Khái niệm về khí trong phong thủy

Chia sẻ: Pham Ngoc An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

1
963
lượt xem
777
download

Khái niệm về khí trong phong thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về phong thủy trong xây dựng: Khí là khái niệm có thể gọi là phổ biến và bao trùm của phong thủy. Trong đời sống hàng ngày thì khí hoặc hơi là một trạng thái của vật chất có mật độ loãng, thông thường là lơ lửng trong không gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm về khí trong phong thủy

 1. khŸi niÎm vË khÏ trong phong thðy PGs LÅ KiËu KhÏ l¡ khŸi niÎm cÜ thÌ gài l¡ phä biÆn v¡ bao trïm cða phong thðy.Trong ½éi sâng h¡ng ng¡y thÖ khÏ ho´c hçi l¡ mæt tr−ng thŸi cða vºt ch¶t cÜ mºt ½æ lo¬ng, tháng thõéng l¡ lç løng trong kháng gian. Ngo¡i ra khÏ cÜ thÌ chöa trong nhùng kho¨ng kháng giùa cŸc h−t r°n, hÝa tan trong thÌ lÞng. Nhõng khÏ trong phong thðy l−i tr÷u tõìng hçn vÖ phong thðy cho r±ng khÏ tãn t−i ê mài nçi v¡ c¶u t−o nÅn v−n vºt. KhÏ kháng ng÷ng biÆn hÜa, kháng ng÷ng vºn ½æng. KhÏ chuyÌn ½æng t−o ra giÜ ( phong). KhÏ tÏch tò sÁ biÆn th¡nh nõèc( thðy) ch¨y trong m−ch ng·m, trong sáng ngÝi ho´c tò trong ao hã. Cho nÅn nghiÅn cöu Phong Thðy thÖ chÏnh l¡ nghiÅn cöu sú biÆn hÜa cða khÏ m¡ thái. ‡¶y l¡ nhùng khŸi niÎm duy vºt vË khÏ. Phong thðy l−i cÜ nhùng luºn lû duy tμm vË khÏ khi xem x¾t nhùng khŸi niÎm nhõ sinh khÏ, tø khÏ, dõçng khÏ, μm khÏ, thä khÏ, ½Ùa khÏ, th÷a khÏ, n−p khÏ, khÏ m−ch ... l¡ nhùng suy diÍn s¨n ph¸m cða tõ duy tr÷u tõìng vË sú biÆn hÜa cða khÏ. Lû khÏ - thuºt xø lû vË khÏ- l¡ sú suy ½oŸn cða th¡y phong thðy vË sú vºn ½æng cða khÏ theo nhùng cç sê hiÌu biÆt cða th¡y ½Ì luºn ra sinh khÏ, trŸnh lõé ng tø khÏ. Phong thðy quan niÎm r±ng thÆ gièi t÷ kháng ½Æn cÜ. KhÏ l¡ nguyÅn gâc. T÷ khÏ sinh ½ái th¡nh μm dõçng. Sau ½Ü l−i phμn th¡nh n¯m vºt ch¶t l¡ kim, mæc, thðy, hÞa, thä. Sú thÙnh, suy, cÝn m¶t cða nhùng vºt ch¶t n¡y cÜ nhùng qui luºt cða nÜ. Ngo¡i ra nhùng vºt ch¶t n¡y l−i g°n vèi nhùng ½iËu may m°n v¡ ½iËu tai h−i v¡ cÜ thÌ dú bŸo ½õìc nhùng ½iËu may m°n hay tai h−i n¡y. Sinh khÏ l¡ ½iËu mong õèc v¡ ½iËu ph¨i ½−t nÆu muân ½õìc l¡nh. Tø khÏ l¡ ½iËu dù c·n trŸnh v¡ tÖm mài cŸch ½Ì trŸnh. Måi thŸng, theo phõçng vÙ, sinh khÏ ho´c tø khÏ xu¶t hiÎn ê phõçng vÙ khŸc nhau. ‡æng thä ê phõçng vÙ sinh khÏ thÖ tât l¡nh, nÆu ½æng thä ê phõçng vÙ cÜ tø khÏ thÖ chÙu ½iËu dù. Phong thðy quan niÎm r±ng khÏ μm dõçng thê d¡i l¡ giÜ, bay lÅn l¡ mμy, rçi xuâng l¡ mõa, di chuyÌn trong lÝng ½¶t l¡ sinh khÏ. Sinh khÏ t−o ra v−n vºt. Thúc ch¶t thÖ quan niÎm n¡y phŸt sinh t÷ nhùng quan sŸt thá sç vË sú chuyÌn hÜa cða nõèc m¡ thái. T−i sao ngõéi xõa cho r±ng khÏ di chuyÌn trong lÝng ½¶t t−o ra sinh khÏ. ‡Ü l¡ do quan sŸt khi cÜ dÝng ng·m dõèi ½¶t, cμy cÞ trÅn m´t ½¶t ½õìc tõçi tât hçn. Cò T¨ Ao xõa khuyÅn r±ng, khi luºn ½Ùnh long m−ch, töc l¡ nhÖn nhºn m−ch khÏ trong ½¶t ph¨i quan sŸt thÆ ½¶t ½Ì biÆt hõèng m−ch di chuyÌn. NhiËu khi m−ch ½i kháng ph¨i ch× læ ra bË m´t ½¶t m¡ nhÖn cμy cÞ trÅn m´t ½¶t cÜ thÌ luºn ½oŸn m−ch ng·m. CÜ m−ch sinh khÏ ch¨y ng·m thÖ cμy cÞ bÅn trÅn tõçi tât, nÆu m−ch tø khÏ thÖ khá c±n chŸy
 2. x¾m.M−ch l−i cÜ m−ch cõéng, m−ch nhõìc, m−ch sinh, m−ch tø. ThÆ m−ch hïng vØ, to lèn, thðy ½·u l¡ m−ch cõéng. M−ch nhÞ nhÂ, thanh nh¬ l¡ m−ch nhõìc. M−ch nhÖn linh ½æng nhõ rãng trõén thμn, v¹y ½uái l¡ m−ch sinh. M−ch ½uãn ½uån ngay ½ç bºp bËnh nhõ cŸ chÆt näi trÅn dÝng nõèc lé ½é l¡ m−ch tø. Khi quan sŸt tÖm m−ch ph¨i am tõéng ½Ùa lû, ½Ùa ch¶t, ½Ùa m−o, thðy v¯n v¡ ½Ùa ch¶t thðy v¯n. Nhùng kiÆn thöc cða cŸc lØnh vúc n¡y nhu·n nhuyÍn th¡nh mæt d−ng täng hìp ½Æn biÆn th¡nh c¨m thò thiÅn nhiÅn. Xem xong mæt thÆ ½¶t, ngõéi quan sŸt sau khi luºn ½oŸn b±ng kiÆn thöc v¡ lágic ph¨i biÆn th¡nh mæt thö tÖnh c¨m rung ½æng b±ng trŸi tim ½Ì th¶y ½¶t tréi vèi con ngõéi hÝa nhºp th¡nh mæt thö hÝa ½ãng. Trõèc hÆt ph¨i nh°c l−i û niÎm cç b¨n cða DÙch hàc l¡: ThŸi cúc v¡ Lõëng nghi. “DÙch hùu ThŸi cúc, thÙ sinh Lõëng nghi, Lõëng nghi sinh Tö tõìng, Tö tõìng sinh BŸt quŸi”. Chù “ sinh ” ½μy ½õìc hiÌu nhõ “ biÆn hÜa th¡nh ”. Phong thðy thÖ nhºn thöc r±ng ThŸi cúc l¡ mæt thö “ khÏ tiÅn thiÅn ” vá cïng huyËn diÎu trong ½Ü tiËm ¸n nguyÅn lû „m Dõçng. Lõëng nghi l¡ „m v¡ Dõçng. „m v¡ Dõçng hÝa quyÎn kháng tŸch réi m¡ ch× cÜ tý lÎ t÷ng thö trong ½Ü biÆn ½äi m¡ t−o th¡nh v−n vºt. ‡μy cñng l¡ khŸi niÎm r¶t cç b¨n ½Ì biÆn hÜa tiÆp ra cŸch s°p ½´t phõçng vÙ trong théi Trung hoa cä. ‡Ì xŸc ½Ùnh phõçng vÙ khi ½i kh¨o sŸt ½¶t ½ai, nghË phong thðy dïng dòng cò gài l¡ la b¡n. La b¡n lèn gài l¡ La kinh. La b¡n nhÞ gài l¡ trâc long. TrÅn la b¡n, la kinh hay trâc long vÁ nhiËu vÝng trÝn v¡ cŸc v−ch xuyÅn tμm chia phõçng vÙ. ‡éi Minh cÜ T÷ chi M−c so−n " La kinh ½×nh mán trμm" cÜ 2 quyÌn ch× nam trμm. SŸch n¡y cho r±ng la kinh lîc ½Ü cÜ 24 hõèng , bÞ quÅn 12 chi cða tiÅn thiÅn, nÅn thÅm 12 chi, chia l¡m 33 t·ng, trÖnh b¡y b±ng chù v¡ hÖnh v Á. Ngo¡i ra, sŸch cÝn mæt phò lòc do Chu Chi Tõçng vÁ. Th¸m Th¯ng ½éi Minh cñng so−n "La kinh tiÅu n−p chÏnh táng" b¡n vË tiÅu n−p khÏ trong 72 long m−ch. ChÏnh giùa la b¡n g°n mæt kim nam chμm cÜ trò quay. Ph·n dõèi kim l¡ cŸc vÝng trÝn ½ãng tμm v¡ nhùng tia ½i qua tròc kim nam chμm ghi phõçng vÙ. Trong cŸc vÝng trÝn ( thõéng l¡ ba vÝng) thÖ vÝng trong cïng l¡ vÝng ½Ùa b¡n, vÝng giùa l¡ vÝng nhμn b¡n v¡ vÝng ngo¡i cïng l¡ vÝng thiÅn b¡n. La kinh cÜ thÌ cÜ tèi 13 vÝng. NÆu ch× cÜ ba vÝng thÖ vÝng thiÅn b¡n dïng xem hõèng nõèc tò, nõèc ch¨y. VÝng ½Ùa b¡n ½Ì ¶n ½Ùnh long m−ch. VÝng nhμn b¡n ½Ì luºn sú tât x¶u cða cŸc gÝ ½âng ( m¡ phong thðy gài l¡ cŸc sa). VÝng trÝn ½õìc chia th¡nh 24 á, måi á öng vèi 15 o ( to¡n vÝng 360 o ).
 3. NÆu l¶y vÝng ½Ùa b¡n l¡m gâc thÖ vÝng thiÅn b¡n lÎch vË ph¨i nøa á v¡ vÝng nhμn b¡n lÎch vË trŸi nøa á. T−i tμm thõéng l¡m mæt vÝng nhÞ, chia th¡nh hÖnh μm, dõçng. Nhºn thöc l¡ ThŸi cúc sinh Lõëng nghi. Lõëng nghi sinh Tö tõìng. Tö tõìng l¡ ThŸi dõçng, ThŸi μm, ThiÆu dõçng, ThiÆu μm. ‡Ü chÏnh l¡ bân phõçng ‡áng, Tμy, Nam , B°c. CŸch xŸc ½Ùnh phõçng vÙ trõèc théi T·n ch¾p: Khi ½i, trõèc m´t l¡ chu tõèc, thÖ sau lõng l¡ huyËn vñ, cÝn bÅn t¨ l¡ thanh long thÖ bÅn hùu, b−ch hä. ‡iËu n¡y cÜ nghØa l¡, trõèc m´t l¡ nam thÖ sau lõng l¡ b°c, bÅn trŸi l¡ ½áng thÖ bÅn ph¨i l¡ tμy. ChÏnh B°c ghi chù Tû, chÏnh Nam ghi chù Ngà, chÏnh ‡áng ghi chù M¬o, chÏnh Tμy ghi chù Dºu. KÌ theo chiËu kim ½ãng hã thÖ l·n lõìt 24 á nhõ sau: M¬o, …t, ThÖn, Tân, Tÿ, BÏnh, Ngà, ‡inh, Mïi, Khán, Thμn, Canh, Dºu, Tμn, Tu¶t, C¡n, Hìi, Nhμm, Tû, Quû, Søu, C¶n, D·n, GiŸp. Tö tõìng sinh BŸt quŸi, ngo¡i tö tõìng ½¬ cÜ l´p l−i trong bŸt quŸi cÝn thÅm bân hõèng cða BŸt quŸi l¡ : C¡n , Khán, C¶n, Tân. ‡Ü chÏnh l¡ cŸc hõèng Tμy b°c, Tμy nam, ‡áng nam, ‡áng b°c. Nhõ thÆ, phõçng ‡áng cÜ GiŸp, M¬o, …t. ‡áng Nam cÜ ThÖn, Tân, Tÿ. Nam cÜ BÏnh, Ngà, ‡inh. Tμy Nam cÜ Mïi, Khán, Thμn.Tμy cÜ Canh, Dºu, Tμn. Tμy B°c cÜ Tu¶t, C¡n, Hìi. B°c cÜ Nhμm, Tû, Quû. ‡áng B°c cÜ Søu, C¶n, D·n. CŸc hõèng thuæc ‡Ùa chÏ l¡ : Tû, Søu, D·n, M¬o, ThÖn, Tÿ, Ngà, Mïi, Thμn, Dºu, Tu¶t, Hìi ( 12 hõèng ½Ùa chÏ). TŸm hõèng thuæc thºp can l¡ : GiŸp, …t, BÏnh, ‡inh, Canh, Tμn , Nhμm, Quû ( bÞ Mºu, Ký trong thºp can). CŸc hõèng xÆp ½âi xöng gài l¡ bŸt sçn ½âi diÎn gãm: C¡n-Tân, Kh¨m- Ly, C¶n-Khán, Ch¶n-‡o¡i. B°c thuæc Kh¨m, ‡áng thuæc Ch¶n, Nam thuæc Ly, Tμy thuæc ‡o¡i. Phμn vÙ theo Ngñ h¡nh thÖ chÏnh giùa l¡ h¡nh Thä, B°c thuæc h¡nh Thðy, ‡áng thuæc h¡nh Mæc, Nam h¡nh HÞa, Tμy h¡nh Kim. CÝn cŸch gài khŸc : Thðy l¡ Nhuºn h−, HÞa l¡ ViÅn thõìng, Mæc l¡ Khîc trúc, Kim l¡ TÝng cŸch, Thä l¡ Gia tõéng. TrÅn ½μy ta ch× x¾t ½Æn ChÏnh ngñ h¡nh dïng phä biÆn trong phong thðy. Ngo¡i ra cÝn BŸt quŸi ngñ h¡nh v¡ Hãng ph−m ngñ h¡nh cñng l¡ lo−i ngñ h¡nh thõéng dïng. CÝn Tö kinh ngñ h¡nh, Tam hìp ngñ h¡nh, Tö sinh ngñ h¡nh, Song sçn ngñ h¡nh, HuyËn kháng ngñ h¡nh, Hõèng thõìng ngñ h¡nh, N−p μm ngñ h¡nh ...kháng thÌ kÌ hÆt ½õìc. Cò thÌ cða phong thðy thÖ thÆ ½¶t trÝn l¡ Kim, thÆ d¡i l¡ Mæc, thÆ nhàn l¡ HÞa, thÆ vuáng l¡ Thä. thÆ nhõ sÜng gìn l¡ Thðy.
 4. Khi chàn ½¶t ph¨i dúa v¡o ngñ h¡nh tõçng sinh m¡ luºn ½oŸn. TrŸnh ngñ h¡nh tõçng kh°c l¡ ½iËu th¡y phong thðy tμm niÎm h¡ng ng¡y. Ngo¡i ra quan hÎ giùa ThiÅn, ‡Ùa, Nhμn cÝn cÜ quy õèc: Tû l¡ Nhμ n huyÎt, C¶n l¡ Quý mán, Tân l¡ ‡Ùa hæ, BÏnh l¡ ‡Ùa huyÎt, Khán l¡ Nhμn mán, Canh l¡ ThiÅn huyÎt, C¡n l¡ ThiÅn mán. Trong quŸ trÖnh xem x¾t phõçng vÙ thÖ tiÅn thiÅn bŸt quŸi cða Phòc hi ½Ì phâi hìp „m Dõçng. Hºu thiÅn bŸt quŸi cða V¯n võçng ½Ì xÆp cŸc H¡o Tõìng. Nhõ trÅn ½¬ biÆt, dï dõçng tr−ch l¡ phong thðy ½Ì xem vË nh¡ cøa hay μm tr−ch ½Ì xem vË mã m¨ ½Ëu ph¨i chî û ½Ün nhºn sinh khÏ, trŸnh tø khÏ . Måi thŸng trong n¯m vÙ trÏ sinh khÏ, tø khÏ xu¶t hiÎn thay ½äi. ThŸng GiÅng sinh khÏ t−i Tû,QuÏ, tø khÏ t−i Ngà,‡inh. ThŸng Hai sinh khÏ t−i Søu,C¶n , tø khÏ t−i Mïi,Thμn. ThŸng Ba sinh khÏ t−i D·n,GiŸp, tø khÏ t−i Thμn Canh. ThŸng Tõ sinh khÏ t−i M¬o,…t , tø khÏ t−i Dºu, Tμn. ThŸng N¯m sinh khÏ t−i ThÖn,Tân, tø khÏ t−i Mºu, Can. ThŸng SŸu sinh khÏ t−i TÙ, BÏnh, tø khÏ t−i TÏ,QuÏ. ThŸng B¨y sinh khÏ t−i Ngà, ‡inh, tø khÏ t−i TÏ, QuÏ. ThŸng TŸm sinh khÏ t−i Mïi, Khán, tø khÏ t−i Søu, C¶n. ThŸng ChÏn sinh khÏ t−i Thμn, Canh, tø khÏ t−i D·n, GiŸp. ThŸng Mõéi sinh khÏ t−i Dºu, Tμn, tø khÏ t−i M¬o, …t. ThŸng Mõéi mæt sinh khÏ t−i Mºu,Can, tø khÏ t−i ThÖn, Tân. ThŸng Mõéi hai sinh khÏ t−i Hìi, Nhμm, tø khÏ t−i Ký,BÏnh. Khi luºn vË lû khÏ, trõèc tiÅn l¡ ½âi chiÆu m´t ½¶t cò thÌ vèi la b¡n ½Ì ½Ùnh phõçng vÙ rãi theo ½Ü tra cöu xem öng vèi théi gian ½Ì biÆt sinh khÏ, tø khÏ. CÝn tïy yÅu c·u cáng viÎc c·n dú bŸo m¡ xem h¡o tõìng ( cŸc quÀ) ½Ì phŸn ½oŸn tiÆp. Thúc ra thÖ thuyÆt lû khÏ cÝn r¶t máng lung, chõa ½ð c¯n cö khoa hàc ½Ì xŸc ½Ùnh sai ½îng. NÜ tãn t−i nhõ mæt d−ng s¨n ph¸m tinh th·n ½õìc gài l¡ hiÎn tõìng v¯n hÜa. HiÌu nÜ cñng l¡ ½iËu thî vÙ./.
 5. phõçng vÙ trong phong thðy Gs. LÅ KiËu Phong thðy tãn t−i trÅn hai nghÖn n¯m m¡ cúc thÙnh l¡ théi Minh , Thanh bÅn Trung quâc, kho¨ng n¯m 1369 ½Æn ½·u thÆ ký n¡y. Phong thðy nghiÅn cöu vË thiÅn v¯n , vË sao tréi, vñ trò , vË trŸi ½¶t, vË khÏ tõìng, vË ½Ùa thÆ l¡m nh¡, ½´t mã m¨ nÅn v÷a g·n vèi con ngõéi l−i v÷a xa con ngõéi. Lû luºn cç b¨n cða phong thðy ( kinh dÙch, μm dõçng ngñ h¡nh) thÖ r¶t tr÷u tõìng, thuºt ngù sø dòng thÖ khŸc l− vèi ngán t÷ dïng h¡ng ng¡y t−o ra cho phong thðy mæt d−ng vÀ bÏ hiÌm. ‡àc phong thðy v¡ nghe vË phong thðy th¶y mæt kháng khÏ sâng, chÆt ½an xen , ½¶t tréi hÝa nhºp, rß kháng ra rß, mé kháng ra mé l¡m cho qu·n chîng tin thÖ cÜ thÌ tin, cÜ thÌ kháng tin thÖ cñng sì. Th·y phong thðy l−i thÅu dÎt bao chuyÎn ly kü, gŸn mæt sâ quan niÎm phong thðy v¡o cŸc sú kiÎn lÙch sø, tá vÁ cho phong thð y cÜ bæ m´t th·n bÏ. Lû luºn v¡ thúc tiÍn cða phong thðy vá cïng phöc t−p. ‡Ì xem mæt thÆ ½¶t ½´t m¨ ph·n lèn th¡y ½Ùa lû ph¨i ê nh¡ gia chð c¨ n¯m tréi, sŸng cçm rõìu rãi ½i ng°m nghÏa ½¶t tréi rong ruäi ngo¡i ½ãng. ChiËu vË ½àc sŸch ( ch²ng hiÌu sŸch gÖ), khÌnh duåi tõ duy ½Ì rãi s¸m chiËu l−i cçm rõìu. N¯m nay ngõéi chÆt, xem ½¶t mæt n¯m ché n¯m sau c¨i tŸng ½´t v¡o nçi ½¶t chàn. Th¡nh kÏnh v¡ ½ìi ché ½¶t phŸt. Ché m¬i kháng th¶y phŸt l−i ng¹m suy t−i mÖnh tμm chõa th¡nh, lÝng chõa kÏnh hay thºm chÏ hâi vÖ ½¬i th¡y chõa hºu. Ngay v¡i n¯m g·n ½μy trong cμu chuyÎn l¡m nh¡ ê ta, ch°c kháng Ït ngõéi c−y th¡y phong thðy. V¡o nhùng n¯m 1991-1993 nh¡ ½¶t v¡o cçn thÙnh võìng thÖ nhiËu ngõéi l¡m nÅn ¯n ra tõêng ½μu nhõ vÖ nhé th¡y m¡ phŸt. Nhõng sang 1995-1996 nh¡ vay tiËn l¡m, nhùng mong tμy thuÅ ½Ì thu hãi vân nhõng biÌn treo " house for rent" c¨ théi gian d¡i d¡i ch²ng ai ngÜ hÞi. Nì v¹n ch¶t chãng, l¬i m ½À l¬i con, ch°c cñng ch²ng ai ½i trŸch th¡y phong thðy. Th¡y phong thðy n¡o ch²ng nÜi nhõ t¾p nh¨y, l−i ½Îm nhùng t÷ nhõ minh ½õéng, huyËn vñ, b−ch hä, thanh long, chð nh¡ ch× cÝn cŸch gºt ½·u lia lÙa xuût xoa khen th¡y v¡ tú h¡o mÖnh ½¬ ½õìc ½´t ngang mÖnh cïng th¡y ½−o cao ½öc tràng. Nõèc Trung hoa t÷ sau 1949 thuºt phong thðy bÙ ½¨ kÏch n´ng nË, kháng dŸm cáng khai læ diÎn nhõng nÜ l−i ½õìc Hãng cáng, ‡¡i loan nμng ½ë. NÜ cö dai d²ng tãn t−i cÜ lîc rß hÖnh, cÜ lîc lu mé, kÏn ½Ÿo.
 6. ‡iËu kh²ng ½Ùnh l¡ nÜ tãn t−i dai d²ng. Vºy cŸi lû ½Ì nÜ tãn t−i l¡ cŸi gÖ. CÜ ngõéi xÆp phong thðy nhõ mæt hiÎn tõìng v¯n hÜa, vÖ nÜ sâng trong ph·n hãn cða con ngõéi. Trong phong thðy v¡ thuºt phong thðy cÜ cŸi lû gi¨i ½õìc theo khoa hàc l¡ ½Ùa hÖnh, ½Ùa thÆ l¡m nh¡ chÙu ¨nh hõêng cða ½Ùa ch¶t cáng trÖnh, ½Ùa ch¶t thðy v¯n, vi khÏ hºu. Xem thÆ ½¶t l¡m nh¡ chÏnh l¡ chàn cho ngái nh¡ theo cŸc ½iËu kiÎn thuºn lìi vË phõçng vÙ, khÏ hºu, ½Ùa ch¶t cáng trÖnh tât, ½Ùa ch¶t thðy v¯n phï hìp. ‡μy chÏnh l¡ khμu ½iËu tra cç b¨n ½Ì chàn ½Ùa ½iÌm xμy dúng. T÷ mái trõéng vi khÏ hºu tât m¡ chð nh¡ cÜ söc khÞe tât, tμm lû tât, l¡m nÅn ¯n ra. ‡¶y l¡ nhùng nhμn tâ tÏch cúc. L¡m cho phong thðy th·n bÏ, vß ½oŸn nhõ thÆ ½¶t n¡y thÖ ½au m°t, thÆ ½¶t kia con gŸi l−i gÜa chãng l¡ ½iËu nh¨m nhÏ. ‡àc phong thðy, tÖm hiÌu phong thðy ½Ì tÖm ra yÆu tâ ½Ì nÜ tãn t−i nhõ hiÎn tõìng v¯n hÜa, dïng nh¬n quan khoa hàc ½Ì khen cŸi ½õìc, chÅ cŸi bÙa ½´t l¡ ½iËu c·n l¡m. ‡âi chiÆu nhùng ½iËu ½¬ cÜ trong phong thðy v¡ thuºt phong thðy, g−n ½òc khçi trong vèi phong thðy l¡ ½iËu cÜ thÌ l¡m ½õìc. ‡Ì xŸc ½Ùnh phõçng vÙ khi ½i kh¨o sŸt ½¶t ½ai, nghË phong thðy dïng dòng cò gài l¡ la b¡n. La b¡n lèn gài l¡ La kinh. La b¡n nhÞ gài l¡ trâc long. TrÅn la b¡n, la kinh hay trâc long vÁ nhiËu vÝng trÝn v¡ cŸc v−ch xuyÅn tμm chia phõçng vÙ. ‡éi Minh cÜ T÷ chi M−c so−n " La kinh ½×nh mán trμm" cÜ 2 quyÌn ch× nam trμm. SŸch n¡y cho r±ng la kinh lîc ½Ü cÜ 24 hõèng , bÞ quÅn 12 chi cða tiÅn thiÅn, nÅn thÅm 12 chi, chia l¡m 33 t·ng, trÖnh b¡y b±ng chù v¡ hÖnh v Á. Ngo¡i ra, sŸch cÝn mæt phò lòc do Chu Chi Tõçng vÁ. Th¸m Th¯ng ½éi Minh cñng so−n "La kinh tiÅu n−p chÏnh táng" b¡n vË tiÅu n−p khÏ trong 72 long m−ch. ChÏnh giùa la b¡n g°n mæt kim nam chμm cÜ trò quay. Ph·n dõèi kim l¡ cŸc vÝng trÝn ½ãng tμm v¡ nhùng tia ½i qua tròc kim nam chμm ghi phõçng vÙ. Trong cŸc vÝng trÝn ( thõéng l¡ ba vÝng) thÖ vÝng trong cïng l¡ vÝng ½Ùa b¡n, vÝng giùa l¡ vÝng nhμn b¡n v¡ vÝng ngo¡i cïng l¡ vÝng thiÅn b¡n. La kinh cÜ thÌ cÜ tèi 13 vÝng. NÆu ch× cÜ ba vÝng thÖ vÝng thiÅn b¡n dïng xem hõèng nõèc tò, nõèc ch¨y. VÝng ½Ùa b¡n ½Ì ¶n ½Ùnh long m−ch. VÝng nhμn b¡n ½Ì luºn sú tât x¶u cða cŸc gÝ ½âng ( m¡ phong thðy gài l¡ cŸc sa). VÝng trÝn ½õìc chia th¡nh 24 á, måi á öng vèi 15 o ( to¡n vÝng 360 o ). NÆu l¶y vÝng ½Ùa b¡n l¡m gâc thÖ vÝng thiÅn b¡n lÎch vË ph¨i nøa á v¡ vÝng nhμn b¡n lÎch vË trŸi nøa á.
 7. T−i tμm thõéng l¡m mæt vÝng nhÞ, chia th¡nh hÖnh μm, dõçng. Nhºn thöc l¡ ThŸi cúc sinh Lõëng nghi. Lõëng nghi sinh Tö tõìng. Tö tõìng l¡ ThŸi dõçng, ThŸi μm, ThiÆu dõçng, ThiÆu μm. ‡Ü chÏnh l¡ bân phõçng ‡áng, Tμy, Nam , B°c. CŸch xŸc ½Ùnh phõçng vÙ trõèc théi T·n ch¾p: Khi ½i, trõèc m´t l¡ chu tõèc, thÖ sau lõng l¡ huyËn vñ, cÝn bÅn t¨ l¡ thanh long thÖ bÅn hùu, b−ch hä. ‡iËu n¡y cÜ nghØa l¡, trõèc m´t l¡ nam thÖ sau lõng l¡ b°c, bÅn trŸi l¡ ½áng thÖ bÅn ph¨i l¡ tμy. ChÏnh B°c ghi chù Tû, chÏnh Nam ghi chù Ngà, chÏnh ‡áng ghi chù M¬o, chÏnh Tμy ghi chù Dºu. KÌ theo chiËu kim ½ãng hã thÖ l·n lõìt 24 á nhõ sau: M¬o, …t, ThÖn, Tân, Tÿ, BÏnh, Ngà, ‡inh, Mïi, Khán, Thμn, Canh, Dºu, Tμn, Tu¶t, C¡n, Hìi, Nhμm, Tû, Quû, Søu, C¶n, D·n, GiŸp. ChuyÎn lõu truyËn, khi Qu¨n Læ ( ½éi Tam quâc) ½i vË phÏa Tμy g´p mæ Vá Hõu KiÎm thÖ than thê , kháng vui m¡ nhºn x¾t: Cμy câi tuy nhiËu m¡ t÷ lμu kháng cÜ bÜng, bia mæ léi ghi hoa mþ nhõng kháng cÜ hºu ½Ì giù gÖn, huyËn vñ khu¶t m¶t ½·u, thanh long kháng cÜ chμn, b−ch hä ½ang ngºm xŸc chÆt, chu tõèc ½ang rËn rØ, mâi nguy ½¬ phòc kh°p bân bË, hàa diÎt tæc °t l¡ s°p ½Æn, kháng quŸ hai n¯m sÁ öng nghiÎm. QuŸch PhŸc trong “ TŸng kinh” d´n r±ng: Thanh long bÅn trŸi, b−ch hä bÅn ph¨i, chu tõèc ½¡ng trõèc, huyËn vñ ½¡ng sau, muân ½õìc mã yÅn m¨ ½Âp thÖ huyËn vñ ph¨i cîi ½·u, chu tõèc dang cŸnh, thanh long uân khîc,b−ch hä quy thuºn. Khi nhÖn thÆ ½¶t ½ãng théi ph¨i nhÖn m¡u ½¶t. NÆu ta th¯m ½¡n tÆ x¬ t°c ê cáng viÅn Trung Sçn B°c Kinh thÖ th¶y phõçng ‡áng thanh long, ½¶t m¡u xanh cμy cÞ, phõçng Tμy B−ch hä m¡u ½¶t tr°ng b−c, phõçng Nam chu tõèc ½¶t ½Þ m¡u hãng, phõçng B°c huyËn vñ ½¶t cÜ m¡u ½en. Giùa ½¡n cîng, ½¶t m¡u v¡ng tõìng trõng cho Ngõéi. Tö tõìng sinh BŸt quŸi, ngo¡i tö tõìng ½¬ cÜ l´p l−i trong bŸt quŸi cÝn thÅm bân hõèng cða BŸt quŸi l¡ : C¡n , Khán, C¶n, Tân. ‡Ü chÏnh l¡ cŸc hõèng Tμy b°c, Tμy nam, ‡áng nam, ‡áng b°c. Nhõ thÆ, phõçng ‡áng cÜ GiŸp, M¬o, …t. ‡áng Nam cÜ ThÖn, Tân, Tÿ. Nam cÜ BÏnh, Ngà, ‡inh. Tμy Nam cÜ Mïi, Khán, Thμn.Tμy cÜ Canh, Dºu, Tμn. Tμy B°c cÜ Tu¶t, C¡n, Hìi. B°c cÜ Nhμm, Tû, Quû. ‡áng B°c cÜ Søu, C¶n, D·n. CŸc hõèng thuæc ‡Ùa chÏ l¡ : Tû, Søu, D·n, M¬o, ThÖn, Tÿ, Ngà, Mïi, Thμn, Dºu, Tu¶t, Hìi ( 12 hõèng ½Ùa chÏ). TŸm hõèng thuæc thºp can l¡ : GiŸp, …t, BÏnh, ‡inh, Canh, Tμn , Nhμm, Quû ( bÞ Mºu, Ký trong thºp can). CŸc hõèng xÆp ½âi xöng gài l¡ bŸt sçn ½âi diÎn gãm: C¡n-Tân, Kh¨m- Ly, C¶n-Khán, Ch¶n-‡o¡i. B°c thuæc Kh¨m, ‡áng thuæc Ch¶n, Nam thuæc Ly, Tμy thuæc ‡o¡i.
 8. Phμn vÙ theo Ngñ h¡nh thÖ chÏnh giùa l¡ h¡nh Thä, B°c thuæc h¡nh Thðy, ‡áng thuæc h¡nh Mæc, Nam h¡nh HÞa, Tμy h¡nh Kim. CÝn cŸch gài khŸc : Thðy l¡ Nhuºn h−, HÞa l¡ ViÅn thõìng, Mæc l¡ Khîc trúc, Kim l¡ TÝng cŸch, Thä l¡ Gia tõéng. TrÅn ½μy ta ch× x¾t ½Æn ChÏnh ngñ h¡nh dïng phä biÆn trong phong thðy. Ngo¡i ra cÝn BŸt quŸi ngñ h¡nh v¡ Hãng ph−m ngñ h¡nh cñng l¡ lo−i ngñ h¡nh thõéng dïng. CÝn Tö kinh ngñ h¡nh, Tam hìp ngñ h¡nh, Tö sinh ngñ h¡nh, Song sçn ngñ h¡nh, HuyËn kháng ngñ h¡nh, Hõèng thõìng ngñ h¡nh, N−p μm ngñ h¡nh ...kháng thÌ kÌ hÆt ½õìc. Cò thÌ cða phong thðy thÖ thÆ ½¶t trÝn l¡ Kim, thÆ d¡i l¡ Mæc, thÆ nhàn l¡ HÞa, thÆ vuáng l¡ Thä. thÆ nhõ sÜng gìn l¡ Thðy. Khi chàn ½¶t ph¨i dúa v¡o ngñ h¡nh tõçng sinh m¡ luºn ½oŸn. TrŸnh ngñ h¡nh tõçng kh°c l¡ ½iËu th¡y phong thðy tμm niÎm h¡ng ng¡y. Theo Hãng Vñ c¶m thõ luºn vË ngñ h¡nh tõçng ngæ thÖ thðy giao thðy, nam nù t¶t dμm. Phõçng B°c thuæc Thðy. NÆu cÜ nõèc th¶m nhºp t÷ phõçng B°c v¡o khu ½¶t ta ê hay mæ ph·n thÖ con cŸi kháng än thÞa. NÆu dúng nh¡ quay m´t hõèng Nam thÖ sau nh¡ l¡ huyËn vñ. HuyËn vñ ph¨i l¡ thÆ ½¶t nh á cao , cÜ gÝ tho¨i mèi thuºn, mèi ½Âp. GÝ tho¨i l¡ thÆ huyËn vñ cîi ½·u. NÆu sau nh¡ l−i l¡ ½·m nõèc ho´c vŸch nîi dúng thÖ cÜ khŸc gÖ huyËn vñ m¶t ½·u m¡ Qu¨n Læ chÅ bai ê trÅn. Phõçng Nam l¡ HÞa m¡ thÆ ½¶t l−i nhàn khŸc n¡o nhõ løa g´p løa, theo phong thðy thÖ ê ½¶t ¶y hay g´p ½iËu kiÎn tòng. Phõçng Tμy cða miÆng ½¶t ½Üi tõìng xem x¾t l¡ Kim m¡ cÜ thÆ trÝn ( Kim ) thÖ gia chð sÁ gi¡u cÜ, thÙnh võìng. PhÏa ‡áng nh¡ l¡ hõèng Mæc l−i cÜ thÆ ½¶t d¡i l¡ mæc thÖ mæc mæc tõçng sinh, trai gŸi trong nh¡ gi¡u sang, phî quû. Ngo¡i ra quan hÎ giùa ThiÅn, ‡Ùa, Nhμn cÝn cÜ quy õèc: Tû l¡ Nhμ n huyÎt, C¶n l¡ Quý mán, Tân l¡ ‡Ùa hæ, BÏnh l¡ ‡Ùa huyÎt, Khán l¡ Nhμn mán, Canh l¡ ThiÅn huyÎt, C¡n l¡ ThiÅn mán. Trong quŸ trÖnh xem x¾t phõçng vÙ thÖ tiÅn thiÅn bŸt quŸi cða Phòc hi ½Ì phâi hìp „m Dõçng. Hºu thiÅn bŸt quŸi cða V¯n võçng ½Ì xÆp cŸc H¡o Tõìng. Ra ½Æn ½Ùa hÖnh cò thÌ thÖ khu ½¶t cÜ thÆ b±ng ph²ng l¡ dõçng thÖ gÝ ½âng näi cao l−i l¡ μm. ‡¶t sçn cõèc nhiËu gÝ cao, nîi lèn l¡ μm thÖ thung lñng b¬i b±ng trong khung c¨nh ½ãi nîi l−i l¡ dõçng. Chàn thÆ ½¶t l¡m nh¡ hay ½´t mæ trõèc hÆt ph¨i tràng khμu cμn b±ng μm dõçng. ‡¶t sçn cõèc cõéng dñng nÅn chàn l¡m nh¡ , ½´t mæ ê nçi cÜ m−ch nhÞ ( long g·y). ‡¶t bÖnh dõçng b±ng ph²ng nÅn chàn vÙ trÏ hçi cao ½Ì tàa l−c ( khêi ½æt). Khu ½¶t ½Âp bÅn trŸi cÜ thanh long ( m−ch nõèc) , bÅn ph¨i cÜ b−ch hä ( ½õéng
 9. d¡i), thÆ ½¶t ½¡ng trõèc cÜ ao ½·m tÞa ræng ( chu tõèc), ½¡ng sau cÜ gÝ trÝn túa lõng ( huyËn vñ) . Long l¡ dõçng, Hä l¡ μm. Long-Hä tõçng nhõìng thÖ gia ½Önh hÝa thuºn, trai gŸi xum v·y. Nîi chð tØnh ( ½öng yÅn) l¡ μm thÖ nõèc ch¨y ( chð ½æng) l¡ dõçng. ThÆ ½¶t ½Âp l¡ thÆ ½¶t cÜ nîi chð tØnh quay ½·u nhõ ½æng. Nõèc chð ½æng lùng lé nê ræng nhõ ch¨y, nhõ kháng, lõu luyÆn dïng d±ng. Nîi v¡ nõèc hiË n hÝa bÅn nhau , c´p k¿ vèi nhau, b¨o vÎ nhau, nuái dõëng nhau l¡ thÆ ½¶t ½Âp. KiÌu luºn lû nhõ thÆ l¡ dúa v¡o cç sê trong dõçng cÜ μm, trong μm cÜ dõçng. ‡iËu hÝa μm dõçng l¡ ½iËu quan tràng. Luºn μm dõçng rãi toŸn ngñ h¡nh sao cho mài suy tÏnh kháng trïng ½iËu x¶u. Chàn cŸc thÆ ½¶t, cŸch chàn hõèng , suy cho cïng sau khi lo−i bÞ nhùng ½iËu th·n bÏ v¡ mÅ tÏn thÖ cñng l¡ chàn ½Ùa ½iÌm hìp vèi ½iËu kiÎn ½Ùa hÖnh , ½Ùa ch¶t cáng trÖnh, ½Ùa ch¶t thðy v¯n , vi khÏ hºu cho mái trõéng sâng ½õìc thÞa ½Ÿng. Thuºt phong thðy nghiÅn cöu nhùng vºn ½æng tú nhiÅn cða mái trõéng sâng cða con ngõéi ½Ì mõu c·u sú tiÎn nghi cho cuæc sâng g°n liËn vèi thiÅn nhiÅn. Bμy gié ½¶t chºt , ngõéi ½áng l¶y ½μu ra ½¶t ræng ½Ì tÖm thanh long, b−ch hä. G´p hõèng nghÙch thÖ dïng gi¨i phŸp che n°ng, ch°n giÜ. NÜng böc quŸ thÖ bºt ½iËu hÝa nhiÎt ½æ. Phong thðy ghi l−i d¶u cða mæt hiÎn tõìng v¯n hÜa xõa. ‡éi nay biÆt m¡ xem ngõéi xõa mõu c·u tiÎn nghi cuæc sâng ra sao. Thúc ra thÖ ngõéi xõa chÆ tŸc ra thuºt phong thðy cñng ch× l¡ cŸch tÖm hiÌu thiÅn nhiÅn v¡ sú vºn ½æng cða thiÅn nhiÅn rãi tÖm cŸch h−n chÆ tŸc ½æng tiÅu cúc cða thiÅn nhiÅn ½Ì cuæc chung sâng vèi mái trõéng sao cÜ lìi cho con ngõéi. NÆu lo−i nhùng ½iËu mÅ tÏn v¡ sú lìi dòng phong thðy lÝe bÙp thiÅn h− ½Ì kiÆm cçm thÖ phong thðy ½μu cÜ ch× l¡ dÙ ½oan./.
 10. khÏ v¡ lû khÏ LÅ KiËu KhÏ l¡ khŸi niÎm r¶t tr÷u tõìng théi cä ½−i Trung hoa. KhÏ l¡ vñ trò quan cç b¨n cða thuºt phong thðy. Nguãn gâc ban ½·u cða khÏ l¡ mæt khŸi niÎm duy tμm: ngõéi xõa cho r±ng khÏ l¡ vºt phŸt sinh t÷ tinh th·n ½À ra v¡ nÜ l¡ gâc cða v−n vºt. Sau khi ½¬ ½õa ra û niÎm ban ½·u cða khÏ thÖ sú vºn ½æng biÆn hÜa cða nÜ l−i ½õìc xem x¾t mæt cŸch r¶t biÎn chöng. Thuºt phong thðy cho r±ng khÏ biÆn hÜa vá cïng. Sú biÆn hÜa cða khÏ hiÌu theo théi xõa l¡ dúa v¡o nhùng nhºn x¾t thiÅn nhiÅn ½çn sç v¡ nhùng khŸi niÎm n´ng vË quan sŸt m¡ chõa cÜ nhùng phμn tÏch vË m´t b¨n ch¶t hÜa lû cða sú vºt. ThÏ dò thuºt phong thðy quan niÎm r±ng :” khÏ l¡ m cða nõèc, nõèc l¡ con cða khÏ. KhÏ chuyÌn ½æng, nõèc chuyÌn ½æng theo: nõèc d÷ng, khÏ cñng d÷ng. M con xo°n xuût bÅn nhau. Nhõ thÆ thÖ näi lÅn m´t ½¶t ½Ì th¶y ½õìc l¡ nõèc cÝn dÙch chuyÌn trong lÝng ½¶t kháng cÜ vÆt tÏch ½Ü l¡ khÏ. Nhõng do khÏ v¡ nõèc quyÎn l¹n vèi nhau nÅn quan sŸt nõèc ch¨y trÅn m´t ½¶t m¡ luºn ra khÏ dõèi lÝng ½¶t, ho´c ngõìc l−i luºn vË khÏ dõèi ng·m m¡ biÆt ½õìc nõèc trÅn m´t ½¶t. Thuºt phong thðy cho r±ng khÏ quyÆt ½Ùnh hàa phîc cða con ngõéi. CÜ ½¶t l¡ cÜ khÏ. Con ngõéi sinh ra l¡ ½õìc khÏ, ngõéi sâng l¡ ½õìc khÏ ngõng tò th¡nh xõçng cât, khi chÆt l¡ trê vË vèi khÏ, tan biÆn th¡nh khÏ, hÝa quyÎn vèi khÏ. TŸng, chán l¡ ½Ì tiÆp nhºn sinh khÏ, ph¨n khÏ næi cât t−o ra phîc ¶m. KhÏ vºn ½æng trong ½¶t thÌ hiÎn th¡nh ½Ùa thÆ. KhÏ tò l−i do thÆ d÷ng. Nîi ½ãi l¡ thμn khÏ, gÝ ½âng l¡ c¡nh nÅn khÏ di chuyÌn t÷ th μn ½Æn c¡nh. KhÏ g´p giÜ sÁ t¨n ra, g´p nõèc thÖ tò l−i. Ph¾p nghiÅn cöu phong thðy l¡ tò khÏ kháng cho t¨n ½i, l¡m sao ph¨i luºn ½õìc khÏ v¹n vºn h¡nh m¡ l−i tò ½îng ½iÌm mong muân. Sinh khÏ ban ½·u ch× cÜ mæt ( nguyÅn khÏ) sau khi biÆn hÜa vºn ½æng m¡ th¡nh vá cïng vá tºn. Tréi kháng cÜ khÏ thÖ kháng cÜ gÖ cho ½¶t. ‡¶t kháng cÜ khÏ thÖ kháng cÜ gÖ ½Ì chöa. Sinh khÏ ¸n trong lÝng ½¶t, nhÖn khá ng th¶y m¡ ph¨i l¶y lû ½Ì tÖm ra nÜ. ‡Ü l¡ ph¾p luºn ½Ì th¶y khÏ, cÝn gài l¡ lû khÏ. Lºp luºn l¡ lû ngò trong khÏ, khÏ câ ½Ùnh th¡nh ra hÖnh, quan sŸt hÖnh cÜ
 11. thÌ luºn ra khÏ. Ngõéi xõa cho r±ng h¡i cât cha m l¡ gâc cða con chŸu. HÖnh thÌ cða con chŸu l¡ c¡nh nhŸnh cða cμy cha mÂ. Gâc v¡ c¡nh tõçng öng. TŸng ho´c ngò ê nçi ½¶t l¡nh thÖ th·n linh yÅn än, con chŸu thÙnh võìng. Trong bŸo n¡y sâ trõèc, chîng tái cÜ nÅu: sinh khÏ, tø khÏ xu¶t hiÎn theo thŸng cða n¯m öng vèi phõçng vÙ. Khi nÜi ½Æn phõçng vÙ ph¨i chî û ta ½ang ½öng t−i ½μu ½Ì quan sŸt m¡ xŸc ½Ùnh, bêi vÖ gài l¡ trŸi thÖ cÜ ph¨i so vèi tròc thμn ta. Gài l¡ trÅn thÖ cÜ dõèi so vèi chå ta ½ang ½öng. Gài l¡ ½á ng thÖ cÜ tμy so vèi ½Ùa ½iÌm xem x¾t. ‡Ü l¡ nhùng khŸi niÎm tõçng ½âi vË vÙ trÏ. Theo cŸch luºn sinh khÏ v¡ tø khÏ phò thuæc thŸng trong n¯m, ta th¶y cÜ nhùng ½iËu m¡ ngõéi xõa ½¬ quan sŸt sú thuºn nghÙch cða cŸc ½iËu kiÎn théi tiÆt. ‡iËu kiÎn théi tiÆt chÏnh l¡ ph¨n Ÿnh sú vºn ½æng cða trŸi ½¶t chung quanh m´t tréi. ‡Ì rß hçn, chîng ta th¶y nhõ thŸng GiÅng ( μm lÙch) phong thðy cho r±ng sinh khÏ ê Tû, Quû v¡ tø khÏ ê Ngà, ‡inh. Ta nhè cμu ca dao nÜi vË giÜ trŸi théi tiÆt gμy khÜ chÙu cho con ngõéi: “‡·u n¯m sõçng muâi, cuâi n¯m giÜ nãm”. ‡·u n¯m cÜ thŸng GiÅng μm lÙch. ThŸng n¡y giÜ B¶c thuºn v¡ giÜ Nãm nghÙch. GiÜ B¶c v¡o thŸng n¡y tuy l−nh nhõng ½îng tiÆt nÅn con ngõéi dÍ chÙu cÝn giÜ Nãm tuy ¶m nhõng trŸi giÜ, dÍ l¡m cho ngõéi nhõìc âm. B¶c hay B°c l¡ phõçng vÙ chöa Tû-Quû. Nãm hay Nam l¡ phõçng vÙ chöa Ngà-‡inh. Hay l−i l¶y thŸng SŸu, sinh khÏ t−i TÙ-BÏnh, tø khÏ t−i Tû-Quû. Chîng ta dÍ d¡ng thâng nh¶t vèi giÜ thŸng SŸu t÷ TÙ-BÏnh tèi l¡ giÜ thuºn cñng nhõ giÜ tèi t÷ Tû-Quû l¡ giÜ nghÙch.V¡ cö theo sú hìp vèi théi tiÆt trong n¯m thÖ cŸch suy luºn sinh khÏ-tø khÏ l¡ thÏch hìp vèi cŸc sinh vºt theo ½iËu kiÎn théi tiÆt cða B°c BŸn c·u. CÝn viÎc ½æng thä theo phõçng vÙ cÜ sinh khÏ v¹n l¡ ½iËu mç hã. NghiÅn cöu phong thðy kháng thÌ ch× l¡ nhùng ½iËu thúc dòng cò thÌ vÖ ph·n lèn ph¨i “lû khÏ”. Ph¨i th¶u ½Ÿo lû thuyÆt thÖ mèi cÜ thÌ nhÖn rß ½õìc cŸi cò thÌ. CŸi cò thÌ cða phong thðy cñng l−i r¶t mç hã bêi nÜ l¡ kÆt qu¨ cða luºn lû m¡ ra. SŸch phong thðy cÜ ghi l¶y tiÅn thiÅn bŸt quŸi cða Phòc Hy ½Ì phâi hìp μm dõçng, l¶y hºu thiÅn bŸt quŸi cð a V¯n võçng ½Ì s°p xÆp h¡o tõìng. Cñng nhõ nhiËu nËn v¯n hÜa khŸc cða Trung hoa cä, cŸi gâc, cŸi cç sê v¹n l¡ Kinh DÙch v¡ thuyÆt ThŸi cúc - „m dõçng- Ngñ h¡nh. Phòc Hy l¡ mæt vÙ vua th·n tho−i Trung hoa cä. Phòc Hy cÝn gài B¡o Hy kháng biÆt v¡o ½éi cŸch ½μy m¶y nghÖn hay m¶y v−n n¯m nhõng ngõéi Trung hoa cä v¹n coi l¡ thðy tä cða kinh DÙch. T÷ Phòc Hy ½Æn trõèc V¯n võçng chð yÆu Kinh DÙch v¹n ch× biÌu diÍn b±ng nhùng v−ch liËn v¡ v−ch ½öt. V−ch liËn l¡ v−ch lÀ l¡m phï hiÎu cho khÏ Dõçng. V−ch ½öt l¡ v−ch ch³n l¡ phï hiÎu cho khÏ „m. Cât tðy cða Kinh DÙch l¡ “DÙch hùu ThŸi cúc, thÙ sinh Lõëng nghi, Lõëng Nghi sinh Tö tõìng, Tö tõìng sinh BŸt quŸi”( DÙch cÜ ThŸi cúc, t÷ ½¶y sinh Lõëng nghi, rãi Lõëng nghi sinh Tö tõìng, ½Ì Tö tõìng sinh BŸt quŸi). “Sinh” ½μy cÜ nghØa l¡ “ biÆn th¡nh”. BiÆn th¡nh t÷ cŸi ½¬ cÜ th¡nh ra cŸi khŸc chö kháng ph¨i t÷ cŸi kháng cÜ th¡nh cŸi cÜ.
 12. ThŸi cúc cða Kinh DÙch ½õìc thuºt Phong thðy xÆp l¡ KhÏ, mæt thö “KhÏ TiÅn ThiÅn” m¡ trong b¨n thμn nÜ chöa ½úng Lõëng Nghi l¡ „m v¡ Dõçng. NÆu KhÏ l¡ mæt khŸi niÎm tiÅn thiÅn, l¡ duy tμm, thÖ b¨n thμn KhÏ chöa ½úng „m-Dõçng ( Lõëng Nghi) , theo cŸch gi¨i thÏch l¡ trong Dõçng cÜ „m v¡ trong „m cÜ Dõçng, hai nhμn tâ mμu thu¹n tiËm ¸n ngay trong mæt thúc thÌ. ‡Æn ½μy l−i r¶t duy vºt biÎn chöng. Khi ½¬ khŸi niÎm ra „m-Dõçng thÖ mài sú biÆn hÜa sÁ trê nÅn vá cïng, vá tºn. M¡ khŸi niÎm nhõ ½¬ nÅu, trong Dõçng cÜ „m, trong „m cÜ Dõçng thÖ chuåi biÆn hÜa trê nÅn sinh ½æng. Quy luºt Mμu thu¹n trong Duy vºt BiÎn chöng ghi nhºn b¨n thμn næi t−i vºt ch¶t chöa ½úng nguãn gâc cða mμu thu¹n. QuŸ trÖnh phŸt triÌn cða sú vºt l¡ quŸ trÖnh phŸt triÌn cða cŸc m´t mμu thu¹n, lõìng ½äi, ch¶t ½äi ½Æn khi ½æt biÆn th¡nh sú vºt mèi m¡ næi t−i l−i chöa ½úng nguãn gâc mμu thu¹n mèi. DÙch hàc nhºn r±ng:”CŸc hùu ThŸi cúc” nghØa l¡ kháng cÜ sú vºt n¡o m¡ tú nÜ kháng ph¨i l¡ ThŸi cúc. Ngay trong ThŸi cúc Lõëng nghi thÖ måi Nghi cñng l¡ mæt ThŸi cúc, tuy Dõçng trong „m hay „m trong Dõçng thÖ khi ph·n n¡o quŸ lèn trong hai thö ½Ü l−i ½õìc coi nhõ l¡ mæt ThŸi cúc. Nhõ thÆ, dï l¡ mæt ph·n tø b¾ nhÞ, réi r−c ½Æn búc n¡o ½i nùa thÖ cñng chöa ½úng ½· y ½ð mæt to¡n thÌ nhõ cŸi ½−i to¡n thÌ cða vñ trò ( Chaque atome a pour volume, le volume de l’Univers. L’Atome n’est plus le monde microscopique et clos que nous imaginons peut-Åtre. Il est le centre infinit¾simal du monde lui-mÅme - P. Teillard de Chardin , t−m dÙch : Måi h−t nguyÅn tø ½Ëu gãm c¨ cŸi vÜc dŸng cða cŸi vÜc dŸng cða vñ trò. NguyÅn tø kháng ch× cÝn l¡ mæt cŸi tiÌu c¡n khán riÅng lÀ v¡ kh¾p kÏn nhõ chîng ta tõêng tõìng . NÜ cÝn chÏnh l¡ mæt trung tμm cúc tiÌu cða vñ trò). Ph¨i ch¯ng ½μy chÏnh l¡ NguyÅn lû Phâi hìp ( principe de correspondance) trong TriÆt hàc Duy vºt? Chîng ta ½¬ biÆt vË „m Dõçng Lõëng Nghi cñng c·n lõu û khi gi¨i quyÆt mæt thÆ ½¶t cho Dõçng tr−ch ( Nh¡ ê) hay „m ph·n ( Mã m¨) l¡ ph¨i l¶y sú h¡i hÝa „m Dõçng l¡m gâc. Ra ½Æn ½Ùa hÖnh cò thÌ thÖ khu ½¶t cÜ thÆ b±ng ph²ng l¡ dõçng thÖ gÝ ½âng näi cao l−i l¡ μm. ‡¶t sçn cõèc nhiËu gÝ cao, nîi lèn l¡ μm thÖ thung lñng b¬i b±ng trong khung c¨nh ½ãi nîi l−i l¡ dõçng. Chàn thÆ ½¶t l¡m nh¡ hay ½´t mæ trõèc hÆt ph¨i tràng khμu cμn b±ng μm dõçng. ‡¶t sçn cõèc cõéng dñng nÅn chàn l¡m nh¡ , ½´t mæ ê nçi cÜ m−ch nhÞ ( long g·y). ‡¶t bÖnh dõçng b±ng ph²ng nÅn chàn vÙ trÏ hçi cao ½Ì tàa l−c ( khêi ½æt). Khu ½¶t ½Âp bÅn trŸi cÜ thanh long ( m−ch nõèc) , bÅn ph¨i cÜ b−ch hä ( ½õéng d¡i), thÆ ½¶t ½¡ng trõèc cÜ ao ½·m tÞa ræng ( chu tõèc), ½¡ng sau cÜ gÝ trÝn túa lõng ( huyËn vñ) . Long l¡ dõçng, Hä l¡ μm. Long-Hä tõçng nhõìng thÖ gia ½Önh hÝa thuºn, trai gŸi xum v·y.
 13. Nîi chð tØnh ( ½öng yÅn) l¡ μm thÖ nõèc ch¨y ( chð ½æng) l¡ dõçng. ThÆ ½¶t ½Âp l¡ thÆ ½¶t cÜ nîi chð tØnh quay ½·u nhõ ½æng. Nõèc chð ½æng lùng lé nê ræng nhõ ch¨y, nhõ kháng, lõu luyÆn dïng d±ng. Nîi v¡ nõèc hiË n hÝa bÅn nhau , c´p k¿ vèi nhau, b¨o vÎ nhau, nuái dõëng nhau l¡ thÆ ½¶t ½Âp. KiÌu luºn lû nhõ thÆ l¡ dúa v¡o cç sê trong dõçng cÜ μm, trong μm cÜ dõçng. ‡iËu hÝa μm dõçng l¡ ½iËu quan tràng. Luºn μm dõçng rãi toŸn ngñ h¡nh sao cho mài suy tÏnh kháng trïng ½iËu x¶u./. LK. mæt sâ thuºt ngù thõéng dïng trong phong thðy LÅ KiËu Nhõ nhiËu b¡i trõèc, chîng tái ½¬ trÖnh b¡y, cÜ mæt sâ ngõéi câ l¡m cho phong thðy cÜ m¡u s°c huyËn bÏ ½Ì mong kiÆm lìi, cÜ thÌ l¡ lìi vË vºt ch¶t, ho´c cñng cÜ khi ch× l¡ lìi vË danh. ‡Ì dÍ hÖnh dung ra næi dung cða phong thðy, c·n thâng nh¶t mæt sâ khŸi niÎm tháng qua nhùng thuºt ngù thõéng ½õìc nh°c ½Æn nhiËu trong phong thðy. BŸt sçn, cÜ thÌ hiÌu l¡ tŸm ngàn nîi. Nîi n±m ê tŸm hõèng bŸt quŸi ho´c cÜ nîi n¡o theo hõèng cða bŸt quŸi thÖ ½´t tÅn nîi tïy theo hõèng . Trong b¡i “La kinh, la b¡n , mæt cáng cò cða phong thðy” ½¬ ½¯ng trÅn t−p chÏ n¡y, chîng tái ½¬ gièi thiÎu bŸt quŸi öng vèi cŸc phõçng B°c, Nam, ‡áng, Tμy, ‡áng B°c, ‡áng Nam, Tμy B°c, Tμy Nam. Theo cŸch gài cða Chu DÙch thÖ ½Ü l¡ cŸc hõèng tõçng öng Kh¨m, Ly, Ch¶n, ‡o¡i, C¶n, Tân, C¡n, Khán. Nhõ thÆ , bŸt sçn sÁ l¡ Kh¨m sçn, Ly sçn, Ch¶n s çn, ‡o¡i sçn, C¶n sçn, Tân sçn, C¡n sçn, Khán sçn. BŸt sçn ½âi diÎn l¡ cŸc vÙ trÏ ½âi diÎn nhau trong bŸt quŸi l¡ C¡n-Tân , Kh¨m- Ly, C¶n -Khán, Ch¶n -‡o¡i. Dïng bŸt quŸi phâi hìp vèi Sçn ½Ì ½oŸn sú l¡nh dù khi xem phõçng hõèng phong thðy. BŸt phong ch× tŸm lo−i giÜ thäi. GiÜ thäi theo hõèng so vèi vÙ tr Ï ½öng l¡m mâc cða con ngõéi. Khi ngõéi ½öng, phong thðy õèc lÎ cÜ giÜ phÏa trõèc, phÏa sau, bÅn ph¨i, bÅn trŸi, ½æ cao ngang vai cÜ hai hõèng l¡ ê ½æ cao ngang vai trŸi, ½æ cao ngang vai ph¨i, ½æ cao ngang hai chμn cñng cÜ giÜ theo hõèng chμn trŸi v¡ chμn ph¨i. Nhõ thÆ cÜ tŸm kiÌu hõèng giÜ. Nhõ vºy thÖ vË bÅn trŸi cÜ ba lo−i giÜ , vË bÅn ph¨i cñng cÜ ba lo−i giÜ. H− thð sa l¡ nçi xu¶t thðy theo mæt phõçng. Nçi cÜ nõèc ch¨y ra m ¡ cÜ sa ( má, gÝ ½¶t nhá cao) l¡ nçi ½¶t phŸt. DÝng nõèc ch¨y m¡ cÜ nîi ½Ün l¡ nçi kÆt phŸt. Nõèc ch¨y trõèc huyÎt m¡ rÁ trŸi hay ph¨i thÖ bÅn trŸi hay ph¨i ¶y l¡ h− thð. ThÆ ½¶t cÜ h− thð trïng ½iÎp thÖ ½Ü chÏnh l¡ nçi ½¶t kÆt to.
 14. ThuyÆt khÏ khi xem ½¶t l¡m nh¡ LÅ KiËu Chîng ta ½¬ l¡m quen vèi mæt sâ khŸi niÎm vË phong thðy theo qua n ½iÌm cða ngõéi l¡m cáng tŸc khoa hàc. ‡i v¡o mæt sâ v¶n ½Ë cò thÌ nhõ l¡ thuyÆt khÏ dïng trong viÎc chàn ½¶t l¡m nh¡ cða ngõéi xõa thÖ cÝn nhiËu chå mç hã, tuy nhiÅn cñng cÜ mæt sâ ½iÌm gi¨i thÏch nghe ½õìc. ThuyÆt khÏ trong khi tÖm ½¶t l¡m nh¡ ½õìc gài theo thuºt ngù HŸn ViÎt l¡ “dõçng tr−ch khÏ”. Chð yÆu trong viÎc tÖm ½¶t l¡m nh¡ cÜ sø dòng thuyÆt n−p khÏ v¡ thuyÆt s°c khÏ . N−p khÏ ½Ë cºp ½Æn khÏ trong ½¶t ( ½Ùa khÏ) v¡ khÏ theo cøa ½Æn, ho´c ½i (mán khÏ ). KhÏ l¡ khŸi niÎm tr÷u tõìng nhõ l¡ tiÅn ½Ë cða lû khÏ. Dï ½Ùa khÏ hay mán khÏ cñng l¡ suy luºn m¡ th¶y, thºm chÏ c¨m nhºn m¡ th¶y chö kháng thÌ dïng giŸc quan tháng thõéng m¡ nhºn thöc ½õìc. Chð thuyÆt cða n−p khÏ l¡ muân nçi ê ½Ì gia chð l¡m ¯n phî quÏ ½õìc thÖ c¨ ½Ùa khÏ l¹n mán khÏ ph¨i cïng võìng. Mæt trong hai thö khÏ ¶y m¡ suy thÖ kháng trŸnh khÞi lòn b−i khi ê t−i ½Ùa ½iÌm n¡y. L¶y cç sê cða thuyÆt Ngñ h¡nh ½Ì luºn khÏ thÖ khÏ t÷ phõçng sinh ½Æn, trong nh¡ ½õìc sinh khÏ ( khÏ t−o nguãn sâng). KhÏ t÷ phõçng kh°c ½Æn thÖ trong nh¡ nhiÍm tø khÏ ( khÏ gμy ½iËu rði ro). Khi l¶y ½õéng ½i m¡ luºn x¾t thÖ ½õéng ½μm xæc v¡o nh¡, ½Ü l¡ lai m−ch. ‡õéng ½i ngang trõèc nh¡, ½Ü l¡ gièi thðy. KhÏ ½Æn nh¡ t÷ phõçng n¡o trong bŸt quŸi thÖ gh¾p tÅn phõçng ¶y th¡nh tÅn khÏ. Ta nhè l−i, bŸt quŸi l¡ cŸc hõèng B°c, Nam, ‡áng, Tμy, ‡áng B°c, ‡áng Nam, Tμy Nam, Tμy B°c. Theo phõçng vÙ phong thðy thÖ ½Ü tõçng öng l¡ Kh¨m, Ly, Ch¶n, ‡o¡i, C¶n, Tân, Khán, C¡n. Nhõ vºy cÜ Kh¨m khÏ, Ly khÏ, Ch¶n khÏ, ‡o¡i khÏ, C¶n khÏ, Tân khÏ, Khán khÏ, C¡n khÏ. Nh¡ ê, nÆu ½õìc võìng khÏ cða tréi, quÏ khÏ cða ½¶t thÖ gia chð t¶t ½−t phî quÏ. ‡iËu mç hã ê n−p khÏ l¡ l¡m sao nhºn ra ½õìc khÏ? VÖ nhõ phong thðy luºn thÖ khÏ l¡ gâc cða v−n vºt, khÏ biÆn hÜa vá cïng, khÏ tò thÖ t−o hÖnh, khÏ t¨n thÖ th¡nh giÜ, khÏ näi bÅn trÅn l¡ nõèc, khÏ chÖm ê dõèi l¡ ½¶t. Vºy ch× cÜ thÌ c¨m nhºn ½õìc khÏ qua khŸi niÎm r¶t duy tμm: khÏ l¡ vºt ch¶t do tinh th·n sinh ra, cÝn khi nÜ biÆn hÜa l−i theo nhùng suy ½oŸn luºn lû t÷ cç sê cða μm dõçng, ngñ h¡nh m¡ biÆn hÜa. N−p khÏ ê ½μy, l¡ võìng hay l¡ hung cñng do th¡y phong thðy l¶y c¨m nhºn cða mÖnh, l¶y tri thöc luºn lû theo μm
 15. dõçng, theo ngñ h¡nh cða mÖnh ½Ì biÎn gi¨i, thºm chÏ l¶y kiÆn thöc x¬ hæi ½õçng théi m¡ phŸn ½Ùnh cho chð nh¡ tin m¡ thái. Tý nhõ cÜ ngái nh¡ trong ngß, ½õéng v¡o chºt hÂp, m´t tiËn Ÿn ngù nh¡ cao. Khi v¡o nh¡ töc anh Ÿch, nhõng th¡y phong thðy l−i phŸn, ngái nh¡ cÜ võìng khÏ biÆt bao. Ch²ng qua vÖ th¡y cÜ tháng tin trõèc chð nh¡ vË quy ho−ch mê ½õéng cŸi lèn m¡ ngái nh¡ sÁ læ m´t tiËn ra phâ, nÆu kháng hõng võìng l¡m ¯n thÖ cÜ nhõìng ½i cñng ½õìc giŸ thºt héi ½Ì th¡y phŸn ½−i. ChuyÎn T¡u n¯m trõèc ½¯ng trÅn tu·n bŸo Tu·n tin töc vË con ½õéng quy ho−ch l¡m th²ng ½i qua khu mæ Tä, con chŸu muân giù mæ Tä khán g ph¨i chuyÌn nÅn trÖnh vèi cç quan duyÎt luºn chöng r±ng nÅn cho ½õéng ½i vÝng v¿o quanh mæ ½Ì ngõéi ½i th¶y ½õìc c¨nh ½Âp non sáng, du khŸch th¶y cŸi vØ ½−i cða tä quâc. V¡ ngõéi ta ½¬ l¡m ½õéng ½i vÝng thºt. V¡ nÆu ½õéng lõìn bÅn ph¨i ngái mæ Tä thÖ th¡y phong thðy l−i ½õìc thÌ nÜi r±ng ngái nh¡ cða Tä cÜ B−ch hä, ½õéng d¡i, to, ræng, con chŸu tha hã m¡ sÅnh sang. S°c khÏ l¡ xem vÀ cða khÏ m¡ luºn cŸt, hung. Phong thðy nÜi r±ng nh¡ tãi t¡n nhõng s°c khÏ sŸng sða, r−ng rë thÖ ngõéi ê trong nh¡ sÁ ¯n nÅn l¡m ra. Nh¡ mèi m¡ ¨m ½−m, mé nh−t thÖ l¡m ¯n lòn b−i. V¡o nh¡, dï chð ½i v°ng m¡ v¹n th¶y ¶m cîng thÖ chð nh¡ sÁ l¡m ¯n thÙnh võìng. V¡o nh¡ nhõ th¶y Ÿnh h¡o quang, chð nhμn ch°c sÁ ½−t cú phî. V¡o nh¡ m¡ th¶y b¡ng b−c nhõ sõçng, nhõ khÜi thÖ tai hàa ºp ½Æn ch²ng cÝn xa. ChuyÎn lõu truyËn khi Qu¨n Læ ( ½éi Tam quâc bÅn T¡u) ½i vË hõèng Tμy g´p mæ Vá Hõu KiÎm thÖ than vèi hàc trÝ r±ng : Ngái mæ n¡y cμy câi tuy nhiËu m¡ t÷ lμu ½¬ kháng cÜ bÜng. TrÅn bia mæ ghi léi hoa mþ nhõng kháng cÜ hºu ½Ì giù gÖn sinh khÏ. HuyËn vñ thÖ khu¶t m¶t ½·u, thanh long kháng cÜ chμn, b−ch hä ngºm xŸc chÆt, chu tõèc ½ang rËn rØ, mâi nguy ½¬ phòc bân bË, hàa diÎt tæc °t l¡ s°p ½Æn, kháng quŸ hai n¯m sÁ öng nghiÎm. Ch°c r±ng Qu¨n Læ l¡ ngõéi cÜ quan ½iÌm nhμn sinh b¶t ½ãng vèi Vá Hõu KiÎm ho´c gi¨ l¡ ngõéi ½ãng hõèng vèi Vá Hõu KiÎm, vân s³n lÝng nhμn t÷, ½a c¨m, th¶y Vá Hõu KiÎm th¶t læc khi th¶t thÆ m¡ c¨m thŸn ch¯ng? Cñng cÜ thÌ l¡ khi Qu¨n Læ ½i ngang qua mæ Vá Hõu KiÎm v¡o lîc thu t¡n, ½áng tèi nÅn cμy khá trç c¡nh kháng cÜ lŸ, c¡nh nhiËu nhõng lŸ ròng hÆt, cÝn ½μu m¡ kÆt tŸn, t−o bÜng. S°c khÏ hay l¡ l¶y tμm linh c¨m nhºn thay nhºn thöc thúc t−i ½Ì luºn vË nh¡, vË ½¶t thÖ thúc l¡ mç hã. Chð nh¡ cÜ söc khÞe, chð nh¡ l¡m ¯n th¡nh ½−t thõéng cÜ tμm lû cêi mê vèi b−n b¿. Chung quanh anh ta rúc rë kháng khÏ l−c quan, tú tin. Ngõéi ngo¡i th¶y cŸi lÜe sŸng hay cŸi ¨m ½−m l¡ tr−ng thŸi tμm lû khi ½Æn th¯m nh¡, kÆt hìp dŸng vÀ, cŸi hÖnh cò thÌ cða ngái nh¡, cða phÝng âc vèi nhºn thöc chð quan vË kháng khÏ quanh chð nh¡, nhùng thö ½Ü hÝa th¡nh cŸi c¨m nhºn chð quan cŸ nhμn. ‡iËu luºn ½oŸn dúa v¡o ½iËu kiÎn tμm lû chð nh¡ ¶y cÜ thÌ ½îng ½Æn tŸm chòc ph·n tr¯m. CÝn nhõ thÅu dÎt quŸ ½i cho phong thðy thÅm th·n bÏ thÖ ngõéi ta cÝn b¨o: v¡o nh¡ th¶y Ÿnh h¡o quang nhõ løa bºp bïng thÖ hÞa tai s°p ½Æn, trong nh¡ khÏ tr°ng b¡ng b−c thÖ s°p cÜ tang, nh¡ ½en μm th·m m¡ thoŸng cÜ khÏ m¡u thÖ tai õçng s°p hÆt, cøa nh¡ l−i vui vÀ bÖnh an...Nhùng ½iËu luºn ½oŸn
 16. dúa v¡o tr−ng thŸi tμm lû cða chð nh¡ cñng l¡ cŸch ½oŸn dúa, ½oŸn phÞng m¡ thái. Chù HŸn ViÎt thÖ tr−ch l¡ nh¡. Nhõng tr−ch cÝn cÜ nghi¬ l¡ lúa chàn, nhõ “tr−ch lμn sø” ( chàn lŸng giËng m¡ ê). Phong thðy r¶t chî û ½Æn mái trõéng ½´t ngái nh¡, hay ½îng hçn, mái trõéng cho con ngõéi sâng. Phõçng vÙ ½´t ngái nh¡ r¶t quan tràng. ChuyÎn xõa ch¾p r±ng Lå Ai cáng muân l¡m nh¡ hõèng Tμy. Sø quan can ng¯n nÜi r±ng hõèng Tμy l¡ nçi cŸc bºc tán kÏnh ê. MÖnh cÝn l¡ ngõéi tr·n m°t thÙt kháng ½õìc ½Ì nh¡ mê ra hõèng Tμy. Vèi ½¶t nõèc ViÎt nam ta thÖ léi sø quan hay ho quŸ. NÜ hay vÖ hõèng Tμy n°ng chiËu gay g°t, t÷ 11 gié trõa ½¬ khÜ chÙu rãi. NÆu mê ½õìc nh¡ ra hõèng Nam hay ‡áng Nam ½Ün giÜ mŸt mïa h¿, che giÜ b¶c mïa ½áng, trŸnh giÜ nÜng mïa h¿ tât biÆt m¶y. Phõçng vÙ ngái nh¡ cho ½Âp, chîng tái ½¬ b¡n khi nÜi vË La kinh v¡ sú tõçng nhõìng μm dõçng. ‡Âp phõçng vÙ chÏnh l¡ l¶y mái trõéng v¡ c¨nh quan nçi xμy dúng sao hìp vèi vÙ trÏ ½Ùa lû, vèi ½Ùa hÖnh cða khu vúc xμy dúng, vèi vi khÏ hºu cða vÙ trÏ l¡m nh¡. ‡´t ngái nh¡ trong ½iËu kiÎn mái trõéng cò thÌ, khi thiÆt kÆ kiÆn trîc, quy ho−ch ph¨i t−o cho cuæc sâng tiÎn nghi nh¶t cho ngõéi sø dòng, nhõ thÆ thÖ ½−i bæ phºn û tõêng vË dõçng tr−ch sÁ trïng hìp giùa kiÆn trîc sõ vèi th¡y phong thðy. Th¡y phong thðy cñng nhõ kiÆn trîc sõ ½Ëu nh¶t quŸn l¡ cáng trÖnh kiÆn trîc ph¨i h¡i hÝa vèi thiÅn nhiÅn. Nh¡ v¡ mái trõéng chöa ½úng ngái nh¡ g°n bÜ vèi nhau, tán thÅm dŸng vÀ v¡ tiÎn nghi cho nhau l¡ ½iËu tuyÎt véi. Th¡y phong thðy xõa muân l¡m nh¡ bÅn sáng, kË nîi. Chîng ta kháng c Ü ½iËu kiÎn tú lúa chàn ½¶t l¡m nh¡ cho mÖnh theo kiÌu tú chàn nhõ thÆ , nhõng khi thiÆt kÆ nhùng nçi ngh× ngçi, gi¨i trÏ, chîng ta cñng chàn vÙ trÏ theo cŸch ngõéi xõa. Nh¡ thç ‡å Mòc ½éi ‡õéng nÜi vË nîi Cøu Hoa, chïa ¸n trong mμy, sáng Thanh Qua, c·u vén c¡nh liÍu. BÅn ta thÖ: “kÖa non non nõèc nõèc mμy mμy, ½Î nh¶t ½æng hÞi r±ng ½μy cÜ ph¨i” nh¡ thç Dõçng KhuÅ nÜi vË Chïa Hõçng nhõ thÆ. Khi xem ½¶t l¡m nh¡, ½iËu cç b¨n cða phong thðy xõa l¡ xem thÆ nîi thÆ nõèc. M−ch v¡ khÏ l¡ hai thö cç b¨n. Ngo¡i ra, sú tõçng quan vË ½¶t ê, ½õéng xŸ, sáng suâi cÜ quan hÎ mºt thiÆt, chîng tái kháng ½Ë cºp l−i vÖ ½¬ cÜ tŸc gi¨ viÆt rãi ( xem thÅm Chàn hõèng nh¡ v¡ bâ trÏ næi th¶t theo thuºt phong thðy cða NguyÍn H¡ dÙch, NXB Xμy dúng, 1996). Phong thðy nÜi vË nh¡ l¡m nhiËu cŸi kË nhau ( nhõ kiÌu trong phâ) l−i nghiÅm hçn chîng ta ½ang xμy nh¡ ê phâ hiÎn nay. ThÏ dò ê H¨i Chμu bÅn T¡u, th¡y phong thðy khuyÅn dμn l¡m nh¡ nÆu cïng mæt d¬y thÖ m´t tiËn ¯n cïng mæt ½õéng th²ng cho thâng nh¶t mæt “long”. Nh¡ l¡m kË nhau ph¨i cao th¶p b±ng nhau. Nh¡ l¡m nhá ra khÞi m´t tiËn cða c¨ d¬y lμm v¡o thÆ “cá nh−n xu¶t ½·u”( con chim nh−n lÜ ½·u ra phÏa trõèc) thÖ chð nh¡ °t bÙ ½çn bÜng, ch²ng chÆt chãng thÖ cñng gÜa vì. Nh¡ l−i lïi so vèi d¬y chung h¡ng phâ gài l¡ thÆ “ thŸc nha” ( r¯ng khÌnh) , vì chãng luán lòc ½òc. Nh¡ l¡m trong cïng d¬y cao th¶p kháng ½Ëu thÖ nh¡ cao ½¿ khÏ cða nh¡ th¶p. Nh¡ bÅn
 17. trŸi cÜ thÌ cao hçn nh¡ bÅn ph¨i , tuyÎt ½âi nh¡ bÅn ph¨i kháng ½õìc cao hçn nh¡ bÅn trŸi. Lû do cða ½iËu n¡y l¡ : bÅn trŸi l¡ rãng xanh ( t¨ thanh long), bÅn ph¨i l¡ hä tr°ng ( hùu b−ch hä). Rãng v¡ hä cïng ngang trÅn mæt ½æ cao m¡ ½ïa rën vèi nhau thÖ dμn yÅn, phâ ¶m. NÆu höng khêi m¡ bay cao thÖ rãng bay cao l¡ thuºn. Hä nh¨y rën lÅn cao trÅn rãng l¡ ½iËu nghÙch, ngõìc. Dμn phâ sÁ ch²ng sâng hÝa thuºn ½õìc vèi nhau. Cøa cða ngái nh¡ ½õìc th¡y phong thðy hÆt söc coi tràng. Phong thðy quan niÎm r±ng cøa l¡ bæ m´t cða ngái nh¡, l¡ yÆt h·u cða ngái nh¡. VÙ trÏ, kÏch thõèc cøa quyÆt ½Ùnh sú thÙnh suy cða chð nh¡. BÅn trÅn cøa tiÆp thiÅn khÏ, bÅn dõèi cøa tiÆp ½Ùa khÏ. Cøa ph¨i sao ½Ì ½Ün khÏ l¡nh m¡ ng¯n khÏ dù. Hai nh¡ ½âi diÎn cøa thÖ nÅn l¡m cŸc cøa b±ng nhau v¡ cÜ ½æ cao b±ng nhau. NÆu kháng sÁ tÿ n−nh nhau m¡ h¡ng phâ sinh b¶t hÝa. Phong thðy cho r±ng möc bºu dõèi cøa cða nh¡ n¡o cao thÖ sÁ bÙ ngh¿o hçn nh¡ cÜ cøa ½´t th¶p hçn. Nh¡ n¡o cÜ cøa to hçn thÖ sÁ gi¡u hçn. Nh¡ kháng mê cøa ra ½âi diÎn vèi cáng sê, cäng th¡nh, cøa nh¡ tï. NÆu mê nhõ thÆ sÁ rçi v¡o ½õéng quan tòng, kiÎn cŸo, tï ½·y. Cøa sä l¡m sao ½Ì cÜ thÌ chiÅm ngõëng ½õìc c¨nh quan thiÅn nhiÅn mèi l¡ ½iËu tât. Qua song cøa, d¡u ban ng¡y tØnh mÙch hay ban ½Åm nh¡n nh−t Ÿnh tr¯ng, thÖ c¨nh ngo¡i song cøa l¡m cho chð nhμn xao xuyÆn hãn thç, yÅn lÝng vèi cŸi t−o hÜa ½¬ ban cho mÖnh. Cäng mê kÏch cë v÷a ph¨i, tõçng xöng vèi nh¡. Phõçng vÙ mê cäng thÖ theo cŸt hung cða phõçng vÙ v¡ phõçng sinh khÏ. Kháng nÅn cÜ vºt c¨n t·m m°t khÜ chÙu khi mê cŸc lo−i cøa.NÆu bÙ vºt c¨n thÖ dÙch chuyÌn cøa. B¶t quŸ thÖ bÙt l−i. NhÖn vºt c¨n ½Ì gμy khÜ chÙ u trong xuât c¨ ½éi ngái nh¡ thÖ sâng trong nh¡ sao tho¨i mŸi ½õìc./. LK.
 18. phong thðy, chuyÎn ngõéi xõa chàn ½¶t l¡m nh¡ PGs. LÅ KiËu Trõéng ‡−i hàc KiÆn trîc Phong thðy tãn t−i trÅn hai nghÖn n¯m m¡ cúc thÙnh l¡ théi cŸc triËu nh¡ Minh , nh¡ Thanh bÅn T¡u, v¡o kho¨ng n¯m 1369 ½Æn ½·u thÆ ký n¡y. Hai khŸi niÎm m¡ nhiËu ngõéi hÝa træn th¡nh mæt, ho´c l¡ vá tÖnh hay hùu û kháng phμn biÎt, ½Ü l¡ phong thðy v¡ thuºt phong thðy. Phong thðy l¡ ½Ùa thÆ, ½Ùa hÖnh , l¡ ½¶t, l¡ nõèc quanh ta. Phong thðy l¡ mái trõéng sâng m¡ con ngõéi tãn t−i trong ½Ü. Thuºt phong thðy l¡ nhùng luºn lû, nhùng su y nghØ cða con ngõéi v¡ cŸch thÏch öng cuæc sâng cða con ngõéi khi n±m trong cŸi phong thðy ¶y. Nhõ thÆ, phong thðy l¡ tãn t−i khŸch quan cÝn thu ºt phong thðy l¡ s¨n ph¸m cða û thöc liÅn quan ½Æn phong thðy. Phong thðy cÝn cÜ nghØa ræng l¡ nhùng ho−t ½æng nghiÅn cöu vË thiÅn v¯n , vË sao tréi, vñ trò , vË trŸi ½¶t, vË khÏ tõìng, vË ½Ùa thÆ l¡m nh¡, ½´t mã m¨ nÅn v÷a g·n vèi con ngõéi l−i v÷a xa con ngõéi. Lû luºn cç b¨n cða phong thðy ( kinh dÙch, μm dõçng ngñ h¡nh) thÖ r¶t tr÷u tõìng, thuºt ngù sø dòng thÖ khŸc l− vèi ngán t÷ dïng h¡ng ng¡y t−o ra cho phong thðy mæt d−ng vÀ bÏ hiÌm. ‡àc phong thðy v¡ nghe vË phong thðy th¶y mæt kháng khÏ sâng, chÆt ½an xen , ½¶t tréi hÝa nhºp, rß kháng ra rß, mé kháng ra mé l¡m cho qu·n chîng tin thÖ cÜ thÌ tin, cÜ thÌ kháng tin thÖ cñng sì. Th·y phong thðy l−i thÅu dÎt bao chuyÎn ly kü, gŸn mæt sâ quan niÎm phong thðy v¡o cŸc sú kiÎn lÙch sø, tá vÁ cho phong thðy cÜ bæ m´t th·n bÏ. Lû luºn v¡ thúc tiÍn cða phong thðy vá cïng phöc t−p. ‡Ì xem mæt thÆ ½¶t ½´t m¨ ph·n lèn th¡y ½Ùa lû ph¨i ê nh¡ gia chð c¨ n¯m tréi, sŸng cçm rõìu rãi ½i ng°m nghÏa ½¶t tréi rong ruäi ngo¡i ½ãng. ChiËu vË ½àc sŸch ( ch²ng hiÌu sŸch gÖ), khÌnh duåi tõ duy ½Ì rãi nhºp nho−ng tâi l−i cçm rõìu. N¯m nay ngõéi chÆt, xem ½¶t mæt n¯m ché n¯m sau c¨i tŸng ½´t v¡o nçi ½¶t chàn. Th¡nh kÏnh v¡ ½ìi ché ½¶t phŸt. Ché m¬i kháng th¶y phŸt l−i ng¹m suy t−i mÖnh tμm chõa th¡nh, lÝng chõa kÏnh hay thºm chÏ hâi vÖ ½¬i th¡y chõa hºu. Ngay v¡i n¯m g·n ½μy trong cμu chuyÎn l¡m nh¡ ê ta, ch°c kháng Ït ngõéi c−y th¡y phong thðy. V¡o nhùng n¯m 1991-1993 nh¡ ½¶t v¡o cçn thÙnh võìng thÖ nhiËu ngõéi l¡m nÅn ¯n ra tõêng ½μu nhõ vÖ nhé th¡y m¡ phŸt. Nhõng sang 1995-1996 nh¡ vay tiËn l¡m, nhùng mong tμy thuÅ ½Ì thu hãi vân nhõng biÌn treo " house for rent" c¨ théi gian d¡i d¡i ch²ng ai ngÜ hÞi.
 19. Nì v¹n ch¶t chãng, l¬i m ½À l¬i con, ch°c cñng ch²ng ai ½i trŸch th¡y phong thðy. Th¡y phong thðy n¡o ch²ng nÜi nhõ t¾p nh¨y, l−i ½Îm nhùng t÷ nhõ minh ½õéng, huyËn vñ, b−ch hä, thanh long, chð nh¡ ch× cÝn cŸch gºt ½·u lia lÙa xuût xoa khen th¡y v¡ tú h¡o mÖnh ½¬ ½õìc ½´t ngang mÖnh cïng th¡y ½−o cao ½öc tràng. Nõèc Trung hoa t÷ sau 1949 thuºt phong thðy bÙ ½¨ kÏch n´ng nË, kháng dŸm cáng khai læ diÎn nhõng nÜ l−i ½õìc Hãng cáng, ‡¡i loan nμng ½ë. NÜ cö dai d²ng tãn t−i cÜ lîc rß hÖnh, cÜ lîc lu mé, kÏn ½Ÿo. M¶y n¯m g·n ½μy, trong kháng khÏ c¨i cŸch chung vË kinh tÆ ê Trung quâc ngõéi ta l−i nghiÅn cöu v¡ b¡n luºn vË phong thðy trÅn sŸch vê. ‡iËu kh²ng ½Ùnh l¡ nÜ tãn t−i dai d²ng. Vºy cŸi lû ½Ì nÜ tãn t−i l¡ cŸi gÖ. CÜ ngõéi xÆp phong thðy nhõ mæt hiÎn tõìng v¯n hÜa, vÖ nÜ sâng trong ph·n hãn cða con ngõéi. Trong phong thðy v¡ thuºt phong thðy cÜ cŸi lû gi¨i ½õìc theo khoa hàc l¡ ½Ùa hÖnh, ½Ùa thÆ l¡m nh¡ chÙu ¨nh hõêng cða ½Ùa ch¶t cáng trÖnh, ½Ùa ch¶t thðy v¯n, vi khÏ hºu. Xem thÆ ½¶t l¡m nh¡ chÏnh l¡ chàn cho ngái nh¡ theo cŸc ½iËu kiÎn thuºn lìi vË phõçng vÙ, khÏ hºu, ½Ùa ch¶t cáng trÖnh tât, ½Ùa ch¶t thðy v¯n phï hìp. ‡μy chÏnh l¡ khμu ½iËu tra cç b¨n ½Ì chàn ½Ùa ½iÌm xμy dúng. T÷ mái trõéng vi khÏ hºu tât m¡ chð nh¡ cÜ söc khÞe tât, tμm lû tât, l¡m nÅn ¯n ra. ‡¶y l¡ nhùng nhμn tâ tÏch cúc. L¡m cho phong thðy th·n bÏ, vß ½oŸn nhõ thÆ ½¶t n¡y thÖ ½au m°t, thÆ ½¶t kia con gŸi l−i gÜa chãng l¡ ½iËu chõa h²n dÍ tin. ‡àc phong thðy, tÖm hiÌu phong thðy ½Ì tÖm ra yÆu tâ ½Ì nÜ tãn t−i nhõ hiÎn tõìng v¯n hÜa, dïng nh¬n quan khoa hàc ½Ì khen cŸi ½õìc, chÅ cŸi bÙa ½´t l¡ ½iËu c·n l¡m. ‡âi chiÆu nhùng ½iËu ½¬ cÜ trong phong thðy v¡ thuºt phong thðy, g−n ½òc khçi trong vèi phong thðy l¡ ½iËu cÜ thÌ l¡m ½õìc. Phong thðy g°n liËn vèi ½¶t ½ai, vèi phõçng vÙ. Tri thöc vË phong thðy kháng thÌ tŸch réi vèi nhùng khŸi niÎm cç b¨n vË phõçng vÙ hiÌu theo cŸc h cða ngõéi T¡u cä. ‡Ì xŸc ½Ùnh phõçng vÙ khi ½i kh¨o sŸt ½¶t ½ai, nghË phong thðy dïng dòng cò gài l¡ la b¡n. La b¡n lèn gài l¡ La kinh. La b¡n nhÞ gài l¡ trâc long. TrÅn la b¡n, la kinh hay trâc long vÁ nhiËu vÝng trÝn v¡ cŸc v−ch xuyÅn tμm chia phõçng vÙ. ‡éi Minh cÜ T÷ chi M−c so−n " La kinh ½×nh mán trμm" cÜ 2 quyÌn ch× nam trμm. SŸch n¡y cho r±ng la kinh lîc ½Ü cÜ 24 hõèng , bÞ quÅn 12 chi cða tiÅn thiÅn, nÅn thÅm 12 chi, chia l¡m 33 t·ng, trÖnh b¡y b±ng chù v¡ hÖnh v Á. Ngo¡i ra, sŸch cÝn mæt phò lòc do Chu Chi Tõçng vÁ.
Đồng bộ tài khoản