intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khái niệm địa phương từ góc nhìn của người làm tiếp thị

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

261
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không phải cho hiện tại mà là cho thời kỳ chiến lược (trong tương lai) 2. Xác định đối thủ cạnh tranh: trong nước và quốc tế; hiện tại và tương lai 3. SWOT ít khi (nhưng có thể) thay đổi theo.Giá tính thuế tài sản thường được căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm đánh thuế tài sản. Một số trường hợp khó xác định giá thị trường thì áp dụng giá tính thuế do nhà nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm địa phương từ góc nhìn của người làm tiếp thị

 1. Khái niệm địa phương từ góc nhìn của người làm tiếp thị
 2. Tiếp Thị Địa Phương (phần 2) Bài 7 Khái Niệm về Địa Phương Từ gốc nhìn của người làm tiếp thị Phan Chanh Duong 1.Noäi dung kieán thöùc hoïc vieân caàn naém baét: a/. Theá naøo laø moät ñòa phöông? b/. AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng kinh teá khu vöïc, KHKT, coâng ngheä, chính trò xaõ hoäi… ñoái vôùi ñòa phöông. c/. Ñaëc tính ñòa phöông. Phan Chanh Duong 2
 3. a/. Theá naøo laø moät ñòa phöông? − Moät ñòa phöông laø moät quoác gia hieän ñaïi, moät khoâng gian ñòa lyù chính trò xeùt veà maët theå chaát. − Moät khu vöïc goàm caùc yeáu toá vaên hoùa, lòch söû vaø daân toäc. − Moät thaønh phoá trung taâm laø khu vöïc daân cö quanh ñoù. − Moät thò tröôøng vôùi nhöõng thuoäc tính co ùtheå xaùc ñònh ñöôïc. − Neàn taûng cho neàn coâng nghieäp ñòa phöông vaø moät quaàn theå nhöõng ngaønh ngheà, nhö coâng nghieäp vaø nhöõng nhaø cung caáp cuûa hoï. − Laø moät thuoäc tính taâm lyù veà moái quan heä giöõa nhöõng ngöôøi beân trong ñòa phöông vaø quan ñieåm cuûa hoï ñoái vôùi nhöõng keû beân ngoaøi. Phan Chanh Duong 3 b/. AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng kinh teá khu vöïc, KHKT, coâng ngheä, chính trò xaõ hoäi… ñoái vôùi ñòa phöông. Söï thay ñoåi veà moâi tröôøng kinh teá khu vöïc, söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä, söï thay ñoåi veà chính trò xaõ hoäi v.v… ñeàu laøm cho tính ñòa phöông xeùt ôû goùc ñoä marketing place ñeàu bò aûnh höôûng, ñeàu coù theå thay ñoåi: - Cô sôû haï taàng, - Naêng löôïng, - Thoâng tin, - Khuûng hoaûng kinh teá taøi Duong chính trò… Phan Chanh chính, 4
 4. c/. Ñaëc tính ñòa phöông Moät khu vöïc ñòa phöông xeùt ôû ñieàu kieän ñòa lyù haønh chính, coù theå coù nhieàu daïng vôùi caùc moâ hình mang ñaëc tính khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo ñaëc tính thò tröôøng: - Du lòch, - Coâng nghieäp, - Thöông maïi dòch vuï, - Daân cö, - Vaên hoùa giaùo duïc, - Lao ñoäng, - Toân giaùo, - v.v…...… Phan Chanh Duong 5 1. Nội Dung Sản Phẩm Tieáp thò ñòa phöông Moät keá hoaïch toång hôïp ñoàng boä giôùi thieäu veà moät ñòa phöông vôùi nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät, caùc öu theá hieän coù vaø vieãn caûnh phaùt trieån laâu daøi cuûa ñòa phöông ñoù nhaèm thu huùt caùc nhaø ñaàu tö, kinh doanh, nhöõng ngöôøi du lòch, nhöõng cö daân ñeán ñòa phöông ñoù tìm nhöõng cô hoäi ñaàu tö kinh doanh hay thoûa maõn caùc nhu caàu tieâu duøng cuûa mình, töø ñoù thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Phan Chanh Duong 6
 5. • Nhö vaäy: Lôïi ích cuûa khaùch haøng laø treân heát. Treân cô sôû lôïi ích cuûa khaùch haøng ñeå taïo ra lôïi ích cuûa ñòa phöông. Tieáp thò ñòa phöông phaûi laø coâng vieäc cuûa: -Toå chöùc chính quyeàn ñòa phöông. -Cuûa caùc doanh nghieäp taïi ñòa phöông. -Caùc cö daân ñòa phöông. Phan Chanh Duong 7 2. Söï khaùc nhau giöõa tieáp thò ñòa phöông vôùi tieáp thò saûn phaåm Ñòa phöông laø moät vuøng coù ñaëc tính ñòa lyù vò trí coá ñònh vaø duy nhaát, khoâng di chuyeån ñöôïc, neân chæ tieáp thò baèng caùch: - Quaûng baù hình aûnh baèng caùc phöông tieän thoâng tin, truyeàn thoâng, giao tieáp truyeàn khaåu cuûa con ngöôøi, baèng saûn phaåm haøng hoùa cuûa ñòa phöông ñoù. - Toå chöùc caùc hoaït ñoäng taïi ñòa phöông ñeå loâi keùo khaùch haøng ñeán ñòa phöông. - Baèng söï kieän lòch söû, con ngöôøi, söï kieän thôøi söï ñaõ vaø ñang hay seõ dieãn ra. Phan Chanh Duong 8
 6. Choïn thò tröôøng muïc tieâu treân cô sôû: - Khaû naêng coù söùc caïnh tranh nhaát taïo lôïi ích lôùn nhaát cho khaùch haøng. - Söï tieáp nhaän moät khoái löôïng khaùch haøng ñeán ñòa phöông ôû moät möùc naøo ñoù coù theå laøm thay ñoåi öu theá cuûa ñòa phöông theo höôùng khaùc. - Thò tröôøng muïc tieâu thay ñoåi theo xu theá phaùt trieån cuûa ñòa phöông. - Thò tröôøng muïc tieâu coù theå ña daïng nhieàu muïc tieâu nhöng phaûi phoái hôïp ñoàng boä nhau, khoâng maâu thuaãn nhau. - Töøng muïc tieâu söï phaân khuùc thò tröôøng phaûi phuø hôïp vôùi khaû naêng, thöïc traïng cuûa ñòa phöông. Phan Chanh Duong 9 Tổng quát về công cụ tiếp thị địa phương • Có bốn loại thị trường cho tiếp thị - Khách du lịch - Xuất khẩu hàng hóa - Thu hút đầu tư, kinh doanh dịch vụ - Thu hút dân cư Phan Chanh Duong
 7. Laøm theá naøo caùc nhaø tieáp thò ñòa phöông tieáp thò ñòa phöông mình. - Quaûng baù hình aûnh. - Quaûng baù thaéng caûnh. - Quaûng baù cô sôû haï taàng. - Quaûng baù con ngöôøi. Phan Chanh Duong 11 1. Coù saùu vaán ñeà chính seõ ñònh hình söï thaønh coâng cuûa tieáp thò ñòa phöông. Thöông hieäu. Traùch nhieäm vaø hieåu bieát veà vai troø tieáp thò ñòa phöông. Söï hoäi nhaäp coâng ngheä thoâng tin. Bieát söû duïng moïi phöông tieän thoâng tin ñeå thöïc hieän keá hoaïch tieáp thò. Bieát lieân keát moïi khaû naêng, moïi ngaønh, moïi ñòa phöông ñeå taïo ra söï ña daïng vaø hoã trôï laãn nhau, boå sung cho nhau. Phaûi coù söï ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng, nhaân taøi vaø chuù yù ñeán toá chaát thaønh phaàn daân cö. Phan Chanh Duong 12
 8. Bài 8 Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Địa Phương Phan Chanh Duong 1. Noäi dung kieán thöùc hoïc vieân caàn naém baét: a/- Xem xeùt söï thay ñoåi cuûa boái caûnh chung quanh aûnh höôûng ñeán ñòa phöông mình trong khoaûn thôøi gian tôùi (trong khoaûng 5-10 naêm, hay 20 naêm tôùi). b/- Nhaän daïng ñòa phöông (maët maïnh, maët yeáu). c/- Phaùc hoïa ra thöïc traïng kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông mình, tìm ra löïc ñaåy vaø löïc caûn tröôùc ñaây ñaõ daãn ñeán tình traïng treân, xeùt caùc yeáu toá. d/- Đề ra một chiến lược phát triển Phan Chanh Duong 14
 9. a/.Xem xeùt söï thay ñoåi cuûa boái caûnh chung quanh aûnh höôûng ñeán ñòa phöông mình trong khoaûn thôøi gian tôùi (trong khoaûng 5-10 naêm, hay 20 naêm tôùi). – Xeùt ôû moâi tröôøng chính trò, chuû tröông chính saùch lieân quan ñeán kinh teá. – Xeùt ôû gốùc ñoä saûn phaåm. – Xeùt ôû gốc ñoä daân cö, taâm lyù tieâu duøng. – Söï xuaát hieän cuûa nhöõng saûn phaåm môùi. – Xeùt caùc thôøi cô, khi xaûy ra bieán ñoäng chung quanh (tích cöïc, tieâu cöïc …). Phan Chanh Duong 15 b/. Nhaän daïng ñòa phöông (maët maïnh, maët yeáu): - Vò trí, khoaûng caùch ñeán vôùi caùc trung taâm phaùt trieån, - Cô sôû haï taàng kinh teá, xaõ hoäi (y teá, giaùo duïc…); - Daân cö, lao ñoäng, bình quaân thu nhaäp ñaàu ngöôøi/naêm; - An ninh xaõ hoäi; - Caùc ngaønh kinh teá kyõ thuaät (noâng nghieäp, coâng nghieäp, thöông maïi, dòch vuï ); - Ñaëc saûn ñòa phöông; - Caùc ñaëc tính rieâng (toân giaùo, phong tuïc, thoùi quen); - Lòch söû, vaên hoùa ñòa phöông; - Chi phí, möùc soáng, thoùi quen tieâu duøng Phan Chanh Duong 16
 10. c/. Phaùc hoïa ra thöïc traïng kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông mình, tìm ra löïc ñaåy vaø löïc caûn tröôùc ñaây ñaõ daãn ñeán tình traïng treân, xeùt caùc yeáu toá: - Khía caïnh lòch söû - Ñòa lyù - Chuû tröông chính saùch chung hieän nay (caû nöôùc) - Noã löïc rieâng taïi ñòa phöông - So saùch vôùi caùc ñòa phöông khaùc coù theå caïnh tranh. Phan Chanh Duong 17 • d/- Đề ra chiến lược phát triển cho địa phương » Xác Định Nội dung chính: Tầm nhìn và mục tiêu phát triển của địa phương. Khách hàng là yếu tố quyết định cho mọi mục tiêu phát triển địa phương. Sự cạnh tranh giửa các địa phương Phan Chanh Duong 18
 11. • Taàm nhìn vaø muïc tieâu cuûa ñòa phöông: - Muïc tieâu tröôùc maét - Muïc tieâu laâu daøi Phan Chanh Duong 19 Muïc tieâu tröôùc maét: + Nhöõng saûn phaåm naøo hieän coù cuûa ñòa phöông coù khaû naêng keùo khaùch haøng ñeán ñòa phöông ta. + Taïo ñieàu kieän toát nhaát, caïnh tranh nhaát ñeå keùo khaùch haøng ñeán. Phan Chanh Duong 20
 12. Muïc tieâu laâu daøi: + Loaïi khaùch haøng naøo seõ laø khaùch haøng cuûa ñòa phöông ta, ta choïn löïa thò tröôøng muïc tieâu thích hôïp naøo: - Du khaùch - Cö daân - Kinh doanh vaø caùc ngaønh coâng nghieäp - Thò tröôøng xuaát khaåu Phan Chanh Duong 21 • Khaùch haøng laø yeáu toá quyeát ñònh cho moïi muïc tieâu phaùt trieån ñòa phöông: - Quyeàn lôïi khaùch haøng seõ laø öu tieân, ñôn leû, rieâng bieät. - Lôïi ích ñòa phöông laø lôïi ích toång theå, laâu daøi vaø gia taêng theo caáp soá nhaân. - Yeâu caàu cuûa khaùch haøng luoân ngaøy caøng cao, do ñoù chaát löôïng cung caáp cuûa ñòa phöông luoân khoâng ngöøng caûi thieän vaø saùng taïo. Phan Chanh Duong 22
 13. Nhưng yếu tố chi phối nhà doanh nghiệp • Thể chế chính trị, luật pháp của một quốc gia tạo nên môi trường kinh tế xã hôi của quốc gia đó. • Ban lảnh đạo địa phương có thể thông qua bộ máy hành chính địa phương và kế hoạch phát triển địa phương làm cho môi trường kinh tế xả hội địa phương đó tốt hơn • Nhà nước địa phương cho phép loại lợi ích và hình thức tạo ra lợi ích nào thì sẻ có được loai doanh nghiệp ấy. Phan Chanh Duong Nhửng tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng • Tình trạng cơ sở hạ tầng kinh tế quyết định loại hình củng như trình độ công nghệ của nhửng ngành công nghiệp. • Trình độ cơ sở hạ tầng xã hội quyết định nơi cư trú của tầng lớp cư dân. • Ngoài yếu tố chánh sách và yếu tố lao động; Tốc độ giao thông,và tốc độ truyền thông tin là yếu tố quyết định cho mọi loại hình đầu tư công nghệ hiện nay. • Chỉ có khách hàng là người đánh giá đúng sức cạnh tranh của địa phương Phan Chanh Duong
 14. • Söï caïnh tranh giöõa caùc ñòa phöông - Söï caïnh tranh thu huùt khaùch haøng cuûa caùc ñòa phöông khaùc laø ñieàu taát nhieân, do ñoù luoân luoân môû ra thò tröôøng môùi, môû roäng phaïm vi khaùch haøng ñeå giöõ söï phaùt trieån lieân tuïc cuûa ñòa phöông. - Phải luôn cải tiến thủ tục hành chính, sửa đổi chính sách thích nghi phù hợp với sức canh tranh của nền kinh tế. - Luôn luôn sáng tạo để duy trì sức cạnh tranh Phan Chanh Duong 25 Đào Tạo - Phải xây dựng một đổi ngủ doanh nhân để đủ sức tiếp cận củng như cạnh tranh trên thương trường, từng bước nắm bắt kinh nghiệm quản lý củng như khoa học công nghệ mới - Phải đào tạo một đội ngủ công nhân khoa học kỷ thuật củng như công nhân lao động có tay nghề đáp ứng kiệp thời cho yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế xã hôi địa phương Phan Chanh Duong 26
 15. Thời đại toàn cầu hóa - Mọi thị trường đều liên thông và gắn kết nhau - Cạnh tranh bằng hình thức sáng tạo ra giá trị mới là cạnh tranh phát triển (tìm thêm giá trị mới cho khách hàng) - Cạnh tranh bằng hình thức hạ giá bán, bằng cách làm giống người khác là cạnh tranh đi vào diệt vong - Đối thủ cạnh tranh là nhất thời, láng giềng là muôn thuở, hảy liên kết với địa phương bạn và liên kết hàng ngang hàng dọc khách hàng của bạn đề các bên điều có lợi, và bạn sẻ phát triển. Phan Chanh Duong Tình Huống Nhà Bè Tp HCM • Định hướng phát triển Tp HCM về hướng nam ra biển Đông Phan Chanh Duong
 16. Nhận dạng lịch sử phát triển của Tp HCM • Vị trí địa lý, diện tích,qui mô dân số.Mối quan hệ tương quan của Tp HCM với các vùng chung quanh. • Lịch sử phát triển kinh tế xã hội,qui mô xây dựng và xu thế phát triển trong quá khứ cho đến hiện nay. • Nhận dạng lực đẩy và lực cản sự phát triển đả hình thành ra trạng thái đô thi hiện nay. • Tìm hướng đột phá theo qui luật, tạo động lực phát triển mới. Phan Chanh Duong 2/. Nắm bắt thời cơ tạo thế đột phá • Yếu tố bên trong. • Yếu tố bên ngoài. • Có bước chuẩn bị; xây dựng kế hoạch phát triển. • Chọn đề án đột phá, đảm bảo các điều kiện cho đề án thưc hiện thành công làm đòn bẩy cho thế và lực cho các đề án tiếp theo sau này, tạo các tiền đề cũng như các yếu tố thuận lợi thực hiện chiến lược phát triển đưa Tp phát triển ra biển Đông. Phan Chanh Duong
 17. 3/-Ý tưởng phát triển Tp HCM ra biển đông • Cơ sở hình thành ý tưởng. • Chọn địa điểm xây dựng KCX Tân Thuận. • Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị mới Nam Sài Gòn • Kế hoạch phát triển khu công nghiệp Hiệp Phước. • Những kết quả đạt được trong 15 năm qua.(1991-2004) Phan Chanh Duong 1/-Vị trí và hiện trạng vùng đất Nhà Bè • Vị trí thuận lợi, bên cạnh trung tâm đô thị lớn,và cảng lớn. • Yếu tố địa chất không thuận lợi: vùng đầm lầy, ngập mặn, hoang hoá. • Hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội kém phát triển. • Là vùng đất nghèo cho dân nghèo lưu trú. Phan Chanh Duong
 18. Bản đồ TP HCM và sông Soài Rạp Phan Chanh Duong Vùng đất Nhà Bè Phan Chanh Duong
 19. Vùng đất Nhà Bè Phan Chanh Duong Vùng đất Nhà Bè Phan Chanh Duong
 20. Khu chế xuất Tân Thuận Phan Chanh Duong 2/-Phác họa kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đất Nhà Bè. • Đánh giá các yếu tố thuận lợi và khó khăn. • Tìm các giải pháp khắc phục những nhược điểm. • Xây dựng ý tưởng phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng. • Chọn đề án đầu tư phù họp để làm mũi đột phá. • Tìm đối tác đầu tư nước ngoài (FDI). • Dự kiến các hệ quả. Phan Chanh Duong
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2