Khả trình PLC

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
311
lượt xem
228
download

Khả trình PLC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PLC (viết tắt của Programmable Logic Controller :Bộ điều khiển logic lập trình được ) là một thiết bị được phát minh để thay thế cho các dãy mạch rơle liên tiếp để điều khiển máy móc.Trong công nghiệp sản xuất, để điều khiển một dây chuyền, một thiết bị máy móc công nghiệp... người ta thực hiện kết nối các linh kiện điều khiển rời lại với nhau tùy theo mức độ yêu cầu thành một hệ thống điện điều khiển....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khả trình PLC

 1. Khả trình PLC
 2. A - GIÔÙI THIEÄU VEÀ THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN KHAÛ TRÌNH PLC: Trong coâng nghieäp saûn xuaát, ñeå ñieàu khieån moät daây chuyeàn, moät thieát bò maùy moùc coâng nghieäp … ngöôøi ta thöïc hieän keát noái caùc linh kieän ñieàu khieån rôøi (rôle, timer, contactor …) laïi vôùi nhau tuyø theo möùc ñoä yeâu caàu thaønh moät heä thoáng ñieän ñieàu khieån. Coâng vieäc naøy khaù phöùc taïp trong thi coâng, söûa chöõa baûo trì do ñoù giaù thaønh cao. Khoù khaên nhaát laø khi caàn thay ñoåi moät hoaït ñoäng naøo ñoù. Moät heä thoáng ñieàu khieån öu vieät maø chuùng ta phaûi choïn ñöôïc ñieàu khieån cho moät maùy saûn xuaát caàn phaûi hoäi ñuû caùc yeâu caàu sau: giaù thaønh haï, deã thi coâng, söûa chöõa, chaát löôïng laøm vieäc oån ñònh linh hoaït … Töø ñoù heä thoáng ñieàu khieån coù theå laäp trình ñöôïc PLC (Programable Logic Controller) ra ñôøi ñaõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà treân. Thieát bò ñieàu khieån laäp trình ñaàu tieân ñaõ ñöôïc nhöõng nhaø thieát keá cho ra ñôøi naêm 1968 (Coâng ty General Motor - Myõ). Tuy nhieân, heä thoáng naøy coøn khaù ñôn giaûn vaø coàng keành, ngöôøi söû duïng gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc vaän haønh heä thoáng. Vì vaäy caùc nhaø thieát keá töøng böôùc caûi tieán heä thoáng ñôn giaûn, goïn nheï, deã vaän haønh, nhöng vieäc laäp trình cho heä thoáng coøn khoù khaên, do luùc naøy khoâng coù caùc thieát bò laäp trình ngoaïi vi hoã trôï cho coâng vieäc laäp trình. Ñeå ñôn giaûn hoùa vieäc laäp trình, heä thoáng ñieàu khieån laäp trình caàm tay (programmable controller handle) ñaàu tieân ñöôïc ra ñôøi vaøo naêm 1969. Trong giai ñoaïn naøy caùc heä thoáng ñieàu khieån laäp trình (PLC) chæ ñôn giaûn nhaèm thay theá heä thoáng Relay vaø daây noái trong heä thoáng ñieàu khieån coå ñieån. Qua quaù trình vaän haønh, caùc nhaø thieát keá ñaõ töøng böôùc taïo ra ñöôïc moät tieâu chuaån môùi cho heä thoáng, tieâu chuaån ñoù laø: daïng laäp trình duøng giaûn ñoà hình thang. Trong nhöõng naêm ñaàu thaäp nieân 1970, nhöõng heä thoáng PLC coøn coù theâm khaû naêng vaän haønh vôùi nhöõng thuaät toaùn hoå trôï (arithmetic), “vaän haønh vôùi caùc döõ lieäu caäp nhaät” (data manipulation).Do söï phaùt trieån cuûa loaïi maøn hình duøng cho maùy tính (Cathode Ray Tube: CRT), neân vieäc giao tieáp giöõa ngöôøi ñieàu khieån ñeå laäp trình cho heä thoáng caøng trôû neân thuaän tieän hôn. Ngoaøi ra caùc nhaø thieát keá coøn taïo ra kyõ thuaät keát noái vôùi caùc heä thoáng PLC rieâng leû thaønh moät heä thoáng PLC chung, taêng khaû naêng cuûa töøng heä thoáng rieâng leû. Toác ñoä xöû lyù cuûa heä thoáng ñöôïc caûi thieän, chu kyø queùt (scan) nhanh hôn laøm cho heä thoáng PLC xöû lyù toát vôùi nhöõng chöùc naêng phöùc taïp, soá löôïng coång ra/vaøo lôùn. Moät PLC coù ñaày ñuû caùc chöùc naêng nhö: boä ñeám, boä ñònh thôøi, caùc thanh ghi (register) vaø taäp leänh cho pheùp thöïc hieän caùc yeâu caàu ñieàu khieån phöùc taïp khaùc nhau. Hoaït ñoäng cuûa PLC hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo chöông trình naèm trong boä nhôù, noù luoân caäp nhaät tín hieäu ngoõ vaøo, xöû lyù tín hieäu ñeå ñieàu khieån ngoõ ra. Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa PLC: • Thieát bò choáng nhieãu. • Coù theå keát noái theâm caùc modul ñeå môû roäng ngoõ vaøo/ra. • Ngoân ngöõ laäp trình deã hieåu. • Deã daøng thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån baèng maùy laäp trình hoaëc maùy tính caù nhaân. • Ñoä tin caäy cao, kích thöôùc nhoû. • Baûo trì deã daøng. Do caùc ñaëc ñieåm treân, PLC cho pheùp ngöôøi ñieàu haønh khoâng maát nhieàu thôøi gian noái daây phöùc taïp khi caàn thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån, chæ caàn laäp chöông trình môùi thay cho chöông trình cuõ.
 3. Vieäc söû duïng PLC vaøo caùc heä thoáng ñieàu khieån ngaøy caøng thoâng duïng, ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng ña daïng naøy, caùc nhaø saûn xuaát ñaõ ñöa ra haøng loaït caùc daïng PLC vôùi nhieàu möùc ñoä thöïc hieän ñuû ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu khaùc nhau cuûa ngöôøi söû duïng. Ñeå ñaùnh giaù moät boä PLC ngöôøi ta döïa vaøo 2 tieâu chuaån chính: • Dung löôïng boä nhôù vaø soá tieáp ñieåm vaøo/ra cuûa noù. • Caùc chöùc naêng nhö: boä vi xöû lyù, chu kyø xung clock, ngoân ngöõ laäp trình, khaû naêng môû roäng soá ngoõ vaøo/ra. Vôùi PLC vieäc giaûi quyeát caùc baøi toaùn töï ñoäng hoaù khaùc nhau haàu nhö khoâng bieán ñoåi gì veà cô caáu ngoaøi vieäc phaûi thay ñoåi chöông thình ñieàu khieån sao cho phuø hôïp. PLC coù khaû naêng tuyeät ñoái veà khaû naêng linh ñoäng, meàm deûo vaø hieäu quaû veà giaûi quyeát caùc baøi toaùn cao hôn so vôùi caùc kyõ thuaät coå ñieån. Baûng sau ñaây chæ söï so saùnh giöõa kyõ thuaät ñieàu logíc coå ñieån vaø kyõ thuaät ñieàu khieån chöông trình hoaù: Ñieàu khieån logic coå ñieån. Ñieàu khieån chöông trình logic. Phaàn töû ñieàu khieån phaàn Muïc ñích ñaët bieät Muïc ñích chung cöùng Phaïm vi ñieàu khieån Nhoû vaø trung bình Trung bình vaø lôùn Thay ñoåi hay theâm bôùt Khoù Deã Thôøi gian giao haøng Vaøi ngaøy Ngay laäp töùc Baûo trì, baûo döôõng Khoù Deã Ñoä tin caäy Phuï thuoäc vaøo thieát keá vaø Cao cheá taïo Hieäu quaû kinh teá Coâng suaát nhoû Coâng suaát nhoû,trung bình vaø lôùn Baûng 1: So saùnh giöõa ñieàu khieån logic coå ñieån vaø chöông trình PLC.
 4. B – CAÁU HÌNH PHAÀN CÖÙNG S7-300: Thieát bò ñieàu khieån khaû trình SIMATIC S7-300 ñöôïc thieát keá theo kieåu module. Caùc module naøy söû duïng cho nhieàu öùng duïng khaùc nhau.Vieäc xaây döïng PLC theo caáu truùc module raát thuaän tieän cho vieäc thieát keá caùc heä thoáng goïn nheï vaø deå daøng cho vieäc môû roäng heä thoáng. Thieát bò ñieàu khieån khaû trình SIMATIC S7-300 ñöôïc thieát keá vôùi caùc module nhö sau: SM: SM: SM: SM: PS CPU IM FM CP DI DO AI AO Maøn hình PC M COIL VALE Phím laäp trình Hình 1:Moâ hình keát noái cuûa SIMATIC S7-300. Module nguoàn - Caáp nguoàn 5V DC hay 24V DC bieá ñoåi töø nguoàn khu (PS:power supply) vöïc 120/230V AC ñeå nuoâi caùc khoái. Coù 3 loaïi chính:2A, 5A, 10A. Module tín hieäu : - Module ngoõ vaøo Digital: 24V DC.120/230V AC. (SM:Signal module) - Module ngoõ ra digital: 24V DC,ngaét ñieän töø. - Module ngoõ vaøo Analog: aùp,doøng,ñieän trôû,caëp nhieät - Module ngoõ ra coù Analog: aùp,doøng. Module giao tieáp: Module IM 360/IM 361 duøng ñeå noái nhieàu caáu hình. (IM:Interface module) Chung ñieàu khieån bus cuûa caùc giaù. Module chöùc naêng: Theå hieän nhieàu chöùc naêng ñaët bieät: (FM:Funtion module) - Ñeám. - Ñònh vò. - Ñieàu khieån hoài tieáp.
 5. Xöû lyù truyeàn thoâng: Cung caáp nhöõng tieän nghi lieân laïc sau : (CP) - Noái ñieåm – ñieåm. - Maïng Profibus. - Industrial Ethernet. Module giaû laäp: Module DM 370 döï phoøng cho caùc module tín hieäu (DM :Dummy module) chöa ñöôïc chæ ñònh.Chaúng haïn choã daønh cho caùc module seõ laép ñaët trong töông lai. Phuï kieän: Caùc bus noái vaø caùc boä phaän noái phía tröôùc. Tính naêng: • Heä thoáng ñieàu khieån nhoû goïn cho caùc öùng duïng trong caùc phaïm vi trung bình. • Coù nhieàu loaïi CPU. • Coù nhieàu module môû roäng. • Coù theå môû roäng ñeán 32 module. • Caùc bus tích hôïp phía sau module. • Coù theå noái maïng: -Multipoint Intrface(MPI). -Profibus hay Industrial Ethernet. • Coù thieát bò laäp trình (PG) trung taâm coù theå truy caäp ñeán caùc modul. • Khoâng haïn cheá raõnh. • Caøi ñaët caáu hình vaø thoâng soá vôùi coâng cuï trôï giuùp”HW-Config”. 1. Card nhôù. 5. Nguoàn cung caáp. 2. MPI(coång noái nhieàu chaân). 6. Nguoàn döï tröõ. 3. Giao dieän cuûa thieát bò keát noái. 7. Choå noái nguoàn 24 V DC. 4. Naép ñaäy cuûa thieát bò keát noái. 8. Choïn nuùt mode hoaït ñoäng. 9. Caùc Led baùo traïng thaùi vaø loãi. Hình 2:Thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình SIMATIC S7-300.
 6. I . MODULE NGUOÀN PS 307 CUÛA S7-300: Hình 3:Modul nguoàn cuûa S7-300. Module PS307 coù nhieäm vuï chuyeån nguoàn xoay chieàu 120/230Vthaønh nguoàn moät chieàu 24V ñeå cung caáp cho caùc module khaùc cuûa khoái PLC.Ngoaøi ra module nguoàn coù nhieäm vuï cung caáp nguoàn cho caùc sensor vaø caùc thieát bò truyeàn ñoäng keát noái vôùi PLC. Module nguoàn thöôøng ñaët beân traùi cuûa khoái CPU. Maët tröôùc khoái module nguoàn bao goàm: • Moät ñeøn Led baùo hieäu ñieän aùp ra 24V DC. • Moät nuùt duøng ñeå choïn ñieä aùp ñaàu vaøo laø 120 V AC hoaëc 230 V AC. • Moät coâng taéc duøng ñeå taét/baät ñieän aùp ra. Maët sau cuûa module nguoàn bao goàm: • Caùc loå ñeå nhaän ñieän aùp vaøo vaø ra. • Caùc khe duøng ñeå gaén module leân panel. Module nguoàn PS 307 coù 3 loaïi: PS307-1B, PS307-1E, PS307-1K. Söï khaùc nhau giöûa 3 loaïi naøy theå hieän ôû cöôøng ñoä doøng vaøo vaø ra cuûa module. Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa caùc loaïi module nguoàn cuûa S7-300 PS 307- 1B 1E 1K PS 307- 1B 1E 1K Ñaàu vaøo Ñaàu vaøo Ñieän aùp ñaàu vaøo. Ñieän aùp ñaàu ra - Caùc möùc ñieän aùp. 120/230 V AC -Möùc ñieän aùp 24 V DC - Giôùi haïn cho pheùp. 93÷132V - Giôùi haïn cho pheùp 24V+5%, luùc khoâng taûi Taán soá doøng ñieän AC/187÷254V AC -Caùc möùc giaù trò Doøng ra 2A 5A 10A -Giôùi haïn cho pheùp 50/60 Hz -Caùc möùc giaù trò 83% 87% 89% Doøng vaøo 47 ñeán 63 Hz Caùc thoâng soá chung 10W 18W 30W Doøng öùng vôùi ñieän Hieäu suaát aùp vaøo 230 V 0,5 A 1 A 1,7 A Hao phí ñieän naêng Doøng öùng vôùi ñieän aùp vaøo 120 V 0,8 A 2 A 3,5 A Baûng 2: caùc thoâng soá cuûa caùc loaïi module nguoàn. II .KKOÁI XÖÛ LYÙ TRUNG TAÂM-Module CPU:
 7. Module CPU laø loaïi module coù chöùa boä vi xöû lyù,heä ñieàu haønh, boä nhôù,caùc boä thôøi gian.boä ñeám, coång truyeàn thoâng (RS485)…vaø coù theå coù moät vaøi coång vaøo ra soá.Caùc coång vaøo ra soá coù treân CPU ñöôïc goïi laø coång vaøo ra onboard. Trong hoï PLC S7-300 coù nhieàu loaïi module CPU khaùc nhau,ñöôïc ñaët teân theo boä vi xöû lyù coù trong noù nhö module CPU 312, module CPU 314, module CPU 315… Nhöõng module naøy cuøng söû duïng moät boä vi xöû lyù nhöng khaùc nhau veà coång vaøo/ra onboard cuõng nhö caùc khoái haøm ñaët bieät ñöôïc tích hôïp saün trong thö vieän cuûa heä ñieàu haønh phuïc vuï vieäc söû duïng caùc coång vaøo/ra onboard naøy ñöôïc phaân bieät vôùi nhau trong teân goïi baèng cuïm töø chöõ caùi IFM (Intergrated Funtion Module) nhö CPU 312 IFM, CPU 313, CPU 314IFM, CPU 314, CPU 215... Hình 4:CPU 314 vaø CPU 314IFM. Ngoaøi coøn coù caùc loaïi module CPU vôùi hai coång truyeàn thoâng,trong ñoù coång truyeàn thoâng thöù hai coù chöùc naêng chính laø phuïc vuï vieäc noái maïng phaân taùn.Caùc loaïi module CPU naøy ñöôïc phaân bieät vôùi caùc loaïi CPU khaùc baèng theâm cuïm töø DS (Distributed Port). Caùc CPU naøy ñöôïc cheá taïo theo möùc ñoä taêng daàn veà tính naêngsöû duïng: • CPU 312 IFM,laø söï tích hôïp giöûa khoái CPU vôùi caùc ñaàu vaøo/ra soá(digital inputs/outputs) duøng ñeå ñieàu khieån caùc heä thoáng nhoûkhoâng xöû lyù caùc tín hieäu töông töï. • CPU 313 duøng ñeå ñieàu khieån nhöõng heä thoáng lôùn hôn ñoøi hoûi phaûi laäp trình phöùc taïp hôn. • CPU 314 IFM,laø söï tích hôïp giöõa khoái CPU vôùi caùc ñaàu vaøo/ra töông töï vaø soá(digital and analog inputs/outputs) duøng ñeå ñieàu khieån nhöõng thieát bò ñoøi hoûi thôøi gian ñaùp öùng nhanh vaø caùc chöùc naêng rieâng bieät. • CPU 314 ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån nhöõng heä thoáng lôùn ñoøi hoûi phaûi laäp trình phöùc taïp vaø xöû lyù caùc leänh vôùi toác ñoä lôùn. • CPU 315/315_2 DP ñöôïc duøng cho nhöõng coâng vieäc phöùc taïp ñoøi hoûi phaûi laäp trình nhieàu vaø phaân chia caáu truùc töï ñoäng. 1. Module môû roäng: coù 5 loaïi chính:
 8. PS (Power Supply): Module nguoàn nuoâi. Coù 3 loaïi: 2A, 5A, 10A. SM (Signal Module): Module môû roäng coång tín hieäu vaøo/ra, bao goàm: • DI (Digital Input): Module môû roäng caùc coång vaøo soá. • DO (Digital Output): Module môû roäng caùc coång ra soá. • DI/DO: Module môû roäng caùc coång vaøo/ra soá. • AI (Analog Input): Module môû roäng caùc coång vaøo töông töï. • AO (Analog Output): Module môû roäng caùc coång ra töông töï. • AI/AO: Module môû roäng caùc coång vaøo/ra töông töï. IM (Interface module): Module gheùp noái. Ñaây laø loaïi module chuyeân duïng coù nhieäm vuï noái töøng nhoùm caùc module môû roäng laïi vôùi nhau thaønh moät khoái vaø ñöôïc quaûn lyù chung bôûi moät module CPU. Caùc module môû roäng ñöôïc gaù treân moät thanh rack. Treân moãi rack coù theå gaù ñöôïc toái ña 8 module môû roäng (khoâng keå module CPU vaø module nguoàn nuoâi). Moät module CPU S7-300 coù theå laøm vieäc tröïc tieáp ñöôïc vôùi nhieàu nhaát 4 racks vaø caùc racks naøy phaûi ñöôïc noái vôùi nhau baèng module IM. FM (Function Module): Module coù chöùc naêng ñieàu khieån rieâng, ví duï nhö module ñieàu khieån ñoäng cô böôùc, module ñieàu khieån ñoäng cô servo, module PID, module ñieàu khieån voøng kín,... CP (Communication Module): Module phuïc vuï truyeàn thoâng trong maïng giöõa caùc PLC vôùi nhau hoaëc giöõa PLC vôùi maùy tính. 2. Caáu taïo beân ngoaøi cuûa CPU SIMATIC S7-300: Caùc Led hieån thò SIEMENS SF CPU 314 caùc traïng thaùi vaø BATF DC5V loãi FRCE RUN STOP Khe caém Nuùt choïn mode RUN-P RUN memory card hoaït ñoäng STOP MRES Ngaên chöùa Pin döï phoøng MPI Ñieän cöïc duøng M (Multipoint Interface) L+ cho nguoàn cung M caáp vaø ñieän trôû noái ñaát H×nh 5: CÊu t¹o bªn ngoμi cña CPU 314. Nót chän Mode ho¹t ®éng cho phÐp chóng ta lùa chän bèn tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña CPU.
 9. Mode Moâ taû RUN-P CPU thöïc hieän queùt caùc chöông trình. (Run Program) Chöông trình coù theå ñoïc ñöôïc töø CPU ra thieát bò laäp trình vaø cuõng coù theå naïp vaøo CPU. RUN CPU thöïc hieän queùt caùc chöông trình. Chöông trình coù theå ñoïc ñöôïc töø CPU ra thieát bò laäp trình nhöng khoâng theå thay ñoåi chöông trình ñaõ ñöôïc naïp vaøo boä nhôù CPU. STOP CPU khoâng thöïc hieän queùt caùc chöông trình. Chöông trình coù theå ñoïc ñöôïc töø CPU ra thieát bò laäp trình vaø cuõng coù theå naïp vaøo CPU. MRES Mode thöïc hieän Reset boä nhôù cuûa CPU. (Memory Ñoái vôùi CPU 312 IFM vaø CPU 314 IFM khi chuùng ta thöïc hieän reset boä nhôù Reset) thì caùc vuøng tích hôïp giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi. Baûng 3:Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa CPU. Caùc Led theå hieän traïng thaùi hoaït ñoäng vaø loãi. YÙnghóa Moâ taû SF (ñeøn ñoû) Heä thoáng bò loãi Ñeøn saùng neáu coù söï coá sau: (System Fault). Caùc loãi phaàn cöùng. Caùc loãi phaàn meàm heä thoáng. Caùc loãi laäp trình. Nhaäp sai caùc thoâng soá. Caùc loãi soá hoïc. Caùc loãi veà thôøi gian. Memory card coù vaán ñeà. Nguoàn döï phoøng hoûng hay khoâng coù. Vaøo/ra môû roäng bò loãi. BATF Loãi nguoàn. Ñeøn saùng neáu: (ñeøn ñoû) Nguoàn yeáu. (khoâng coù Khoâng coù nguoàn. trong CPU 312 Nguoàn bò hoûng. IFM) 5 V DC 5 V DC cung caáp Ñeøn saùng neáu nguoàn cung caáp toát. (green) cho CPU hay cho bus cuûa S7-300 FRCE Thöïc hieän chöông Ñeøn saùng neáu ñang thöïc hieän coâng vieäc. (yellow) trình. RUN (green) CPU ñang ôû cheá Ñeøn nhaáp nhaùy trong quaù trình CPU Restart. ñoä RUN. Ñeøn saùng trong suoát quaù trình CPU thöïc hieän voøng queùt. STOP CPU ñang ôû cheá Ñeøn saùng neáu CPU khoâng thöïc hieän voøng queùt. (yellow) ñoä STOP. Ñeøn nhaáp nhaùy trong moät hai giaây neáu CPU yeâu caàu Reset boänhôù. Baûng 4: Moâ taû yù nghóa caùc Led. 3. Caùc ñaëc tính chuû yeáu cuûa caùc CPU trong hoï S7-300:
 10. 312IFM 313 314 314IFM 315 315-2DP 316 RAM 6 KB 12 KB 24 KB 32 KB 48 KB 64 KB 128 KB Vuøng nhôù chöông trình Toaøn phaàn 20 KB 20 KB 40 KB 48 KB 80 KB 96 KB 80 KB RAM; RAM; RAM; RAM; RAM; RAM; RAM; 20 KB 48 KB Môû roäng baèng card EEPRO EEPROM nhôù M 512 KB 512 KB - 512 KB 512 KB 512 KB - Thôøi gian thöïc hieän Pheùp toaùn bit 0,6μs 0,6μs 0,3÷0,6μs 0,3÷0,6μs 0,3÷0,6μs 0,3÷0,6μs 0,3÷0,6μs Pheùp toaùn word 2 μs 2 μs 1 μs 1 μs 1 μs 1 μs 1 μs Pheùp toaùn 15 μs 15 μs 12 μs 12 μs 12 μs 12 μs 12 μs Timer/Counter 3 μs 3 μs 2 μs 2 μs 2 μs 2 μs 2 μs Pheùp coäng soá nguyeân 60 μs 60 μs 50 μs 50 μs 50 μs 50 μs 50 μs Pheùp coäng soá thöïc Thôøi gian voøng queùt Thieát laäp saún 150 ms 150 ms 150 ms 150 ms 150 ms 150 ms 150 ms Caøi ñaët 1÷6000 1÷6000 1÷6000 ms 1÷6000 ms 1÷6000 ms 1÷6000 ms 1÷6000 ms ms ms Toång coäng bit nhôù 1024 2048 Counter 32 64 Timer 64 128 Vuøng nhôù döõ lieäu (max) 72 bytes 4736 bytes 144 bytes 4736 bytes Digital input/output Input: 128 128 512 Input: 496 1024 +10 on- +20 on- board board Output: 496 Output: 128 +16 on- board +6 on- board Analog input/output 32 64 Input: 62 128 +4 on- board Output: 62 +1 on- board Vuøng ñeäm xöû lyù vaøo/ra 32 bytes + 4 128 bytes 128 bytes + 4 bytes on 128 bytes bytes on board board Vuøng döõ lieäu cuïc boä 512 bytes; 256 bytes cho moãi Toång coäng laø 1536 bytes; lôùp öu tieân 256 bytes cho moãi lôùp öu tieân Ñoàng hoà Ñoàng hoà ñöôïc taïo ra baèng phaàn Ñoàng hoà ñöôïc taïo ra baèng phaàn cöùng meàm MPI interface Toá ñoä truyeàn 19,2 vμ 187,5 kbaud Soá traïm toái ña 32 (127 neáu coù traïm laëp) Baûng 5:Caùc ñaëc tính chuû yeáu cuûa CPC trong hoï S7-300.
 11. III . MODULE XÖÛ LYÙ VAØO/RA CUÛA S7-300 : Hình 6: Input/Output Digital Module. SIMENS cung caáp 3 loaïi module xöû lyù vaøo/ra cuûa tín hieäu soá chính ñoù laø: • Inputs Digital module: Module coù nhieäm vuï nhaän tín hieäu soá töø thieát bò ngoaïi vi vaøo vuøng ñeäm ñeå xöû lyù. • Outputs Digital module: Module coù nhieäm vuï xuaát caùc tín hieäu soá töø vuøng ñeäm xöû lyù ra thieát bò ngoaïi vi. • Input/Outputs Digital module: Module tích hôïp nhieäm vuï cuûa caû hai loaïi module treân. a . Input Digital Modules Töông öùng vôùi soá löôïng ñaàu vaøo vaø hieäu ñieän theá cuûa ñaàu vaøo SIMENS cung caáp moät soá loaïi module sau: SM 321; DI 8×120/230 VAC SM 321; DI 16×24 VDC. SM 321; DI 16×24 VDC; coù xöû lyù vaø chuaån ñoaùn ngaét. SM 321; DI 16×24 VDC; coù nguoàn vaøo. SM 321; DI 16×120 VAC SM 321; DI 32×24 VDC.
 12. Baûng 6:soá lieäu cuï theå cuûa caùc module SM 321; DI 16×24 VDC. Caùc soá lieäu cuï theå Soá ñaàu vaøo 16 Ñoä daøi cuûa caùp Khoâng baûo veä Max: 600 m Coù baûo veä Max: 1000 m Soá lieäu löïa choïn caûm bieán Ñieän aùp ñaàu vaøo Giaù trò ñieän aùp 24 VDC Möùc tín hieäu 1 13 ÷ 30 V Möùc tín hieäu 0 -3 ÷ 5 V Doøng vaøo 7 mA Thôøi gian treã Töø “0” leân “1” 1,2 ®Õn 4,8 ms Töø 1 xuoáng 0 1,2 ®Õn 4,8 ms Traïng thaùi,ngaét,chuaån ñoaùn Hieån thò caùc traïng thaùi Ñeøn Led(xanh) Caùc ngaét Khoâng coù Caùc haøm chuaån ñoaùn Khoâng coù Ñieän aùp, doøng, ñieän theá Möùc ñieän aùp vaøo L+ 24 VDC Baûo veä söï ñaûo cöïc coù Soá daàu coù theå ñieàu khieån cuøng moät luùc 16 Khaû naêng caùch ñieän Coù Giöõa keânh truyeàn vaø maët daãn thaân maùy Khoâng Giöõa caùc keânh truyeàn Caùc möùc ñieän theá cho pheùp 75 V DC/60 V AC Kieåm tra caùch ñieän 600 VDC Cöôøng ñoä doøng ñieän Cuûa backplane bus Max, 25 mA Laáy töø chaân L+ Max, 25 mA
 13. b . Digital Output Modules: Caên cöù vaøo soá ñaàu ra vaø ñieän aùp ñaàu ra SIMENS cung caáp moät soá module ñaàu ra tín hieäu soá nhö sau: SM322; DO 32×24 VDC/0,5 A: module coù 32 ñaàu ra ñieän aùp moät chieàu 24 V DC. SM322; DO 16×24 VDC/0,5 A: module coù 16 ñaàu ra ñieän aùp moät chieàu 24 V DC . SM322; DO 8×24 VDC/0,5 A: module coù 8 ñaàu ra ñieän aùp moät chieàu 24 V DC , coù thieát laäp caùc haøm chuaån ñoaùn ngaét. SM322; DO 8×24 VDC/2 A: module coù ñaàu ra ñieän aùp moät chieàu 24 V DC /2A. SM322; DO 16×120 VAC/1 A: module coù 16 ñaàu ra ñieän aùp xoay chieàu 120 V AC/1A. SM322; DO 8×120/230 VAC/2 A: module coù 8 ñaàu ra ñieän aùp xoay chieàu 120/230 VAC/2A. Caùc soá lieäu cuï theå Soá ñaàu ra 16 Ñoä daøi cuûa caùp Khoâng baøo veä Max: 600 m Coù baûo veä Max: 1000 m Soá lieäu löïa choïn ñeå daån ñoäng Ñieän aùp ñaàu ra Möùc tín hieäu 1 Min, L+(-0,8 V) Doøng ra Möùc tín hieäu 1 Cöôøng ñoä doøng ñieän 0,5 A Phaïm vi cho pheùp 5 mA - 0,6 A Möùc ñieän aùp 0 max Doøng dö 0,5 A Trôû khaùng taûi 48Ω - 4kΩ Taûi cuûa ñeøn Max, 5 W Noái song song hai ñaàu ra Ñeå coù nhieàu ñaàu kích hoaït Coù theå Taêng doøng Khoâng theå Kích hoaït caùc ñaàu vaøo soá Coù theå Taàn soá chuyeàn maïch Ñieän trôû taûi Max, 100 Hz Caûm öùng taûi Max, 0,5 Hz Trôû ñeøn Max, 10 Hz Baûo veä ngaén maïch Coù Ngöôõng ñaùp öùng 1A Traïng thaùi caùc ngaét chuaån ñoaùn Hieån thò caùc traïng thaùi ñeøn LED (xanh) Caùc ngaét Khoâng coù Caùc haøm chuaån ñoaùn Khoâng coù Möùc ñieän aùp vaøo L+ 24 VDC
 14. Toång doøng ñaàu ra cuøng 1 nhoùm Heä thoáng maùy naèm ngang Leân ñeán 200C/680F Max, 4 A Leân ñeán 600C/1400F Max, 2 A Heä thoáng maùy naèm doïc Leân ñeán 400C/1040F Max, 2 A Khaû naêng caùch ñieän Giöõa keânh truyeàn vaø maët daãn thaân maùy Coù Giöaõ caùc keânh truyeàn Coù Caùc möcù ñieän theá cho pheùp 75 VDC 60 VAC Kieåm tra caùch ñieän 600 VDC Cöôøng ñoä doøng ñieän Cuûa backplane bus Max, 80 mA Laáy töø chaân L+ Max, 120 mA Toån thaát coâng suaát cuûa module 4,9 W Baûng 7:soá lieäu kyõ thuaät cuûa module SM 322; DO 16×24 VDC. c. Digital input/output modules: Ngoaøi caùc module xöû lyù tín hieäu soá vaøo vaø module xöû lyù tín hieäu soá ra chuyeân bieät SIMENS coøn ñöa ra moät soá module tích hôïp hai nhieäm vuï noùi treân thaønh moät module xöû lyù tín hieäu soá vaøo ra (Digital input/output modules). Döôùi ñaây laø moät soá module loaïi naøy: SM323;DI 16/DO 16 × 24 VDC/0,5 A: Laø module coù 16 ñaàu vaøo 24 VDC /0,5 A vaø 16 ñaàu ra 24 VDC/0,5 A. SM323;DI 8/DO 8 × 24 VDC/0,5 A: Laø module coù 8 ñaàu vaøo 24 VDC/0,5 A vaø 8 ñaàu ra 24 VDC/0,5 A. d . Caùc module tích hôïp caùc ngaét chuaån ñoaùn vaø söû lyù loãi: Caùc module naøy coù khaû naêng caøi ñaët caùc thoâng soá ñeå chuaån ñoaùn caùc loãi. §Ó thiÕt lËp c¸c th«ng sè nμy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch sö dông STEP7. ViÖc cμi ®Æt c¸c th«ng sè nμy ®−îc thùc hiÖn khi CPU ë tr¹ng th¸i STOP, c¸c th«ng sè nμy ®−îc chuyÓn tõ thiÕt bÞ lËp tr×nh vμo trong CPU vμ ®−îc l−u tr÷ ë ®©y. CPU cã nhiÖm vô chuyÓn giao c¸c th«ng sè nμy ®Õn c¸c digital module. Ng−êi lËp tr×nh còng cã thÓ thay ®æi c¸c th«ng sè nμy trong ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch sö dông c¸c khèi SFC (System Function). NÕu sö dông c¸c module lo¹i nμy mμ kh«ng thiÕt lËp c¸c th«ng sè th× c¸c th«ng sè mÆc ®Þnh sÏ ®−îc thùc thi.
 15. SM231; DI 16 × 24 VDC Th«ng sè cã tÝch hîp c¸c ng¾t chuÈn ®o¸n vμ xö lý loãi Giíi h¹n gi¸ trÞ Gi¸ trÞ mÆc KiÓu Ph¹m vi ®Þnh Thêi gian trÔ cña ®Çu 0,1/0,5/3/15/20 3 Static Module vμo (ms) ThiÕt lËp Ng¾t xö lý Yes/no No Dynamic Module Ng¾t chuÈn ®o¸n Yes/no No Dynamic Module ChuÈn ®o¸n Loãi sensor supply Yes/no No Static Nhãm kªnh Lóc thùc hiÖn xö lý ng¾t Yes/no No Dynamic Nhãm kªnh S−ên lªn Yes/no No Dynamic Nhãm kªnh S−ên xuèng B¶ng 8: C¸c tham sè cña module SM231; DI 16 × 24 VDC. Ng¾t chuÈn ®o¸n: Khi cã mét loãi x¶y ra trong module, module nμy thùc hiÖn mét ng¾t chuÈn ®o¸n. §iÒu nμy cã nghÜa lμ CPU ng¾t viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh hoÆc c¸c líp cã ®é −u tiªn thÊp h¬n ®Ó cho phÐp thùc hiÖn khèi ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t chuÈn ®o¸n. Ng¾t xö lý: Tuú thuéc vμo viÖc thiÕt lËp cÊu h×nh, c¸c module nμy cã thÓ tiÕn hμnh mçi nhãm kªnh mét ng¾t xö lý t¹i thêi ®iÓm s−ên lªn, s−ên xuèng hoÆc võa s−ên lªn võa s−ên xuèng cña tÝn hiÖu tr¹ng th¸i. Trong lóc ®ang thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ng¾t xö lý th× CPU ng¾t viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh hoÆc c¸c líp cã ®é −u tiªn thÊp h¬n. C¸c tÝn hiÖu ng¾t kh¸c, nÕu xuÊt hiÖn ®−îc chøa trong vïng ®Öm cña module vμ ®−îc thùc hiÖn tuÇn tù theo thø bËc −u tiªn cña chóng. e . Caùc module input/output Analog S7_300: H×nh 7 : Analog Input module. SIMENS cung cÊp 3 lo¹i module input/output Analog chÝnh ®ã lμ: • Input Analog modules: Module cã nhiÖm vô chuyÓn c¸c tÝn hiÖu t−¬ng tù tõ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi thμnh c¸c tÝn hiÖu sè ®Ó tiÕn hμnh xö lý bªn trong S7_300. • Output Analog modules: Module cã nhiÖm vô chuyÓn ®æi c¸c tÝn hiÖu sè cña S7_300 thμnh c¸c tÝn hiÖu t−¬ng tù ®Ó phôc vu c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ngo¹i vi.
 16. • Input/Outputs Analog module: Module tÝch hîp nhiÖm vô cña c¶ hai lo¹i module nãi trªn. C¸c CPU cña S7_300 chØ xö lý ®−îc c¸c tÝn hiÖu sè, v× vËy c¸c tÝn hiÖu analog ®Òu ph¶i ®−îc chuyÓn ®æi thμnh tÝn hiÖu sè. Mét tÝn hiÖu analog ®−îc sè ho¸ thμnh hai phÇn: phÇn dÊu vμ phÇn gi¸ trÞ cña tÝn hiÖu. Bit dÊu: dÊu cña gi¸ trÞ tÝn hiÖu analog ®−îc l−u ë bit thø 15. 0 + 1 - Gi¸ trÞ cña tÝn hiÖu: PhÇn nμy cã ®é lín lu«n nhá h¬n 15 bit, c¸c bit m· ho¸ nμy lÊp ®Çy c¸c bit trÝch luü theo chiÒu tõ tr¸i sang. Gi¸ trÞ Analog Sè thø tù cña c¸c bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Gi¸ trÞ analog 15 bit 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 (+S) Gi¸ trÞ analog 12 bit 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (+S) Gi¸ trÞ analog 8 bit 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (+S) B¶ng 9:ViÖc l−u tröõ c¸c gi¸ trÞ tÝn hiÖu cã ®é réng 15 bit, 12 bit vμ 8 bit. Còng nh− c¸c module sè, ng−êi sö dông còng cã thÓ thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho c¸c module analog. §èi víi c¸c kªnh ®Çu vμo, c¸c th«ng sè cã thÓ lμ: ThiÕt lËp ng¾t. Ng¾t xö lý giíi h¹n c¸c gi¸ trÞ. Ng¾t chuÈn ®o¸n lçi. PhÐp ®o. §èi víi c¸c kªnh ®Çu ra, c¸c th«ng sè cã thÓ lμ: ThiÕt lËp ng¾t. Ng¾t chuÈn ®o¸n lçi. C¸c gi¸ trÞ thay thÕ. TÝn hiÖu ra. SM 332; AO 4× 12Bit vμ SM 332; AO 2× KiÓu Th«ng sè 12Bit Ph¹m vi th«ng sè C¸c gi¸ trÞ cña th«ng sè MÆc ®Þnh ThiÕt lËp Ng¾t chuÈn Yes/no No Dynamic Module ®o¸n TriÖu chøng Nhãm c¸c Yes/no No Static Channel triÖu chøng §¸p øng cña CPU LWH gi÷ l¹i gi¸ trÞ cuèi - Dynamic Channel ë tr¹ng th¸i STOP ASS h¹n chÕ ®Çu ra
 17. TÝn hiÖu ®Çu ra KiÓu ®Çu ra Khö ho¹t tÝnh §iÖn ¸p U Dynamic Channel dßng ®iÖn Ph¹m vi ®Çu ra Phô thuéc vμo tõng module +/-10V Dynamic Channel cô thÓ. B¶ng 10:c¸c th«ng sè cã thÓ thiÕt lËp cho mét module Analog Output. IV. MODULE GHEÙP NOÁI: (Interface modules - IM) H×nh 8: Interface modules . C¸c module ghÐp nèi (IM) cho phÐp thiÕt lËp hÖ thèng S7_300 theo nhiÒu cÊu h×nh (chØ t−¬ng thÝch víi c¸c CPU trë lªn). S7_300 cung cÊp 3 lo¹i module ghÐp nèi sau: IM 360: Lμ module ghÐp nèi cã thÓ më réng thªm mét tÇng chøa 8 module trªn ®ã víi kho·ng c¸ch tèi ®a lμ 10 m lÊy nguån tõ CPU. IM 361: Lμ module ghÐp nèi cã thÓ më réng thªm ba tÇng, víi mét tÇng chøa 8 module víi kho·ng c¸ch tèi ®a lμ 10 m ®ßi hái cung cÊp mét nguån 24 VDC cho mçi tÇng. IM 365: Lμ module ghÐp nèi cã thÓ më réng thªm mét tÇng chøa 8 module trªn ®ã víi kho·ng c¸ch tèi ®a lμ 1m lÊy nguån tõ CPU. C¸c module ghÐp nèi IM 365 IM 360 IM 361 Sè module cho mçi CPU Mét cÆp 1 3 Nguån cung cÊp - - 24V DC §iÖn n¨ng tiªu thô Tõ ®−êng 24V DC - - 0,5 A Tõ bus néi tuyÕn 5V 100 mA 350 mA - DC Tæn thÊt ®iÖn n¨ng 0,5 W 2W 5W B¶ng 11:c¸c th«ng sè kü thuËt cô thÓ cña caùc module .
 18. C – CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH TRÌNH PLC S7-300: I . VOØNG QUEÙT CUÛA CHÖÔNG TRÌNH S7-300: PLC thöïc hieän chöông trình theo moät chu trình laëp ñöôïc goïi laø voøng queùt (scan). Moät voøng laëp ñöôïc goïi laø moät voøng queùt. Coù theå chia moät chu trình thöïc hieän cuûa S7-300 ra laøm 4 giai ñoaïn. Giai ñoaïn moät laø giai ñoaïn ñoïc döõ lieäu töø caùc coång vaøo, caùc döõ lieäu naøy seõ ñöôïc löu tröõ treân vuøng ñeäm caùc ñaàu vaøo. Tieáp theo laø giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình, trong töøng voøng queùt chöông trình laàn löôït thöïc hieän tuaàn töï töø leänh ñaàu tieânvaø keát thuùc ôû leänh cuoái cuøng tieáp ñeán laø giai ñoaïn truyeàn thoâng noäi boä vaø kieåm tra loãi. Giai ñoaïn cuoái cuøng laø giai ñoaïn chuyeån noäi dung caùc boä ñeäm aûo tôùi coång ra. Ñeán ñaây moät voøng queùt ñöôïc hoaøn thaønh vaø moät voøng queùt môùi ñöôïc tieáp tuïc taïo neân moät chu trình laëp voâ haïn. 1. Truyeàn thoâng vaø 2. Chuyeån döõ lieäu töø kieåm tra noäi boä coång vaøo tôùi I 4. Chuyeån döõ lieäu töø Q tôùi coång ra 3. Thöïc hieän chöông trình H×nh 9:Chu tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh trong S7_300. Moät ñieåm caàn chuù yù laø taïi thôøi ñieåm thöïc hieän leänh vaøo/ra thoâng thöôøng caùc leänh khoâng laøm vieäc tröïc tieáp vôùi caùc coång vaøo/ra maø chæ thoâng qua boä ñeäm aûo cuûa coång trong vuøng nhôù tham soá. Chæ khi gaëp leänh yeâu caàu truy xuaát caùc ñaàu vaùo/ra ngay laäp töùc thì heä thoáng seõ cho döøng caùc coâng vieäc khaùc, ngay caû chöông trình xöû lyù ngaét ñeå thöïc hieän leänh naøy moät caùch tröïc tieáp vôùi caùc coång vaøo/ra. Caùc chöông trình con xöû lyù ngaét chæ ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt khi xuaát tín hieäu baùo ngaét vaø coù theå xaûy ra baát cöù thôøi ñieåm naøo trong voøng queùt. Boä ñeäm I vaø Q khoâng lieân quan ñeán caùc coång vaøo/ra töông töï neân caùc leänh truy nhaäp khoâng töông töï ñöôïc thöïc hieän tröïc tieáp vôùi coång vaät lyù chöù khoâng qua boä ñeäm Thôøi gian caàn thieát ñeå PLS thöïc hieän ñöôïc moät voøng queùt goïi laø thôøi gian voøng queùt (Scan Time).Thôøi gian voøng queùt khoâng coá ñònh, töùc laø khoâng phaûi voøng queùt naøo cuõng ñöôïc thöïc hieän theo moät khoaûng thôøi gian nhö nhau. Caùc voøng queùt nhanh,chaäm phuï thuoäc vaøo soá leänh trong chöông trình ñöôïc thöïc hieän, vaøo khoái löôïng döõ lieäu ñöôïc truyeàn thoâng…trong voøng queùt ñoù.
 19. Nhö vaäy giöõa vieäc ñoïc döõ lieäu töø ñoái töôïng ñeå söû lyù,tính toaùn vaø vieäc göõi tín hieäu ñieàu khieån ñeán ñoái töôïng ñoù coù moät khoaûng thôøi gian treã ñuùng baèng thôøi gian voøng queùt. Thôøi gian voøng queùt caøng ngaén, tính thôøi gian thöïc cuûa chöông trình caøng cao. Neáu söû duïng caùc khoái chöông trình ñaët bieät coù cheá ñoä ngaét, ví duï nhö laø OB40 , OB80…Chöông trình cuûa caùc khoái ñoù seõ ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt khi xuaát hieän tính hieäu baùo ngaét cuøng chuûng loaïi. Neáu moät tín hieäu baùo ngaét xuaát hieän khi PLC ñang trong giai ñoaïn truyeàn thoâng vaø kieåm tra noäi boä, PLC seõ döøng coâng vieäc truyeàn thoâng, kieåm tra ñeå thöïc hieän khoái chöông trình töông öùng vôùi tín hieäu baùo ngaét ñoù. Vôùi hình thöùc tín hieäu söû lyù ngaét nhö vaäy, thôøi gian cuûa voøng queùt caøng lôùn khi caøng coù nhieàu tín hieäu ngaét xuaát hieän trong voøng queùt. Do ñoù, ñeå naâng cao tính thôøi gian thöïc cuûa chöông trình ñieàu khieån, tuyeät ñoái khoâng neân vieát chöông trình söû lyù ngaét quaù daøi hoaëc quaù laïm duïng vieäc söû duïng cheá ñoä ngaét trong chöông trình ñieàu khieån. II . CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH CUÛA S7-300: Caùc chöông trình ñieàu khieån PLC S7-300 ñöôïc vieát theo hai daïng sau: Chöông trình tuyeán tính (chöông trình ñôn khoái). Chöông trình coù caáu truùc(chöông trình nhaûy khoái). 1 . Laäp trình tuyeán tính (liner): Toaøn boä chöông trình ñieàu khieån naèm trong moät khoái trong boä nhôù. Loaïi hình caáu truùc tuyeán tính naøy phuø hôïp vôùi nhöõng baøi toaùn töï ñoäng nhoû, khoâng phöùc taïp. Khoái ñöôïc choïn phaûi laø khoái OB 1, laø khoái maø CPU luoân queùt vaø thöïc hieän caùc leänh trong noù thöôøng xuyeân, töø leänh ñaàu tieân ñeán leänh cuoái cuøng vaø quay laïi töø leänh ñaàu tieân. Leänh 1 Leänh 2 Voøng queùt OB1 Leänh cuoái cuøng Hình 10: laäp trình tuyeán tính. 2 . Laäp trình coù caáu truùc (structured) : Trong PLC Siemens S7 toå chöùc theo caùc khoái maø coù theå laäp trình ñöôïc vôùi töøng nhieäm vuï rieâng. Loaïi hình caáu truùc naøy phuø hôïp vôùi nhöõng baøi toaùn ñieàu khieån nhieàu nhieäm vuï vaø phöùc taïp. PLC S7-300 coù 4 loaïi khoái cô baûn: Khoái toå chöùc OB (Oganization block) : Khoái toå chöùc vaø quaûn lyù chöông trình ñieàu khieån.
 20. Khoái haøm chöùc naêng FB (Function block) : Laø loaïi khoái FC ñaëc bieät coù khaû naêng trao ñoåi moät löôïng döõ lieäu vôùi caùc khoái chöông trình khaùc. Caùc döõ lieäu naøy phaûi ñöôïc toå chöùc thaønh khoái döõ lieäu rieâng coù teân goïi laø Data block . Khoái haøm (Function) : Khoái chöông trình vôùi nhöõng chöùc naêng rieâng gioáng nhö moät chöông trình con hoaëc moät haøm. Khoái döõ lieäu (Data block) : Khoái chöùa caùc döõ lieäu caàn thieát ñeå thöïc hieän chöông trình. Caùc tham soá khoái do ta töï ñaët.Ngoaøi ra coøn coù caùc khoái heä thoáng nhö : SFB, SFC, SDB. Chöông trình trong caùc khoái ñöôïc lieân keát laïi vôùi nhau baèng caùc leänh goïi khoái, chuyeån khoái.Xem nhöõng phaàn chöông trình trong caùc khoái nhö laø caùc chöông trình con thì S7-300 cho pheùp goïi chöông trình con loàng nhau, töùc laø chöông trình con naøy goïi töø moät chöông trình con khaùc vaø töø chöông trình con ñöôïc goïi laïi goïi ñeán chöông trình con thöù 3…Soá caùc leänh goïi loàng nhau phuï thuoäc vaøo töøng chuûng loaïi module CPU khaùc nhau maø ta ñang söû duïng.Ví duï nhö ñoái vôùi module CPU 314 thì soá leänh goïi loàng nhau nhieàu nhaát coù theå cho pheùp laø 8. Neáu soá laàn goïi loàng nhau maø vöôït quaù con soá giôùi haïn cho pheùp,PLC seõ chuyeãn sang cheá ñoä Stop vaø ñaët côø baùo loãi. FC1 FB2 FC7 OB1 FC3 FB5 FB9 Soá leänh goïi loàng nhau nhieàu nhaát cho pheùp phuï thuoäc vaøo töøng loaïi module CPU Hình 11:chöông trình ñieàu khieån coù caáu truùc. Khoái OB1 luoân ñöôïc PLC queùt vaø thöïc hieän caùc leänh töø ñaàu tieân ñeàn leänh cuoái cuøng vaø quay laïi leänh ñaàu tieân. Vieäc laäp trình ñôn giaûn, roõ raøng hônkhi giaûi quyeát caùc chöông trình ñieàu khieån lôùn. Taïo khaõ naêng tieâu chuaån hoaù töøng phaàn cuûa chöông trình ñeå coù nhöõng khoái chöông trình chuaån. Deã daøng thay ñoåi chöông trình. Vieäc kieåm tra chöông trình deã daøng vaø thuaän tieän hôn. Khôûi ñaàu ñôn giaûn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản