m2 có 4 hàng dài 5 m. hè thu 2004 ã ti n hành lai luân phiên 5 - Lư ng phân bón cho 1 ha là: 180 kg N, dòng D3015M, D11, D12, D14 và D16. 80 kg P2O5 và 60 kg K2O. 2. Phương pháp nghiên c u - Các ch tiêu theo dõi ư c th c hi n 2 hàng gi a c a m i ô. - ánh giá các dòng thông qua lai nh (Topcross). - S li u năng su t ư c x lý th ng kê theo chương trình IRRISTAT. - Các dòng ư c lai luân phiên theo ki u Griffing 2,4. 3.2. Kh o nghi m s n xu t - Các t h p lai làm thí nghi m ư c b - Các gi ng ư c tr ng t 200-500 trí theo kh i ng u nhiên 4 l n nh c l i. m2/gi ng, áp d ng bi n pháp canh tác theo quy trình thâm canh ngô lai m i a phương. 3. Phương pháp kh o nghi m - Vi n Nghiên c u Ngô ã xây d ng 3.1. Kh o nghi m cơ b n nhi u mô hình trình di n gi ng LVN66 Các thí nghi m kh o nghi m ư c th c Sơn La, Vĩnh Phúc, Hà N i, Thái Bình. hi n theo Quy ph m kh o nghi m gi ng ngô lai 10 TCN 341 - 2006 do B Nông III. K T QU VÀ TH O LU N nghi p và PTNT ban hành. 1. K t qu lai luân phiên - B trí thí nghi m theo kh i ng u nhiên hoàn ch nh 3 l n nh c. Thí nghi m kh o sát t h p lai (THL) v thu ông 2004 t i ng Nai. B ng 1. ăng su t ngô c a các THL luân phiên (t /ha) m 14% B STT M D3015M D11 D12 D14 D16 1 D3015M - 94,86 73,70 73,00 76,23 2 D11 - 91,16 81,16 72,84 3 D12 - 67,45 74,15 4 D14 - 72,34 5 D16 - B ng 2. Giá tr K KH chung (ĝi), K H riêng (Sij) và phương sai K KH riêng ( δ2ij ) S c a các dòng trong thí nghi m luân giao B 2 STT M Giá tr t h p riêng (Sij) ĝi δSij D3015M D11 D12 D14 D16 1 D3015M - 4,289 -0,343 -1,874 -2,432 4,367 3,218 2 D11 - 3,416 -0,250 -8,146 9,157 26,224 3 D12 - -5,916 2,824 1,175 10,597 4 D14 - 3,849 -7,026 25,857 5 D16 - -8,491 30,052 2
  3. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam - Dòng D3015M có giá tr t h p riêng ng th i có phương sai KNKH riêng cao. v i dòng D11 cao nh t (4,289) và có giá tr - T h p D3015M và D11 có năng su t KNKH chung khá cao (4,367). 94,86 t /ha, tên g i ban u là TB66 sau i - Dòng D11 có giá tr KNKH chung cao tên là LVN66. 2. M t s c i m hình thái c a gi ng LV 66 (b ng 3) B ng 3. M t s c i m nông sinh h c và kh năng ch ng ch u sâu b nh, h n, rét c a gi ng LV 66 (s li u trung bình qua các v kh o nghi m) Gi ng đ i ch ng STT Ch tiêu LVN66 C919 CP888 CP999 1 Th i gian sinh trư ng (ngày) Phía B c 101-123 103-124 - 102-126 Vùng Đông Nam b 100-105 97-99 100-105 - Vùng Tây Nguyên 103-109 104-110 110-118 - 2 Chi u cao cây (cm) 187-215 206-221 220-255 190-248 3 Chi u cao đóng b p (cm) 92-112 103-115 113-137 90-119 4 Đ che ph b p (đi m 1-5*) 2,0 2,0 1,5 2,2 5 Sâu đ c thân (đi m 1-5) 2,0 2,0 2,0 2,5 6 B nh khô v n (đi m 1-5) 2,0 2,0 3,0 1,8 7 B nh đ m lá (đi m 1-5) 2,2 2,5 2,3 2,5 8 Ch ng đ (đi m 1-5) 1,9 2,1 1,5 2,0 9 Ch u h n Khá Khá T t T.bình 10 Ch u rét Khá Khá Khá Khá * i m 1: T t, i m 5: X u. * Ngu n: - Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia. - Vi n N ghiên c u N gô. 3. Các y u t c u thành năng su t, màu ch ng. Trung bình s h t/hàng c a LVN66 và d ng h t (b ng 4) (35 h t) b ng v i các gi ng C919, CP888 và ít hơn CP999 (37 h t). D ng và màu h t c a LVN66 là răng ng a vàng gi ng C919, màu vàng nh t hơn T l h t/b p c a LVN66 (80%) và có so v i CP888 và CP999: B p hình tr , kh i lư ng 1000 h t (308 gam) cao hơn so chi u dài b p tương ương các gi ng i v i các gi ng i ch ng do có chi u dài h t ch ng (16,4 cm); ư ng kính b p c a dài (sâu cay) hơn các gi ng C919, CP888 LVN66 (4,8 cm) l n hơn so v i các i và CP999. B ng 4. Các y u t c u thành năng su t, màu d ng h t LV 66 (s li u trung bình qua các v kh o nghi m) Gi ng đ i ch ng TT Ch tiêu LVN66 C 919 CP888 CP999 1 S b p/cây 1,04 1,06 1,20 1,08 2 Chi u dài b p (cm) 16,4 16,2 16,8 17,2 3 Đư ng kính b p (cm) 4,8 4,3 4,0 4,5 4 S hàng h t/b p 14-16 16-18 14-16 16-18 5 S h t/hàng 35 35 35 37 6 T l h t/b p (%) 80,0 77,5 76,0 77,0 7 Kh i lư ng 1000 h t (gr) 308 299 294 302 8 Màu h t Vàng Vàng Vàng cam Vàng 9 D ng h t Răng ng a Răng ng a Bán đá Bán răng ng a * Ngu n: Vi n Nghiên c u Ngô. 3
  4. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 4. ăng su t là các t nh phía Nam nên LVN66 ư c g i kh o nghi m cơ b n t i vùng ông 4.1. K t qu kh o nghi m cơ b n Nam b và vùng Tây Nguyên v i 2 gi ng (b ng 5) i ch ng là C919 và CP888. V i m c tiêu là ch n t o gi ng ngô lai thích h p cho nhi u vùng sinh thái c bi t B ng 5. ăng su t gi ng LV 66 trong kh o nghi m cơ b n ông am b và Tây guyên Gi ng đ i ch ng So v i So v i LVN66 (t /ha) Th i v Đi m kh o nghi m C919 CP888 LSD0,05 (t /ha) C919 CP888 (%) (%) Bà R a - Vũng Tàu 77,10 68,30 58,80 113 131 8,50 Tr ng Bom - Đ ng Nai 72,30 58,80 57,10 123 127 6,90 Thu C m M - Đ ng Nai 78,80 66,50 61,90 118 127 9,70 đông 2007 Đ c Tr ng - Lâm Đ ng 67,70 58,20 50,30 116 135 9,70 Buôn Đôn - Đ k L k 57,10 52,80 50,40 108 113 10,10 Trung bình 5 đi m 69,20 60,00 54,80 115 126 Bà R a - Vũng Tàu 78,10 75,20 70,20 104 111 11,10 Tr ng Bom - Đ ng Nai 73,00 63,50 57,80 115 126 10,80 Hè thu C m M - Đ ng Nai 69,70 60,00 56,70 116 123 9,00 2008 Đ c Tr ng - Lâm Đ ng 84,10 78,90 64,30 107 131 9,60 Buôn Ma Thu t - Đ k L k 97,70 84,00 63,80 116 153 10,60 Trung bình 5 đi m 82,20 73,80 62,70 111 131 Bà R a - Vũng Tàu 70,60 63,60 52,20 111 135 5,80 Tr ng Bom - Đ ng Nai 70,10 57,30 52,20 122 134 9,70 Thu đông C m M - Đ ng Nai 70,60 62,50 53,30 113 132 9,60 2008 Đ c Tr ng - Lâm Đ ng 70,90 56,50 48,90 125 145 5,40 Buôn Ma Thu t - Đ k L k 72,30 62,80 66,40 115 109 9,10 Trung bình 5 đi m 71,00 60,40 55,10 117,5 128,9 Ngu n: Trung tâm vùng Nam b -TTKKN gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia. 4.2. K t qu kh o nghi m s n xu t nghi m s n xu t trong m ng lư i c a Trung Song song v i th i gian kh o nghi m tâm vùng N am b và các i m khác do cơ b n gi ng LVN 66 ã tham gia kh o Vi n N ghiên c u N gô th c hi n. B ng 6. ăng su t gi ng LV 66 trong kh o nghi m s n xu t t i ông am b và Tây guyên Gi ng đ i ch ng So v i So v i LVN66 (t /ha) Th i v Đi m kh o nghi m C919 CP888 (t /ha) C919 CP888 (%) (%) Bà R a - Vũng Tàu 70,90 62,10 58,70 +14 +21 Tr ng Bom - Đ ng Nai 71,20 78,60 69,30 -10,3 +2,7 Hè thu C m M - Đ ng Nai 71,10 61,50 58,50 +15,6 +21,5 2008 Đ c Tr ng - Lâm Đ ng 82,10 87,70 78,30 -6,8 +4,9 Buôn Ma Thu t - Đ k L k 66,20 57,80 65,50 +14,5 +1,1 Trung bình 5 đi m 72,50 70,20 67,00 +3,3 +8,2 Bà R a - Vũng Tàu 68,30 72,90 61,40 -6,7 +11,2 Tr ng Bom - Đ ng Nai 58,30 53,70 50,70 +8,6 +15 Thu đông C m M - Đ ng Nai 69,10 52,80 56,10 +30,9 +23,2 2008 Đ c Tr ng - Lâm Đ ng 70,30 67,50 54,80 +4,1 +28,3 Buôn Ma Thu t - Đ k L k 73,40 67,20 67,50 +9,2 +8,4 Trung bình 5 đi m 68,50 63,60 58,60 +7,7 +16,9 Ngu n: Trung tâm vùng Nam b -TTKKN gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia. 4
  5. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam K t qu kh o nghi m s n xu t cho Gi ng LVN 66 có th i gian sinh trư ng th y gi ng LVN 66 có năng su t tương trung bình, màu và d ng h t p và phù h p ương và cao hơn gi ng C919, cao hơn v i th hi u c a ngư i tiêu dùng. gi ng CP888. K t qu ánh giá này phù Trong 8 i m s n xu t th gi ng LVN 66 h p v i k t qu c a kh o nghi m cơ cho năng su t cao hơn các gi ng C919, b n. CP888. Trong 2 năm 2007 và 2008 ã trình di n, s n xu t th 31,7 ha cho k t qu t t. B ng 7. ăng su t LV 66 trong trình di n t i các a phương năm 2007-2008 Di n tích Năng su t (t /ha) Th i v Đi m kh o nghi m (t /ha) LVN66 C919 CP888 Xuân 2007 Quỳnh Ph - Thái Bình 0,7 73,60 - - Hè thu 2007 Mai Sơn - Sơn La 2,0 81,66 78,94 75,44 Đông 2007 Vũ Thư - Thái Bình 5,0 76,54 72,94 - Yên L c - Vĩnh Phúc 2,0 75,20 67, 62 - Hè thu 2008 Mai Sơn - Sơn La 10,0 84,70 79,30 77,40 M c Châu - Sơn La 5,0 86,14 80,44 77,90 Đông 2008 Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5,0 75,70 70,28 - Đan Phư ng - Hà Nôi 2,0 78, 50 71,38 - C ng 31,7 - - - * Ngu n: Vi n Nghiên c u Ngô. 5
  6. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam IV. K T LU N VÀ N GHN 1. K t lu n Qua k t qu kh o nghi m c a Vi n N ghiên c u N gô, kh o nghi m cơ b n và kh o nghi m s n xu t c a Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia cho th y: - Gi ng LVN 66 có th i gian sinh trư ng thu c nhóm trung bình 115 - 120 ngày trong v xuân phía B c, 100-105 ngày trong v hè thu phía N am. Tương ương v i th i gian sinh trư ng c a gi ng C919 và ng n hơn CP888 7-9 ngày. - LVN 66 thích ng v i i u ki n sinh thái c a các t nh phía N am; v xuân, hè thu và thu ông c a m t s t nh phía B c. Cây sinh trư ng kho , b lá xanh b n. Kh năng ch u h n và ch ng khá t t, tương ương C919 và CP888. N hi m nh b nh khô v n và m lá. M t tr ng phù h p i v i gi ng LVN 66 là 6,7 - 7,1 v n cây/ha. H t răng ng a, màu vàng cam r t phù h p v i th hi u ngư i tiêu dùng. - Gi ng LVN 66 cho năng su t cao và n nh, cao hơn C919, CP999 và CP888 m c có ý nghĩa. Các mô hình s n xu t th ư c nông dân ch p nh n m r ng di n tích v ti p theo. - Gi ng LVN 66 ã ư c B N ông nghi p và Phát tri n nông thôn cho s n xu t th theo Quy t nh s 161/Q -TT-CLT ngày 4 tháng 6 năm 2009. 2. ngh M r ng gi ng ngô lai LVN 66 cho vùng ông N am b và Tây N guyên. TÀI LI U THAM KH O 1. gô H u Tình, guy n ình Hi n (1996). Các phương pháp lai th và kh năng k t h p trong các thí nghi m v ưu th lai 2. T ng c c Th ng kê. Niên giám th ng kê (2009) 3. Trung tâm vùng Nam b - Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia: Báo các k t qu kh o nghi m VCU v thu ông 2007, v hè thu 2008 và v thu ông 2008. 4. Trung tâm vùng N am b - Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia: Báo cáo k t qu kh o nghi m s n xu t v hè thu 2008 và v thu ông 2008. gư i ph n bi n: guy n Văn Vi t 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản