intTypePromotion=3

Khảo sát sự phân bố nhóm máu ABO và RH(d) ở sinh viên hiến máu tình nguyện tại trường Đại học y – dược Thái Nguyên 2014

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
15
lượt xem
0
download

Khảo sát sự phân bố nhóm máu ABO và RH(d) ở sinh viên hiến máu tình nguyện tại trường Đại học y – dược Thái Nguyên 2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài viết là nghiên cứu về hoạt hộng hiến máu tình nguyện trên 504 sinh viên ở trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên từ 1/2014 đến 12/2014, kết quả nghiên cứu cho thấy: 1. Hệ nhóm máu ABO: Tỷ lệ nhóm máu tuân theo quy luật O > B > A > AB. Hệ nhóm máu Rh(D): - Tỷ lệ Rh(D) dương 99,4%, Rh(D) âm rất thấp (0,06%). 2. Sinh viên hiến máu có một số đặc điểm: Nữ giới chiếm 57.9 %, nam giới chiếm 42.1%, tỷ lệ nhóm máu ABO và Rh (D)ở nhóm nghiên cứu không có sự khác biệt giữa dân tộc kinh và dân tộc thiểu số, sinh viên hiến máu chủ yếu năm đầu và giảm dần ở những năm sau, đợt hiến máu trong kỳ học chiếm tỷ lệ cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát sự phân bố nhóm máu ABO và RH(d) ở sinh viên hiến máu tình nguyện tại trường Đại học y – dược Thái Nguyên 2014

Nguyễn Thị Hồng Gấm và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 134(04): 205 - 208<br /> <br /> KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ NHÓM MÁU ABO VÀ RH(D) Ở SINH VIÊN HIẾN<br /> MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC THÁI NGUYÊN 2014<br /> Nguyễn Thị Hồng Gấm*, Phạm Thị Ngọc<br /> Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Nghiên cứu về hoạt hộng hiến máu tình nguyện trên 504 sinh viên ở trường Đại học Y – Dược<br /> Thái Nguyên từ 1/2014 đến 12/2014, kết quả nghiên cứu cho thấy: 1. Hệ nhóm máu ABO: Tỷ lệ<br /> nhóm máu tuân theo quy luật O > B > A > AB. Hệ nhóm máu Rh(D): - Tỷ lệ Rh(D) dương 99,4%,<br /> Rh(D) âm rất thấp (0,06%). 2. Sinh viên hiến máu có một số đặc điểm:<br /> Nữ giới chiếm 57.9 %, nam giới chiếm 42.1%, tỷ lệ nhóm máu ABO và Rh (D)ở nhóm nghiên cứu<br /> không có sự khác biệt giữa dân tộc kinh và dân tộc thiểu số, sinh viên hiến máu chủ yếu năm đầu<br /> và giảm dần ở những năm sau, đợt hiến máu trong kỳ học chiếm tỷ lệ cao.<br /> Từ khóa: nhóm máu, Rh(D), sinh viên, trường Đại học Y dược - ĐHTN<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Máu và chế phẩm máu là các sinh phẩm rất<br /> quý, cho đến nay vẫn chưa có chất nào có thể<br /> thay thế được. Truyền máu đóng một vai trò<br /> quan trọng trong việc bồi phụ lại thể tích tuần<br /> hoàn khi còn thiếu hoặc cung cấp lại một số<br /> chất quan trọng trong máu, nhằm duy trì sự<br /> sống của tế bào, giúp cơ thể hoạt động bình<br /> thường. Truyền máu ra đời là một bước tiến<br /> vĩ đại, thúc đẩy các kỹ thuật Y học phát triển,<br /> đòi hỏi nhu cầu truyền máu ngày càng tăng<br /> cao. Do vậy, vấn đề đặt ra là làm sao cung<br /> cấp đủ máu cho cấp cứu và điều trị.<br /> Tuy nhiên người hiến máu tự nguyện tập<br /> trung đông đảo vẫn là sinh viên, đã có những<br /> đóng góp đáng kể trong phong trào sinh viên<br /> hiến máu cứu người., Do vậy, nguồn hiến<br /> máu cho cấp cứu và điều trị thường gặp khó<br /> khăn trong những dịp nghỉ hè và tết [1]. Vì vậy<br /> nhằm xác định nhu cầu máu theo nhóm góp<br /> phần xây dựng chiến lược xây dựng nguồn máu<br /> dự trữ ở đối tượng sinh viên tình nguyện. Vì<br /> vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu:<br /> “Khảo sát sự phân bố nhóm máu ABO – Rh<br /> ở sinh viên hiến máu tình nguyện tại<br /> trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên năm<br /> 2014” với mục tiêu sau:<br /> 1- Xác định tỷ lệ phân bố nhóm máu hệ ABO Rh ở sinh viên hiến máu tình nguyện tại trường<br /> đại học Y – Dược Thái Nguyên năm 2014.<br /> *<br /> <br /> Tel: 0913 460996<br /> <br /> 2- Đánh giá một số đặc điểm của sinh viên<br /> hiến máu tình nguyện tại trường đại học Y –<br /> Dược Thái Nguyên năm 2014.<br /> ĐỐI TƯỢNG<br /> NGHIÊN CỨU<br /> <br /> VÀ<br /> <br /> PHƯƠNG<br /> <br /> PHÁP<br /> <br /> Địa điểm nghiên cứu<br /> Nghiên cứu được tiến hành tại:<br /> - Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên<br /> - Trung tâm Huyết học - Truyền máu bệnh<br /> viện Đa khoa KTW Thái Nguyên.<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Những sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo<br /> tại trường Đại học Y- Dược Thái nguyên<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp nghiên cứu là tiến cứu, mô tả<br /> từ tháng 1/2014-12/2014.<br /> Thông số nghiên cứu:<br /> - Sự phân bố nhóm máu ABO ở sinh viên<br /> hiến máu nhân đạo tại trường<br /> - Sự phân nhóm máu hệ Rh ở sinh viên<br /> hiến máu nhân đạo tại trường<br /> - Một số yếu tố: năm, giới, dân tộc, liên quan<br /> đến sự phân bố nhóm máu hệ ABO, Hệ Rh ở<br /> sinh viên hiến máu nhân đạo tại trường.<br /> - Số lượng máu hiến ở sinh viên hiến máu<br /> nhân đạo tại trường<br /> Xử lý số liệu: Số liệu được thống kê, xử lý<br /> bằng phần mềm SPSS 16.0 , EPidata.<br /> 205<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Gấm và Đtg<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Tỷ lệ phân bố nhóm máu ABO – Rh ở sinh<br /> viên hiến máu tình nguyện tại trường Đại<br /> học Y – Dược Thái Nguyên năm 2014<br /> Bảng 1. Tỷ lệ nhóm máu ABO ở sinh viên hiến<br /> máu tình nguyện tại trường Đại học Y – Dược<br /> Thái Nguyên năm 2014<br /> Nhóm máu<br /> Tần số<br /> %<br /> A<br /> <br /> 100<br /> <br /> 19.8<br /> <br /> B<br /> <br /> 146<br /> <br /> 29.0<br /> <br /> O<br /> <br /> 235<br /> <br /> 46.6<br /> <br /> AB<br /> <br /> 23<br /> <br /> 4.6<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 504<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> Nhận xét: nhóm máu O và nhóm máu B<br /> chiếm chủ yêu còn nhóm máu AB chiếm tỷ<br /> lệ thấp nhất.<br /> <br /> 134(04): 205 - 208<br /> <br /> Bảng 2. Tỷ lệ nhóm máu Rh ở sinh viên hiến máu<br /> tình nguyện tại trường Đại học Y – Dược Thái<br /> Nguyên năm 2014<br /> Nhóm máu<br /> Tần số<br /> %<br /> Rh(D)+<br /> 501<br /> 99.4<br /> Rh(D)3<br /> 0.6<br /> Tổng<br /> 504<br /> 100.0<br /> <br /> Nhận xét: Qua nghiên cứu đã phát hiên thấy<br /> 3 sinh viên hiến máu tình nguyện có Rh(D)-,<br /> chiếm 0.6% tổng số sinh viên hiến máu tại<br /> trường đại học Y –Dược năm 2014.<br /> SựDan toc (kinh1, dao2, muong 3, nung 4,<br /> tay 5, thai 6, san chi7, san diu 8, khac phân<br /> bố nhóm máu ABO với một số yếu tố: giới,<br /> dân tộc, năm học của sinh viên hiến máu<br /> tình nguyện tại trường Đại học Y – Dược<br /> Thái Nguyên năm 2014<br /> <br /> Bảng 3. Sự phân bố nhóm máu ABO với yếu tố giới<br /> Nhóm máu<br /> <br /> A<br /> <br /> Giơí<br /> Nam<br /> <br /> B<br /> 47<br /> 9.3 %<br /> <br /> Nữ<br /> <br /> 53<br /> 10.5 %<br /> 100<br /> 19.8 %<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> O<br /> 61<br /> 12,1 %<br /> <br /> 85<br /> 16,9 %<br /> 146<br /> 29.0%<br /> <br /> 93<br /> 18,5 %<br /> 142<br /> 28.1 %<br /> 235<br /> 46.6%<br /> p>0.05<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> AB<br /> 11<br /> 2,2 %<br /> 12<br /> 2.4 %<br /> 23<br /> 4.6%<br /> <br /> 212<br /> 42.1%<br /> 292<br /> 57.9%<br /> 504<br /> 100.0%<br /> <br /> Nhận xét: số sinh viên nữ hiến máu cao hơn sinh viên nam trong đó nhóm máu O và nhóm máu B<br /> đều chiếm chủ yếu ở cả hai giới, nhóm máu AB đều chiếm tỷ lệ thấp ở cả hai giới.<br /> Bảng 4. Sự phân bố nhóm máu ABO với yếu tố dân tộc<br /> Dân tộc<br /> Nhóm máu<br /> A<br /> B<br /> O<br /> AB<br /> Tổng<br /> <br /> Thiểu số<br /> 34<br /> 21.5%<br /> 45<br /> 28.5%<br /> 72<br /> 45.6%<br /> 7<br /> 4.4%<br /> 158<br /> 100%<br /> <br /> Kinh<br /> 66<br /> 19.1%<br /> 101<br /> 29.2%<br /> 163<br /> 47.1%<br /> 16<br /> 4.6%<br /> 346<br /> 100 %<br /> p > 0.05<br /> <br /> Tổng<br /> 100<br /> 19.8%<br /> 146<br /> 29.0%<br /> 235<br /> 46.6%<br /> 23<br /> 4.6%<br /> 504<br /> 100.0%<br /> <br /> Nhận xét: số sinh viên dân tộc kinh tham gia hiến máu tình nguyện cao hơn sinh viên dân tộc<br /> thiểu số, nhưng sự phân bố từng nhóm máu không có sự khác biệt giữa sinh viên dân tộc kinh và<br /> sinh viên dân tộc thiểu số<br /> 206<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Gấm và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 134(04): 205 - 208<br /> <br /> Bảng 5. Sự phân bố nhóm máu ABO theo năm học<br /> Sinh viên năm<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> Tổng<br /> <br /> Nhóm máu<br /> A<br /> 32 (32.0%)<br /> 35 (35.0%)<br /> 13 (13.0%)<br /> 6 (6.0%)<br /> 9 (9.0%)<br /> 5 (5.0%)<br /> 100 (100.%)<br /> <br /> B<br /> 33 (22.6%)<br /> 51 (34.9%)<br /> 18 (12.3%)<br /> 26 (17.8%)<br /> 10 (6.8%)<br /> 8 (5.5%)<br /> 146 (100.%)<br /> <br /> O<br /> 55 (23.4%)<br /> 68 (28.9%)<br /> 34 (14.5%)<br /> 36 (15.3%)<br /> 23 (9.8%)<br /> 19 (8.1%)<br /> 235 (100.%)<br /> <br /> AB<br /> 7 (30.4%)<br /> 9 39.1%)<br /> 2 (8.7%)<br /> 2 (8.7%)<br /> 2 (8.7%)<br /> 1 (4.3%)<br /> 23 (100.%)<br /> <br /> Tổng<br /> 127 (25.2%)<br /> 163 (32.3%)<br /> 67 (13.3%)<br /> 70 (13.9%)<br /> 44 (8.7%)<br /> 33 (6.5%)<br /> 504 (100.%)<br /> <br /> p>0.05<br /> <br /> Nhận xét: tỷ lệ sinh viên tham gia hiến máu chiếm tỷ lệ cao nhất ở năm thứ hai và thấp nhất vào<br /> năm thứ 6. Sự phân bố nhóm máu theo năm học của sinh viên cũng giảm dần ở những năm cuối.<br /> Bảng 6. Sự phân bố nhóm máu trong 3 đợt hiến máu<br /> Nhóm máu<br /> Đợt hiến máu<br /> 2/3/2014<br /> 31/5/2014<br /> 12/10/2014<br /> Tổng<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> 28<br /> 28.0%<br /> 6<br /> 6.0%<br /> 66<br /> 66.0%<br /> 100<br /> 100.0%<br /> <br /> 37<br /> 25.3%<br /> 15<br /> 10.3%<br /> 94<br /> 64.4%<br /> 146<br /> 100.0%<br /> <br /> O<br /> 58<br /> 24.7%<br /> 29<br /> 12.3%<br /> 148<br /> 63.0%<br /> 235<br /> 100.0%<br /> p>0.05<br /> <br /> AB<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 4<br /> 17.4%<br /> 1<br /> 4.3%<br /> 18<br /> 78.3%<br /> 23<br /> 100.0%<br /> <br /> 127<br /> 25.2%<br /> 51<br /> 10.1%<br /> 326<br /> 64.7%<br /> 504<br /> 100.0%<br /> <br /> Nhận xét: Số sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo thấp nhất vào đợt 31/5/2014 và cao nhất vào<br /> đợt 12/10/2014. sự phân bố nhóm máu cũng thay đổi theo đợt hiến máu.<br /> BÀN LUẬN<br /> Nguyễn Minh Hiếu và cs thì người hiến máu<br /> tình nguyện ở nam giới cao hơn ở nữ giơi [7],<br /> Sự phân bố nhóm máu ở sinh viên hiến<br /> có thể liên quan đến nhận thức về hiến máu<br /> máu tình nguyện<br /> tình nguyện ở từng nhóm đối tượng nghiên<br /> - Tỷ lệ nhóm máu ABO phân bố ở sinh viên<br /> cứu là khác nhau,<br /> hiến máu tình nguyện cuả trường Đại học Y –<br /> Dược Thái Nguyên ( bảng 3.1.) tương tự như<br /> Ở hai nhóm sinh viên hiến máu tình nguyện<br /> người bình thường. [5]<br /> người kinh và người dân tộc thiểu số sự phân<br /> Tỷ lệ nhóm máu Rh(D)+ ở sinh viên hiến<br /> bố nhóm máu vẫn theo quy luật chung ở<br /> máu tình nguyện của trường đại học Y– Dược<br /> người việt nam: O>B>A>AB [3]. Mặc dù sự<br /> Thái Nguyên là 99,4%, thấp hơn, nhưng tỷ lệ<br /> phân bố nhóm máu có khác nhau giữa các dân<br /> nhóm máu hiếm Rh (D) – đều là sinh viên nữ<br /> tộc. Kết quả này cũng tương tự với nguyên<br /> và chiếm tỷ lệ 0.06 % cao hơn so với kết quả<br /> cứu của tác giả Phạm Thị La và cs[1]<br /> nghiên cứu của tác giả Phạm Thị La và<br /> CS.Cần có sự quản lý đối với người tình<br /> Khi khảo sát nhóm sinh viên hiến máu tình<br /> nguyện có nhóm máu hiếm này để kịp thời<br /> nguyện theo năm học thì nhận thấy sinh viên<br /> cung cấp máu cho bệnh nhân khi cần [1, 4].<br /> năm 2 có tỷ lệ tham gia hiến máu cao nhất và<br /> Một số đặc điểm ở sinh viên hiến máu tình nguyện<br /> giảm dần theo các năm cuối . Sở dĩ là do đặc<br /> thù của sinh viên Y, Dược có liên quan đến thời<br /> Nhận thấy sự phân bố từng nhóm máu ở sinh<br /> gian học có thể liên quan đến thái độ, nhân thức<br /> viên nữ cao hơn sinh viên nam. Trong nghiên<br /> của sinh viên khác nhau ở từng khóa.<br /> cứu của các tác giả: Phạm Quang Vinh và cs;<br /> 207<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Gấm và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Trong năm 2014 sinh viên hiến máu tình<br /> nguyện của trường Đại học Y Dược Thái<br /> Nguyên trong 3 đợt thấy rằng đợt giáp hè có<br /> tỷ lệ hiến máu là thấp nhất điều này cũng phù<br /> hợp với các nghiên cứu khác về đối tượng<br /> hiến máu tình nguyện là học sinh, sinh viên,<br /> [2, 6 ].<br /> KẾT LUẬN<br /> Qua nghiên cứu trên 504 đối tượng sinh viên<br /> hiến máu tình nguyện, chúng tôi có một số kết<br /> luận như sau:<br /> Tỷ lệ phân bố nhóm máu ABO và Rh (D)<br /> tuân theo quy luật phân bố chung ở người<br /> Việt Nam: O>B>A>AB; Rh (D) âm là nhóm<br /> máu hiếm,<br /> Sự phân bố nhóm máu ABO, nhóm máu Rh<br /> (D) âm Không thấy có sự khác biệt về giới,<br /> dân tộc ở mẫu nghiên cứu.<br /> Điểm nổi bật là sinh viên Y, Dược tham gia<br /> hiến máu chủ yếu vào những năm học đầu,<br /> giảm dần ở những năm sau. Tỷ lệ tham gia<br /> hiến máu cao vào những đợt trong kỳ học.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Phạm Thị La, Nguyễn Thu Hạnh,Nguyễn Thế<br /> Tùng, Vũ Bích Vân, Nguyễn Kiều Giang,<br /> ‘’Nghiên cứu tần suất nhóm máu hệ ABO và<br /> <br /> 134(04): 205 - 208<br /> <br /> Rh(D) của người hiến máu tình nguyện tại Trung<br /> tâm Huyết học – Truyền máu Thái Nguyên ( Tháng<br /> 01/2011 – 06/2011)”, Tạp chí y học Thành Phố Hồ<br /> Chí Minh, tập 15, số 4, năm 2011, tr.421- 426.<br /> 2. Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Phi Nga và<br /> CS (2014), ’’Thực Trạng một số yếu tố tác động<br /> tới nhận thức, hành động của sinh viên hiến máu<br /> tình nguyện và hiệu quả của các loại hình thong<br /> tin tuyên truyền hiện nay”, Tạp chí Y – Dược học<br /> quân sự số 5, tập 309, tháng 5 năm 2014, tr. 23-30.<br /> 3. Đỗ Trung Phấn (2004), Một số chỉ số huyết học<br /> người Việt Nam bình thường giai đoạn 1995-2000,<br /> Bài giảng Huyết học truyền máu, nhà xuất bả Y<br /> học, Tr. 332- 333.<br /> 4. Trần Ngọc Quế, Nguyễn Anh Trí, Phạm Quang<br /> Vinh, Nguyễn Đức Thuận, Bùi Mai An, Đào Thị<br /> Tú Vân (2008), Nghiên cứu xây dựng và duy trì<br /> nguồn nhân lực hiến máu có nhóm máu Rh – tại<br /> Viện Huyết học Truyền máu TW, Tạp chí y học<br /> Việt Nam số 2, tập 344, tháng 3 năm 2008, tr.<br /> 679- 685.<br /> 5. Trường đại học y Hà Nội, Bộ môn Sinh lý học<br /> (2006), “ Nhóm máu và truyền máu” , giáo trình<br /> sinh lý học, tập I, nhà xuất bản y học, tr 111 – 113.<br /> 6. Nguyễn Đức Thuận (2006), “ Đánh giá tình<br /> hình người hiến máu tình nguyện của viện huyết<br /> học- Truyền máu trung ương năm 2005”, Y học<br /> Thực hành (9545),360 -364.<br /> 7. Phạm Quang Vinh, Phạm Thị Thùy Dung(<br /> 2010), “Đặc điểm người hiến máu tại Viện Huyết<br /> học – Truyền máu năm 2006 – 2007”, Tạp chí y<br /> học Việt Nam số 2, tập 373, tháng 2 năm 2010,<br /> tr.379 – 383.<br /> <br /> SUMMARY<br /> THE DISTRIBUTION OF ABO AND RESHUS BLOOD GROUP SYSTEM<br /> OF BLOOD STUDENT VOLUNTEER AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF<br /> MEDICINE AND PHARMACY IN 2014<br /> Nguyen Thi Hong Gam1*, Pham Thi Ngoc2<br /> College of Medicine and Pharmacy - TNU<br /> <br /> Survey factors affected the perception, action of 504 students volunteer at Thai Nguyen university<br /> of medicine and pharmacy from 1/2014 to 12/2014. The result showed that: 1. ABO blood group<br /> system: the frequency of ABO blood group follows the rule of O > B > A > AB, Rh (D) blood<br /> group: 99.4% positive, 0.06% negative is female. 2. Cheracteristics of blood student volunteers<br /> were as fllowing.<br /> Female/male ratio 57.9%/42.1%, distribution rate ABO and Reshus blood group found no<br /> significant difference between economic and ethnic minorities on blood donors, the blood student<br /> volunteers in the second year was higtest ration (32.3%) , this rate was reduced in after years, it<br /> was hinghtly in semester.<br /> Keywords: blood group, Rh(D), students, college of Medicine and Pharmacy - TNU<br /> Ngày nhận bài: 30/11/2014; Ngày phản biện:19/12/2014; Ngày duyệt đăng: 08/5/2015<br /> Phản biện khoa học: ThS. Hoàng Thu Soan – Trường Đại học Y Dược - ĐHTN<br /> *<br /> <br /> Tel: 0913 460996<br /> <br /> 208<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản