intTypePromotion=1

Khảo sát một số hành vi sức khỏe của người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
0
download

Khảo sát một số hành vi sức khỏe của người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên điều tra một mẫu ngẫu nhiên 2.170 người cao tuổi (NCT) trong toàn tỉnh Khách Hòa tiến hành cuối năm 2008 trên cơ sở một bản câu hỏi phỏng vấn tỷ lệ hút thuốc của người cao tuổi tỉnh Khách Hòa là trên 50% và uống rượu bia là trên 40%, chủ yếu ở nam giới. Tỷ lệ tập thể dục của NCT là không cao với hình thức tập chủ yếu là đi bộ. Tỷ lệ NCT thường xuyên tìm hiểu về sức khỏa còn thấp (30%),trong khi có 10% NCT tự ghi nhận là không bao giờ tìm hiểu về lĩnh vực sức khỏe. Phương tiện truyền thông chủ yếu để tìm hiểu sức khỏe của NCT là các phương tiện truyền thông đại chúng. Trạm y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu của NCT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát một số hành vi sức khỏe của người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Khaûo saùt moät soá haønh vi söùc khoûe<br /> cuûa ngöôøi cao tuoåi tænh Khaùnh Hoøa<br /> Tröông Taán Minh (*)<br /> <br /> Döïa treân ñieàu tra moät maãu ngaãu nhieân 2.170 ngöôøi cao tuoåi (NCT) trong toaøn tænh Khaùnh Hoøa tieán<br /> haønh cuoái naêm 2008 treân cô sôû moät baûng caâu hoûi phoûng vaán, tæ leä huùt thuoác laù cuûa NCT tænh Khaùnh<br /> Hoøa laø treân 50% vaø uoáng röôïu bia laø treân 40%, chuû yeáu ôû nam giôùi. Tæ leä taäp theå duïc cuûa NCT laø<br /> khoâng cao vôùi hình thöùc taäp chuû yeáu laø ñi boä. Tæ leä NCT thöôøng xuyeân tìm hieåu veà söùc khoûe coøn thaáp<br /> (30%), trong khi coù 10% NCT töï ghi nhaän laø khoâng bao giôø tìm hieåu veà lónh vöïc söùc khoûe. Phöông<br /> tieän truyeàn thoâng chuû yeáu ñeå tìm hieåu söùc khoûe cuûa NCT laø caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng.<br /> Traïm y teá cô sôû ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc löïa choïn nôi khaùm chöõa beänh ban ñaàu cuûa NCT.<br /> Töø khoùa: Ngöôøi cao tuoåi, haønh vi söùc khoûe, traïm y teá, khaùm chöõa beänh ban ñaàu.<br /> <br /> A Survey on the Elderly health behaviors<br /> in Khanh Hoa province<br /> Truong Tan Minh (*)<br /> <br /> Based on a randomized sample of 2,170 Elderly people living in Khanh Hoa province, a survey<br /> conducted by the end of 2008 shows that the percentage of current smokers is above 50% and alcohol<br /> use is around 40% with male predominance. The percentage of the elderly involved in doing physical<br /> exercises is not high with jogging as the main activity. Those who have regular interest in getting<br /> information on health account for a low percentage (30%) while 10% of the elderly admit that they<br /> are never interested in health information. The mass media turns out to be the principal means for<br /> getting health information. The commune health centers play an important role in selecting options<br /> for primary health care services among elderly people.<br /> Key works: Elderly people, health behaviors, commune health center, primary health care.<br /> <br /> Taùc giaû<br /> (*)<br /> <br /> TS. Tröông Taán Minh - Giaùm ñoác Sôû Y teá Khaùnh Hoøa, Chuû tòch Hoäi Y teá Coâng coäng Khaùnh Hoøa<br /> Ñieän thoaïi: 0913461387. E.mail: bstruong tanminh2003@yahoo.com<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> 11<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> 1.Ñaët vaán ñeà<br /> Ngöôøi cao tuoåi (NCT) ngaøy caøng chieám tæ leä cao<br /> trong coäng ñoàng. Thoáng keâ cuûa toå chöùc Lieân Hôïp<br /> Quoác (UN) cho thaáy tæ leä NCT töø 8% naêm 1950 ñaõ<br /> gia taêng ñeán 11% naêm 2007 vaø öôùc tính seõ gia taêng<br /> ñeán 22% so vôùi daân soá theá giôùi vaøo naêm 2050[1 ].<br /> Taïi Vieät Nam, tính ñeán cuoái naêm 2007, nöôùc ta coù<br /> treân 8 trieäu NCT, chieám khoaûng 9,6% daân soá, cao<br /> hôn tæ leä trung bình cuûa caùc quoác gia vuøng Ñoâng<br /> Nam AÙ[2]. Thoáng keâ töø naêm 1979 ñeán 2006, tæ leä<br /> NCT so vôùi daân soá ñaõ taêng töø 6,9% ñeán 9,2%. Tyû leä<br /> giöõa NCT so vôùi soá treû em (töø 14 tuoåi trôû xuoáng) laø<br /> 16,6% vaøo naêm 1979; 18,4% vaøo naêm 1989 vaø<br /> 24,2% vaøo naêm 1999. Döï baùo, tyû leä naøy seõ laø 27,3%<br /> vaøo naêm 2009 vaø 12,2% vaøo naêm 2014[3]. Nhö vaäy,<br /> vieäc nghieân cöùu nhaän thöùc vaø haønh vi söùc khoûe cuûa<br /> NCT laø nhöõng böôùc ñi caàn thieát goùp phaàn baûo veä vaø<br /> naâng cao söùc khoûe, keùo daøi tuoåi thoï cho NCT.<br /> <br /> 2.4. Côõ maãu<br /> Côõ maãu ñöôïc xaùc ñònh döïa treân giaû ñònh veà tæ leä<br /> hieän coù veà caùc haønh vi huùt thuoác laù, uoáng röôïu vaø<br /> taäp theå duïc ôû NCT. Do khoâng coù tæ leä nghieân cöùu naøo<br /> tröôùc ñoù taïi tænh Khaùnh Hoøa ñoái vôùi NCT, vaø ñeå toái<br /> ña côõ maãu, choïn tæ leä naøy baèng 50%. Coâng thöùc tính<br /> côõ maãu trong nghieân cöùu caét ngang naøy nhö sau:<br /> <br /> n =<br /> <br /> z 2 (1− α )<br /> 2<br /> <br /> p (1 − p )<br /> d2<br /> <br /> Trong ñoù:<br /> n = côõ maãu nghieân cöùu<br /> p : Tæ leä maéc beänh. Choïn p = 0,5.<br /> q = 1 - p = 0.5<br /> z2(1--α/2) = 1,96, töông öùng vôùi ñoä tin caäy 95%.<br /> d = Ñoä chính xaùc. Choïn d = 0,03<br /> n tính toaùn ñöôïc = 1.067 ngöôøi<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 2.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Toaøn boä NCT (töø 60 tuoåi trôû leân) ñang sinh soáng<br /> taïi tænh Khaùnh Hoøa taïi thôøi ñieåm nghieân cöùu (thaùng<br /> 11-12/2008).<br /> 2.2. Thieát keá nghieân cöùu<br /> Söû duïng thieát keá nghieân cöùu caét ngang.<br /> 2.3. Phöông phaùp choïn maãu<br /> Choïn maãu theo phöông phaùp maãu chuøm<br /> (cluster sampling). Taát caû caùc huyeän, thò xaõ, thaønh<br /> phoá trong tænh ñeàu ñöôïc choïn. Sau ñoù, choïn cuïm 30<br /> xaõ theo phöông phaùp maãu thuaän tieän (convenient<br /> sampling) theo caùch sau: Moãi huyeän choïn 1 thò traán<br /> (ñaïi dieän cho khu vöïc thò töù, trung taâm cuûa huyeän).<br /> Caùc xaõ khaùc ñöôïc choïn ngaãu nhieân (theo baûng soá<br /> ngaãu nhieân sau khi ñaùnh soá thöù töï caùc xaõ ñöôïc xeáp<br /> theo thöù töï töø Baéc xuoáng Nam, töø Taây sang Ñoâng)<br /> theo 3 khu vöïc: mieàn nuùi, noâng thoân (ñoàng baèng)<br /> vaø ven bieån, haûi ñaûo. Rieâng 2 huyeän mieàn nuùi<br /> (Khaùnh Sôn vaø Khaùnh Vónh) choïn caùc xaõ coøn laïi<br /> theo baûng soá ngaãu nhieân, khoâng chia theo khu vöïc<br /> sinh thaùi. Thò xaõ Cam Ranh vaø thaønh phoá Nha<br /> Trang choïn 3 xaõ vuøng noäi thò, 3 xaõ theo khu vöïc.<br /> Huyeän Ninh Hoøa, ngoaøi thò traán choïn 2 xaõ mieàn<br /> nuùi, 2 xaõ vuøng noâng thoân vaø 1 xaõ ven bieån, haûi ñaûo.<br /> Huyeän Vaïn Ninh, do laø huyeän ven bieån neân khoâng<br /> choïn vuøng sinh thaùi mieàn nuùi, chæ choïn thò traán,<br /> ñoàng baèng vaø ven bieån.<br /> 12<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> Vì ñaây laø phöông phaùp choïn maãu chuøm cho neân<br /> caàn ñieàu chænh côõ maãu baèng heä soá thieát keá (DE:<br /> design effect). Trong tröôøng hôïp naøy choïn DE = 2.<br /> Do ñoù côõ maãu caàn thieát laø 1.067 * 2 = 2.134 ngöôøi.<br /> Döï phoøng 5% caùc tröôøng hôïp khoâng ñieàu tra ñöôïc<br /> do caùc nguyeân nhaân khaùc nhau, côõ maãu caàn thieát<br /> ñöôïc choïn laø:<br /> n = 2.134 + (0,05*2.134) = 2.240 ngöôøi.<br /> <br /> 2.5. Thu thaäp soá lieäu<br /> Moät baûng caâu hoûi ñöôïc thieát keá nhaèm tìm hieåu<br /> moät soá haønh vi söùc khoûe cuûa NCT bao goàm huùt<br /> thuoác laù, uoáng röôïu bia vaø taäp theå duïc. Ñoàng thôøi<br /> baûng caâu hoûi cuõng thaêm doø nhaän thöùc cuûa NCT veà<br /> söùc khoûe vaø nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa hoï. Caùc<br /> bieán soá nhaèm thaêm doø yù kieán chuû quan cuûa NCT<br /> ñöôïc thieát keá chuû yeáu döïa vaøo thang ño Likert. Caùc<br /> soá lieäu sau ñaây ñöôïc thu thaäp:<br /> - Caùc chæ soá veà daân soá hoïc: Tuoåi, giôùi, daân toäc.<br /> - Nhaän thöùc vaø moät soá haønh vi söùc khoûe cuûa<br /> NCT, trong ñoù chuù troïng 3 haønh vi: huùt thuoác laù,<br /> uoáng röôïu vaø taäp theå duïc.<br /> - Tìm hieåu veà nhaän thöùc vaø nhu caàu chaêm soùc<br /> söùc khoûe.<br /> 2.6. Phöông phaùp phaân tích soá lieäu<br /> Nhaäp soá lieäu baèng phaàn meàm EpiData 3.1. Phaân<br /> tích soá lieäu baèng phaàn meàm Stata 10.0.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> 3. Keát quaû vaø nghieân cöùu<br /> 3.1. Moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa ñoái töôïng<br /> nghieân cöùu<br /> Coù toång coäng 2.170 ngöôøi cao tuoåi ñöôïc khaûo saùt<br /> theo caùch choïn maãu neâu treân. Ñaàu naêm 2008, huyeän<br /> Cam Laâm ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû taùch thò xaõ Cam<br /> Ranh vaø 2 xaõ thuoäc huyeän Dieän Khaùnh. Ñaây chæ laø<br /> söï phaân boá laïi, khoâng aûnh höôûng ñeán noäi dung vaø<br /> phöông phaùp nghieân cöùu. Do ñoù, keát quaû seõ ñöôïc<br /> trình baøy vaø thoáng keâ theo ñôn vò haønh chính môùi.<br /> Ñaëc ñieåm soá lieäu neàn ñöôïc trình baøy taïi Baûng 1.<br /> Baûng 1. Phaân boá NCT theo ñòa phöông, giôùi tính,<br /> nhoùm tuoåi, daân toäc vaø hoân nhaân<br /> Noäi dung<br /> <br /> Soá löôïng<br /> <br /> Tæ leä %<br /> <br /> tuoåi döôùi 80. Khoâng coù söï khaùc bieät veà nhoùm tuoåi<br /> giöõa nam vaø nöõ (χ2 = 1,98, p = 0,74). Gaàn moät nöûa<br /> caùc tröôøng hôïp laø ñaõ goùa buïa hoaëc vôï ñaõ qua ñôøi.<br /> <br /> 3.2. Veà haønh vi söùc khoûe<br /> Caùc haønh vi söùc khoûe ñöôïc khaûo saùt trong nghieân<br /> cöùu naøy bao goàm huùt thuoác laù, uoáng röôïu bia vaø taäp<br /> theå duïc. Keát quaû khaûo saùt cho thaáy taïi Baûng 2.<br /> Huùt thuoác laù vaø uoáng röôïu bia chæ phoå bieán ôû<br /> nam, trong ñoù coù quaù nöûa nam giôùi huùt thuoác laù, gaàn<br /> 50% coù uoáng röôïu bia. Tæ leä taäp theå duïc cuûa caû 2 giôùi<br /> khoâng cao laém, trong ñoù nam chieám hôn 60%. Tæ leä<br /> huùt thuoác laù ôû NCT nam laø moät tæ leä khaù cao.<br /> Baûng 2. Haønh vi söùc khoûe cuûa NCT theo giôùi<br /> Haønh vi söùc khoûe<br /> <br /> Ñòa phöông:<br /> - Nha Trang<br /> - Cam Ranh<br /> - Vaïn Ninh<br /> - Ninh Hoøa<br /> - Khaùnh Vónh<br /> - Dieân Khaùnh<br /> - Cam Laâm<br /> - Khaùnh Sôn<br /> Giôùi tính:<br /> - Nam<br /> - Nöõ<br /> Nhoùm tuoåi:<br /> - Töø 60-69 tuoåi<br /> - Töø 70-79 tuoåi<br /> - Töø 80-89 tuoåi<br /> - Töø 90-99 tuoåi<br /> - >=100 tuoåi<br /> <br /> 533<br /> 201<br /> 303<br /> 468<br /> 39<br /> 355<br /> 249<br /> 22<br /> <br /> 24,6<br /> 9,3<br /> 13,9<br /> 21,6<br /> 1,8<br /> 16,4<br /> 11,5<br /> 1,0<br /> <br /> 849<br /> 1.321<br /> <br /> 39,1<br /> 60,9<br /> <br /> 885<br /> 866<br /> 367<br /> 50<br /> 2<br /> <br /> 40,8<br /> 39,9<br /> 16,9<br /> 2,3<br /> 0,1<br /> <br /> 2.095<br /> 64<br /> 1<br /> 10<br /> <br /> 96,5<br /> 2,9<br /> 0,1<br /> 0,5<br /> <br /> Daân toäc:<br /> -<br /> <br /> Kinh<br /> Raglai<br /> T’rin<br /> Khaùc<br /> <br /> Vôï/choàng:<br /> - Coøn soáng<br /> - Ñaõ maát<br /> <br /> 1.255<br /> 905<br /> <br /> 58,1<br /> 41,9<br /> <br /> Taïi thôøi ñieåm ñieàu tra, vôùi phöông phaùp choïn<br /> maãu ngaãu nhieân heä thoáng phaân taàng laø phöông phaùp<br /> giuùp cho maãu choïn mang tính ñaïi dieän cho quaàn theå<br /> nghieân cöùu, ñaõ cho thaáy nöõ nhieàu hôn nam, phaûn<br /> aùnh phaàn naøo tuoåi thoï cuûa nöõ cao hôn cuûa nam. Phaân<br /> tích theo nhoùm tuoåi cho thaáy treân 80% ôû trong ñoä<br /> <br /> Nöõ<br /> <br /> Nam<br /> <br /> Soá löôïng<br /> <br /> Tæ leä %<br /> <br /> Soá löôïng<br /> <br /> Huùt thuoác laù<br /> <br /> 49/1.321<br /> <br /> 3,7<br /> <br /> 435/849<br /> <br /> 51,2<br /> <br /> Uoáng röôïu<br /> <br /> 18/1.319<br /> <br /> 1,4<br /> <br /> 361/849<br /> <br /> 42,5<br /> <br /> Taäp theå duïc<br /> <br /> 627/1.317<br /> <br /> 47,6<br /> <br /> 512/849<br /> <br /> 60,3<br /> <br /> (n=2.170)<br /> <br /> Tæ leä %<br /> <br /> 3.2.1. Veà huùt thuoác laù<br /> Veà soá ñieáu thuoác huùt haøng ngaøy, khaûo saùt cho<br /> thaáy coù 437 nam giôùi traû lôøi caâu hoûi naøy (trong khi<br /> caâu hoûi coù hay khoâng huùt thuoác laù chæ coù 435 ngöôøi<br /> traû lôøi coù). Trong soá naøy khoâng coù tröôøng hôïp naøo<br /> huùt töø treân 30 ñieáu moãi ngaøy. Coù 63,8% huùt döôùi 10<br /> ñieáu/ngaøy, 34,6% huùt töø 10 - 20 ñieáu/ngaøy vaø chæ coù<br /> 1,7% (7 tröôøng hôïp) huùt treân 20 - 30 ñieáu/ngaøy.<br /> 3.2.2. Veà uoáng röôïu bia<br /> Taàn suaát uoáng röôïu bia trong nam giôùi ñöôïc<br /> thoáng keâ trong Baûng 3 (Trong soá 361 nam ghi nhaän<br /> coù uoáng röôïu bia thì chæ coù 360 ngöôøi coù cho bieát taàn<br /> suaát uoáng röôïu bia cuûa baûn thaân). Taàn suaát naøy ñöôïc<br /> Baûng 3. Taàn suaát uoáng röôïu bia theo nhoùm tuoåi<br /> Nhoùm tuoåi<br /> <br /> Taàn suaát<br /> <br /> Coäng<br /> <br /> 60-69 t<br /> <br /> 70-79 t<br /> <br /> 80-89 t<br /> <br /> # 90 t<br /> <br /> Haøng ngaøy<br /> <br /> 9<br /> (4,5%)<br /> <br /> 10<br /> (8,1%)<br /> <br /> 17<br /> (18,4%)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 26<br /> (7,2%)<br /> <br /> Thöôøng uoáng<br /> <br /> 18<br /> (9,1%)<br /> <br /> 11<br /> (8,9%)<br /> <br /> 3<br /> (7,9%)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 32<br /> (8,9%)<br /> <br /> Thænh thoaûng<br /> <br /> 122<br /> (61,6%)<br /> <br /> 66<br /> (53,7%)<br /> <br /> 21<br /> (55,3%)<br /> <br /> 1<br /> (100%)<br /> <br /> 210<br /> (58,3%)<br /> <br /> Ít khi<br /> <br /> 35<br /> (17,7%)<br /> <br /> 27<br /> (22,0%)<br /> <br /> 5<br /> (13,1%)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 67<br /> (18,6%)<br /> <br /> Raát ít khi<br /> <br /> 14<br /> (7,1%)<br /> <br /> 9<br /> (7,3%)<br /> <br /> 2<br /> 5,3%)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 25<br /> (7,0%)<br /> <br /> Toång coäng<br /> <br /> 198<br /> <br /> 123<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1<br /> <br /> 360<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> 13<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> phaân chia theo nhoùm tuoåi vaø ñöôïc theå hieän döôùi<br /> daïng moät bieán thöù töï theo 5 giaù trò döôùi daïng thang<br /> ño Likert nhö sau: Haøng ngaøy, thöôøng uoáng nhöng<br /> khoâng phaûi haøng ngaøy, thænh thoaûng, ít khi uoáng, raát<br /> ít khi uoáng. Caâu hoûi ñöôïc hoûi ñeå ñoái töôïng töï ñaùnh<br /> giaù. Baûng 3 cho thaáy chieám haàu heát laø caùc tröôøng<br /> hôïp coù uoáng röôïu bia nhöng chæ ôû taàn suaát "thænh<br /> thoaûng" (58,3%) hoaëc "ít khi" (18,6%). Söï khaùc bieät<br /> giöõa caùc nhoùm tuoåi laø khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (χ2<br /> = 11,9786, p = 0,39, Fisher's exact).<br /> 3.2.3. Veà taäp theå duïc<br /> Thoáng keâ veà taäp theå duïc cho thaáy tæ leä naøy<br /> chung cho caû 2 giôùi laø 52,6%. Trong soá nhöõng ngöôøi<br /> taäp theå duïc ñöôïc hoûi veà taàn suaát taäp, coù 1.136 ngöôøi<br /> traû lôøi caâu hoûi naøy vôùi keát quaû phaân theo nhoùm tuoåi<br /> cho thaáy tæ leä taäp theå duïc haøng ngaøy vaø thöôøng<br /> xuyeân cao hôn haún (51,3% vaø 16,8%) vaø töông ñoái<br /> ñoàng ñeàu giöõa caùc nhoùm tuoåi. Söï khaùc bieät naøy laø<br /> coù yù nghóa thoáng keâ vôùi χ2 = 24,935, p = 0,015.<br /> Hình thöùc taäp theå duïc phoå bieán laø ñi boä (69,8%) vaø<br /> taäp theå duïc thoâng thöôøng (20,1%). Theå duïc döôõng<br /> sinh chæ chieám 8%.<br /> Baûng 4. Taàn suaát taäp theå duïc theo nhoùm tuoåi<br /> Nhoùm tuoåi<br /> <br /> Taàn suaát<br /> <br /> Coäng<br /> <br /> 60-69 t<br /> <br /> 70-79 t<br /> <br /> 80-89 t<br /> <br /> # 90 t<br /> <br /> Haøng ngaøy<br /> <br /> 266<br /> (51,1%)<br /> <br /> 235<br /> (51,2%)<br /> <br /> 77<br /> (53,8%)<br /> <br /> 5<br /> (35,7%)<br /> <br /> 583<br /> (51,3%)<br /> <br /> Thöôøng xuyeân<br /> <br /> 97<br /> (18,7%)<br /> <br /> 73<br /> (15,9%)<br /> <br /> 20<br /> (14,0%)<br /> <br /> 1<br /> (7,2%)<br /> <br /> 191<br /> (16,8%)<br /> <br /> Thænh thoaûng<br /> <br /> 142<br /> (27,3%)<br /> <br /> 125<br /> (27,2%)<br /> <br /> 36<br /> (25,2%)<br /> <br /> 5<br /> (35,7%)<br /> <br /> 308<br /> (27,1%)<br /> <br /> 10<br /> <br /> 19<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 41<br /> <br /> (1,9%)<br /> <br /> (4,2%)<br /> <br /> (6,3%)<br /> <br /> (21,4%)<br /> <br /> (3,6%)<br /> <br /> Ít khi<br /> Raát ít khi<br /> Toång coäng<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1<br /> <br /> (1,0%)<br /> <br /> (1,5%)<br /> <br /> (0,7%)<br /> <br /> 520<br /> <br /> 459<br /> <br /> 143<br /> <br /> 0<br /> <br /> 13<br /> 1.136<br /> <br /> 3.3. Nhaän thöùc, hieåu bieát vaø thöïc haønh söùc<br /> khoûe cuûa NCT<br /> 3.3.1. Tìm hieåu veà chaêm soùc söùc khoûe<br /> Coù 2.154 ngöôøi traû lôøi caâu hoûi veà möùc ñoä thöôøng<br /> xuyeân tìm hieåu veà lónh vöïc chaêm soùc söùc khoûe. Keát<br /> quaû cho thaáy chæ coù chöa ñeán 1/3 soá ngöôøi cao tuoåi<br /> thöôøng xuyeân tìm hieåu veà lónh vöïc chaêm soùc söùc<br /> khoûe. Gaàn 10% soá ngöôøi ñöôïc hoûi ñaõ khoâng bao giôø<br /> tìm hieåu veà lónh vöïc naøy.<br /> Thoáng keâ veà caùc phöông tieän cung caáp thoâng tin<br /> chaêm soùc söùc khoûe cho thaáy caùc phöông tieän thoâng<br /> tin naøy ñeàu ñöôïc söû duïng vôùi taàn suaát khaù cao. Neáu<br /> 14<br /> <br /> Möùc ñoä tìm hieåu<br /> <br /> Soá löôïng<br /> <br /> Tæ leä %<br /> <br /> Khoâng bao giôø<br /> <br /> 215<br /> <br /> 9,9<br /> <br /> Hieám khi<br /> <br /> 342<br /> <br /> 15,9<br /> <br /> Thænh thoaûng<br /> <br /> 921<br /> <br /> 42,8<br /> <br /> Thöôøng xuyeân<br /> <br /> 598<br /> <br /> 27,8<br /> <br /> Raát thöôøng xuyeân<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3,6<br /> <br /> Coäng<br /> <br /> 2.154<br /> <br /> laáy maãu soá chung laø 2.170 ngöôøi cao tuoåi trong maãu<br /> thì tæ leä tìm hieåu qua truyeàn hình laø cao nhaát<br /> (75,7%), sau ñoù laø töø caùn boä y teá.<br /> Söï keát hôïp nhieàu phöông tieän khaùc nhau cuõng<br /> ñöôïc ngöôøi cao tuoåi söû duïng trong vieäc tìm hieåu söùc<br /> khoûe. Qua ñoù, tæ leä keát hôïp giöõa tivi vaø caùn boä y teá<br /> chieám tæ leä cao nhaát: 27,9%. Tieáp theo laø söû duïng<br /> ñoàng thôøi tivi vaø truyeàn thanh coâng coäng (hình thöùc<br /> phoå bieán nhaát ôû Khaùnh Hoøa hieän nay): 18,2%. Tieáp<br /> theo laø vöøa söû duïng radio, vöøa söû duïng tivi: 15,3%.<br /> Soá ngöôøi ghi nhaän söû duïng ñoàng thôøi taát caû caùc<br /> phöông tieän treân laø 26 ngöôøi, chieám tæ leä 1,2%.<br /> Baûng 6. Caùc phöông tieän ñeå tìm hieåu veà lónh vöïc söùc<br /> khoûe cuûa NCT<br /> Phöông tieän<br /> <br /> (1,2%)<br /> 14<br /> <br /> Baûng 5. Tìm hieåu veà lónh vöïc söùc khoûe cuûa NCT<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> Taàn suaát<br /> <br /> Tæ leä %<br /> <br /> 371<br /> <br /> 17,1<br /> <br /> 1.642<br /> <br /> 75,7<br /> <br /> Radio<br /> <br /> 366<br /> <br /> 16,9<br /> <br /> Truyeàn thanh coâng coäng<br /> <br /> 445<br /> <br /> 20,5<br /> <br /> Caùn boä y teá<br /> <br /> 817<br /> <br /> 37,6<br /> <br /> Tôø rôi y teá<br /> <br /> 130<br /> <br /> 6,0<br /> <br /> Khaùc<br /> <br /> 13<br /> <br /> 0,6<br /> <br /> Saùch baùo<br /> Tivi<br /> <br /> 3.3.2. Thaùi ñoä vaø nhu caàu khaùm chöõa beänh<br /> Khi ñöôïc hoûi neáu ñöôïc töï löïa choïn nôi khaùm<br /> chöõa beänh cho baûn thaân, keát quaû thaêm doø cho thaáy<br /> chieám tæ leä cao nhaát vaãn laø löïa choïn traïm y teá xaõ. Tæ<br /> leä beänh vieän huyeän vaø tænh khoâng khaùc nhau lôùn<br /> (25,4% vaø 27%). Keát quaû ñaõ cho thaáy taàm quan<br /> troïng cuûa y teá cô sôû trong vieäc chaêm soùc söùc khoûe<br /> cho NCT.<br /> Tìm hieåu veà lyù do choïn löïa nôi khaùm chöõa beänh<br /> naøy, thoáng keâ cho thaáy lyù do phoå bieán nhaát ñeå löïa<br /> choïn nôi khaùm beänh laø yeáu toá ñòa lyù (55,9%) thuaän<br /> tieän cho vieäc khaùm beänh. Vai troø cuûa y teá cô sôû laïi<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> giôø huùt thuoác laàn löôït laø 735, 427 vaø 174 treân<br /> 100.000 ngöôøi[4].<br /> <br /> Baûng 7. Löïa choïn nôi KCB cuûa NCT<br /> Nôi khaùm chöõa beänh<br /> <br /> Taàn suaát<br /> <br /> Tæ leä %<br /> <br /> Traïm Y teá xaõ<br /> <br /> 650<br /> <br /> 30,0<br /> <br /> PKKV<br /> <br /> 85<br /> <br /> 3,9<br /> <br /> BV huyeän<br /> <br /> 551<br /> <br /> 25,4<br /> <br /> BV tænh<br /> <br /> 585<br /> <br /> 27,0<br /> <br /> Khaùc<br /> <br /> 294<br /> <br /> 13,6<br /> <br /> Coäng<br /> <br /> 2.165<br /> <br /> moät laàn nöõa ñöôïc khaúng ñònh. Yeáu toá tieáp theo laø<br /> trang thieát bò vaø thuoác men taïi cô sôû khaùm chöõa<br /> beänh (42,8%).<br /> 3.3.3. Löïa choïn phöông phaùp ñieàu trò<br /> Khaûo saùt veà löïa choïn phöông phaùp ñieàu trò baèng<br /> Taây y hay Ñoâng y, keát quaû cho thaáy chæ coù 5,1%<br /> NCT löïa choïn phöông phaùp Ñoâng y nhö laø phöông<br /> phaùp KCB duy nhaát cho mình. Tuy nhieân, coù 32,5%<br /> NCT löïa choïn phöông phaùp Ñoâng Taây Y keát hôïp.<br /> Vai troø cuûa Taây Y laø khaù lôùn trong vieäc KCB cho<br /> NCT (61,7%).<br /> <br /> 4. Baøn luaän<br /> Nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cho thaáy tyû leä NCT<br /> huùt thuoác laù khaù cao (51,2%). Taïi Hoàng Koâng, tæ leä<br /> nam huùt thuoác laù chæ vaøo khoaûng hôn 20%[4]. Tæ leä<br /> huùt thuoác laù cuûa NCT Khaùnh Hoøa laø khaù cao. Moái<br /> nguy haïi cuûa huùt thuoác laù laïi moät laàn nöõa ñöôïc ñöa<br /> ra trong nghieân cöùu taïi Hoàng Koâng cho thaáy tæ leä<br /> maéc lao haøng naêm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang huùt<br /> thuoác, ñaõ töøng huùt thuoác (ex-smokers) vaø khoâng bao<br /> <br /> Tæ leä uoáng röôïu, bia qua ñieàu tra naøy laø 42,5%<br /> ôû nam vaø raát ít ôû nöõ. So saùnh vôùi moät nghieân cöùu taïi<br /> moät haït ôû New York (Myõ) cho thaáy tæ leä uoáng röôïu<br /> ôû NCT töø 60 - 94 tuoåi laø 62%, trong ñoù ôû möùc ñoä<br /> naëng (heavy drinking) laø 13% ôû nam vaø 2% ôû nöõ[5].<br /> Theo baùo caùo veà tình hình beänh taät vaø töû vong<br /> haøng tuaàn cuûa Hoa Kyø (MMWR), tæ leä taäp theå duïc<br /> thöôøng xuyeân cuûa NCT treân 65 tuoåi cuûa Myõ laø 44,5%<br /> trong naêm 2005, cao hôn ôû ngöôøi da traéng (52,3%)<br /> vaø thaáp nhaát ôû caùc chuûng toäc khaùc (trong ñoù coù ngöôøi<br /> chaâu AÙ): 45,7%[6]. Nhö vaäy, tæ leä taäp theå duïc thöôøng<br /> xuyeân cuûa NCT taïi nghieân cöùu naøy laø khaù thaáp.<br /> Chuùng toâi ñeà nghò: Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng<br /> phoøng choáng taùc haïi thuoác laù (maø Hoäi Y teá coâng<br /> coäng tænh Khaùnh Hoøa ñang trieån khai) trong coäng<br /> ñoàng NCT, tröôùc maét ôû thaønh phoá Nha Trang, huyeän<br /> Ninh Hoøa vaø thò xaõ Cam Ranh.<br /> Toå chöùc caùc chöông trình giaùo duïc söùc khoûe cho<br /> NCT thoâng qua sinh hoaït cuûa Hoäi NCT, tröôùc maét<br /> thí ñieåm taïi thaønh phoá Nha Trang, ñoàng thôøi ñaùnh<br /> giaù hieäu quaû cuûa chöông trình ñeå nhaân roäng moâ<br /> hình. Chuù troïng caùc hoaït ñoäng phoøng choáng taùc haïi<br /> thuoác laù, lôïi ích cuûa vieäc reøn luyeän thaân theå, cheá ñoä<br /> dinh döôõng cho NCT.<br /> Neân coù nhöõng nghieân cöùu saâu hôn veà aûnh höôûng<br /> cuûa huùt thuoác laù (bao goàm caû nhöõng ngöôøi ñaõ boû<br /> thuoác laù), uoáng röôïu, vaø taäp theå duïc ñoái vôùi söùc<br /> khoûe NCT, ñaëc bieät laø lieân quan ñeán beänh lyù tim<br /> maïch, hoâ haáp, ung thö, roái loaïn chuyeån hoùa, roái loaïn<br /> haønh vi…<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> 1. UN. World Population Ageing 1950 - 2050. (2001).<br /> 2. UN. World Population Ageing 1950 - 2050. (2001).<br /> 3. UN. World Population Ageing 1950 - 2050. (2001).<br /> <br /> 4. UN. World Population Ageing 1950 - 2050. (2001).<br /> 5. UN. World Population Ageing 1950 - 2050. (2001).<br /> 6. UN. World Population Ageing 1950 - 2050. (2001).<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> 15<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2