Khái niệm hệ điều hành

Chia sẻ: Thach Sau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
621
lượt xem
135
download

Khái niệm hệ điều hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ điều hành (Operating System) là hệ thống các chương trình máy tính nhằm điều khiển , quản lý phân phối việc sử dụng tài nguyên của máy tính như bộ vi xử lý trung tâm , bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi , như bàn phím , màn hình , đĩa mềm , đĩa cứng .. ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm hệ điều hành

 1. ! " # $% &' ! ( % ) * +, - . ! /01* ! ( % /0 2% 3 / 4 ) 5 / !% % 6 % 6 7 % 888 9: ;< = % > ?@= > % A@?B% C % ?@= > 8 G0#H I /' J +K $ 4 L M N O ) 8 9: /0#H I ; D@ ? D @ 4 + + ? % D 9?? D + + 94 P ? P + 4 4 4 ? % 888 Q R * +, L/ 3 /0#H I D 9??8 G0#H I D 9?? S T #H I V U % #H I :#! 2 / ) : 0 J 1 W 8 X!+,; YH ID : J U8 T YH I/ : J Z8 [ YH I\ : J T8 YH I] : J ^8 U ^ #H I _ : J `a888 ^ $ # $ 3 /W 8 X!+,; YH I : J b # $ M 8 YH I : J ^c # $ +d 8 9 #! I : J 2 b# M : - / !% ; e f gh i jklm n o E- +K $ W + _ &' H8 E- 0 +J #H I EK 8 4 V : 5 3# 4) p -8 < = & 2 - # M :#H I / ) #H I ; q r C stu vwx % y; z { > ?@= > | # M 4 } #H I - 4 } +K #H I 8
 2. E~ R +N :& )2 R N - /0 2 4 - +6 0 )W • ~ 8@ 3% &' ! M - +6 4 )W 8 ?@= > # M 5 3 0+ . - 8 < = ) > ?@= > # M ( / N 4 N O # p - 89 … 5% - =A‡?cA8=DE ) + 8+ 8 ! "# ! Q$& ' ! - - 6 R +ˆ+ % : 0+ - & )2 R p) 4 4 K 0 , 8E4 0 , 4 % d : $ 7 , # • . : @ )~ % 0 8 , : $ 7 ) , 48
 3. $ %&' ( • 6 O :- ; D% G8 • 6 7 O :- ; 9% =% 888 Y * +, < = 4 > ?@= > % p - L 6 ' #‘ 4 +• q 8 ;‚ 9 … 5 % D;% ;8 ) * + , - Q O ’ +K $ „ )W ! . 4p , 4 0 ( , 8 Q O +’ 0 +J - . , % /€ +• q 8 \‚ X!+,; 9;rED?‡?cArE?@ 9 rE< rE< D 88rE D@r=D? Q O +’ # M /Š _ /" - L 6 R _ W L 6 8 Q O +’ /Š _ /" - , 4 R ! ` , 8 E- 4p , % 3 : „ O +’ | p +• q % 3 # M r‚ „ O +’ R _ W , 8 X!+,; 9;r= rŒ •
 4. 5 6 & , /" 9: $# € 0 ! ;# € 0 ` 6 %# € 0 ` 6 7 %# € 0 ` 6 9=% 888 = 2 +( # € 0 ` 6 ) 6 7 8 ‰9 4 6 7 6# € 0 ) 4L 6 D8 ‰ G~ M Š S . 9ƒ ) A 8 ‰9 O 4+- # +• Š1 • : $ ) 4 M O < = 8 ‰ Q$# € 0 ` 6 7 % „ _ /~ M Š S . 9ƒ ) A 8 ‰9 O 4+- # +• Š1 • : $ ) 4 M O < = Q$# € 0 5 “ : $ I - 0 4 ; • @ • S O / ! L R;9 wD w= • • ) 4 “ •c cE . 9ƒA Y 9ƒ A R • % •
 5. Q$ 0 I 4 %# :+K #H I 5 + 4- 8 9: #! I p / 5+ 4- q ‚) q ‚ { z8 q‚ 5 + { 4 #! I/• # 8 q‚ 5+ z 4+J #!I/• # 8 X!+,; DG9{ 9 ; : $ 5 + 8= 4 DG98= 9% DG9=8= 9% DG9 8= 9% # M 5+ 4DG9=cŒ 98 @ 6 8= 5+ 4• ' /Š _ /" +J #H I DG9% #H I 7 /• # ) : _ € 0 8= 98 DG9z 9 ; : $ 5 + - 4 • ' 8= /Š _ /" +J #H I DG9% #3 3 0 +J #H I/• #—) : _ € 0 8= 98 z8z ; - /• #—8 9 0 “ : 4 9
 6. Volume in drive C is SYSTEM Volume Serial Number is 0C92-70CD Directory of C:\ 07/21/2005 08:52 AM 0 a.txt 01/20/2005 08:22 AM 0 AUTOEXEC.BAT 01/20/2005 08:51 AM Cadence 01/20/2005 08:22 AM 0 CONFIG.SYS 01/20/2005 08:30 AM Documents and Settings 03/19/2005 10:25 PM HGASRAPI 03/21/2005 10:47 PM PadsPWR 03/21/2005 10:36 PM pcbenv 06/18/2005 04:43 PM Program Files 01/21/2005 03:41 PM PSD_Data 05/04/2005 07:34 AM TC 07/11/2005 06:27 AM WINDOWS 3 File(s) 0 bytes 9 Dir(s) 3,993,792,512 bytes free X!+,; =?• 9;r C> ↵ 9 4#3 & '; Volume in drive C is SYSTEM Volume Serial Number is 0C92-70CD Directory of C:\ a.txt AUTOEXEC.BAT [Cadence] CONFIG.SYS [Documents and Settings] [HGASRAPI] [PadsPWR] [pcbenv] [Program Files] [PSD_Data] [TC] [WINDOWS] 3 File(s) 0 bytes Z= ^ Z %b %a / %Z ^ b ^ P X!+,; =?• 9;rGD?EDƒ↵ =?• Cƒ↵ =?• z ↵ 89 =?• DG9{ 9 ↵ 8= =?• Cƒ ↵ C> ) *; L , + 4 9“ ; 9= s t↵ b b
 7. ; , _ $ 8 X!+,; 9= DG9r=cŒ↵ 9= rED?‡?cArE?@ 9r ↵ 9= 88 ↵ ) * 5 ; 4 , 4 # + 4 9“ ;
 8. 9“ ; E•ƒ u v ↵ c P P ; )† /' _ 1 X!+,; E•ƒ DG98EBE ↵ c E•ƒ 9;rXc9E 89ƒ ↵ c ƒ ! +; 4 } ` 0 )W ! )W !# 8 9“ ; 9 ƒ u4 • v s + t↵ 4 ; _ 4 } 8 @3 , - _ W z 8 8z + ; - ! % 3 , - R N - 8 @3 /–& _ W , 8 X!+,; 9 ƒ Œ • ?‡c 8EBE Œ?‡c 8= 9 ↵ 9 ƒ z • 8E
 9. ; O +’ 3 )W ! . # ' % _ W , 8 P ; # ' 8 ; 8 ‡ 4 “ - 5 # ' % :# M :› 4 /0 2•D< € - 6% +4 : V _ I _ ' 5 ) 4/0 2 8 ,(--; 1 ( , E•cc89 < 9“ ; E•ccs ts t↵ CŒ ; , _ 1 (% _ W , 8 CŒ 1 ; ' % 3 # M : „ $ W , 48 X!+,; E•cc↵ E•cc9;r CŒ↵ /!( .,; 5 # 4 M 0 6 9“ ; Œ •
 10. 0 1 !1 ;< =( ? > !@ > +4š M +, - 3 2 +4 J < 44 P $ 8 > +4š 4 3 )2 O * +, /" S • M & _ 4 3 #$ S • FA? F A ? P ; * L š +4 % “ /• / 4 % š 4/ % 0 4 5 + 4 /4 % / $ R 1 4 888 9 7 +, - > +4š 5 - : / % 4 - ) • ) *+, > +4 • +ˆ+ 8 š > +4š : ! † ) ; ‰ > +4š 5 7 +, S O ‰ ” ' H - ! 4 •& ‰ Q R L 7 4# $ M 4% V _ W 0 M ) , $8 ‰ 9 ) 3 - > +4š :# ' † - #3 +N )2 8 ‰ V R) - #3 5 % 7 +, < + )† /' % ( % ' % 888 % p 3 /W 4# $ Š ) 5 ƒ + ƒ % 888 > +4 š J I I R O +K ! ) R $ • & - /' ) 4 ` > +4 ^ š 8 † Z % 3 Z 4 > +4 Z % > +4 Z % > +4 Z c% š T š [ š [ > +4š a a > +4 Bƒ )2 a% š X 4 a % a % a\@ 4 a a a8 < 44 | P 4 O - /' > +4 + š 4 . ) > +4 @E\ > +4 @ET > +4 š % š % š aaa ) % > +4š a^ ) 8 a E4 4 ‹ / . 3 * +, > +4 Bƒ š % - /' R * +, 8 ./ 0 1 234 A ? !@ Y # € 0 4 3 . > +4 ‹ R š $ W 2 +5 + ;
 11. < 94 < @ š4 # ƒ • G ? 4 49 Q( /$ R p - . > +4 % š M & /$ R ‹1 R 4 /0 M 4 ! $ ` : ( ) 41 ) +N : 4 8
 12. ‡ /$ R . 0 , 7 R J R ‹& 5 ; ! 4 5 % ) , ) - ‹# 8 E` / $ R : $# $ 0 ! 3 ~ 5 . ! 8 ‡ /$ R K % 7 , % +N J /W O * +, 14 8 Y 1: /• 7 0 , 4 ` 6% > +4 š p “ ) 4 K 8‡ H ; N , /W1: ` 6 4p 6 ‹ - 5 /W )6 ) ˆ 1: # M R * 2 $ N 4 K 8@ N R J /W1: R N€ K : $ , S 5) V | R8 9 “ , S R /" ) 4 K / % Š 0 ' ) 4 +N :) • 7 † , S 4 % +N ‹ R , S8 > +4š * +, 0 _ . V L 6 $+K K p W a 89 “ œ : $ L #! 2 K 4 ` L 68 ‡“ K _ - % > +4 š ‹I 0 1: R J R * 3 K ( •8 @3 • /0 2# M d % “ ` &- V K $ ' : 68 ‡ /$ R . O +’ Š 3 0 % 0 , % 0 š /Ž : 4 +4 O +K 4 +4 p I 0 5 8Y 4 #! M 0) 4 0/$ R 0 , % 0 š/ 7 )2 / $ R ‹ R € 8 E 7 +, 7 “ 2* ) + &2 7 +, J R #! 4 8 E• ' 5 * L# I $ 4) 7 +, 8 Y Š ) 4- 7 +, - 7 +, ‹ €5 * L 7 8 E 7 +, : $ R p € 0 4 / )W ! +• 4 5 . 8 Q$+ $ 7 +, 4 – 0 ) 4)K - 7 +, # : • ) N 0 S O #} - 4 7 +, 3 )W ! 7 8 Y! 2 7 +, : $ L /" #} -/ - 4 . 7 +, 8 4 @ Š 0 ) 4)K - 7 +, ‹1 • I • N ' ; ; Š 13 4 * L7 +, 8 ; Š 5 * L7 +, 4 8 ; Š 5 * L7 +, 4 7 8 ^ ^
 13. ; I $ : * L € ) 7 +, 8 ;# / 4 $ . 7 +, 8 0 4 . 5 3 B! C ; E #/ M 1 • - €• ' 7 +, ; E #/ /W +• 4 3 # 4 – 0+ $ 3 )W ! :8 ; L #! 2 /$ R - 8 ; C• S S - 7 +, 8 ‡ “ " € : + 2 . %# #! 0) 4 “ ‹1 • I • • 4 } 4 0 /' )2 ! 8 9 I • ! 4 “8 C • ;E I • 7 + J R p 4 8 • ;E I • : “ 4 } 3 ~ ) 4 0 . 5 ! 8 • ;E I • 4 } # 3 +N 4 ) ! : 4 5 ‡D@% ? 8 • ;9 4 } 5 0 /" +d 8 • ;E I • # $ ) Š +4š 4 # € 0 5 p 8 \ \
 14. +4š R L 7 4 0 4+ N ~ • * L 8 E - E G @“ – $ Ÿ @“ : 4 1 Ÿ @“ : * L 94 E R • = $ ; +K 4 #} ) 4 '+ ++4 - - ) #}4 4 _ + $8 • E L #! 2; 0 3 /- 4 : . * L# p 0 : | - Š 0) - 8 . = ( / 0 !/ (< = 9 0 4 0 3 /W 4 ) 5 R Š ) 4 ! " V R ! † 4 . O *+, R ž 8 Y *+, 0 ‹: 4 ; • @ Š 9 #; 0 Š ) 4 0 “ _ " I 0 4 :8 T T
 15. • @ Š M +4 / # ; 0 Š _ - , . 0 ) 4 “ 8 Y Š # M : +, O ‹ Š M8 E 4 | )2 4 8 • Y} ) 4 '+ ++ 4 ; 0 Š 0 ) 4/ $ R % N ) #}4 3 _ ' 7 : +, + $ 4p 4 }8 • @ Š 0 ' # ; 0 Š ) 4 “ /- ' . 0 " L 0 I • Š . /$ R : $ 4 } I ( /' 0 8 D0 ( ( ? < !@ G• “ ƒ š € K 4 $# € 0 ) “ > +4š ‹# € 5 8 ” # € 0 . > +4 # M _ ' M š & 4+ +d . < ‰= 8 @ # # € 0 % > +4 ‹ Š & š ) $ 4+ S 4% 5 6 > +4š R #! 4 I 0 5 Y! “ 2* - &2 7 +, % • , * 3 4 3 5 2* S 4 6% • ; • ; 4 # – > +4 ) Š š 8 • ;# € 0 5 ! ) 5 5 8 @ Š M ) 4/ $ R _ € 4p Š 0 ' ) 4/ $ R _ €% • 4p 8 E I 4 #} ) 4 ' )2 /$ R _ Š 13 8 @ Š 0 ' - )K . 4 3% • % : • 0 4 † #$ (; U U
 16. ; Š 13 4- . /$ R 4 7I N 8 ; Š 13 4#! 2 . % 3 /$ R 0 #! 2 € ( #! 2 . R 5 /$ R 8 4 ; Š 13 /$ R 4 : # $ +N 8 X!+,; > 4+ R 13 K % , R 13 _ % 888 ; Š 13 4 „ *8 ; I 0 Š 13 /$ R 8 ; Š 13 /$ R ) 4 4 M 2 M 2 • % # /5 • # $ Š 13 % /$ R # M " • 4 M 2 > +4š „ * /$ R :) 4M 28 X 3 # % • #$ /$ R ‹ " … … 0 )2 ;• 4p $ W /$ R - 8 8 E5 /" > Ÿ + 4 @ Š 0 ' - )K . 4 3% • ‹1 • 0 4 5 ; E4 0 4 -% 5 Š “ 0 45 ‹1 • ; b b
 17. 9 • - _ 5 /$ 4 R Š) Š 0 : % ‹1 • 0 0 4 ; 5 F - 4/ $ R Š 4 $- p p W ) Š 0 $#3 “ & 5 0 / $ R Š8 4 /8 E5 /" 4 E4 * L 4p . % Š 0 ') 4- . +N _ 5 /$ 4 R Š% • C 8 @ Š 0 ' ) 4/ $ R % • % - 2 4/ $ R Š ) #3 “ /" ! 8 9: ; • 9 • /$ R ) /• ! 8 • @ Š 0 ' ) 4/ $ R ) • 7 † 8 [ [
 18. $ E F / = G ? ! ( .! ! B @ < @ Š “ % ‹ € * L % : Š M) 4 /$ R % : Š “ ‹1 • 0 45 4 } “ L W +5 % L % O% # $ % , $ ; 9 • /' $ L W +5 %/ 4 S , ; • ; +• † ‹ ~ ( % /5 • +• % 4# $ X @ % ƒ % 4 +• 8 p 4# $ D %
 19. 9 • /' $ L W +5 ) O %/ 4 S , ; • ; $ W) O 5% 3 # M S H% “ ‹ L W +5 € ! + 2; o ;#$ $ W O % O • 4 W +5 ) O 8 o ; +• † N O% “% (8 o ; #H O/ L 8 o ; #H O/ L 8 ^ ^a a
 20. 9 • /' $ L W +5 ) % % † % S : , ; ; 3 ~ † /" N ! _ $ † : " 4 # 4' Z a) ^ aZ8 0 )! ) +, $ W † 4# $ Š • 8 #$ $ W † 4# $ Š • %# • #$ $ W 14 % • “ #3 & '€ ‹ L 4# $ )` • 8 +• † N % % † 8 0 )! ) +, $ W † 4# $ _ .8 #$ $ W † 4# $ _ . # % • #$ $ W14 % • “ #3 & '€ ‹ L 4# $ )` • 8 ^ ^
Đồng bộ tài khoản