intTypePromotion=3

Khảo sát các chỉ số huyết học và thời gian đông máu trên bệnh nhân tai biến mạch máu não

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
10
lượt xem
0
download

Khảo sát các chỉ số huyết học và thời gian đông máu trên bệnh nhân tai biến mạch máu não

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích 108 bệnh nhân TBMMN nằm điều trị tại khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi rút ra những kết luận sau đây : - Các chỉ số về hồng cầu, hematocrit và tiểu cầu đa phần không khác biệt so với các chỉ số của người bình thường, tuy nhiên đã có sự thay đổi ít nhiều ở một số bệnh nhân. Riêng các chỉ số về bạch cầu có sự thay đổi sâu sắc, bạch cầu có khuynh hướng tăng sau đột quị biểu hiện ở cả hai nhóm nhồi máu não và xuất huyết não, trong đó sự biến thiên theo chiều hướng tăng bạch cầu của nhóm bệnh nhân xuất huyết não rõ ràng hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát các chỉ số huyết học và thời gian đông máu trên bệnh nhân tai biến mạch máu não

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> KHAÛO SAÙT CAÙC CHÆ SOÁ HUYEÁT HOÏC VAØ THÔØI GIAN ÑOÂNG MAÙU<br /> TREÂN BEÄNH NHAÂN TAI BIEÁN MAÏCH MAÙU NAÕO<br /> Löông Thanh Ñieàn*, Vuõ Anh Nhò**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Phaân tích 108 beänh nhaân TBMMN naèm ñieàu trò taïi khoa Thaàn kinh Beänh vieän Chôï Raãy, chuùng toâi ruùt<br /> ra nhöõng keát luaän sau ñaây :<br /> - Caùc chæ soá veà hoàng caàu, hematocrit vaø tieåu caàu ña phaàn khoâng khaùc bieät so vôùi caùc chæ soá cuûa ngöôøi<br /> bình thöôøng, tuy nhieân ñaõ coù söï thay ñoåi ít nhieàu ôû moät soá beänh nhaân. Rieâng caùc chæ soá veà baïch caàu coù söï<br /> thay ñoåi saâu saéc, baïch caàu coù khuynh höôùng taêng sau ñoät quò bieåu hieän ôû caû hai nhoùm nhoài maùu naõo vaø<br /> xuaát huyeát naõo, trong ñoù söï bieán thieân theo chieàu höôùng taêng baïch caàu cuûa nhoùm beänh nhaân xuaát huyeát<br /> naõo roõ raøng hôn.<br /> - Böôùc ñaàu tìm ra ñöôïc söï thay ñoåi ít nhieàu veà thôøi gian ñoâng maùu ôû moät boä phaän beänh nhaân, phaàn<br /> ñoâng soá beänh nhaân coøn laïi khoâng coù söï thay ñoåi. Neáu nhö TQ vaø tæ leä prothrombin thay ñoåi nhieàu hôn ôû<br /> nhoùm beänh nhaân xuaát huyeát naõo, thì TCK laïi thay ñoåi nhieàu hôn ôû nhoùm beänh nhaân nhoài maùu naõo.<br /> <br /> SUMMARY<br /> STUDY ON ALTERATIONS OF HEMATOLOGY AND COAGULATION TIME<br /> OF CEREBROVASCULAR PATIENTS<br /> Luong Thanh Dien, Vu Anh Nhi * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 81 – 86<br /> <br /> Objectives : To study on alterations of hematology and coagulation time of 108 patients including 63<br /> cerebral infarction and 45 hemorrhage at neurology department of Cho Ray Hospital.<br /> Methods : Prospectives study, hematological and coagulation parameters include erythrocytic cells,<br /> white blood cells, platelets, hematocrit, PT, prothrombine rate, APTT are evaluated<br /> Results : There has no differency in red blood cell count, platelet count, hematocrit rate between<br /> cerebral infarction and cerebral hemorrhage. However, there is a little different in some patients. White<br /> blood cell count after stroke is widely different among cerebral infarction and cerebral infarction,<br /> especially increased in hemorrhage. Step by step, we find out the differency in coagulation time between<br /> cerebral infarction and cerebral hemorrhage, PT is prolonged and prothrombine rate is decreased in<br /> cerebral hemorrhage than cerebral infarction, APTT is prolonged in cerebral infarction than cerebral<br /> hemorrhage.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Tai bieán maïch maùu naõo(TBMMN) laø beänh thaàn<br /> kinh phoå bieán ôû Vieät Nam vaø treân theá giôùi. Moãi naêm,<br /> taïi khoa Thaàn kinh Beänh vieän Chôï Raãy vaø caùc Beänh<br /> vieän Ña Khoa caùc tænh ñaõ tieáp nhaän vaø ñieàu trò cho<br /> haøng ngaøn beänh nhaân tai bieán maïch maùu naõo.<br /> <br /> Nhö vaäy, TBMMN laø moät thöû thaùch lôùn vôùi ngaønh<br /> y teá, ngoaøi tæ leä töû vong cao, di chöùng ñeå laïi cho ngöôøi<br /> beänh laø vaán ñeà ñaùng quan taâm : thieáu soùt veà vaän<br /> ñoäng, ngoân ngöõ, veà sinh hoaït haøng ngaøy cuõng nhö<br /> haøng loaït caùc vaán ñeà khaùc.<br /> Vieäc ñieàu trò TBMMN, beân caïnh vieäc oån ñònh huyeát<br /> aùp, choáng phuø naõo thì vieäc choáng keát taäp tieåu caàu,<br /> <br /> * Boä moân Thaàn kinh, Tröôøng ÑH Y Khoa Caàn Thô<br /> ** Boä moân Thaàn kinh, ÑHYD Tp.HCM<br /> <br /> Thaàn Kinh<br /> <br /> 81<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> choáng ñoâng taùi laäp laïi tuaàn hoaøn, ñieàu chænh roái loaïn<br /> huyeát ñoäng hoïc sau TBMMN laø vaán ñeà quan troïng.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> Chính vì muoán tìm hieåu söï thay ñoåi cuûa caùc chæ<br /> soá huyeát hoïc vaø thôøi gian ñoâng maùu sau TBMMN, töø<br /> ñoù coù theâm thoâng tin veà beänh lyù naøy vaø coù chieán löôïc<br /> ñieàu trò höõu hieäu hôn, chuùng toâi tieán haønh nghieân<br /> cöùu ñeà taøi naøy vôùi muïc tieâu :<br /> <br /> Nhoài maùu naõo Xuaát huyeát<br /> Chung 2<br /> P<br /> naõo<br /> nhoùm<br /> Hoàng caàu 4,446± 0,217 4.583± 0.175 4.504 ± p>0,05<br /> (M/μL)<br /> 0.145<br /> Baïch caàu 11,9 ± 2,534 10,265± 0,89 11,15 ± 1,57 p>0,05<br /> (K/μL)<br /> Hematocrit<br /> 37,4 ±<br /> 39,4<br /> 38,2 ± p>0,05<br /> (%)<br /> 1,58(%)<br /> ±1,36(%)<br /> 1,09(%)<br /> Tieåu caàu 262,77±32,31 269,4±22,74 265,5± 20,9 p>0,05<br /> (K/μL)<br /> <br /> -<br /> <br /> Khaûo saùt moät soá ñaëc ñieåm quan troïng cuûa<br /> nhoùm nghieân cöùu.<br /> <br /> -<br /> <br /> Khaûo saùt caùc chæ soá huyeát hoïc.<br /> <br /> -<br /> <br /> Phaân tích caùc chæ soá veà thôøi gian ñoâng maùu.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Ñoái töôïng<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu bao goàm 108 beänh nhaân<br /> TBMMN naèm ñieàu trò taïi Khoa Thaàn kinh beänh vieän<br /> Chôï Raãy töø thaùng 1/2004 ñeán 6/2004 vaø thoaû maõn caùc<br /> tieâu chuaån :<br /> - Beänh nhaân thoaû maõn caùc tieâu chuaån laâm saøng<br /> veà chaån ñoaùn tai bieán maïch maùu naõo cuûa Toå chöùc Y<br /> teá theá giôùi.<br /> - Beänh nhaân ñöôïc nhaäp vieän trong voøng 48 giôø<br /> ñaàu sau khôûi phaùt.<br /> - Beänh nhaân ñöôïc laøm CTScan hoaëc MRI ñeå chaån<br /> ñoaùn xaùc ñònh.<br /> - Khoâng coù nhöõng baát thöôøng veà huyeát hoïc tröôùc ñoù.<br /> - Khoâng duøng nhöõng thuoác laøm thay ñoåi caùc<br /> thaønh phaàn cuûa caùc chæ soá nghieân cöùu.<br /> Tieâu chuaån loaïi tröø<br /> - Beänh nhaân ñöôïc nhaäp vieän treã sau 48 giôø khôûi phaùt.<br /> - Coù baèng chöùng cho thaáy coù caùc nguyeân nhaân<br /> gaây beänh khaùc nhö u naõo, xuaát huyeát maøng naõo hay<br /> caùc trieäu chöùng maát tröôùc 24 giôø .<br /> - Nhöõng beänh nhaân ñang duøng caùc loaïi thuoác<br /> laøm aûnh höôûng ñeán keát quaû nghieân cöùu.<br /> <br /> Baûng1: Trò soá trung bình cuûa caùc chæ soá huyeát hoïc<br /> <br /> Veà caùc chæ soá huyeát hoïc : caû ba nhoùm nghieân cöùu<br /> ñeàu khoâng coù söï khaùc bieät.<br /> Chæ soá hoàng caàu vaø tieåu caàu gaàn vôùi haèng soá sinh<br /> lyù cuûa ngöôøi Vieät Nam. Rieâng baïch caàu: caû ba nhoùm<br /> ñeàu cao hôn haèng soá sinh lyù cuûa ngöôøi bình thöôøng.<br /> Baûng 2 : So saùnh tæ leä beänh nhaân coù teá baøo maùu cao<br /> Hoàng<br /> caàu>5.0(M/μL)<br /> Hoàng caàu<br /> 10.0(K/μL)<br /> Tieåu<br /> caàu>400(K/μL)<br /> Hematocrit>42%<br /> <br /> Choùmchung Nhoùm NMN Nhoùm XHN<br /> P<br /> 23,1%<br /> 22,23%<br /> 24,4% P=0,07<br /> 22,3%<br /> <br /> 28,5%<br /> <br /> 13,4%<br /> <br /> P=0,06<br /> <br /> 53,7%<br /> <br /> 44,4%<br /> <br /> 66,6%<br /> <br /> P=0,022<br /> <br /> 17,5%<br /> <br /> 23,8%<br /> <br /> 8,8%<br /> <br /> P=0,446<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 22,23%<br /> <br /> 28,8%<br /> <br /> p =0,43<br /> <br /> Töø keát quaû baûng 2 ta thaáy nhoùm beänh nhaân XHN<br /> coù baïch caàu taêng cao chieám tæ leä cao hôn nhoùm beänh<br /> nhaân NMN, ñieàu naøy phuø hôïp vôùi y vaên.<br /> Tieåu caàu taêng trong nhoùm NMN cao hôn hai<br /> nhoùm coøn laïi, nhöng thöôøng tieåu caàu taêng ít coù yù<br /> nghóa treân laâm saøng.<br /> Baûng 3: Thôøi gian TQ theo nhoùm nghieân cöùu<br /> Nhoùm chung Nhoùm NMN Nhoùm XHN<br /> p<br /> TQ giaây 13,33 ± 0,32 13,51±0,475 13,09±056 p>0,05<br /> TQ >15giaây<br /> 18,5%<br /> 12,6%<br /> 26,6% P=0,036<br /> TQ0,05<br /> TCK>35giaây<br /> 23,1%<br /> 30,1%<br /> 13,3%<br /> p=0,04<br /> <br /> Baûng 4 cho thaáy thôøi gian TCK trung bình cuûa ba<br /> nhoùm khoâng coù söï khaùc bieät nhau vaø khoâng khaùc bieät<br /> so vôùi giaù trò sinh lyù.<br /> Tuy nhieân, tæ leä beänh nhaân coù thôøi gian TCK keùo<br /> daøi cuûa nhoùm NMN nhieàu hôn nhoùm XHN ôû möùc coù<br /> yù nghóa thoáng keâ (p=0,04)<br /> Trò soá trung bình TCK cuûa nhoùm nhoài maùu naõo<br /> coù veû nhö cao hôn, tuy nhieân, söï khaùc bieät naøy khoâng<br /> coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05).<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Ñaëc ñieåm veà hoàng caàu<br /> Trò soá trung bình cuûa HC laø 4,504±0,145 (M/μL).<br /> So saùnh giöõa hai nhoùm NMN vaø XHN ta thaáy khoâng<br /> coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05). So<br /> saùnh vôùi coâng trình nghieân cöùu cuûa GS.Traàn vaên Beù<br /> vaøNguyeãn Anh Trí, chuùng toâi thaáy khoâng coù söï khaùc<br /> bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05). Nhö vaäy coù theå<br /> noùi raèng trong TBMMN trò soá cuûa hoàng caàu khoâng<br /> thay ñoåi so vôùi ngöôøi bình thöôøng.<br /> Tuy nhieân, coù khoaûng 23.1% soá beänh nhaân coù HC<br /> taêng hôn möùc sinh lyù bình thöôøng (> 5,0 M/μL), giöõa<br /> NMN vaø XHN khoâng thaáy söï khaùc bieät coù yù nghóa<br /> thoáng keâ(p=0,06), chuùng toâi khaûo saùt soá beänh nhaân<br /> coù HC döôùi 4,0 M/μL (döôùi möùc sinh lyù bình thöôøng),<br /> keát quaû cho thaáy, nhoùm beänh nhaân NMN chieám<br /> (28,5%) nhieàu hôn nhoùm beänh nhaân XHN (13,4%).<br /> Tuy vaäy, coù theå thaáy raèng trong TBMMN ít nhieàu<br /> cuõng aûnh höôûng ñeán doøng HC, cuï theå laø nhoùm beänh<br /> nhaân NMN coù taùc ñoäng nhieàu hôn, nghóa laø soá beänh<br /> nhaân coù möùc hoàng caàu bieán thieân nhieàu hôn nhoùm<br /> beänh nhaân XHN, tuy nhieân söï khaùc bieät ñoù cuõng chöa<br /> ôû möùc coù yù nghóa thoáng keâ (p = 0,07), vì vaäy caàn<br /> tham khaûo caùc coâng trình nghieân cöùu khaùc ñeå so<br /> saùnh keát quaû.<br /> <br /> Thaàn Kinh<br /> <br /> Ñaëc ñieåm veà baïch caàu<br /> Baïch caàu (BC) trong TBMMN ñaõ ñöôïc nhieàu taùc<br /> giaõ ñeà caäp trong nhieàu taøi lieäu khaùc nhau, theo saùch<br /> vôõ kinh ñieån, cho thaáy trong TBMMN thì BC taêng cao<br /> hôn bình thöôøng, ngöôøi ta cuõng döïa vaøo BC taêng cao<br /> ñeå chaån ñoaùn vaø tieân löôïng beänh lyù naøy. Ñoù cuõng laø yù<br /> töôûng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi cuûa taùc giaõ Nguyeãn Ñöùc<br /> Tueä (15). Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, trò soá<br /> trung bình cuûa BC laø 11,97± 2,534K/μL, nhö vaäy giaù<br /> trò naøy cao hôn raát nhieàu so vôùi haèng soá sinh lyù bình<br /> thöôøng. Duøng pheùp kieåm T, chuùng toâi khoâng thaáy söï<br /> khaùc bieät giöõa NMN vaø XHN ( p > 0,05)<br /> Tuy nhieân, Khi khaûo saùt soá beänh nhaân coù BC<br /> taêng cao hôn 10,0/ K/μL, keát quaû cho thaáy ôû nhoùm<br /> NMN coù 44,4% beänh nhaân coù BC taêng cao vaø nhoùm<br /> beänh nhaân XHN coù 66,6% soá beänh nhaân coù taêng BC,<br /> nhö vaäy ñaõ coù söï khaùc bieät lôùn giöõa hai nhoùm naøy, söï<br /> khaùc bieät naøy ôû möùc yù nghóa coù yù nghóa thoáng keâ ( p<br /> = 0,022 ). Trôû laïi coâng trình nghieân cöùu cuûa taùc giaõ<br /> Nguyeãn Ñöùc Tueä, taùc giaõ naøy chæ nghieân cöùu chæ soá<br /> BC trong XHN, keát quaû cho thaáy giaù trò trung bình<br /> cuûa BC laø 13,8K/μL vaø coù 89,5% soá beänh nhaân coù BC<br /> cao hôn 10,0 8K/μL. Taùc giaõ ñaõ keát luaän BC taêng<br /> trong XHN, coù söï lieân quan giöõa taêng BC vaø döï haäu<br /> cuûa beänh lyù naøy.<br /> Nhö vaäy, trong XHN thì BC taêng cao hôn bình<br /> thöôøng vaø söï taêng cao naøy coù yù nghóa veà maëc chaån<br /> ñoaùn vaø döï haäu cuûa beänh nhaân.<br /> Ñaëc ñieåm veà tieåu caàu<br /> Trò soá trung bình cuûa tieåu caàu (TC) trong nhoùm<br /> nghieân cöùu laø 262,77 ± 32,31/ K/μL, giaù trò naøy naèm<br /> trong giôùi haïn bình thöôøng, hôn nöûa khi so saùnh giöõa<br /> hai nhoùm beänh nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN<br /> ta thaáy khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ..<br /> Maëc khaùc, neáu so saùnh keát quaû naøy vôùi caùc haèng soá<br /> sinh lyù cuûa ngöôøi Vieät Nam tröôûng thaønh , chuùng toâi<br /> nhaän thaáy giaù trò trung bình tieåu caàu trong maãu<br /> nghieân cöùu khoâng khaùc bieät so vôùi caùc haèng soá sinh lyù<br /> cuûa ngöôøi bình thöôøng (p > 0,05).<br /> Tuy nhieân, chuùng toâi tìm tæ leä soá beänh nhaân coù<br /> TC taêng cao hôn 400.000/mm3, keát quaû coù 17,5% soá<br /> beänh nhaân coù TC taêng hôn giaù trò bình thöôøng, giöõa<br /> <br /> 83<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> nhoài maùu naõo ( 23,8% ) vaø xuaát huyeát naõo ( 8,8%) ta<br /> thaáy khoâng coù söï khaùc bieät lôùn ôû möùc coù yù nghóa<br /> thoáng keâ ( p = 0,446 ).<br /> Nhö vaäy, chuùng toâi coù theå keát luaän trong TBMMN<br /> soá löôïng TC coù söï thay ñoåi, tuy nhieân söï thay ñoåi naøy<br /> coù phaûi laø nguyeân nhaân hay haäu quaû cuûa beänh lyù thì<br /> chöa keát luaän ñöôïc, bôûi vì taêng TC thöôøng ít coù yù<br /> nghóa treân laâm saøng hôn laø giaûm(14,22,33). Hôn theá nöûa,<br /> ngoaøi soá löông TC ngöôøi ta coøn phaûi khaûo saùt theâm<br /> chaát löôïng cuûa noù.<br /> Ñaëc ñieåm veà hematocrit<br /> Trò soá trung bình cuûa hematocrit (HCT) laø 37,4 ±<br /> 1,58 (%), giöõa nhoùm beänh nhaân NMN vaø XHN, ta<br /> thaáy khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p ><br /> 0,05), khoâng coù söï khaùc bieät so vôùi caùc haèng soá sinh<br /> lyù ( p > 0,05).<br /> Tuy nhieân, soá beänh nhaân coù HCT taêng cao hôn<br /> 42%, ta thaáy nhoùm beänh nhaân NMN coù 23,23% vaø<br /> nhoùm beänh nhaân XHN laø 28,8%, khoâng coù söï khaùc<br /> bieät coù yù nghóa thoáng keâ giöûa hai nhoùm ( p = 0,43) .<br /> Nhö vaäy, coù theå keát luaän trong phaïm vi nghieân<br /> cöùu naøy: trong TBMMN, HCT coù giaù trò trung bình<br /> naèm trong giôùi haïn bình thöôøng, tuy nhieân coù moät soá<br /> beänh nhaân coù xu höôùng taêng HCT cao hôn bình<br /> thöôøng, söï thay ñoåi naøy gioáng nhau treân hai nhoùm<br /> beänh nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN.<br /> Thôøi gian TQ<br /> Trò soá trung bình cuûa thôøi gian TQ laø 13,334 ±<br /> 0,32 giaây, nhoùm beänh nhaân NMN laø 13,51 ±,0,475<br /> giaây, nhoùm beänh nhaân XHN laø 13,09±056 giaây. Caùc<br /> keát quaû naøy vaãn naèm trong giôùi haïn sinh lyù bình<br /> thöôøng. Maët khaùc, neáu so saùnh caùc giaù trò naøy vôùi caùc<br /> haèng soá sinh lyù cuûa ngöôøi Vieät Nam tröôûng thaønh, keát<br /> quaû cho thaáy giaù trò trung bình naøy khoâng coù söï khaùc<br /> bieät coù yù nghóa thoáng keâ( p > 0,05), giöõa nhoùm beänh<br /> nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN, khoâng coù söï<br /> khaùc bieät ( p > 0,05)<br /> Tìm tæ leä beänh nhaân coù TQ keùo daøi 15 giaây, cho<br /> thaáy ôû nhoùm beänh nhaân NMN coù 12,6% vaø nhoùm beänh<br /> nhaân XHN coù 26,6%, , ta thaáy coù söï khaùc bieät lôùn ôû<br /> möùc yù nghóa coù yù nghóa thoáng keâ (p=0,036), nhö vaäy<br /> <br /> 84<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> thì trong XHN, tæ leä beänh nhaân coù thôøi gian TQ keùo daøi<br /> chieám tæ leä cao hôn nhoùm beänh nhaân NMN.<br /> Tæ leä prothrombin<br /> Tæ leä prothrombin seõ bieán thieân theo thôøi gian TQ,<br /> töông öùng vôùi thôøi gian TQ töø 12-14 giaây thì tæ leä<br /> prothrombin töø 80-100%. Soi saùnh tæ leä beänh nhaân coù tæ leä<br /> prthrombin 0,05), giöõa<br /> nhoùm beänh nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN,<br /> khoâng coù söï khaùc bieät ( p > 0,05).<br /> Neáu so saùnh keát quaû naøy vôùi ñeà taøi cuûa taùc giaõ<br /> Nguyeãn Anh Trí, ta coù nhöõng nhaän xeùt sau ñaây : thôøi<br /> gian TCK cuûa coâng trình naøy laø 24-35 giaây, chuùng toâi<br /> nhaän thaáy keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cuõng<br /> gioáng nhö keát quaû cuûa ñeà taøi naøy (p>0,05).<br /> Tìm tæ leä beänh nhaân coù thôøi gian TCK keùo daøi 35<br /> giaây, keát quaû cho thaáy ôû nhoùm beänh nhaân NMN coù<br /> 30,1% vaø nhoùm beänh nhaân XHN coù 13,6%, ta thaáy coù<br /> söï khaùc bieät lôùn ôû möùc yù nghóa coù yù nghóa thoáng keâ<br /> (p=0,04), nhö vaäy thì trong NMN, tæ leä beänh nhaân coù<br /> thôøi gian TCK keùo daøi chieám tæ leä cao hôn nhoùm beänh<br /> nhaân XHN.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Noäi Khoa<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Chính vì vaäy chuùng toâi ruùt ra keát luaän : trong<br /> TBMMN coù roái loaïn veà thôøi gian ñoâng maùu (TCK),<br /> trong ñoù nhoùm beänh nhaân NMN coù thay ñoåi nhieàu<br /> hôn nhoùm beänh nhaân XHN.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Qua phañn tích 108 beänh nhaân tai bieán maïch<br /> maùu naõo taïi khoa Thaàn Kinh Beänh Vieän Chôï Raãy,<br /> chuùng toâi ruùt ra nhöõng keát luaän sau:<br /> - Caùc chæ soá veà hoàng caàu, hematocrit vaø tieåu caàu<br /> ña phaàn khoâng khaùc bieät so vôùi caùc chæ soá cuûa ngöôøi<br /> bình thöôøng, tuy nhieân ñaõ coù söï thay ñoåi ít nhieàu ôû<br /> moät soá beänh nhaân. Rieâng caùc chæ soá veà baïch caàu coù söï<br /> thay ñoåi saâu saéc, baïch caàu coù khuynh höôùng taêng sau<br /> ñoät quò bieåu hieän ôû caû hai nhoùm nhoài maùu naõo vaø<br /> xuaát huyeát naõo, trong ñoù söï bieán thieân theo chieàu<br /> höôùng taêng baïch caàu cuûa nhoùm beänh nhaân xuaát<br /> huyeát naõo roõ raøng hôn.<br /> - Böôùc ñaàu tìm ra ñöôïc söï thay ñoåi ít nhieàu veà<br /> thôøi gian ñoâng maùu ôû moät boä phaän beänh nhaân, phaàn<br /> ñoâng soá beänh nhaân coøn laïi khoâng coù söï thay ñoåi. Neáu<br /> nhö TQ vaø tæ leä prothrombin thay ñoåi nhieàu hôn ôû<br /> nhoùm beänh nhaân xuaát huyeát naõo, thì TCK laïi thay ñoåi<br /> nhieàu hôn ôû nhoùm beänh nhaân nhoài maùu naõo.<br /> Qua keát quaû nghieân cöùu naøy, chuùng toâi thaáy roõ<br /> hôn veà vai troø cuûa caùc xeùt nghieäm huyeát hoïc vaø caùc<br /> xeùt nghieäm ñoâng caàm maùu treân beänh nhaân tai bieán<br /> maïch maùu naõo. Caàn chæ ñònh xeùt nghieäm veà huyeát<br /> hoïc vaø ñoâng caàm maùu roäng raõi hôn treân beänh nhaân<br /> tai bieán maïch maùu. Töø ñoù chuùng ta coù theå phaùt hieän<br /> sôùm vaø ngaên ngöøa ñöôïc nhöõng haäu quaû gaây ra do caùc<br /> tröôøng hôïp thay ñoåi veà huyeát hoïc cuõng nhö ñoâng caàm<br /> maùu treân beänh nhaân tai bieán maïch maùu naõo.<br /> Tuy nhieân ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän trong moät<br /> thôøi gian ngaén vaø vôùi quy moâ chöa ñuû lôùn neân coøn vaøi<br /> vaán ñeà chöa thaáy roõ nhö moïi ngöôøi ñang mong ñôïi ví<br /> duï nhö caùc xeùt nghieäm cao hôn veà taêng ñoâng, tieàn<br /> ñoâng maùu. Chuùng toâi hy voïng thôøi gian tôùi khi coù<br /> ñieàu kieän seõ thöïc hieän vôùi quy moâ roäng hôn ñeå goùp<br /> phaàn vaøo vieäc phaùt hieän vaø ngaên chaën nhöõng haäu quaû<br /> do roái loaïn caùc chæ soá huyeát hoïc vaø ñoâng maùu gaây ra.<br /> Töø ñoù goùp phaàn laøm sinh ñoäng theâm böùc tranh cuûa<br /> beänh lyù TBMMN.<br /> <br /> Thaàn Kinh<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> <br /> 10.<br /> <br /> 11.<br /> <br /> 12.<br /> 13.<br /> 14.<br /> 15.<br /> 16.<br /> <br /> 17.<br /> 18.<br /> 19.<br /> <br /> 20.<br /> 21.<br /> <br /> Buøi Thò Lan Vi, Khaûo saùt taàn suaát caùc yeáu toá nguy cô<br /> tai bieán maïch maùu naõo, Luaän vaên Thaïc syõ y hoïc naêm<br /> 2004<br /> Ñaøo Thò Hoàng Nga vaø CS, Thay ñoåi ñoâng maùu ôû nhöõng<br /> beänh nhaân taêng lipid maùu, Taïi hoäi nghò khoa hoïc veà<br /> Huyeát hoïc - Truyeàn maùu laàn thöù 5, 10- 2003<br /> Hoaøng Khaùnh, Moät soá yeáu toá nguy cô cuûa tai bieán<br /> maïch maùu naõo ôû ngöôøi lôùn taïi Hueá, Taïp chí Y hoïc<br /> TP.HCM, chuyeân ñeà Thaàn kinh hoïc soá 2, taäp 3 soá 3, 91999<br /> Leâ Vaên Tuaán, Leâ Minh, Huyeát khoái tónh maïch naõo,<br /> Baùo caùo sinh hoaït khoa hoïc kyû thuaät Thaàn kinh hoïc<br /> laàn thöù 15, 9- 2000<br /> Nguyeãn Ñeä, Thaùi Thò Hoàng, Phaïm Ngoïc Laân vaø CS,<br /> Tình hình tai bieán maïch maùu naõo taïi Beänh vieän Ña<br /> khoa Quaûng Ngaõi,Taäp san Noäi khoa 3-2000<br /> Nguyeãn Anh Trí vaø CS,Keát quaû nghieân cöùu caùc chæ soá<br /> xeùt nghieäm ñoâng maùu voøng ñaàu ôû ngöôøi Vieät Nam<br /> bình thöôøng, Taïi hoäi nghò KH veà Huyeát hoïc - Truyeàn<br /> maùu laàn thöù naêm,10 – 2003<br /> Nguyeãn Anh Trí, Ñoâng maùu öùng duïng trong laâm saøng,<br /> Nhaø xuaát baûn Y Hoïc 2000,7-64, 82-214<br /> Nguyeãn Vaên Ñaêng, Tai bieán maïch maùu naõo, Nhaø xuaát<br /> baûn y hoïc , 2000,9 -33,66 -113,156-213<br /> Phan Laïc Ñoâng Phöông, Khaûo saùt cao huyeát aùp<br /> treânnbeänh nhaân ñoät quò thieáu maùu naõo caáp, Taïp chí Y<br /> hoïc TP.HCM, Hoäi nghò KHKT laàn thöù 21, chuyeân ñeà<br /> Thaàn kinh hoïc, taäp 8, phuï baûn soá 1, 3-2004<br /> Phaïm Thanh Phong, Vuõ Anh Nhò, Khaûo saùt roái loaïn<br /> lipid maùu treân beänh nhaân tai bieán maïch maùu naõo, Taïp<br /> chí y hoïc TP.HCM, Hoäi nghò KHKT laàn thöù 20,<br /> chuyeân ñeà Thaàn kinh, taäp 7, phuï baûn soá 1, 3-2003<br /> Traàn Coâng Thaéng, Leâ Vaên Thaønh, Ñieàu trò khaùng<br /> huyeát khoái trong thieáu maùu naõo cuïc boä, Baùo caùo sinh<br /> hoaït khoa hoïc kyû thuaät Thaàn kinh hoïc laàn thöù 16, 122000<br /> Vuõ Anh Nhò vaø CS, Soå tay ñoät quïi, Nhaø xuaát baûn<br /> TP.HCM, 2004.<br /> Guberman<br /> A,<br /> Cerebrovascular<br /> Disorders,<br /> An<br /> introduction to Clinical Neurology, 373-411<br /> Warlow C.P., Dennis M.S., Van Gijin J., Stroke, A<br /> pratical guide to management, 2001, 230-240<br /> Charmers J, Macmahon S, Blood pressure and stroke<br /> prevention, science press, 1997,50-70<br /> Tagliasacchi D and Carboni G, Blood Cells, April 1997<br /> - Greenberg DA., Aminoff MJ., Simon RP., Stroke,<br /> Clinical Neurology, second Edition, 250-281<br /> Doug Tollefsen, Blood Coagulation<br /> http://Tollefsen.Wustl.Edu/Projects/Coagulation/Coagul<br /> ation.Html<br /> Davies-Jones G.A.B, Sussman J.D., Neurological<br /> Manifestation of Hematological Disorders, Neurology<br /> and General Medicine, The third Edition, Churchill<br /> Livingstone, 201-225<br /> Arnold JL, Ischemic Stroke, 2-10<br /> Saver JL., Acute ischemic Stroke, Current therapy in<br /> Neurologic disease,2002, 200-205<br /> <br /> 85<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản