intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khai thác tiềm năng phòng trừ sinh học của nấm trắng, Beauveria bassiana và nấm xanh, Metarhizium anisopliae trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
83
lượt xem
25
download

Khai thác tiềm năng phòng trừ sinh học của nấm trắng, Beauveria bassiana và nấm xanh, Metarhizium anisopliae trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Nghiên cứu và sản xuất thuốc trừ sâu sinh học để sử dụng trong chương trình quản lý dịch hại tổng hơp (IPM) trên cây có múi" đã được thực hiện nhằm góp phần khắc phục những vấn đề khó khăn trong sản xuất cây có múi ở ĐBSCL và đóng góp phần nào vào việc giải quyết những vấn đề về môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời duy trì một nền nông nghiệp bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thác tiềm năng phòng trừ sinh học của nấm trắng, Beauveria bassiana và nấm xanh, Metarhizium anisopliae trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi

 1. l O I A I T H A C T I E M N A X G PHOiATG T R l T S I N H H O C C I J A NAJM T R A J V G , Beauveria bassiana Y A NAJNI X A N H , Metarhizium anisopliae TRONG QUAN LY DICH HAI TONG HdP (IPM) TREN CAY CO MUI Nguyin Thi Loc, Vo Thi Bich Chi, Tr§n Thi Be Hdng va Nguyen Thi PhUcfng Chi Vien Lua Dong bang song Cdu Long, Thdi Lai, Cdn Thcf ABSTRACT Studies were conducted on white muscardine fungus, Beauveria bassiana and green muscardine fungus, Metarhizium anisopliae to exploit their potentiality for using in Integrated Pest Management (IPM) on citrus. The result of survey, collection, isolation and domestication determined sixteen isolates of B. bassiana and nineteen isolates of M. anisopliae in Can Tho and Vinh Long. Ten good isolates were selected, in which, two isolates of B. bassiana such as B.b(VL3-RMCQ), B.b(CTll-RMCQ) and two isolates of M. anisophae such as M.a(VL2-RMCQ), M.a(CT15-RCC) had high effectiveness to black citrus aphid and citrus pyrilla in Greenhouse tests. Two bioinsecticides which produced from M.a(CT15-RCC) isolate and B.b(VL3-RMCQ) isolate had very high effectiveness to black citrus aphid and citrus pyrilla in Greenhouse tests as well as the field experiments. Both these bioinsecticides got very high efficiency on management of black citrus aphid, citrus p3Tilla and citrus leafminer when they were applied in the models of 50 ha in Can Tho city and Vinh Long province. The economic efficiency was compared between demonstration garden which was apphed with the bioinsecticide M.a(CT15-RCC)/B.b(VL3-RMCQ) and the control garden which was done with chemical insecticides periodically. And it was indicated that net profit from the demonstration garden was higher t h a n that from the control garden, with 2,834,000 VND/ha for the model of four-year-old King orange in Tam Binh (Vinh Long province), 3,915,000 VND for the model of five to six-year-old orange in Phong Dien (Can Tho city), and 4,217,000 VND for the model of five to six - year - old N a m Roi pomelo in Binh Minh (Vinh Long province), respectively. Key words: Beauveria bassiana. Black citrus aphid. Citrus pyrilla, Entomogenous fungi, insect pests, Metarhizium anisopliae I. M 6 DAU Cay ed mdi (cam, quyt, budi, chanh) la cay an trai chinh va ddng vai trd quan trgng trong san xua't ndng nghiep tf Ddng bang sdng Cdu Long (DBSCL). Ddng '> HQI NGHI KHOA HQC CONG NGHE TO.\N QUOC VE BVTV LAN THL^ 3 • \\^^|
 2. bang sdng Cdu Long cd nhieu Itfi the trong phat t r i e n s a n xua't cay cd mui n h d dat dai mau md, ngudn nUde tudi phong phu, lao dgng ddi dao va ndng d a n ed nhieu kinh nghiem trong t h a m canh cay cd mdi. Tuy nhien, cac chu vUdn trong vung san xua't cay cd mui thudng gap cae khd k h a n trong cdng tac bao ve t h d c vat. Trong thdi gian 1996 - 2000 d tinh Vinh Long va Can Thtf dien tich t r d n g cam suy giam nghiem trgng do b e n h vang la gan xanh "Greening" va cac loai sau h a i . Ray chdng canh la dd'i tUtfng chich hut nguy hiem nha't ddi vdi viec san xua't cay cd mdi tf Viet Nam cdng nhu t r e n the gidi, vi ngoai viee gay hai bang each hut nhUa cay thi ray chdng canh cdn la ky ehu trung gian truyen benh vang la gan xanh "Greening" nguy hai cho cay. Ray m e m cam quyt cung la mgt edn trung chich hut nguy hiem, ray hut dich eay d cac chdi non gay bien dang chdi, la quan, xoan lai va khdng p h a t trien duge. Ray m e m la ky chu trung gian truyen benh "Tristeza" d cam quyt. Ndng dan trdng cay cd mdi d Ddng Bang Sdng Cdu Long thudng phun thudc hoa hgc dinh ky de phdng trd hai ddi tUtfng nguy hiem nay bdi vi theo hg day la bien p h a p duy nha't. Tuy nhien, viec sd dung thud'c trd sau hda hge gay ra nhieu nguy ctf nhU tao ra tinh k h a n g thud'c tf cdn trung, sU bgc phat dich hai, gay hai eho thien dich, p h a buy sU can bang sinh thai, tdn du dgc chat trong ndng s a n va d nhiem mdi trUdng... De duy tri mdt n e n ndng nghiep ben vdng thi viec xay dUng va ap dung mgt quy trinh quan ly dich hai tdng hgp (IPM) dUa tren sU hieu bie't sang sudt ve sinh thai hge la mgt hUdng di ddng dan de bao ve eay trdng. Trong eac bien p h a p phdng trd cua IPM thi bien phap sinh hgc ddng mgt vai trd cUc ky quan trgng va td ra co nhieu Uu diem nha't. Cung gid'ng nhU cac loai dgng vat khac, edn t r u n g cung bi benh, vi vay, sd dung cac loai vi sinh vat gay benh cho cdn trung de quan ly chung la mgt trong n h d n g bien phap sinh hgc ly tudng. Tieu khi hau trong vUdn cay co mui ra't phu htfp vdi p h a t sinh phat trien n a m gay b e n h t r e n edn trung, bao td nam p h a t t r i e n t r e n ctf the sau h a i phat t a n ra va x a m n h i e m t r e n sau h a i khac tao nen dich benh trong quan the sau hai giup kiem soat m a t so' edn t r u n g gay hai trong vUdn. Htfn nda, vdi ctf che xam n h i i m chu ddng khac vi rut va vi khuan, nam ky sinh cd nhieu Itfi the trong tiep can, xam n h i e m va t a n cdng sau h a i , dac biet la dd'i vdi nhdm cdn trung chich hut. Cho tdi n h d n g n a m gan day vkn chua cd tac gia nao nghien edu va s a n xua't eac loai thud'c sinh hge mdi td 2 loai na'm Metarhizium anisopliae va Beauveria bassiana de phdng t r d sau, ray hai eay cd mdi. Vi vay, de tai "Nghien edu va san xua't thud'e t r d sau sinh hgc de sd dung trong ehUtfng t r i n h quan ly dich h a i tong hop (IPM) t r e n cay cd mui" da dugc thUe hien n h a m gdp p h a n k h a c phuc nhdng van de khd k h a n trong san xua't cay ed mdi d DBSCL va ddng gdp p h a n nao vao viee giai quyet n h d n g va'n de ve mdi trUdng, bao ve sdc khoe cgng ddng, ddng thdi duy tri mgt n e n ndng nghiep ben vdng II. PHUdNG PHAP NGHIEN CCTU De tai sd dung cac phuong phap nghien cdu t h d n g dung, h i e n dai ve cdng nghe sinh hgc, bao ve thUc vat va cac ky thuat t h a m canh eay cd mdi de thUc hien cac ngi dung nghien edu va dng dung. •:• HOI NGHI K H O A H Q C CONG NGHE TOAN QUOC VE BVTV LAN THLJ 3 •>
 3. 2.1. Thu thap, phan lap, lam thuan, dinh danh va chgn lgc cae ddng B.b va M.a ed hieu lUe cao dd'i vdi sau hai cam quyt. 2.i.i.Thu thap, phan lap va lam t h u a n cac dong B.b va M.a mdi td eon truncr nhiem na'm td nhien tren cay ed mdi d Vinh Long va Can Tho: Cdn trdng n h i i m na'm dUtfe thu t h a p trong cac vUdn cay cd mdi, rugng Ida hoac la'y m l u da't d Phong Dien (Can Tho), Binh Minh va Tam Binh (Vinh Long), viee thu mau dUtfc dac biet chu y tdi cac vUdn sinh thai khdng ap dung thudc hda hgc. Thu t h a p nhdng sau dinh t r e n la cay, ctf the bi bao phu ldp bao td mau t r a n g hoac xanh. M l u sau ddgc bd vao trong d'ng nghiem vo trung va tie'n h a n h phan lap trong phdng thi nghiem. Lam t h u a n cac ddng na'm theo phUtfng phap ly trich mgt bao td va ca'y truyen t r e n mdi trUdng khoai tay-dudng-agar (PDA) (Lgc, 1995). 2.1.2. Dinh danh, thd hieu lUc eua eac ddng da p h a n lap duge va xae dinh nhdng ddng cd hieu lde cao trd sau hai cam quyt. 2.1.2.1. Dinh danh M l u n a m thuan ddtfc n h a n t r e n mdi trudng khoai t a y trong 10 ngay. Thu bao td ky sinh bang each xa nUdc chda 0,02% Tween 80 (cha't bam dinh) len be mat nam trong dia petri. Dich bao td duge lae deu trong may trgn trong 5 phut rdi lgc qua 2 ldp vai man. Chuan bi dung dich na'm chda 107 bao td trong mgt ml. Phun trUe tiep dich bao td len a'u trung ray mem/ray chdng canh vdi lieu lugng 2 ml tren mgt chdi cam quyt trong hop nhUa (chdi cay cd ray ddgc gan vao trong hop va bgc quanh gdc chdi bang bdng tha'm nUde de gid a m cho chdi). Ray d nhdng hop ddi chdng duge phun vdi dung dich nUde la chda 0,02% TweenSO. Chi t h a 30 eon ray tren mdi chdi trong mgt hop nhUa va day hop b a n g vai man. Mdi nghiem thdc lap lai 4 lan. Ty le chet ghi n h a n td sau ngay t h d n a m va thu ray chet u trong tu am (25 - 28°C) 3-4 ngay sau dd quan sat m l u dUdi kinh hien vi (Rombach va ctv., 1986a) Na'm td ray che't dugc p h a n lap lai va lam t h u a n de so sanh vdi mau gdc. Cac m l u nam thuan dUtfc dinh danh de k h a n g dinh ngudn benh (Lgc, 1995). 2.1.2.2 Ddnh gid khd ndng gdy benh eda cdc ddng ndm ddi vdi rdy chdng cdnh vd rdy mem hgi cdy co mdi . Cac thi nghiem danh gia k h a n a n g gay b e n h cua cac ddng na'm dd'i vdi ray chdng canh va ray mem tie'n h a n h tUtfng tU nhU tren, ehi khac la ty le chet dUtfc ghi n h a n vao ngay thd bay sau khi phun n a m (Rombach va ctv., 1986a). Ty le chet dUtfe hieu dinh theo cdng thdc Abbott (1925). TU ke't qua nay chdng tdi se tuyen chgn ra nhdng chung na'm ed hieu lUc trU ray eao de tiep tue cac nghien edu tiep theo. 2.2. P h a t trien ehe p h a m t r d sau sinh hgc B.b va M.a mdi cd hieu lde eao phdng trd hai loai chich hut nguy hiem t r e n cay cd mdi. 2.2.1. Danh gia hieu luc sinh hge eua ehe p h a m B.b va M.a mdi dd'i vdi ray mem va ray chdng canh hai cay cd mdi (thi nghiem trong n h a lUdi cua bg mdn) Cac thi nghiem danh gia hieu lUc eua cac ehe p h a m M.a/B.b trd ray mem va ray chdng canh duge "tien h a n h n h a m k h a n g dinh hieu lUc cua che pham trong dieu _ V HQI NGHI KHOA HQC CONG NGHE TOAN QUOC VE BVTV LAN THU 3
 4. kien nha ludi. Chuan bi dung dich nam chda 107 bao tU trong mdt ml tUong tu nhu md ta tf tren vdi cac thi nghiem trong phong. Phun tru'c tiep dung dich bao td nam len a'u trung ray mem/ray chdng canh tren eay cam nhd d trong ldng ludi, vdi heu lugng 5ml dung dich cho 1 cay cam nhd. NTidng cdn trung tf nghiem thdc ddi chdng thi dugc phun vdi dung dich nude la chda 0,02% chat bam dinh T^veen80. Chi t h a 30 a'u trung ray mem/ray chdng canh tren mdi cay cam trong ldng lUdi va sau khi phun nam dong kin eda long ludi.. Mdi nghiem thdc lap lai 4 lan. Sd ray che't dUtfc ghi n h a n vao 3, 7 va 10 ngay sau khi phun va ty le che't dUtfc hieu dinh theo cdng thdc Abbott (1925). 2.2.2. Banh gia hieu luc cua cac che p h a m B.b va M.a trong p h d n g t r d ray chdng canh va ray m e m dUdi dieu kien thuc te ngoai ddng Tie'n h a n h cac thi nghiem dien hep t r e n ddng rugng de d a n h gia hieu luc eua cac che p h a m B.b va M.a dd'i vdi chdng canh, ray m e m h a i cam, quyt, budi theo phuong phap eua Cue Bao ve thue vat (2004). Cu t h e duge tdm t a t n h u sau: la nhdng thi nghiem bd tri t r e n cac d nhd, mdi d td 9 cay cam hoac 6 eay budi (120- 150 m'), 3 lan lap lai, kieu bd tri: khdi hoan toan ngau nhien. Ndng do cua dung dich bao td na'm dUtfc pha la 107 bao td/ 1ml va ed chda 0,02% cha't b a m di'nh nong dugc (U-Tron). Dung dich na'm dUtfc phun bang binh phun deo vai, vdi lUtfng dung dich la 0,5 - 0,7 lit/cay (45 lit dung dich ehe p h a m cho 1000 m').(!) dd'i chdng phun dung dich nUdc chda 0,02% cha't bam dinh ndng dUtfc U-Tron. Thud'c h d a hgc ap dung theo khuyen eao. Theo ddi m a t so' ray chdng canh/ray m e m edn sdng vao cac thdi diem trUde khi phun va sau khi phun 3, 7 va 14 ngay. Vi du dd'i vdi ray mem, mdi d theo ddi 5 cay ngau nhien n i m t r e n 2 dudng cheo gdc cua mdi d thi nghiem. T r e n mdi cay, dem m a t sd ray tf 4 chdi cd dinh theo 4 hudng k h a c n h a u va tinh so ray trung binh t r e n mgt chdi. Hieu luc cua mdi loai che p h a m , thud'c se dUtfc tinh theo edng thdc Henderson - Tilton. Cdng thdc Henderson - Tilton: Ta -x Ch Dd hdu hieu (%) = ( 1 - ) x 100 Tb X Ca Vdi: Ta: so' ca the sd'ng d nghiem thdc phun thud'c sau khi thi nghiem. Tb: so' ea the sd'ng d nghiem thdc phun thud'c trUde khi thi nghiem. Ca: so' ca the sd'ng tf nghiem thdc dd'i chdng sau khi t h i nghiem. Cb: so ca the sd'ng tf nghiem thdc dd'i chdng trUdc khi thi nghiem. - Sd lieu tbi nghiem dUtfc xd ly thdng ke theo chuong t r i n h EXCEL va SASWORK 2.3. Ap dung thud'c sinh hgc B.b va M.a mdi vao ehUtfng t r i n h IPM t r e n cay cd mui. 2.3.1. Tap hua'n cho can bg bao ve thUc vat, can bg khuye'n ndng ctf sd va mot sd ndng dan tien tien Md hai ldp t a p hua'n eho can bg bao ve thdc v a t va khuye'n ndng t i n h , huyen va mgt sd ndng dan tien tien ve viec dng dung cac che p h a m sinh hgc B.b va M.a trong quan ly dich h a i tong htfp (IPM) t r e n cay cd mui. Cae ky t h u a t trong cbUtfng
 5. trinh IPM deu dugc dUa vao ndi dung t a p hua'n, nhUng nha'n m a n h vao cac bien phap ky thuat h e n quan de'n ap dung thudc sinh hgc B.b va M.a. Tai heu tap hua'n dugc phat cho cac hgc vien. 2.3.2. Xay dUng md hinh trinh dien "tfng dung thud'c sinh hge B.b va M.a tron^^ quan ly dich hai tong htfp (IPM) t r e n cay cd mdi" tai Can Tho va Vinh Long Sau khi td chdc 2 ldp t a p hua'n d 2 tinh, chgn ndng dan tien tien d 6 xa thugc 3 huyen Phong Dien, Binh Minh va Tam Binh de t h a m gia thUe hien md hinh "tfng dung thude sinh hgc B.b va M.a vao quan ly dich hai tdng htfp (IPM) t r e n eay ed mui" nham gidi thieu va quang ba eac loai thud'c sinh hgc mdi nay. - Thiet ke md hinh t r i n h diin: chia vUdn ra 2 phan: p h a n md hinh trinh d i i n cd dien tich 5000m\ phan cdn lai sd dung l a m ddi chdng. - Cac bien phap bao ve thuc vat ap dung trong md h i n h t r i n h d i i n va trong vUdn ddi chdng: + Vudn ddi chdng: ap dung theo eac phUtfng p h a p truyen thdng phdng trd sau hai cam quyt, budi nhu trUde day. Dieu t r a dinh ky de theo ddi d i i n bien m a t do quan the sau hai va thien dich. + Vudn trinh diln: ap dung thud'c sinh hgc B.b va M.a de quan ly ray mem va ray chdng canh. Dieu tra m a t do quan the sau hai va thien dich dinh ky, nha't la khi cd dgt la non. Phun che p h a m B.b va M.a khi m a t so sau hai dat tdi ngUdng kinh te. Cac ky thuat canh tae khac se ap dung theo quy trinh IPM tren cay cd mdi nhu: dung bay ha'p d i n hoac bay mau vang de dU tinh dU bao, bdn phan can ddi, tudi tieu thich hgp, ve sinh vUdn va quan ly cd dai hop ly, tia canh va dieu khien sU ra chdi ddng loat... + Ghi n h a n dau tu chi phi va n a n g sua't d mdi d de tinh hieu qua kinh te . 2.4. Phan tich thong ke Sd lieu thu dugc td eac thi nghiem trong phdng, n h a ludi va ddng rugng dUtfe phan tieh theo eac phuong phap cua Gomez va Gomez (1993). Ty le chet cua sau hai d cae thi nghiem trong phdng va n h a ludi duge hieu chinh theo cdng thdc Abbott (1925). Hieu lUc t r d ray mem, ray chong canh cua cae loai thud'e sinh hgc B.b va M.a duge tinh theo cdng thdc Henderson - Tilton. III. KET QUA NGHIEN CQU c a c thi nghiem da dugc thdc hien chu ye'u tren na'm trang, Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Va na'm xanh, Metarhizium anisopliae (Metehnikoff) Sorokin de khai thac tiem nang cua chdng trong viee phdng trd ray mem va ray chdng canh tren cay CO mdi. De dat dUtfc muc tieu tren thi phai thu thap, p h a n lap, tao thuan va tuyen chgn nhdng ddng na'm t r a n g va na'm xanh ed boat lUc eao ddi vdi 2 loai edn trdng trich hdt nguy hiem tren cay ed mdi de phat trien cac che pham trd sau sinh hgc mdi CO boat tinh eao, sd dung trong chuong trinh quan ly dich hai tdng hgp (IPM) tren cay CO mdi. Ket qua cua cac thi nghiem duge trinh bay va thao luan nhu sau: • HQI NGHI KHOA HQC CONG NGH? TO.AN QUOC VE BVTV LAN THLf 3 '>
 6. 3.1. Dieu tra, thu thap, phan lap, lam thuan, dinh danh va chgn lgc eac ddng na'm B.b va M.a mdi td Vinh Long va Can Tho. NhUng mau cdn trung n h i i m na'm tU nhien ngoai ddng rugng va n h d n g mau dat da dUtfc thu t h a p td nhdng dia p h a n khac nhau cua t h a n h phd C a n Thtf va tinh Vinh Long, dac biet la thu t h a p td n h d n g vUdn sinh t h a i ma ndng d a n hau nhir khdng phun thude trd sau. Ket qua da thu t h a p , p h a n lap, lam t h u a n va dinh danh duge 16 ddng na'm t r a n g B. bassiana va 19 ddng na'm xanh, M. anisophae td Can Thtf va Vinh Long. c a c thi nghiem danh gia kha n a n g gay benh cua 35 ddng na'm ndi t r e n ddi vdi ray mem va ray chdng canh da duge thUc hien trong n h a lUdi theo phUtfng phap da md ta nhu t r e n (Rombach et al., 1986). Td ket qua eua n h d n g thi nghiem nay thi 10 ddng na'm to't nha't da dUtfe tuyen chgn cho cac khao nghiem tiep theo trong n h a ludi. Qua khao nghiem nhieu lan trong n h a ludi, chdng tdi da tuyen chgn ddtfc hai ddng n a m trang, B. bassiana la B.b (VL3-RMCQ), B.b ( C T l l - R M C Q ) va 2 dong n a m xanh, M. anisopliae la M.a (VL2-RMCQ), M.a (CT15-RCC) cd hieu lUc cao ddi vdi ray mem va ray chong. Bdn ddng n a m n a y da ddtfc tuyen chgn cho cac thi nghiem tie'p theo. 3.2. P h a t trien che pham trd sau sinh hgc B.b va M.a mdi cd hieu lUe cao phong t r d hai loai chich hdt nguy hiem t r e n cay ed mdi. 3.2.1. Danh gia hieu lUe sinh hgc cua che p h a m B.b va M.a mdi dd'i vdi ray mem va ray chdng canh hai cay cay cd mdi (thi nghiem trong n h a ludi). Bdn ddng nam: B.b (VL3-RMCQ), B.b (CTll-RMCQ), M.a (VL2-RMCQ), M.a (CT15-RCC) da duge tuyen chgn va dung de san xua't ra cac che p h a m mdi, khao nghiem trong n h a ludi de tiep tuc kiem tra hieu lUe eua chung dd'i vdi ray mem va chdng canh hai cay cd mdi . Ket qua the hien trong bang 1 cho tha'y che p h a m M.a s a n xua't td ddng nam xanh M.a (CT15-RCC) phan lap td eon ray chdng canh hi b e n h tai Can Thtf ed hieu lUc sinh hgc ra't cao dd'i vdi RM hai cam quyt, hieu lUc dat 72,4% vao 7 NSP. Vao 10 NSP hieu lUc cua ddng n a m M.a (CT15-RCC) dat tdi 86,8% va cao htfn mgt each cd y nghia so hieu lUc cua cac ddng n a m khac da tuyen chgn va dac biet la cao htfn ea hieu lUc cua 2 che pham sinh hgc Ometar va Biovip. Ke den la che p h a m M.a san xua't td ddng n a m xanh M.a (VL2-RMCQ) p h a n lap td con ray m e m h a i cam hi benh tai Vinh Long da cho hieu lUc sinh hgc k h a cao dd'i vdi ray m e m h a i cam quyt, hieu luc eua ehe p h a m M.a (VL2-RMCQ) dat 57,4% vao 7 N S P va d a t 72,2% d 10 NSP. Trong 2 ddng n a m trang da chgn lgc thi ddng B.b (VL3-RMCQ) td ra cd hieu luc cao htfn dd'i vdi RM hai cam quyt, eu the la hieu lUc cua che p h a m B.b (VL3- RMCQ) dat 62,8% va khdng khae biet ve m a t thdng ke so vdi hieu lUc cua che p h a m M.a (CT15-RCC) va M.a (VL2-RMCQ) vao 7NSP, vao 10 N S P hieu lUe cua ddng na'm nay dat 70,3%. HQI NGHI KHOA HQC CONG NGHE TO.\N QUOC VE BVTV LAN THLf 3
 7. Bang 1. Hieu li/c cua che pham B.b va IVI.a mfli tir Can Thof va VTnh Long Hieu li/c ngay sau khi xif Iv (%) STT Nghiem thiic 3NSP 7NSP 10NSP S./)(VL3-RMCQ) 31,1 be 62,8 abc 1 70,3 be 5.6{CT11-RIVICQ) 22,7 c 49,6 e 2 66,4 c /W.a(VL2-RMCQ) 27,7 c 57,4 abc 3 72,2 be 4 iM.a(CT15-RCC) 42,0 a 72,4 a 86,8 a 5 Biovip 30.2 be 54,1 be 67,8 e 6 Ometar 39,4 ab 66,4 ab 75,2 b CV (%) 26,3 20,6 9,7 Nhiing sd trung binh theo sau cung 1 chd thi khong co sU khac bi$t ve mat thdng ke d mdc 5 % bdi phep thd Duncan. Ket qua khao nghiem hieu lUe cua cae ehe p h a m M.a va B.b mdi san xua't td cac dong nam da chgn lgc td Can Thtf va Vinh Long dd'i vdi ray chdng canh trong nha ludi cua bg mdn ddtfc ghi n h a n trong b a n g 2 va eho tha'y che pham n a m xanh M.a (CT15-RCC) cd hieu lUc cao ddi vdi RCC hai cam quyt, dat 63,4% va 78,6% tuong dng vdi 7 NSP va 10 NSP, hieu lUc cua ehe p h a m M.a (CT15-RCC) vao 7 NSP va 10 NSP la cao nha't so vdi hieu lUc cua eac che p h a m da khao nghiem. Ke den la hieu lUc cua ehe p h a m na'm t r a n g B.b ( V L 3 - R M ( 3 Q ) dat 55,8% va 69,4% tuong dng tf 7 NSP va 10 NSP. Dac biet la khdng ed sU khac biet ve m a t thdng ke giUa hieu lUc sinh hgc cua ehe p h a m n a m t r a n g B.b (VL3-RMCQ), che pham na'm xanh M.a (CT15-RCC) va che p h a m Ometar ddi vdi RCC h a i cam quyt. Bing 2. Hieu li/c cua che' pham B.b va IVI.a miJi lif Can Thtf va VTnh Long do'! vtfi ray chong canh hai cam quyt (Nha lu'tfi Vien lua DBSCL, 2006) Nghiem thiic Hi? J li/c ngay sau khi xii 1V (%) sn 3NSP 7NSP 10NSP 1 S./?(VL3-RMCQ) 28,7 a 55,8 ab 69,4 ab 2 S./7(CT11-RMCQ) 26,3 a 41,1 e 55,3 c 3 /W.a(VL2-RMCQ) 28,0 a 40,4 c 62,8 be 4 /W.a(CT15-RCC) 32,2 a 63,4 a 78,6 a 5 Biovip 27,9 a 50,8 be 65,5 be 6 Ometar 33,1 a 57,7 ab 68,2 ab CV (%) 21,9 16,1 . 14,3 Nhdng sd trung binh theo sau cung 1 chd thi khong co si/ khac biet ve mit thdng ke d mdc 5 % bdi ph^p thd Duncan TU cae k e t qua thi n g h i e m trong n h a ludi e h u n g tdi da chgn ddng n a m t r a n g , B.b (VL3-RMCQ) h a i ddng n a m x a n h la M.a (CT15-RCC), M.a (VL2-RMCQ) de san xua't ehe p h a m va thUe h i e n cae k h a o n g h i e m tie'p theo tf trong n h a ludi eua bd mon. •:• HQI NGHI KHOA HQC CONG NGHE TOAN QUOC VE BVTV LAN THL' 3 •:•
 8. Ke't qua thi nghiem eho tha'y che p h a m M.a san xuat td ddng n a m xanh M.a (CT15-RCC) cd hieu luc sinh hgc r a t cao ddi vdi RM hai cam quyt, hieu lUc cua che p h a m M.a (CT15-RCC) dat 74,6% va 84,8%, tuong dng vdi 7 N S P va 10 N S P , ddng thdi cao htfn mgt each cd y nghia so hieu lUc eua che p h a m na'm x a n h Ometar, che p h a m na'm t r a n g Biovip va che p h a m na'm xanh mdi M.a (VL2-RMCQ). Che pham na'm t r a n g duge san xua't td ddng na'm B.b (VL3-RMCQ) eung cd hieu lUe kha cao ddi vdi RM hai cam quyt, dat 63,8% va 77,8% tuong dng d 7NSP va 10 NSP. Dac biet la hieu lUc sinh hgc cua ehe p h a m n a m t r a n g B.b (VL3-RMCQ) dd'i vdi RM hai cam quyt khdng khac biet ve m a t thd'ng ke so vdi hieu lUe sinh hgc cua che pham n a m xanh M.a (CT15-RCC) ddi vdi RM hai cam quyt vao 7 N S P va 10 NSP. Che p h a m n a m xanh M.a (CT15-RCC) cd hieu luc cao dd'i vdi RCC h a i cam quyt, dat 68,4% va 80,2% tUtfng dng d 7 N S P va 10 NSP, hieu lUc sinh hgc cua che pham n a y dd'i vdi RCC cam quyt la cao nha't so vdi hieu lUc cua cac che p h a m da khao nghiem. Che p h a m na'm t r a n g B.b (VL3-RMCQ) cdng eho hieu lUc sinh hgc kha cao ddi vdi RCC hai cam quyt, dat 58,2% va 72,4% tUtfng dng d 7 N S P va 10 NSP. Khdng ed sU khac biet ve m a t thd'ng ke gida hieu lUc sinh hgc cua cua che pham n a m xanh M.a (CT15-RCC), che p h a m Ometar va che p h a m na'm t r a n g B.b (VL3- RMCQ) dd'i vdi RCC hai cam quyt. TCr ke't qua cua cae thi nghiem trong n h a lUdi chung tdi quye't dinh chgn dong na'm t r a n g , B.b (VL3-RMCQ) p h a n lap td con r a y m e m h a i cam bi b e n h tai Vinh Long va ddng na'm xanh, M.a (CT15-RCC) p h a n lap td con ray chong canh bi benh tai Can Thtf de san xua't che p h a m eho cac thi nghiem tiep theo ngoai ddng rugng. 3.2.2. Ddnh gid hi^u liic cua cdc che phdm B.b vd M.a trong phdng trii rdy chdng cdnh vd rdy mem ngoai dong rugng. Sau khi da cd k e t qua khao nghiem trong n h a lUdi thi ehung tdi t i e p tuc thdc h i e n cac t h i nghiem dien h e p t r e n eac vUdn cay cd mui t a i Vinh Long va Can Thtf de d a n h gia hieu luc cua cac ehe p h a m sinh hgc B.b va M.a mdi dd'i vdi ray m e m va r a y chdng canh hai cam quyt. Ke't qua cua cac thi n g h i e m dUtfc ghi nhan n h u sau: Ket qua d bang 3 cho tha'y hieu luc cua ehe p h a m M.a (CT15-RCC) ddi vdi RMCQ vao 7 N S P dat 79,6% va eao htfn mdt each cd y n g h i a so vdi hieu lUc cua ehe p h a m Ometar (65,7%) va khdng k h a c biet ve m a t thd'ng ke so vdi hieu lde cua thudc hda hgc Bassa 50EC (82,5%) va dau k h o a n g DC Tron Plus 98,8EC (76,2%). Ke den la hieu lUc eua ehe p h a m na'm t r a n g B.b (VL3-RMCQ) d a t 71,7% va khong khac biet ve m a t thd'ng ke so vdi hieu lUc eua ehe p h a m M.a (CT15-RCC), thudc hda hgc Bassa 50EC va dau khoang DC Tron Plus 98,8 EC. Vao 10 N S P va 14 N S P , che p h a m n a m xanh M.a (CT15-RCC) v a n td r a cd hieu luc cao nha't ddi vdi RMCQ d a t 85,7 % va 76,5% tUtfng dng vdi 10 N S P va 14 N S P va cao htfn mgt each cd y nghia ve m a t thd'ng ke so vdi hieu lUc cua thud'c Bassa 50EC va dau khoang DC Tron Plus 98,8 EC. HQI NGHI KHOA HQC CONG NGHE TOAN QUOC VE BVTV LAN THLf 3
 9. Bang 3. Hieu lyc sinh hgc ciia che' pham B.b va M.a miJi fldi vfli ray mem hai cam (Nhtfn Ai, Phong Dien - Can Thtf, 2006) Nghi?m thii'c Hieu li/c (%) theo ngay sau khi xir ly STT 3NSP 7NSP" 10NSP 14NSP 1 Bb (VL3-RMCQ) 43,7 c 71,7 ab 76,6 ab 65,8 ab 2 Biovip 34,0 CJ. 53,2 c 58,3 c 56,2 b 3 /W.a(CT15-RCC) ' 44,2 c 79,6 a 85,7 a 76,5 a 4 Ometar 32,4 d 65,7 b 74,5 ab 64,8 ab 5 Bassa 50 EC , 74,5 a . 82,5 a 70,5 b 40,5 c 6 DC Tron Plus 98,8 EC 60,6 b 76,2 a 66,1 be 38,5 c CV (%) 10,7 11,0 11,3 14,4 Nhdng sd trung binh theo sau cung 1 chd thi khong co sU khac bl?t ve mit thdng ke d mdc 5 % bdi phep thd Duncan. Hieu luc cua che p h a m M.a (CT15-RCC) ddi vdi RCCCQ vao 7 N S P dat 69,7% va khdng khac biet ve m a t thd'ng ke so vdi hieu luc eua thud'c thud'c hda hgc Bassa 50EC (71,1%) va dau khoang DC Tron Plus 98,8EC (65,6%). Che p h a m n a m t r i n g B.b (VL3-RMCQ) cung cd hieu lUc tuong dd'i k h a ddi vdi RCCCQ, dat 59,5% va khdng khae biet ve m a t thd'ng ke so vdi hieu lUc cua che^ p h a m M.a (CT15-RCC), ehe pham nam xanh Ometar, thud'c hda hgc Bassa 50EC va dau khoang DC Tron Plus 98,8EC. Che pham na'm xanh M.a (CT15-RCC) v i n td ra cd hieu lue cao nha't ddi vdi RCCCQ dat 86,4 % va 72.7 % tUtfng dng vdi 10 N S P va 14 NSP va eao hon mgt each ed y nghia ve m a t thd'ng ke so vdi hieu lde cua thud'c Bassa 50EC, dau khoang DC Tron Plus 98,8EC va che p h a m na'm t r i n g Biovip (bang 4). Bing 4. Hieu Itfc sinh hoc cua che pham B.b va M.a mdfi do'i vdi ray chong canh hai cam (Nhtfn Al, Phong Oien - Can Thtf, 2006) Hi?u li/c (%) sn Nghiem thii'c 3NSP 7NSP 10NSP 14NSP 1 B.b (VL3-RMCQ) - 24,6 be 59,5 ab 72,5 ab 64,2 ab 57,1 b C\J Biovip 32,0 t) 52,3 b 68,8 b 3 /W.3 (CT15-RCC) 24,6 be 69,7 a 86,4 a 72,7 a 4 Ometar 22,6 c 61,3 ab 74,5 ab 62,9 ab 5 Bassa 50 EC 60,1 a 71,1 a 63,1 b 47,5 be 6 DC Tron Plus 98,8EC 28,6 be 65,6 ab 62,8 b 40,5 c CV (%) 18,3 12,9 15 14,4 Nhdng so trung binh theo sau cimg 1 chd thi khong cd sU khac biet ve mat thdng ke d mdc 5 % bdi phep thd Duncan. Chung tdi eung da thuc hien cac thi nghiem dien hep tai Vinh Long vao n a m 2006, ket qua thi nghiem cho tha'y che p h a m M.a (CT15-RCC) cd hieu luc kha cao ddi vdi RMCQ khi khao nghiem dien h e p tai My T h a n h Trung - Tam Bmh. Hieu •:• HQI NGHI KHOA HQC CONG NGHE TOAN QUOC VE BVTV LAN THL' 3 V
 10. luc cua ehe p h a m M.a (CT15-RCC) dd'i vdi RMCQ vao 7 N S P dat 72,4% va khong khac biet ve m a t thdng ke so vdi hieu lUc eua thudc hda hgc Bassa 50EC (83,7%) va dau khoang DC Tron Plus 98,8EC (80,3%). Che p h a m n a m x a n h M.a (CT15- RCC) v i n td r a cd hieu lUc cao nha't ddi vdi RMCQ dat 84.2 % va 78.4 % tUtfng dng vdi 10 N S P va 14 NSP va cao htfn mgt each cd y nghia ve m a t thdng ke so vdi hieu luc cua thudc Bassa 50EC va dau khoang DC Tron Plus 98,8EC. Tuy nhien, hieu lue cua che p h a m n a m xanh M.a (CT15-RCC) ddi vdi RMCQ la k h d n g khac^biet ve m a t thd'ng ke so vdi hieu luc cua che pham na'm x a n h Ometar va che p h a m nam t r a n g B.b (VL3-RMCQ) vao 10 N S P va 14 NSP . Che p h a m n a m xanh, M.a (CT15-RCC) cd hieu lUc k h a cao ddi vdi RCCCQ khi khao nghiem dien hep tai My T h a n h Trung. Hieu lUc eua che p h a m M.a (CT15- RCC) dd'i vdi RCCCQ vao 7 NSP dat 71,2% va khdng khac biet ve m a t thdng ke so vdi hieu luc cua thud'c thud'c hda hgc Bassa 50EC (75,4%) va dau k h o a n g DC Tron Plus 98,SEC (74,2%), nhUng lai eao hon mgt each cd y nghia ve m a t t h d n g ke so vdi hieu luc eua 3 ehe pham sinh hgc edn lai la che p h a m na'm xanh Ometar, ehe p h a m na'm t r i n g Biovip va che pham n a m t r a n g B.b (VL3-RMCQ). Vao 10 NSP, che p h a m n a m xanh M.a (CT15-RCC) ed hieu lue eao nha't dd'i vdi RCCCQ dat 82,5 %, khdng khae biet ve m a t thd'ng ke so vdi hieu lUc cua ehe p h a m na'm t r i n g B.b (VL3-RMCQ) (76,9%), nhUng lai cao htfn mgt each cd y nghia so vdi 4 nghiem thufc edn lai. d 14 NSP, che pham na'm xanh M.a (CT15-RCC) v i n td ra cd hieu lUc cao nha't ddi vdi RCCCQ dat che va 71,8 %, khdng khae biet ve m a t t h d n g ke so v6i hieu lUc cua ehe pham na'm t r i n g B.b (VL3-RMCQ) va ehe p h a m na'm xanh Ometar, nhUng lai cao htfn mdt each cd y nghia so vdi hieu lUe cua thud'c hda hoc Bassa 50EC, dau khoang DC Tron Plus 98,8EC va che p h a m n a m t r i n g . Td cac so' lieu dat duge tai Can Thtf va Vinh Long eho tha'y ke't qua thi nghiem dien hep ngoai \TJ'dn phd hgp vdi cae ke't qua da khao nghiem t a i n h a lUdi cua Vien Lda DBSCL va chdng td che p h a m n a m xanh san xua't td ddng n a m xanh M.a (CT15-RCC) p h a n lap td con ray chdng canh h a i cam quyt tai Phong Dien, Can Thtf cd hieu lue eao dd'i vdi ray mem va ray chong c a n h hai cay ed mui. Che pham na'm t r i n g san xua't td ddng t r a n g B.b (VL3-RMCQ) p h a n lap td con ray mem hai cam tai Tam Binh, Vinh Long eung cd hieu lUc k h a cao dd'i vdi 2 loai ray da thuf nghiem. Cho n e n ddng na'm xanh M.a (CT15-RCC) va ddng na'm t r i n g B.b (VL3- RMCQ) da ddgc tuyen chgn de san xua't ehe p h a m phuc vu cho cac md h i n h trinh d i i n tiep theo ngoai rugng vUdn tai Can Thtf va Vinh Long. 3.3. Ap dung thudc sinh hge B.b va M.a mdi {B.b (VL3-RMCQ) va M.a (CT15- RCC)) vao chuong trinh IPM t r e n cay ed mdi Sau khi to chdc 2 ldp tap hua'n a 2 tinh, chung tdi da phd'i htfp vdi can bg eda Chi cue Bao ve thUe vat, Tram bao ve thuc vat cua ba huyen Phong Dien, Binh Minh va Tam Binh de chgn nhdng ndng d a n tien tie'n t h a m gia thUe h i e n mo hinh dng dung thudc sinh hge B.b (VL3-RMCQ) va M.a (CT15-RCC) trong quan ly dich hai tdng hop (IPM) t r e n eay cam, budi tai Nhtfn Ai, TrUdng Long (Phong Dien); My Hoa, Dong Binh (Binh Minh), My T h a n h Trung, Ngai Td (Tam Binh). Cac md hinh •*• H O I N G H I K H O A HQC CONG NGHE TOAN QUOC VE BVTV L.\N THL/ 3
 11. trinh dien deu phat trien tdt, it sau benh vi the ma da lam giam tien thudc bao ve thue vat, giam tien cdng lao dgng do sd lan phun thude giam va dem lai hieu qua kinh te kha cao eho ngUdi ndng dan. Ket qua so sanh phan tich trong b a n g 5 cho tha'y khi thUc hien md hinh tren cay cam Sanh 4 nam tudi tai Tam Binh, Vinh Long, trung binh ehi phi dau tu ve thudc bao ve thue vat cho md h i n h (dng dung che pha'm M.a (CT15-RCC)/B.b (VL3- RMCQ)) da giam 1.417.000d/ha (47,8%) so vdi ddi chdng (sd dung thude hda hge). Trung binh chi phi dau tU ve p h a n bdn cho md h i n h da giam duge 498.000d/ha (11,5%) so vdi dd'i chdng. Do md h i n h dng dung che p h a m sinh hgc ed sd lan phun it hon ban so vdi ddi chdng, n e n chi phi ve cdng lao dgng d md hinh da giam dUtfc 355.000d/ha (4,8%) so vdi dd'i chdng. Trung binh ehi phi dau tU cho md hinh da giam la 2.270.000dyha (15,9%) so vdi dd'i chdng. Ket qua da giam gia t h a n h san xua't cam sanh tf md hinh, trung binh giam dugc 124 ddng (16,5%) so vdi san xua't cam sanh theo tap quan cu cua ndng d a n la sd dung thud'c hda hgc va phun dinh ky (ddi chdng). Nang sua't trung binh cua cac vUdn cam s a n h lam theo md hinh da eao hon so vdi dd'i chdng la 120 kg/ha, chinh vi vay ma tdng thu cua cac md hinh da eao htfn dd'i chdng trung binh la 564.000 d/ha (0,6%). Ke't qua la lgi nhuan (lai rdng) trung binh eua md. h i n h da t a n g 2.834.000d/ha (3,8%) so vdi dd'i chdng. Bang 5. So sanh hieu qua kinh te' giii'a mo hinh cam Sanh ii'ng dung che' pham sinh hoc (iVl.a/B.b) va floi chu'ng tai Tam Bmh 1-12/2007 (1 nam) Trung binh Trung binh doi Chenh lech Khoan muc mo hinh chu'ng So' tien (ha)(1) (ha)(2) Ty 1? (%) 3=(1)-(2) Chi phi thuoc BVTV(d/ha) 1.035.000 2.452.000 - 1.417.000 -57,8 Chi phi phan bon 3.825.000 4.323.000 - 498.000 -11,5 Chi phi lao dOng 7.095.000 7.450.000 - 355.000 -4,8 Tong chi 11.955.000 14.225.000 - 2.270.000 -15,9 Nang suat (l
 12. giam dugc 730.000d'ha (9,6%) so vdi dd'i chdng. \ ' i vay, trung binh chi phi dau ta eho md h i n h da giam la 2.970.000d/ha (15,8%) so vdi do'i chdng. Ke't qua la khi san xua't 1 kg cam m a t theo md hinh dng dung che p h a m sinh hgc M.a (CT15-RCC)/B.b (VL3-RMCQ) thi trung binh giam dugc 168 ddng (16,9%) so vdi s a n xua't cam mat theo tap quan cu cua ndng dan la sd dung thudc hda hge va phun dinh ky (doi chdng). N a n g sua't trung binh cua cac vUdn cam m a t lam theo md h i n h da cao hcfn so vdi dd'i chdng la 270 kg/ha, chinh vi vay ma tdng thu cua cac md h i n h da cao htfn ddi chdng trung binh la 945.000 d/ha (1,4%). Ket qua la Itfi n h u a n (lai rdng) trung binh eua md hinh da t a n g 3.915.000d/ha (8,3%) so vdi ddi chdng. Ke't qua so s a n h p h a n tich trong bang 6 dudi day cho tha'y khi thdc h i e n md hinh t r e n cay budi N a m roi 5 - 6 n a m tudi tai My Hda - Binh Minh, trung b i n h chi phi dau tu ve thud'c bao ve thUe vat cho md hinh (dng dung che p h a m M.a (CT15- RCC)/B.b (VL3-RMCQ)) da giam 1.107.000dyha (47,9%) so vdi dd'i chdng (sd dung thude hda hgc va phun dinh ky). Trung binh ehi phi dau tU ve p h a n bdn eho mo hinh da giam dUtfc 709.000d/ha (3,6%) so vdi ddi chdng. Chi phi ve edng lao dgng d md hinh da giam dUtfe 605.000d/ha (9,6%) so vdi dd'i chdng. Vi vay, trung binh chi phi dau td eho md hinh da giam la 2.421.000d/ha (8,6%) so vdi dd'i chdng. Ket qua da giam gia t h a n h san xua't bUtfi d md hinh, cu t h e la khi s a n xua't 1 kg budi theo md hinh thi trung binh giam duge 64 ddng (9,6%) so vdi san xua't budi theo tap quan cu cua ndng dan la sd dung thudc hda hgc (dd'i chdng). N a n g sua't trung binh eda cac vUdn lam theo md hinh da eao htfn so vdi dd'i chdng la 449kg/ha, chinh vi vay ma tdng thu eda cac md hinh da eao htfn dd'i chdng trung binh la 1.796.000 d/ha (1,1%). Ket qua la lgi n h u a n (lai rdng) trung binh cua md h i n h da tang 4.217.000d/ha (3%) so vdi ddi chdng. Bang 6. So sanh hieu qu^ kinh te' giii'a mo hinh bi/ofi Nam roi ii'ng dung che pham sinh hoc (M.a/B.b) va floi chu'ng tai Binh Minh 1 - 12/2007 (1 nSm) Trung binh Trung binh do'i Chenh l^ch Khoan muc mo hinh chu'ng So' tien (ha)(1) (ha)(2) Ty 1? (%) 3=(1)-(2) Chi phi thuoc BVTV(d/ha) 1.205.000 2.312.000 - 1.107.000 - 47,9 Chi phi phan bon 19.012.000 19.721.000 - 709.000 -3,6 Chi phi lao dong 5.668.000 6.273.000 - 605.000 -9.6 Tong chi 25.885.000 28.306.000 - 2.421.000 -8,6 Nang suat (kg/ha) 42.744 42.295 449 1,1 Gia thanh (d/1l
 13. - Biidi Ndm roi 5 - 6 ndm tuoi Ket qua nghien cdu td phdng thi nghiem, nha l;udi va ngoai rugng vudn da chdng td ring che pham nam xanh, M.a (CT15-RCC) va va che pham nam tring, B.b(VL3-RMCQ) ed tiem nang rat ldn trong quan ly dich hai tdng hop (IPM) tren eay cd mdi tai DBSCL. TAI LIEU THAM KHAO Abbott, W. S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol., 18: 265-267 Aguda, R. M. and M. C. Rombach. 1987. Bioassay of Beauveria bassiana and Nomuraea rileyi (Deuteromyeotina hyphomycetes) against rice leaffolder". Intl. Riee Res. Newsl. 12 (3). 36p. - Aguda, R. M., M. C. Rombach and D.W. Roberts. 1988. Production of Beauveria bassiana (Deuteromyeotina hyphomycetes) in different hquid media and subsequent eonodiation of dry mycelium. Entomophaga 33. pp. 315-324. Butt, T.M and Copping L. 2000. Fungal biological control agents. Pesticide Outlook. 11. pp. 186-191. - Chinh, T. K, H. T. Quyen and H. T. M. Tu. 2001. Selecting medium for rearing and multiplicating Metarhizium anisopliae fungus for controlling termite, Coptotermes formosanus. Proceeding, International Workshop On Biology Hanoi. Vol.2, pp77-81. ••• HQI NGHI KHOA HQC CONG NGHE TOAN QUOC VE BVTV LAN THl/ 3 "">

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản