intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo cứu một số lượng từ trong Thiên Nam ngữ lục

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

32
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày các lượng từ - một thành tố có thể tham gia vào phần phụ trước trong cấu trúc danh ngữ, trong tác phẩm Thiên Nam ngữ lục. Đây là một tác phẩm lục bát có quy mô lớn nhất gồm 8.136 câu thơ chữ Nôm, cộng với 31 bài thơ, cặp thơ chữ Hán và hai bài thơ Nôm khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo cứu một số lượng từ trong Thiên Nam ngữ lục

,<br /> <br /> s l 2 (244)-2016<br /> <br /> 43<br /> <br /> NG6N NGC & D6I S6NG<br /> <br /> KHAO cutj MOT SO LirgwG Tir<br /> TRONG THIEN NAM<br /> <br /> NGCLVC<br /> <br /> E X A M I N E S O M E QUANTIFIERS IN THIEN NAM NGtT LUC<br /> <br /> BUI DUY DlTOfNG<br /> (TS; D^i hgc KHXH & NV, DHQG Uk Ngi)<br /> <br /> Abstract: This paper researches mto some quantifiers in Thien Nam ngit luc m the 17*<br /> , century. Based on analyzing and pomting out semantic, grammatical features of words sueh<br /> as nhieng cdc, mdi, cd, mdy, mpt (mdi), ti^g and some archaic Vietnamese quantifiers (sueh<br /> ' as thay thay, doi, pho), this paper contributes to the understanding the role of quantifiers in<br /> noun phrases in historical Viemamese.<br /> ' Key words: quantifiers; archaic quantifiers; historical Vietnamese; Thiin Nam ngie luc.<br /> 1. Doi vfii nhih^ ngdn ngfi thugc logi<br /> hlnh don ldp nhu tieng Vi$t, cdc thanh tl<br /> phy tham gia cau tao nfin ede dodn ngfi<br /> (danh ngu, dgng ngtt, tinh ngfi) cd vai trd hit<br /> sfic quan trgng trong h$ thing ngtt phdp. Vi<br /> v4y, trong nghien cfin lich sfi tfi vung vd ngtt<br /> phdptifingViet, nghien cfiu cac thanh to nay<br /> Id mOt hufifng nghien cuu khong thi thieu.<br /> Trong bdi vilt nay, chung tdi budc diu tim<br /> hilu cde lugng tu - mgt thanh to cd till tham<br /> gia vdo phin phy trudc trong ciu true danh<br /> ngtt, trong tdc phim Thien Nam ngie lyc<br /> (TNNL). Ddy la mgt tac phim lyc bdt cd quy<br /> md ldn nhit gom 8136 cau tho chtt Ndm,<br /> eOng vdi 31 bai tho, egp tho chtt Hdn va hai<br /> bdi tha Ndm khdc. Ngtt ligu nghifin curu d<br /> day dya tren ban phien dm sang chtt quoc<br /> ngtt gin ddy nhdt cfia Nguyen Th; Ldm [3].<br /> Lugng tfi la nhiing tfi chi lugng xac dinh<br /> ho^ khong xac djnh. S6 tfi Id nhfing lugng<br /> tfi xdc dinh, vi dy: mpt, hai, ba, bdn, ndm,<br /> sdu,... d day, chfing tdi khdng phdn tich so<br /> tfi vi nhttng don v\ ndy nhu danh tfi rieng<br /> thudng mang y nghia chi m0t dli tugng duy<br /> nhit. Chung tdi tap trung tim hilu nhfhig<br /> lugng tfi khong xdc dinh. Chfic nfing cfia<br /> nhttng lugng tfi khdng xdc djnh ndy la lam<br /> <br /> dinh ngtt trudc eho danh tfi don v\ ldm trung<br /> tdm trong dodn ngtt danh tfi.<br /> 2. Trong TNNL, lugng tfi khdng xdc dinh<br /> gom cdc tfi nhu: nhUng (103, sd ldn xudt<br /> hi$n), cdc (6), mpi (32). cd (6), mdy (35),<br /> mpt (mdi) (46), tieng (2), thay thdy (6), ddi<br /> (17), phd (2). Trong dd, ed nhfing lugng tfi<br /> hign nay khdng duge sfi dyng trong tilng<br /> Vi^t, ggi Id lugng tu co rdiu thc^ thdy, ddi,<br /> phd. Chfing ta phan tieh cy the nhihig luqmg<br /> tfi trfin nhu sau.<br /> (i) Nhihig (103 lin):<br /> Ket hgp vdi danh tfi dl bilu thi ngMa s6<br /> nhilu. Khi dfing trudc danh tfi, nhieng cd<br /> nghia chi toan thi, khdng xde djnh tuong<br /> duong vfii "todn/todn Id/ehi todn Id,...". Vi<br /> dy: 496. Tdn cdng ddp rua nhung l&i kiing<br /> khem; 522. Nhieng ngu&i do qudc chdng<br /> ngudi cieu ddn: 1183. Bdn phuong ngdt<br /> nhSne can qua; 1855. Nhitne quan Thie sie<br /> Hdn triiu,...<br /> Trong TNNL, chfing ta thdy khd nhieu<br /> trudng hgp nhihtg dung trude dOng tfi, bilu<br /> thj nghia *'ed bay nhifiu ma thdi", tuong<br /> duong vdi chi/todn. Vi dy: 571. Ldm Thao<br /> ddn nhitne Io thdm; 725. Hiing Vuang nhiene<br /> chdng qudn tiin; 250. Nhieng mong cho l&n.<br /> <br /> 44<br /> <br /> NG6N N G C & f>di S6NG<br /> <br /> Sl2(244)-2016<br /> <br /> nhing chd cho khdn; 3362 Nhune ngd Chu khdch khl.Vi du: - Cd mpt ldn Irong nha lA<br /> hdu, ai ngd Trang Khuong; 6154. Lich triiu cua dn, cdn mpt cdi bdnh Ihdi nhung^^^<br /> iy Id ndm muai ngudi. (tr.59); Khi iy qtf<br /> Nam Bdc nhune dua tranh hdnh,...<br /> Trong QuSc dm thi tap vd Bdn gidi dm xuing nhu Idi Id phd bd ay vdy [...] (tr.ll9)<br /> Phdt thuyit dgi bdo phu mdu dn trpng kinh, (ddn theo [2]).<br /> chung ta cung dd gdp nhiing cdch dimg cua<br /> Tuy nhiOn, trong TNNL (culi thi kl<br /> nhing nhu trdn. Vi dy:<br /> XVII) cung nhu cdc tft diln cua L. TabenI,<br /> Nhing le xudn qua tudi tdc thim [8, P. de Bdhame, net nghia phy "chi lich sii,<br /> b.205]; ...dm uc bdo hp hdng, nhime du Id khdch khi" ciia phd khdng cd m§t. Chinh<br /> chit din xdm...{[$]; ...nhing Irong nuang dilu ndy da ldm cho vigc sft dyng tft phd<br /> nhd oai thieng dit Iru lodi du [7] ([dan theo cdng vl sau cdng it di. Vi khi ndt nghia phy<br /> [V]).<br /> ryng di thi ranh gidi giiia phd vdi nhimg vh<br /> Nhu vdy, y nghia vd cdch diing cfta cdc bi triing. Tft phd ddn hi thay thi bdi tir<br /> nhing trong TKNL Id sy tilp noi, duy tri "nhimg, cdc". Ngay trong vdn ban ndy, d^<br /> nhflng cdi md nd vin dd cd tft nhttng th&i ki chi y nghia s6 nhieu, tix phd chl dugc ddng 2<br /> trudc dd.<br /> lan, cdn tft cdc diing 6 ldn, nhing diing d^<br /> Tuy nhien, hiOn nay "nhing^^ trong kit 103 lin.<br /> hgp vdi dOng tft cung cd sy thay dli vl khd<br /> Tuong duong vdi phd, tilng Vi$t hi|n<br /> nang ket hgp. Nlu d TNNL nhiing kit hgp nay cd tft quy, cung phdn ndo thi hiOn n^t<br /> vdi nhilu tiiu logi dgng tu (nhing mong, nghia "chl lich sy, khdch khi". Cd thi xuit<br /> nhing chd, nhing Io, nhing d, nhing ngdi, hiOn trong cdc td hgp nhu: qu^ dng bd, quy<br /> nhing ggp, nhung dug, nhing giit,...) thi ngdi, quy chuc, quy ca quan, *cdc qu^ vf,<br /> sang tieng ViOt hiOn dai, nhung hoan todn *cdc quy dng, *ldt cd cdc quf ca quan *tat<br /> chi kit hgp vdi dgng tft tdm li, ttoh cdm. Vi cd cdc guy dng...Nhm vdo dd, ta dl ddng<br /> dy: Dim khong ngu dupc vi nhing nhd, n h ^ ra cdc to hgp cd ddnh ddu Id nhttng<br /> nhung thuang. HiOn nay chi, loan dugc coi cdch ndi sai, vi ring quy da bilu thi nghia sl<br /> Id tuong ducmg vdi nhing d ndt nghia "cd phftc, viOc chOm them cdc, hay tit cd tiong<br /> bdy nhidu md thdi", vd hodn todn chiem tm cdc tl hgp ndy la thfta, tuy nhiOn nd vdn xudt<br /> the ve tan so sft dyng. Vi vdy, nhiing tnrong hiOn vd trd thdnh mgt thdi quen trong ldi ndi<br /> hgp trSn cd thi dien dgt lgi Id: CM ngd Chu nhilu nguoi. Lidn hg vdi tft pho, chftng tdi<br /> hgu, ai ngd Trang Khuong/ Lich triiu Nam<br /> nhgn thdy giiia chung cd xu hudng hiln dli<br /> Bdc todn dua tranh hdnh,...<br /> tidi ngugc nhau: phd dugc chft y & ndt nghia<br /> (u) Phd (2 Idn):<br /> so phftc md coi nhg ndt nghia "chl lich s\r,<br /> Phd Id lugng tft co, bilu dgt j nghia so khdch khf', cdn quy theo cdch dftng hiOn<br /> nhilu (tucmg duong vdi nhing, cdc). Vi dy: nay, lgi chft trgng vdo net nghia "chi lich sf,<br /> 3881. Pho lodi phii thuy xua kia; 4186. khdch khi" md khdng chii y den nghia so<br /> Trupngphu bao li/yghe dudng bdt nhdn.<br /> phftc von hiOn hiiu.<br /> Trong tdc pham Ndm "TmyOn cdc<br /> (iii) Cdc (i;/lin;<br /> Thdnh" cua Majorica o dau thi ki XVII, tft<br /> Cdcti-ongtilng Hdn ddng vaiti-dId phd<br /> phd xudt hi$n 11 ldn, thu&ng dftng tnrdc tft vd dgi tft. Vdi nghia: mdi thi, mil bin,<br /> danh tft, vd dugc kem theo thdi dg Uch sy. mdi ngudi, cdc diing tnrdc dgng tft ldm phd<br /> <br /> Sl2(244)-2016<br /> <br /> N G 6 N NGti" & D d i<br /> <br /> S6NG<br /> <br /> 45<br /> <br /> tfi; voi nghia: cdc, mdi, cdc dugc d|t tiirdc ngu&i, mpi tinh... Tuy nhifin, khdo sdt d m0t<br /> danh tit dl bilu thi tiing cdi ho$c sl nhilu sl tu ligu khac cfing thdi, chung tdi tim thay<br /> [4]. Tuy nhifin, khi vdo tilng Vigt, cdc chi cdch dfing: mpi kit hgp vfii ngfi vi tfi. Trong<br /> edn bdo luu nghia thfi hai, nd dugc sfi dyng "Phfip gidng tdm ngdy", cd cdu: Sao ngudi<br /> 6 lin, lam chl tl ddnh d^u vd bieu tiij f nghia Annam mpi ndm mpi cd giu ngdy cha mg,<br /> so nhieu efia danh tfi giong nhu ngdy nay. VI dng bd, dng vai sinh thi, ma lam giS ehgp hit<br /> dy: 327. Truyin cho dd tupng cdc nai: 5391. sfic?; hay tiong "Bdn luat ddng Men Thdnh<br /> Cdc quan phien h^ nghi ddy,...<br /> gid tien khfii" ra ddi vao ndm 1670, cung cd<br /> Difiu ndy hodn todn trfing khdp vdi nghia kit hgp nay, vi dy: [...] Id ke moi nedv moi<br /> cfia "cdc" trong tfi diln A.de Rhose. Qua ngdm su thuang khd, [...] moi ngdy moi hdm<br /> tin so hogt d^ng, chfing ta thdy dd duge s\r minh. Phdi chang nfit nghia ndy chi sinh tfi<br /> "ehiem ini thi" efia hu tfi cdc so vdi phd. vdn cdnh nfin khdng dugc cdc nha Idm tfi<br /> Theo dd diln tien tfi tiie ki XVII, din cdc fien ghi nhgn. Dfing thcfi, TNNL cung<br /> nguin ngtt ligu thi ki XVIII, cdc tilp tyc khdng cd truong hgp ndo sfi dyng net nghia<br /> khdng djnh vi thi so vdi phd. Vf dy: ... khi ndy.<br /> iy cdc thiy hdi,...vi v$y cdc tiiiy ed Ifiri ra<br /> Dieu dac bigt, trong nhdm cdc lugng tfi<br /> ndi cfing ldng chfing tdi rdng,... kfio cdc thky ding nghia chi so nhieu, tiiam gia vao ciu<br /> sg hdi Idm,... md hdi cdc ngufii Ay rdng,... cd tnic ngtt danh tfi, ngoai cac lugng tfi goe<br /> Idi cho chfing tfii duge bilt kfio cdc thiy Hdn nhu cdc, mpi, trong TNNL, xuat hi^n<br /> cfing Idng chfing toi sg hai ldm, ...[7].<br /> lugng tfi phi Hdn Vi§t Id nhieng. Lugng tfi<br /> Tdi ndm 1822, trong Sdch sd sang chep nhieng dd duge sfi dyng vdi tin sl 103 lin,<br /> cdc vi$c cfia Phlliphfi Binh, phd duge dimg cao hon hdn so vfii lugng tfi cdc vd mpi, eho<br /> 38 lin, cdc dugc dfing 790 ihn [7]. Dilu ndy chfing ta thiy s\r phdn edng chfic ndng, ngtt<br /> chfing td rdng din the ki XIX, cdc dd cd dyng vd ngtt ng^a efia cdc lugng tfi ding<br /> nSng Ive hogt dOng mgnh hon phd rit nhilu; nghia khi tham gia thi hign y nghia ngtt<br /> va xu till, qud trinh cdc thay the cho phd da phdp "sl nhieu" trong tieng Vigt. Vi dy:<br /> dien ra rit manh.<br /> 4918. Cung tin nhieng Ifia, ai tidi nhimg<br /> (iv)M9i (32 lan):<br /> binh/ 6748. Liy vang di lg nhung nguci<br /> Ciing nhu cdc, tiong TNNL, mpi dugc phyng sai,...<br /> (v) Thay thay (6 lin):<br /> dimg ldm ehi to ddnh diu vd bilu thj y<br /> Ddy Id mgt lugng tfi cl. Y nghTa efia thay<br /> nghia sl nhilu cfia danh tfi. Tuy nhifin, mpi<br /> duge dimg vdi tin s6 cao hem. Id 32 lin. Vi thdy tuong duong vdi tdt cd, tdt thdy, hit<br /> dy: 161. Nhd ndngAu CamQibi; 3485. Ki thdy, todn bp, todn thi ngdy nay. Vi dy:<br /> bdy mgi s{e tru&c sau; 4130.Dom ddm tranh 1770. Thu vi thav thdv giang san bdn dd;<br /> 4215. Du&i tren thav thdv ciing<br /> dfin udc sdng moi<br /> nghe,...Trong Qudc dm thi tap the ki XV,<br /> phuong,...<br /> Trong tu dien efia A.de Rhose, mpi duge ehung ta cihig g§p tfi thay th^ voi nfit nghia<br /> gidi thieh vfii nghia la "tat ed". Thong kfi ttfin: GiU khdng thay thdv tdm ldng trdn;<br /> trong TNNL, chfing tdi nhan thiy 32 trudng Ddng sdng thav thdv thdng Ngd chc^ [ ddn<br /> hgp deu dugc dfing vdi nghia nhu trong tfi theo[9\<br /> Trong TNNL, chfing ta cdn nhdn tiiay<br /> dien dd, vi dy: mpi ve, mpi bi, mpi l&i, mpi<br /> <br /> 46<br /> <br /> N G 6 N NGf<br /> <br /> & Din<br /> <br /> S6NG<br /> <br /> s l 2 (244)-2016<br /> <br /> 'I<br /> <br /> thay thdy dugc dilng vdi tu cdch ciia mOt dai<br /> - [...] dng Thdnh dy muin trd nghia dng<br /> tft thay thi hoi chl (vdi y nghia todn thi, tdt Thdnh Pha pha thi dang cd vd nude che<br /> cd, tit Ihdy, hit Ihdy [nhiing thft dd/ nhiing ngudi. (tr.l24) (dintheo [2]).<br /> (vu) Bdi (17 ldn):<br /> ngu&i dd...]). Vi dy:<br /> Day ciing 14 mOt lugng tft cl, tilng ViJ<br /> 1739. Cila To Binh tich di ddnh, Phdn<br /> chia thav thdv mpt manh chdng he. (thay hign dgi khdng c6n sft dyng tft ddi vdi lii<br /> cdch Id lugng tfl ntta. 6 ddy, tft ddi cd j<br /> thdy = tdt cd cfta cdi cua Td Djnh).<br /> 4761. Khdp hod ci mdi ai ai, Dep ldng nghia so nhilu, mgt vai nhu trong Truyfn<br /> thav Ihdy nghe ldi ldng ldng. (thay thdy = tdtKilu: Ngim doi can lgi sgi siii ddi can: SM<br /> phen gid lua hoa ki [din theo Tfl diln 14<br /> cd mgi ngudi dd)<br /> ViOc sft dyng thay Ihdy vdi tu cdch mOt Vigt cl].<br /> Trong TNNL, tfl ddi dugc sft dyng 17 lln,<br /> dgi tft thay thi hii chi trong tdc phdm thi kl<br /> XVII ndy, chinh Id budc tiln dl dl muOn vl dy nhu: 5976. Nude Nam ddy logn dong<br /> tdy doi lin: 6687. Trao qudn dp ddnh doi<br /> nhdt Id den culi the ki XVIII ddu thi ki XIX,<br /> nai; 6906. Con lgi chdng c6 Io tham doi khi<br /> thay thdy dugc dung phi biin vdi tu cdch<br /> 7307. M^ chen dd chdn ddi ngdn,...<br /> dgi tft thay thi nhu trong Sdch so sang chip<br /> Ngodi ra, trong TNNL, ddi cung xii4l<br /> cdc viic cua Philiphe Binh da ghi nhdn (29 /<br /> hiOn vdi tu cdch Id ddng tft vdi ^ nghia: id<br /> 33 ldn thay Ihdy dugc sft dyng vdi tu cdch<br /> cho ngu&i khdc bilt cdn phdi ddpftng,thoa<br /> ti-On). VI dy: - ... dang di Miu thi thav thdvmdn dilu mong muln ndo dd cfta minh [8]<br /> phdi lin hgi bdy su thuang khd: ... thi thav nhu: 268. Gdi dgi ldm thiip, Irai ddi ldm<br /> thdy diuyeu chupng cing ldy ldm lg,... [7]. qudn; 7493. Nd doi vdn vu gin xa; 7868.<br /> (vi)Ca(6ldn):<br /> Phin chanh chi il, phin cam M<br /> Xudt hiOn 06 lan trudc danh tft tgo thdnh nhiiu,.. .HiOn nay, ddi chi cdn dugc sft dung<br /> ngfl danh tft vdi y nghia todn bO. Cd cd y vdi tu cdch ndy trong tilng Vigt hiOn dai.<br /> nghia sl lugng cdc thdnh phdn & mftc toi da,<br /> (viii) Mdy (35 Idn):<br /> khdng sdt mOt thdnh phan ndo. Vi dy: 2260.<br /> May Id lugng tft chi sl lugng ddng ke<br /> Trong cdhp hdng, ngpdi nhieu ke suy; 4686.nhung khdng xdc dinh, xudt hiOn 35 Ian<br /> Mpt dia nhd sda, cd vgn cimg xudi; 5659. trong TNNL. Mdy thu&ng dftngtiTldcdanh<br /> Md nen khdn cd hda dodn,...<br /> tft vd cd cdch diing nhu ngdy nay. VI du:<br /> Tru&ng hgp "cd hda" nhu tren, tuong 2331. Gitt nhau bilt may thdng du;<br /> duong vdi cym tfl "cd vd" ("vd" Id tfl Hdn 7300. Miy trdm ndm li ldm thdn cdo ciy.<br /> (ix) Mgt/moi (46 ldn):<br /> '<br /> Vigt ViOt hda cia tft "hda"). Trong nhflng<br /> Trong TNNL, mdt dugc dflng 46 ldn vdi<br /> tdc phdm cftng thdi TNNL, cym tft "cd vd"<br /> vdi nghia todn bg dugc sft dyng khd phi nhiing ndt nghia nhu sau:<br /> + Cd nghia "chl cd mSi mOt" khi kit hpp<br /> biin. "TniyOn Cdc Thdnh" cd din 50 cym tii<br /> vdi danh tft, dflng dl khdng dinh, nhdn manh<br /> ndy dugc kit hgp tiudc danh tft. Vi dy:<br /> - Ngudi liin gidng cho cha me nd md sy duy nhdt cfla danh tfl xdc dinh. VI dj;<br /> khuyen chiu dgo, thi cd vi ba lien nghe md 3573. Ldm thinh di mdt thdnh Loa; 4147.<br /> Msi Hodn ra dg thd a; 3555. d ^ Trin<br /> chiu phep Rua [...]. (Ir.51)<br /> Cdng Ldm biit muu,...<br /> <br /> So 2 (244)-2016<br /> <br /> NG6NNGC & Ddi S6NG<br /> <br /> + Bieu thi timg sy vigc, trong kit cdu<br /> "mpi...mpt... ". Dudi day Id vdi vi dy trong<br /> 20 lan sft dyng theo nghia ndy: 3575. Gii<br /> nhau mj^f ngu&i mglphuang,...<br /> Ket cau ndy tuong duong vdi kit cau<br /> "mdi...mpt... " hign nay. Dilu ndy phdn ndo<br /> li gidi hiOn tugng khdng xuat hiOn hu tft<br /> "moi" trong TNNL. Cd 15, vigc v ^ dyng da<br /> dgng lugng tft "mOf' dS khiln cho tft "mii"<br /> tirr nen khdng can thiit.<br /> (i) Timg (2ldn): dugc dftng vdi nghia<br /> nhdn manh sy tin tgi bigt l$p vd tinh tudn ty<br /> kl tilp sy vat ndy sau sy vdt kia. Vi dy:<br /> 4913. Thi thua chgy in lim^ chdm; 5130. Kd<br /> lin time budc diim dd rudi theo.<br /> 3. Qua ngtt liOu vd nhttng phdn tich dugc<br /> trinh bdy bdn tren, chung tdi dua ra mOt vdi<br /> nhdn xdt nhu sau:<br /> - Vaiti:ocfta lugng tft trong cdutiiicdanh<br /> ngfl tilng ViOt Id rdt quan trgng. Trong<br /> TNNL, chftng tham gia mOt cdch tich cyc vd<br /> ddng vai trd thiit ylu ldm dinh ngtt trong<br /> viOc hlnh thdnh nen cdc dodn ngtt danh tfl.<br /> ViOc khdo cuu nhiing thdnh phdn ndy trong<br /> TNNL cd ^ nghia nhdt djnh trong qud trinh<br /> tim hilu Uch sft tft vyng, ngtt phdp tilng<br /> ViOt.<br /> Trong TNNL ndi riOng vd trong tieng<br /> Vigt thdi kl trung dgi ndi chtmg, lugng tft dd<br /> cd sy da dgng vd cd tdn s6 sft dyng khd cao.<br /> Tuy dd cd nhiing biin dli nhdt dinh nhung<br /> cdc lugng tft khdng xdc dinh nhu nhing,<br /> cdc, cd, miy, limg,...&^ mang phin Idn<br /> nhiing ddc diem ngfl phdp, ngfl nghia, ngfl<br /> dyng nhu chftng dugc sft dyng trong tilng<br /> ViOt hiOn nay. Dilu ndy chung td ngay tft<br /> thdi ki dd, nhflng lugng tft ndy dd du ndng<br /> lyc tham gia tgo l?p vdn bdn trong tilng ViOt<br /> vdi tu cdch Id mOt cdng cy ngfl phdp hihi<br /> higu.<br /> <br /> 47<br /> <br /> - Trong TNNL, chftng ta thay xuat hign<br /> mgt s6 lugng tft cd nhu thay thdy, doi, phd.<br /> Nhiing tft ndy hign nay khdng con hanh chftc<br /> vdi vai trd lugng tft trong tilng Vigt niia.<br /> Trong qud trinh phdt triin cfla lich sft tieng<br /> Vigt, nhiing lugng tft ndy ddn ddn dugc thay<br /> thi bdng nhiing lugng tfl ddng nghia khdc<br /> irong hg thong lugng tu nhu phd dugc thay<br /> thi bdng nhung, cdc: thay thdy dugc thay<br /> thi bdng tit cd, cd: ddi dugc thay the bang<br /> mpt vdi,...<br /> TAI L i f u THAM KHAO<br /> 1. A.dcRhodes (1991), Tii- diin Annam Lusitan - Lalinh. Nxb Khoa hgc Xd hgi, H.<br /> 2. Nguyin Quoc Dung (2009), Ngdn ngi<br /> Irong "Truyen cdc Ihdnh" cua Majorica khia cgnh ti vipig vd ngu phdp. Luan dn<br /> thgc si. Hue.<br /> 3. Nguyin Thi Ldm (2001), Thien nam<br /> ngi Igc (Khdo cuu, phiin dm, chu gidi), Nxb<br /> van hgc, H.<br /> 4. Vuong Lgc (2001), Ti diin li cd, Nxb<br /> DdNdng.<br /> 5. Vu Dftc Nghigu (2006), Hu ti tiing<br /> Viil Ihi ki XV trong Qudc dm thi tgp vd<br /> Hdng Die qudc dm thi tgp. Ngdn ngtt, so.<br /> 12,ti-.1-14.<br /> 6. Vu Dftc NghiOu (2010), Khdo sdt cdc<br /> ti cd trong ba vdn bdn viit bdng chi QuSc<br /> ngu thi ki XVII Tgp chl Khoa hgc DHQG<br /> HN,sd26, ft-. 183-197.<br /> 7. Vu Dftc NghiOu (2011), Lupc khdo lich<br /> si ti vung tiing Viet, Nxb Gido dye, H.<br /> 8. Hodng Phe (chu biOn) (1996), Ti diin<br /> liing Viit, Nxb Dd Ndng Trung tdm Tft diln<br /> hgc, HdNOi-Da Ndng.<br /> P. Nguyen Nggc San - Duih Vdn ThiOn<br /> (2003), Ti diin li Viit cd, Nxb Tft diln<br /> Bdch khoa, H.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2