intTypePromotion=1

Khái quát về thiết kế web phần 4

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
8
download

Khái quát về thiết kế web phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VÝ dụ 2: Example ”); document.write(“
WELCOME TO DESIGN”);

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát về thiết kế web phần 4

 1. http://www.ebook.edu.vn 40 document.write(“Test”); document.writeln(“Test”); LÖnh document.writeln(“Test”); cho phÐp xuÊt tõ “Test” ra mµn h×nh vµ sau ®ã ®−a con trá xuèng ®Çu dßng tiÕp theo. d. XuÊt c¸c thÎ HTML tõ JavaScript VÝ dô 1: Outputting Text This is text plain ”); - -> VÝ dô 2: Example ”); document.write(“WELCOME TO WEB DESIGN”); - -> e. Sö dông ph−¬ng ph¸p writeln() víi thÎ PRE: Outputting Text
 2. http://www.ebook.edu.vn 41 f. C¸c ký tù ®Æc biÖt trong chuçi: \n : New line \t : Tab \r : carriage return \f : form feed \b: backspace VÝ dô: document.writeln("It work!\n"); g. Lµm viÖc víi c¸c hép héi tho¹i (dialog boxes): Sö dông hµm alert() ®Ó hiÓn thÞ th«ng b¸o trong mét hép. VÝ dô: Example h. T−¬ng t¸c víi ng−êi sö dông: Sö dông ph−¬ng ph¸p promt() ®Ó t−¬ng t¸c víi ng−êi sö dông. VÝ dô 1:
 3. http://www.ebook.edu.vn 42 Listing VÝ dô 2: Listing Sö dông to¸n tö + ®Ó céng 2 chuçi ®¬n l¹i: VÝ dô 3: Listing
 4. http://www.ebook.edu.vn 43 document.write("Greeting ," + prompt("enter your name:","name") + "Welcome to Web Design "); - -> 3.1.3 C¸c kiÓu d÷ liÖu trong JavaScript: a. D÷ liÖu kiÓu sè: • Sè nguyªn: vÝ dô: 720 • Sè Octal: vÝ dô: 056 • Sè Hexa: vÝ dô: 0x5F • Sè thËp ph©n: vÝ dô: 7.24, -34.2, 2E3 b. D÷ liÖu kiÓu chuæi: VÝ dô: “Hello” ‘245’ “” c. D÷ liÖu kiÓu Boolean: KÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ true hoÆc false. d. D÷ liÖu kiÓu null: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ rçng. e. D÷ liÖu kiÓu v¨n b¶n (gièng nh− kiÓu chuçi) 3.1.4 T¹o biÕn trong JavaScript: Var example; Var example=”Hello”; Ta cã thÓ dïng document.write(example); ®Ó xuÊt néi dung cña mét biÕn. VÝ dô 1: Dïng tõ khãa var ®Ó khai b¸o biÕn Listing
 5. http://www.ebook.edu.vn 44 document.write(''); document.write("Greeting ," + name + " Welcome to Web Design "); - -> VÝ du 2: T¹o l¹i mét gi¸ trÞ míi cho biÕn Example var name=prompt("enter your name:","name"); alert ("greeting " + name + " , "); name=prompt("enter your friend's name:","friend's name");
 6. http://www.ebook.edu.vn 45 /= Chia bªn tr¸i cho ph¶i, g¸n kÕt qu¶ l¹i cho biÕn bªn tr¸i x/=y => x=2 %= Chia bªn tr¸i cho bªn ph¶i vµ lÊy sè d− g¸n l¹i cho biÕn bªn tr¸i x%=y => x=0 C¸c to¸n tö kh¸c: VÝ dô: x+=15+3 => x=18 8+5 32.5 * 72.3 12 % 5 DÊu ++ vµ dÊu - - vµ dÊu - : VÝ dô: x=5; y=++x; (=> y=6 v× x t¨ng lªn 6 sau ®ã g¸n cho y) z=x++; (=> z=6 v× gi¸ trÞ x=6 ®−îc g¸n cho z) sau ®ã x t¨ng 1 => x=7 Do ®ã ta cã kÕt qu¶ cuèi cïng lµ: x=7; y=6; z=6; VÝ dô: x=5; x=-x => x=-5 b. PhÐp to¸n Logic &&: vµ ||: hoÆc ! not VÝ dô: x=5, y=2, c=3 (x>y) && (y>c) => false (x>y) || (c true !x c. To¸n tö so s¸nh trong JavaScript: ==: b»ng !=: kh¸c >: lín h¬n =: lín h¬n hoÆc b»ng true 3 false 5 >=4 => true “the” != “he” => true 4==“4” => true d. To¸n tö ®iÒu kiÖn: Có ph¸p: (®iÒu kiÖn ) ? gi¸ trÞ 1 : gi¸ trÞ 2
 7. http://www.ebook.edu.vn 46 • NÕu ®iÒu kiÖn ®óng th× tr¶ vÒ gi¸ trÞ 1 • NÕu ®iÒu kiÖn sai th× tr¶ vÒ gi¸ trÞ 2 VÝ dô: (day=“Saturday”) ? “Weekend” : “Not Saturday” e. To¸n tö chuçi: “ Welcome to “ + “ Web Design” VÝ dô: Var welcome=”Welcome to” welcome += “ Web Design” => welcome = “Welcome to Web Design” VÝ dô : Sö dông to¸n tö ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra ®Çu vµo Example var question="What is 10+10 ?"; var answer=20; var correct=''; var incorrect=''; var response=prompt(question,"0"); var output = (response==answer) ? correct:incorrect;
 8. http://www.ebook.edu.vn 47 VÝ dô: If (day==“Saturday”) { document.writeln(“It‘s the weekend”); } If (day!=“Saturday”) { document.writeln(“It‘s not Saturday”); } Sö dông cÊu tróc else – if cho vÝ dô ë trªn If (day==“Saturday”) { document.writeln(“It‘s the weekend”); } else { document.writeln(“It‘s not Saturday”); } CÊu tróc kÕt hîp c¸c lÖnh if lång nhau: if ®iÒu kiÖn 1 { C¸c lÖnh JavaScript if ®iÒu kiÖn 2 { C¸c lÖnh JavaScript } else { C¸c lÖnh kh¸c } C¸c lÖnh JavaScript } else { C¸c lÖnh kh¸c } VÝ dô 1 : Sö dông ph−¬ng ph¸p confirm() víi ph¸t biÓu if Example var question="What is 10+10 ?"; var answer=20; var correct=''; var incorrect=''; var response=prompt(question,"0"); if (response != answer) { if (confirm("Wrong ! press OK for a second change")) response=prompt(question,"0"); }
 9. http://www.ebook.edu.vn 48 var output = (response ==answer ) ? correct:incorrect ; VÝ dô 2 : Sö dông ph−¬ng ph¸p confirm() víi ph¸t biÓu if - else Example var question="What is 10+10 ?"; var answer=20; var correct=''; var incorrect=''; var response=prompt(question,"0"); if (response != answer) { if (confirm("Wrong ! press OK for a second change")) response=prompt(question,"0"); }else { if (confirm("Correct ! press OK for a second question")) { question="What is 10*10"; answer=100; response=prompt(question,"0"); } } var output = (response ==answer ) ? correct:incorrect ;
 10. http://www.ebook.edu.vn 49 3.1.7 Hµm vµ dèi t−îng Trong kü thuËt lËp tr×nh c¸c lËp tr×nh viªn th−êng sö dông hµm ®Ó thùc hiÖn mét ®o¹n ch−¬ng tr×nh thÓ hiÖn cho mét module nµo ®ã ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã. Trong Javascript cã c¸c hµm ®−îc x©y dùng s½n ®Ó gióp chóng ta thùc hiÖn mét chøc n¨ng nµo ®ã vÝ dô nh− hµm alert(), document.write(), parseInt() vµ ta còng cã thÓ ®Þnh nghÜa ra c¸c hµm kh¸c cña m×nh ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã cña m×nh, ®Ó ®Þnh nghÜa hµm chóng ta theo có ph¸p sau: function function_name(parameters, arguments) { command block; } a. TruyÒn tham sè: function printName(name) { document.write(“Your Name is ”); document.write(name); document.write(“”); } VÝ dô: Gäi hµm printName() víi lÖnh sau printName(“Bob”); Khi hµm printName() ®−îc thi hµnh gi¸ trÞ cña name lµ "Bob", nÕu gäi hµm printName() víi ®èi sè lµ mét biÕn var user = “John”; printName(user); Khi ®ã name lµ “John”. NÕu muèn thay ®æi gi¸ trÞ cña name ta cã thÓ lµm nh− sau : name = “Mr. “ + name; b. Ph¹m vi cña biÕn: BiÕn toµn côc (Global variable): cã gi¸ trÞ ¶nh h−ëng trong toµn bé ch−¬ng tr×nh. BiÕn côc bé (Local variable): chØ cã gi¸ trÞ ¶nh h−ëng trong ph¹m vi hµm, ®o¹n m· chøa nã. c. Tr¶ vÒ c¸c gi¸ trÞ: VÝ dô: Dïng return ®Ó tr¶ vÒ gi¸ trÞ cña biÕn. function cube(number) { var cube = number * number * number; return cube; } VÝ dô:
 11. http://www.ebook.edu.vn 50 Example Hµm eval dïng chuyÓn ®æi gi¸ trÞ chuçi sè thµnh gi¸ trÞ sè. VÝ dô: eval(“10*10”) tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ 100. d. Hµm ®Ö qui VÝ dô: Example
 12. http://www.ebook.edu.vn 51 var answer=eval(question); var output= “What is ” + question + “?”; var correct= ‘’; var incorrect= ‘’; //ASK THE QUESTION var response=prompt(output,”0"); //CHECK THE RESULT return (response == answer) ? correct : testQuestion(question); } // STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS --> VÝ dô 2: Example
 13. http://www.ebook.edu.vn 52 return (response == answer) ? correct : incorrect; } } // STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS --> 3.1.8 T¹o ®èi t−îng trong JavaScript a. §Þnh nghÜa thuéc tÝnh cña ®èi t−îng: function student(name,age, grade) { this.name = name; this.age = age; this.grade = grade; } §Ó t¹o mét Object ta sö dông ph¸t biÓu new. VÝ dô ®Ó t¹o ®èi t−îng student1, ta sö dông khai b¸o: student1 = new student(“Bob”,10,75); Ba thuéc tÝnh cña ®èi t−îng student1 lµ : student1.name, student1.age, student1.grade VÝ dô ®Ó t¹o ®èi t−îng student2: student2 = new student(“Jane”,9,82); §Ó thªm thuéc tÝnh cho student1, ta cã thÓ lµm nh− sau: student1.mother = “Susan”; HoÆc chóng ta cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i hµm student function student(name,age, grade,mother) { this.name = name; this.age = age; this.grade = grade; this.mother = mother; } b. §èi t−îng lµ thuéc tÝnh cña ®èi t−îng kh¸c VÝ dô:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản