intTypePromotion=1

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành của bệnh nhân tăng huyết áp khu vực nông thôn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Triềuu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
146
lượt xem
12
download

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành của bệnh nhân tăng huyết áp khu vực nông thôn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc năm 2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu cả bài viết nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh tăng huyết áp ở khu vực nông thôn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc năm 2014.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành của bệnh nhân tăng huyết áp khu vực nông thôn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc năm 2014

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 4-2015<br /> <br /> KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA<br /> BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP KHU VỰC NÔNG THÔN<br /> TẠI HÀ NỘI VÀ VĨNH PHÚC NĂM 2014<br /> *<br /> <br /> nh**; Nguyễn Thị Lan Anh***<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> c ti u:<br /> <br /> ệ<br /> it<br /> <br /> ở BN THA<br /> gv<br /> <br /> h<br /> <br /> g h<br /> <br /> :<br /> <br /> ở<br /> <br /> ệ<br /> <br /> mÒm SPSS 20.0.<br /> <br /> t u :<br /> <br /> quþ<br /> ị<br /> ị<br /> t u :<br /> u này dẫ<br /> n việ<br /> <br /> ệ<br /> ị<br /> <br /> ị<br /> <br /> ị<br /> <br /> *<br /> <br /> Knowledge, Attitudes and Practive of Hypertension in Hypertensive<br /> Patients in the Rural Areas of Hanoi City and Vinhphuc in 2014<br /> Summary<br /> Objectives: To study the knowledge, attitude and practice about hypertension in hypertensive<br /> patients. Subjects and methods: A prospective and descriptive study was carried out on 346<br /> hypertensive patients on the outskirts of Hanoi and Vinhphuc in 2014. Patients selected in the<br /> study were interviewed with a list of questionnaire. Data analysis was carried out on SPSS 20.0<br /> software with descriptive and inferential statistics. Results: The age of patients ranged from 60<br /> to 96 years o d (71.7%); 33.2% of these atie ts did ’t k ow what orma hy erte sio was a d<br /> 87.6% had no idea about the grade of hypertension. These patients had poor knowledge about<br /> reasons and risk factors of hypertension. 87.9% of them can tell that stroke is a complication<br /> of hy erte sio but ess tha 43% did ’t k ow about other com icatio s such as heart fai ure,<br /> * Bệnh việ<br /> a khoa Th h h Nam ịnh<br /> ** Học viện Quân y<br /> *** ViÖn Vệ sinh Dịch tễ Tru g<br /> g<br /> ười phản hồi (Corresponding):<br /> Ng c Ánh (dranhk61@gmail.com)<br /> Ngày nhận bài: 05/02/2015; Ngày phản biệ đá h iá b i bá : 26/03/2015<br /> y b i bá đượ đă : 07/04/2015<br /> <br /> 35<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 4-2015<br /> renal failure and eye diseases. 89.9% misunderstood that hypertension could be cured completely.<br /> 38.7% did ’t u dergo a y thera y at a or their treatme t was i terru ted. Conclusions: Patie ts’<br /> knowledge about hypertension is limited, which leads to their disobedience to their treatment.<br /> *<br /> <br /> Key words: Hypertension; Knowledge; Attitude; Practice; Vinhphuc; Hanoi.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> ở<br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> t qu não, suy tim, suy<br /> ng m<br /> <br /> th n m<br /> <br /> ệ<br /> <br /> trị còn cao so v i thu nh p nên nhi u<br /> i bệnh chỉ<br /> u trị<br /> i<br /> gian ng<br /> ẫn<br /> t i các bi n ch<br /> v ki n th<br /> THA là c n thi<br /> truy n giáo d<br /> <br /> a BN<br /> y m nh tuyên<br /> <br /> u trị. M c tiêu nghiên c u:<br /> h gi<br /> th c tr g ki th c, th i độ v th c h h<br /> v bệ h T<br /> c a N T<br /> ở khu v c<br /> nông thôn t i Vĩ h Phúc v<br /> Nội ăm<br /> 2014.<br /> <br /> ị<br /> <br /> ệ<br /> ị<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> <br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> qu<br /> <br /> 1 Đ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ,<br /> ứ .<br /> <br /> *<br /> <br /> ệ<br /> <br /> it<br /> <br /> g ghi<br /> <br /> c u:<br /> <br /> ị<br /> ị<br /> <br /> giúp nh n th c c<br /> <br /> ệ<br /> c nâng cao,<br /> <br /> tích c<br /> u trị bệnh... Tuy nhiên, m c<br /> nh n th c c<br /> i dân ở nh ng khu<br /> v<br /> ồ<br /> c biệt ở<br /> nông thôn, vùng sâu, vùng xa [1]. Ngoài<br /> u trị THA và<br /> ng<br /> ph<br /> u<br /> 36<br /> <br /> * Tiêu chuẩn l a chọn:<br /> X<br /> X<br /> <br /> ị<br /> ị<br /> i th i<br /> <br /> ệ<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 4-2015<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ẫ mỗ<br /> ỉ nhau,<br /> <br /> ệ<br /> <br /> x<br /> <br /> BN không có các triệu ch ng r i lo n<br /> tâm th<br /> ồng ý tham gia và h p tác<br /> trong quá trình khai thác thông tin ph c v<br /> nghiên c u.<br /> <br /> ẫ<br /> <br /> * Tiêu chuẩn lo i trừ:<br /> - BN suy tim,<br /> ,<br /> w<br /> <br /> B<br /> <br /> - BN nhiễ<br /> viêm<br /> <br /> i,<br /> <br /> - BN có ti n s tr m c m ho c r i lo n<br /> tâm th<br /> ệnh c p tính<br /> n i ngo i khoa.<br /> - BN không h p tác nghiên c u.<br /> *<br /> <br /> ịa điểm và thời gian nghiên c u:<br /> <br /> -<br /> <br /> ị<br /> <br /> m nghiên c u:<br /> <br /> ị<br /> <br /> X lý s liệu b ng ph n m m SPSS 20.0<br /> for Windows và Microsoft office Excel 2003.<br /> KẾT QUẢ NGHIấN CỨU VÀ<br /> BÀN LUẬN<br /> 1 M<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> ặ<br /> <br /> ng<br /> <br /> * c điểm v tu i, giới t h, gh<br /> v trì h độ học v :<br /> <br /> ghiệ<br /> <br /> i trung bình 66,72 ± 11,26,<br /> <br /> ồ<br /> <br /> th p nh<br /> <br /> ở<br /> - Th i gian nghiên c u: t<br /> n 6 - 2014.<br /> 2 P<br /> <br /> ệ<br /> (2006) [9].<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> -<br /> <br /> ẫ<br /> n<br /> <br /> ễ<br /> <br /> 11 - 2013<br /> <br /> - Nghiên c u mô t c<br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> Z 2 . p (1  p) .<br /> d2<br /> <br /> 1,96, p = 0,33 (t nghiên c u<br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> 37<br /> <br /> m củ<br /> <br /> ệ<br /> ồ<br /> <br /> c<br /> <br /> s<br /> <br /> 3. Xử lý s liệu nghiên cứu.<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> -<br /> <br /> t ng<br /> <br /> a<br /> c<br /> ph ng v n<br /> <br /> ệ<br /> ễ<br /> <br /> ị<br /> <br /> ị<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 4-2015<br /> <br /> ệ<br /> ỉ<br /> <br /> ,<br /> ệ<br /> <br /> 12,4% bi t v<br /> ỉ<br /> ở<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ị<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> ở<br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ị<br /> <br /> ị<br /> i quá<br /> <br /> ệ<br /> <br /> T<br /> u trị<br /> <br /> ị<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ở<br /> ễ<br /> <br /> uc<br /> <br /> ị<br /> ồ<br /> <br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> ị<br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> u trị<br /> <br /> ệ<br /> <br /> * Thời gian phát hiện THA:<br /> <br /> ị<br /> <br /> ệ<br /> <br /> t<br /> <br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> th<br /> ị<br /> <br /> ệ<br /> g 1:<br /> <br /> ệ<br /> ệ<br /> 2 K<br /> BN THA.<br /> <br /> ứ ,<br /> <br /> ệ<br /> <br /> THA ủ<br /> <br /> CÁC YẾU TỐ<br /> NGUY CƠ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> iểu đ 1:<br /> 38<br /> <br /> huyÕt ¸p<br /> <br /> HIỂU ÚNG<br /> <br /> HIỂU SAI<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 112<br /> <br /> 32,4<br /> <br /> 234<br /> <br /> 67,6<br /> <br /> 228<br /> <br /> 65,9<br /> <br /> 118<br /> <br /> 34,1<br /> <br /> 150<br /> <br /> 43,4<br /> <br /> 196<br /> <br /> 56,6<br /> <br /> 142<br /> <br /> 41,0<br /> <br /> 204<br /> <br /> 59,0<br /> <br /> 114<br /> <br /> 32,9<br /> <br /> 232<br /> <br /> 67,1<br /> <br /> 162<br /> <br /> 46,8<br /> <br /> 184<br /> <br /> 53,2<br /> <br /> 184<br /> <br /> 53,2<br /> <br /> 162<br /> <br /> 46,8<br /> <br /> 118<br /> <br /> 34,1<br /> <br /> 228<br /> <br /> 65,9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 0,9<br /> <br /> 343<br /> <br /> 99,1<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 4-2015<br /> <br /> g 3:<br /> <br /> ị<br /> <br /> (65,9%). Hi u bi t v<br /> <br /> HIỂU ÚNG<br /> <br /> HIỂU SAI<br /> <br /> KIẾN THỨC VỀ<br /> <br /> ệ<br /> ị<br /> <br /> ị<br /> <br /> n ch<br /> ỉ<br /> <br /> ị<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 249<br /> <br /> 72,0<br /> <br /> 97<br /> <br /> 28,0<br /> <br /> 35<br /> <br /> 10,1<br /> <br /> 311<br /> <br /> 89,9<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> ị<br /> ị<br /> <br /> ệ<br /> ị<br /> <br /> ỉ s th<br /> u này cho th<br /> h n ch<br /> dẫn t<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ị<br /> <br /> ị<br /> <br /> ị<br /> ị<br /> ệ<br /> <br /> ị<br /> ệ<br /> <br /> u này có<br /> th là nguyên nhân dẫn t i k t qu<br /> ị<br /> n.<br /> <br /> ị<br /> <br /> c ki m soát.<br /> <br /> g 2:<br /> THA.<br /> <br /> 9%<br /> BIẾT<br /> <br /> KHÔNG BIẾT<br /> <br /> BIẾN CHỨNG<br /> n<br /> <br /> Suy tim<br /> <br /> X<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 304<br /> <br /> 87,9<br /> <br /> 42<br /> <br /> 12,1<br /> <br /> 148<br /> <br /> 42,8<br /> <br /> 198<br /> <br /> 57,2<br /> <br /> 100<br /> <br /> 28,9<br /> <br /> 246<br /> <br /> 71,1<br /> <br /> 85<br /> <br /> 24,6<br /> <br /> 261<br /> <br /> 75,4<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> 339<br /> <br /> 98,0<br /> <br /> Ch-a ®iÒu trÞ g×<br /> <br /> 29,7%<br /> <br /> §iÒu trÞ kh«ng liªn tôc<br /> §iÒu trÞ liÖn tôc<br /> <br /> 61,3%<br /> <br /> iểu đ 2:<br /> <br /> ị<br /> BN THA.<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ị<br /> (12,1%).<br /> <br /> 39<br /> <br /> trị<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> c tr ng tuân th<br /> ệ<br /> <br /> u<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2