intTypePromotion=1

Kết quả tuyển chọn và phát triển giống đậu tương rau chịu nhiệt DT02

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
102
lượt xem
16
download

Kết quả tuyển chọn và phát triển giống đậu tương rau chịu nhiệt DT02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi thế Việt Nam để sản xuất đậu tương rau (Glycine max (L.) Merrill) nhưng giống giới thiệu hiện tại hầu hết chỉ thích hợp với điều kiện lạnh (mùa xuân, mùa đông). Vì vậy, các hạt giống phải nhập khẩu với giá cao mà làm khó mở rộng diện tích sản xuất. Để tạo ra các giống đậu tương rau chịu nhiệt mà có thể thích ứng tốt trong 3 mùa cho một năm, góp phần thực vật sản xuất giống đậu tương trên sáng kiến ​​của Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp đã lựa chọn thành công chịu nhiệt rau đậu tương DT02...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả tuyển chọn và phát triển giống đậu tương rau chịu nhiệt DT02

  1. K T QU TUY N CH N VÀ PHÁT TRI N GI NG Đ U TƯƠNG RAU CH U NHI T DT02 Mai Quang Vinh1, Ph m Th B o Chung1, gô Phương Th nh1, Tr n Duy Quý2 SUMMARY The result of selecting and developing thermo-tolerant vegetable soybean variety DT02 Vietnam advantages for production of vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill) but most existing introduced varieties are only suitable to cold conditions (spring, winter). So the seed has to import with high price which making hard to expand the production area. To create the thermo-tolerant vegetable soybean varieties that can be of good adaptation in 3 seasons for a year, contributing the vegetable soybean seed production on initiative in Vietnam, Institute of Agricultural Genetics has successfully selected thermo-tolerant vegetable soybean variety DT02. DT02, selected by pedigree selection method from collections of 10 introduced soybean varieties, has white pubescence with two-seeded pod size of ≥ 5.0 cm in length and 1.3-1.4 cm in width, dry weight of 100 seeds ≥ 30g, a number of marketable pods/500g ≤ 175, light brown helium color and equal quality compared to Japanese and American vegetable soybean’s. It was of good resistance to rust, downy mildew, bacterial pustule, pod borer. DT02 gave higher marketable fresh pod yield than the check (AGS346) in 3 crops/year (spring, summer and winter crops). Its marketable yield was 84.6-97.7 quintal/ha. Dry seed yield of DT02 was high at 18.1 (spring crop)-21.0 (summer crop) quintal/ha. Keywords: DT02, thermo-tolerant vegetable soybean, vegetable soybean selection. ch thích ng v l nh (xuân, ông), gi ng I. TV N ph i nh p khNu v i giá t nên khó m r ng u tương rau thu c loài u tương di n tích s n xu t. V i m c tiêu ch n gi ng tr ng (Glycine max (L.) Merrill) có c u tương rau ch u nhi t, có th tr ng ư c i m h t to trung bình g p ôi u tương ăn 3 v /năm, góp ph n ch ng s n xu t h t, cung c p h t non cho ăn tươi và h t già gi ng u tương rau t i Vi t N am, Vi n Di ch bi n th c phNm cao c p (s a u truy n N ông nghi p ã ti n hành nghiên nành, h m n u, bánh k o...), là m t hàng có c u ch n t o gi ng u tương rau ch u giá tr kinh t cao. Vi t N am có i u ki n nhi t t năm 2001. K t qu bư c u ã khí h u tương i thu n l i cho cây u tuy n ch n ư c gi ng u tương rau DT02 tương sinh trư ng phát tri n, có th s n mang nhi u c i m ưu vi t, có th tr ng xu t quanh năm nhưng h u h t các gi ng ư c 3 v /năm, áp ng ư c nhu c u c a u tương rau hi n nay có ngu n g c ôn i s n xu t hi n nay. 1 Vi n Di truy n N ông nghi p; 2 Vi n Khoa h c N ông nghi p Vi t Nam.
  2. II. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP rau thương phNm theo hư ng d n c a Trung NGHIÊN C U tâm Rau châu Á (AVRDC) năm 1991. - N ghiên c u v năng su t, các y u t 1. V t li u nghiên c u c u thành năng su t h t khô, kh năng G m 10 dòng/gi ng u tương nh p ch ng ch u m t s sâu b nh h i theo hư ng n i năm 2001, 2 gi ng i ch ng AGS346 d n c a Tiêu chuNn ngành s 10 TCN - ( u tương rau) và DT96 ( u tương h t). 339/1998, 2006. - N ghiên c u ch t lư ng h t gi ng 2. Phương pháp nghiên c u thông qua ánh giá t l n y m m c a h t - S d ng phương pháp ch n l c ph h gi ng sau thu ho ch và trong quá trình b o trong quá trình ch n l c và làm thu n qu n i u ki n thư ng (nhi t phòng gi ng. 25-300C). - Nghiên c u v năng su t, các y u t - S li u thí nghi m ư c x lý theo c u thành năng su t và phNm ch t u tương chương trình IRRISTAT 4.0. III. K T QU VÀ TH O LU N 1. c i m nông sinh h c và kh năng ch ng ch u B ng 1. M t s c i m nông sinh h c c a gi ng DT02 Đ c đi m nông sinh h c DT02 AGS346 (Đ/C) Màu hoa Tím Tím Màu lông Tr ng Tr ng Màu v qu khô Vàng Xám Màu h t non Xanh Xanh Màu h t khô Vàng Xanh Màu r n h t Nâu nh t Nâu đ m Chi u cao cây (cm) 53-80 50-80 S cành c p I (cành) 2,3-4,5 3,0-6,4 S đ t trên thân chính (đ t) 9,4-16,4 10,6-19,4 S qu tiêu chu n/500 g 156-161 182-187 Kích thư c qu 2 h t (cm) Dài 5,4-5,8 5,1-5,4 R ng 1,3-1,4 1,1-1,2 Th i gian chín rau R6-R7 (ngày) 80-85 83-88 Th i gian sinh trư ng (ngày) 90-98 110-115 Kh i lư ng 100 h t xanh giai đo n R6 (g) 75-80 59-66 Kh i lư ng 100 h t khô (g) 30-32 27-30 Kh năng thích ng 3 v xuân, hè, đông 2 v xuân, đông
  3. DT02 có lông tr ng, r n h t màu nâu chuNn u tương rau thương phNm c a th nh t, h t to (kh i lư ng 100 xanh 75-80 g, trư ng th gi i. Th i gian thu qu xanh kh i lư ng 100 h t khô ≥ 30 g), kích thư c ng n t 80-85 ngày, th i gian sinh trư ng qu 2 h t l n (5,4-5,8 x 1,3 x 1,4 cm), s trung bình t 90-98 ngày, ng n hơn so v i qu tiêu chuNn/500 g < 175, áp ng tiêu AGS346 t 10-15 ngày (b ng 1). B ng 2. Kh năng ch ng ch u c a gi ng u tương rau DT02 ( gu n: Báo cáo c a Trung tâm Kh o Kh o nghi m gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón Qu c gia, S KHC k L k năm 2005) Đ a đi m và th i v G s t Sương L c r Đ m nâu Sâu đ c Kh năng ch ng kh o nghi m (1-9) mai (1-9) (1-9) (1-9) qu (%) đ (1-5) Hà N i-Xuân 2005 1 1 1-3 1-3 4,0 1 Hà N i-Hè 2005 3 1 1-3 1 - 2 Đ k L k-Thu đông 2005 2 1 1-3 1 4,8 1 DT02 có kh năng ch ng ch u t t và kháng khá v i sâu c qu (4,0% v xuân khá ( i m 1-3) v i các lo i b nh nguy hi m và 4,8% v hè) và có kh năng ch ng như g s t, sương mai, m nâu, l c r , t t ( i m 1-2) (b ng 2). 2. Ch t lư ng h t B ng 3. Hàm lư ng dinh dư ng h t non (R6) và h t già DT02 (giá tr /100 g h t) Gi ng c a Nh t Gi ng c a M DT02 h t non DT02 h t già TT Ch tiêu (*) (*) (**) (**) 1 Nư c (%) 71,1 71,1 70,00 2 Protein (%) 11,4 12,4 11,45 38,12 3 Lipit (%) 6,6 7,1 5,80 15,25 4 Hydrat carbon (%) 7,4 8,3 6,25 22,14 5 Ch t xơ (%) 1,9 3,2 2,30 6 Canxi (mg) 70,0 72,0 60,00 7 Ph t pho (mg) 140 148 60,00 8 Vitamin C (mg) 27,00 17,00 25,30 9 Ch t khô (mg) 30,29 10 Đư ng t ng s (mg) 3,14 11 Lysine (mg) 1,12 12 Triptophan (mg) 0,15 13 Vitamin E (mcg) 99,00 Ghi chú: (*) Theo s li u c a Masuda, R. 1991; (**) Theo k t qu phân tích c a Trung tâm Ki m tra và Tiêu chuNn hóa ch t lư ng nông s n th c phNm, Vi n Cơ i n nông nghi p và Công ngh sau thu ho ch (4/2005, 12/2007).
  4. H t non DT02 có hàm lư ng dinh tương ương v i các gi ng u tương ăn dư ng (protein 11,45%; vitamin C 25,3 h t giàu m khác (b ng 3). Vì v y, h t mg...) g n tương ương v i các m u DT02 có th s d ng làm nguyên li u gi ng u tương rau c a Nh t và M . H t ch bi n u ph , s a u nành, nư c già DT02 có t l protein t ng s tương, bánh k o... (38,12%) và lipit t ng s (15,25%) g n 3. ăng su t, các y u t c u thành năng su t và ch t lư ng qu xanh thương ph m B ng 4. ăng su t, các y u t c u thành năng su t và ch t lư ng qu xanh thương ph m gi ng DT02 ( gu n: Vi n Di truy n ông nghi p năm 2009) T ng s Kích thư c S qu T l qu Kh i lư ng Năng su t qu qu qu 2 h t (cm) tiêu V Gi ng 2+3 h t qu 2+3 xanh thương ch c/cây chu n/ (%) h t/cây (g) Dài R ng ph m (t /ha) (qu ) 500g DT02 23,1 79,6 52,42 5,4 1,3 157 94,3 Xuân AGS-346 (Đ/C) 26,7 77,5 44,55 5,1 1,1 195 76,9 CV% 3,5 LSD0,05 4,4 DT02 33,7 81,3 66,47 5,4 1,3 152 97,0 Hè AGS-346 (Đ/C) 32,1 75,8 31,12 5,1 1,1 184 46,7 CV% 4,3 LSD0,05 5,4 DT02 17,5 78,3 45,11 5,4 1,3 152 84,6 Đông AGS-346 (Đ/C) 19,8 79,3 35,59 5,1 1,1 184 66,7 CV% 3,9 LSD0,05 4,6 Năng su t qu xanh thương phNm c a i ch ng AGS346 c 3 v xuân, hè và DT02 dao ng t 84,6-97,0 t /ha, cao hơn ông (b ng 4). 4. ăng su t và các y u t c u thành năng su t h t khô B ng 5. ăng su t, các y u t c u thành năng su t h t khô gi ng DT02 ( gu n: Vi n Di truy n ông nghi p năm 2009) T ng s S qu S qu 1 S qu 3 Kh i lư ng Năng su t h t V Gi ng qu /cây ch c/cây h t/cây h t/cây 100 h t khô khô (t /ha) (qu ) (qu ) (qu ) (qu ) (g) DT02 22,8 20,5 3,3 3,0 30,6 21,0 Xuân AGS-346 (Đ/C) 26,4 18,5 1,6 2,6 29,4 14,1 CV% 4,0
  5. LSD0,05 1,2 DT02 30,8 29,3 3,9 5,4 29,3 22,2 Hè AGS-346 (Đ/C) 31,3 9,3 4,4 1,3 27,7 6,4 CV% 5,3 LSD0,05 1,7 DT02 17,6 16,7 2,7 3 32,1 19,9 Đông AGS-346 (Đ/C) 18,3 13,8 0,7 2,6 30,4 15,1 CV% 4,7 LSD0,05 1,4 B ng 6. ăng su t, các y u t c u thành năng su t h t khô gi ng DT02 ( gu n: Trung tâm Kh o Kh o nghi m gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón Qu c gia năm 2005) S qu Năng su t S qu /cây S qu S qu 3 Kh i lư ng V Gi ng 1h t h t khô (qu ) ch c/cây (qu ) h t (qu ) 100 h t khô (g) (qu ) (t /ha) DT02 22 19 1,6 0,2 27,2 18,1 Xuân DT96 (Đ/C) 30 28 3,9 1,9 19,4 14,3 CV% 11,1 LSD0,05 3,4 DT02 34 34 1,3 2,1 28,9 21,0 Hè DT96 (Đ/C) 42 37 3,2 1,8 18,5 32,4 CV% 4,2 LSD0,05 1,9 v xuân và ông, trong i u ki n AGS346 (t l qu lép lên n 70,3%, năng nhi t tương i thu n l i cho cây u su t h t khô 6,4 t /ha) (b ng 5). tương sinh trư ng phát tri n (nhi t t i So v i u tương h t thư ng, DT02 có cao dao ng quanh 350C v i s ngày x y năng su t h t khô m c khá, t 18,1 t /ha ra ít và nhi t t i th p >100C) (bi u 1), v xuân (cao hơn i ch ng DT96) và DT02 có t l qu lép th p (20%, năng su t h t khô 14,1-15,1 t /ha) (xuân và ông) và trong i u ki n n ng (b ng 5). nóng v hè. v hè, trong i u ki n nhi t cao, 0 s ngày nhi t t i cao t 35-43 C nhi u và x y ra nhi u t (Bi u 1), DT02 có t l qu lép th p (
  6. Ghi chú: X=v xuân, H=v hè, =v ông, NSHK=Năng su t h t khô, NS=Năng su t Bi u 1. Di n bi n nhi t t i cao, t i th p v xuân, hè ông 2009 nh hư ng t i năng su t h t khô c a 2 gi ng DT02 và AGS346 ( C) (Ngu n: Tr m Khí tư ng Láng, 2009) 5. K t qu ánh giá ch t lư ng h t gi ng B ng 7. T l n y m m (%) c a DT02 và DT96 trong quá trình b o qu n ( gu n: Vi n Di truy n ông nghi p năm 2008) Th i gian b o qu n Sau thu 1 2 3 4 5 6 Gi ng ho ch tháng tháng tháng tháng tháng tháng DT02 98 96 92 85 73 55 26 DT96 (Đ/C) 99 97 94 89 81 69 52
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam Trong i u ki n b o qu n thư ng (Nm h t 12%, nhi t phòng 25-350C), DT02 có t l n y m m khá cao trong th i gian b o qu n 1, 2 và 3 tháng. tháng th 4, t l n y m m c a DT02 ch còn 73% và gi m xu ng còn 26% tháng th 6 (b ng 7). 6. K t qu kh o nghi m s n xu t t i các vùng sinh thái t 2005-2009 T 2005-2009, DT02 ã ư c tri n khai s n xu t th t i Hà N i, Hà Tây, k L k, An Giang, Ninh Bình trong các mùa v khác nhau trên quy mô 12,5 ha. K t qu cho th y, DT02 là gi ng có kh năng thích ng r ng trong các i u ki n sinh thái khác nhau, có th tr ng 3 v /năm, năng su t khá và n nh (năng su t qu xanh thương phNm t 70,0-94,0 t /ha và năng su t h t khô t 18,1-25,8 t /ha). IV. K T LU N VÀ N GHN 1. K t lu n DT02 là gi ng mang nhi u c tính ưu vi t như ch u nhi t, kh năng ch ng ch u b nh khá, thích ng r ng, có th tr ng ư c 3 v /năm (xuân, hè, ông) trên nhi u vùng sinh thái, h t gi ng có th b o qu n i u ki n thư ng t 1-3 tháng. DT02 có lông tr ng, kích thư c qu 2 h t l n, h t to, hàm lư ng dinh dư ng cao, s qu tiêu chuN n/500 g < 175 áp ng tiêu chuN n u tương rau thương phN m c a th trư ng th gi i, năng su t qu xanh thương phN m cao (84,6-97,0 t /ha), năng su t h t khô khá (18,1-22,2 t /ha) và n nh, là ngu n gen quý có th ph c v công tác ch n t o gi ng u tương rau Vi t N am. 2. ngh ngh B N ông nghi p-PTN T công nh n là gi ng chính th c và cho phép áp d ng trong s n xu t t i các vùng s n xu t u tương rau c a c nư c. TÀI LI U THAM KH O 1 Báo cáo k t qu kh o nghi m gi ng u tương m i v xuân và hè năm 2005. Trung tâm KKN GSPCT&PBQG. 2 Báo cáo kh o nghi m s n xu t u tương rau DT02 v thu ông 2006-2007. Trung tâm Khuy n nông An Giang. 3 Báo cáo kh o nghi m t p oàn gi ng u tương năm 2005. S KHCN t nh k L k. 4 Mai Quang Vinh, Ph m B o Chung, gô Phương Th nh, Tr n Duy Quý, 2007. K t qu nghiên c u, ch n l c và kh o nghi m gi ng u tương rau DT-02. Báo cáo t i H i ng Khoa h c B NN-PTNT công nh n gi ng SXT tháng 9/2007. 5 Masuda, R., 1991. Effect of holding time before freezing on the constituents and flavor of frozen green beans (edamame. In Vegetable soybean: Research needs for production and quality improvement, AVRDC, Taipei, Taiwan. gư i ph n bi n: TS. Tr nh Kh c Quang 7
  8. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2