intTypePromotion=1

Khảo sát vai trò của điện thế gợi thị giác trong chẩn đoán viêm gai và thiếu máu thần kinh thị trước

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
17
lượt xem
0
download

Khảo sát vai trò của điện thế gợi thị giác trong chẩn đoán viêm gai và thiếu máu thần kinh thị trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát sự biến đổi của điện thế gợi thị giác trong viêm thần kinh thị và bệnh lý TKT thiếu máu trước. Xem xét giá trị của VEP trong chẩn đoán phân biệt hai bệnh lý này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát vai trò của điện thế gợi thị giác trong chẩn đoán viêm gai và thiếu máu thần kinh thị trước

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 11 * Phuï baûn Soá 1* 2007<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> KHAÛO SAÙT VAI TROØ CUÛA ÑIEÄN THEÁ GÔÏI THÒ GIAÙC<br /> TRONG CHAÅN ÑOAÙN VIEÂM GAI<br /> VAØ THIEÁU MAÙU THAÀN KINH THÒ TRÖÔÙC<br /> Leâ Minh Thoâng*, Ñaëng Xuaân Mai*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Muïc tieâu: Khaûo saùt söï bieán ñoåi cuûa ñieän theá gôïi thò giaùc trong vieâm thaàn kinh thò vaø beänh lyù TKT thieáu<br /> maùu tröôùc. Xem xeùt giaù trò cuûa VEP trong chaån ñoaùn phaân bieät hai beänh lyù naøy.<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu: Maãu nghieân cöùu 60 beänh nhaân goàm 30 beänh nhaân vieâm TKT ôû moät maét vaø<br /> 30 beänh nhaân beänh lyù TKT thieáu maùu tröôùc ôû moät maét. Moãi beänh nhaân ñöôïc khaùm maét, ñaùnh giaù toaøn thaân<br /> vaø ño VEP. Ñeå coù nhoùm chöùng, ño VEP töø 30 ngöôøi bình thöôøng ñöôïc choïn töø nhaân vieân y teá.<br /> Keát quaû: Trong nhoùm vieâm TKT: thôøi gian tieàm phuïc keùo daøi (117,36 ± 12,8ms so vôùi 101,86 ± 4,4ms),<br /> bieân ñoä giaûm (7,95 ± 4,4µV so vôùi 15,62 ± 4,6µV). Trong nhoùm beänh lyù TKT thieáu maùu tröôùc: thôøi gian<br /> tieàm phuïc keùo daøi nheï (105,5 ± 6,8ms so vôùi 101,86 ± 4,4ms), chuû yeáu laø bieân ñoä giaûm (5,5 ± 3,4µV so vôùi<br /> 15,62 ± 4,6µV).<br /> Keát luaän: Bieân ñoä VEP giaûm ñaùng keå trong beänh lyù TKT thieáu maùu tröôùc trong khi thôøi gian tieàm phuïc keùo daøi<br /> trong vieâm TKT. VEP ñöa ra caùc giaù trò ñònh löôïng giuùp chaån ñoaùn phaân bieät hai theå beänh naøy.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> THE ROLE OF PATTERN VISUAL EVOKED POTENTIAL IN DIANGOSIS OF OPTIC NEURITIS<br /> AND ANTERIOR ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHY<br /> Le Minh Thong, Dang Xuan Mai * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 11 – Supplement of No 1 - 2007: 225 – 232<br /> Purpose: To evaluate the role of pattern visual evoked potential (P-VEP) for the differential diagnosis<br /> of optic neuritis and anterior ischemic optic neuropathy.<br /> Methods: Sixty consecutive patients with the diagnosis of unilateral optic neuritis (n = 30) and<br /> unilateral anterior ischemic optic neuropathy (n = 30) were included in this study. In each patient,<br /> ophthalmic examination and systemic evaluation were done and VEP was recorded. As a control group,<br /> VEP recordings of 30 healthy subjects were included.<br /> Results: In the optic neuritis group, latency was increased (117.36 ± 12.8msec vs 101.86 ± 4.4msec)<br /> and VEP amplitude was decreased (7.95 ± 4.4 µV vs 15.62 ± 4.6 µV) significantly in comparison with the<br /> control group. In the anterior ischemic optic neuropathy group, latency was increased slightly (105.5 ± 6.8<br /> msec vs 101.86 ± 4.4msec) and VEP amlitude was decreased significantly (5.5 ± 3.4 µV vs 15.62 ± 4.6 µV)<br /> in comparison with the control group.<br /> Conclusion: VEP amplitude in patients with anterior ischemic optic neuropathy is lower abnormally<br /> while VEP latency in patients with optic neuritis is longer abnormally. VEP provides quantitative results<br /> for the differential diagnosis of these diseases.<br /> beänh naøy coù nhöõng trieäu chöùng vaø daáu chöùng<br /> MÔÛ ÑAÀU<br /> töông töï nhau. Do ñoù vieäc chaån ñoaùn phaân bieät laø<br /> Vieâm TKT vaø beänh lyù TKT thieáu maùu tröôùc laø<br /> quan troïng ñeå xaùc ñònh phöông phaùp ñieàu trò vaø<br /> hai beänh lyù TKT thöôøng gaëp. Maëc duø coù cô cheá<br /> tieân löôïng. Tröôùc ñaây caùc ñaëc ñieåm thöôøng ñöôïc<br /> sinh beänh hoïc khaùc nhau: vieâm TKT laø tình traïng<br /> xem xeùt ñeå chaån ñoaùn phaân bieät laø tuoåi cuûa beänh<br /> vieâm vaø maát Myelin coøn beänh lyù TKT thieáu maùu<br /> nhaân, caùch thöùc maát thò löïc, trieäu chöùng ñau khi<br /> tröôùc laø söï thieáu caáp maùu ñaàu TKT nhöng hai<br /> cöû ñoäng maét, daïng maát thò tröôøng, daïng phuø gai<br /> * Boä moân Maét - Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> 226<br /> <br /> Chuyeân Ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 11 * Phuï baûn Soá 1* 2007<br /> <br /> cöông tuï hay nhaït maøu.<br /> Khoaûng ba thaäp nieân gaàn ñaây, ñieän theá gôïi thò<br /> giaùc ñöôïc öùng duïng laø moät phöông phaùp khaùch<br /> quan ñeå ñaùnh giaù chöùc naêng cuûa ñöôøng thò giaùc(4).<br /> VEP ñöôïc bieåu dieãn bôûi hai thoâng soá laø thôøi<br /> gian tieàm phuïc vaø bieân ñoä. Thôøi gian tieàm phuïc<br /> phuï thuoäc vaøo toác ñoä daãn truyeàn cuûa sôïi truïc neân<br /> thöôøng bò keùo daøi trong vieâm TKT. Bieân ñoä VEP<br /> phaûn aùnh soá löôïng sôïi truïc neân bò giaûm trong beänh<br /> lyù TKT thieáu maùu tröôùc. Do ñoù VEP ñöa ra caùc<br /> giaù trò ñònh löôïng giuùp chaån ñoaùn phaân bieät hai<br /> beänh lyù naøy. Tuy nhieân trò soá VEP thay ñoåi raát<br /> nhieàu tuøy theo caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø ñieàu kieän<br /> cuûa töøng phoøng ño. Theo khuyeán caùo cuûa hoäi ñieän<br /> sinh lyù thò giaùc laâm saøng quoác teá, moãi phoøng ño<br /> phaûi coù trò soá tham khaûo rieâng. Do ñoù, chuùng toâi<br /> ñaët ra vaán ñeà nghieân cöùu laø “khaûo saùt vai troø<br /> cuûa ñieän theá gôïi thò giaùc trong chaån ñoaùn vieâm<br /> gai vaø thieáu maùu thaàn kinh thò tröôùc”<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG - PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> BN đñiều trị tại khoa Thần Kinh Nhaõn Khoa<br /> BV Mắt TPHCM từ thaùng 3/2005 đñến thaùng<br /> 3/2006 đñược chẩn ñoaùn vieâm TKT hoặc beänh lyù<br /> TKT thieáu maùu tröôùc.<br /> <br /> Tiêu chuẩn chọn mẫu<br /> BN thỏa caùc tieâu chuaån chẩn ñoaùn vieâm TKT<br /> hoaëc beänh lyù TKT thieáu maùu tröôùc keøm theo caùc<br /> tieâu chuaån sau:<br /> <br /> - Toån thöông thò tröôøng daïng aùm ñieåm trung taâm.<br /> - Chuïp maïch huyønh quang: taåm nhuoäm huyønh<br /> quang gai thò sôùm, nhanh, lan toûa.<br /> <br /> Trieäu chöùng vaø daáu chöùng gôïi yù chaån ñoaùn<br /> beänh lyù TKT thieáu maùu tröôùc<br /> - Giaûm thò löïc ñoät ngoät moät maét phaùt hieän luùc<br /> saùng thöùc daäy.<br /> - Khoâng ñau nhöùc maét.<br /> - Khoâng coù toån thöông ñoàng töû höôùng taâm<br /> töông ñoái.<br /> - Gai thò phuø khoâng ñeàu, nöûa treân nhaït maøu,<br /> nöûa döôùi sung huyeát.<br /> - Loõm sinh lyù ôû maét laønh nhoû: C/D ≤ 0.1<br /> - Toån thöông thò tröôøng daïng cao ñoä.<br /> - Chuïp maïch huyønh quang: taåm nhuoäm huyønh<br /> quang gai thò chaäm, khu truù, taêng daàn ôû thì muoän.<br /> - Thöôøng coù tieàn söû beänh noäi khoa keøm theo:<br /> cao huyeát aùp, ñaùi thaùo ñöôøng.<br /> <br /> Tiêu chuẩn loại trừ<br /> - Giaûm thò löïc caû 2 maét hoaëc maét thöù hai coù<br /> thò löïc keùm do nguyeân nhaân khaùc<br /> - Coù caùc beänh lyù ôû giaùc maïc, thuûy tinh theå,<br /> pha leâ theå, hoaøng ñieåm giaûi thích cho söï giaûm thò<br /> löïc ôû maét beänh.<br /> - Coù caùc bieåu hieän maét cuûa beänh toaøn thaân.<br /> - Beänh lyù TKT khoâng roõ chaån ñoaùn hoaëc<br /> khoâng coù phuø gai<br /> <br /> - Thò löïc maét beänh ≥ 1/10<br /> <br /> - Beänh lyù TKT thieáu maùu tröôùc coù caùc trieäu<br /> chöùng toaøn thaân vaø VS cao nghi ngôø theå vieâm<br /> ñoäng maïch.<br /> <br /> - Thò löïc maét laønh ñöôïc chænh kính ≥ 8/10<br /> <br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> <br /> - Thò tröôøng vaø chuïp maïch huyønh quang ôû maét<br /> laønh bình thöôøng.<br /> <br /> Trieäu chöùng vaø daáu chöùng gôïi yù chaån ñoaùn<br /> vieâm TKT<br /> - Giaûm thò löïc ñoät ngoät moät maét trong voøng<br /> vaøi giôø ñeán vaøi ngaøy.<br /> <br /> Quan saùt, tieán cöùu, caét ngang coù phaân tích.<br /> <br /> Phöông tieän nghieân cöùu<br /> Hệ thống đño VEP: Caùc thoâng số kích thích<br /> (theo tieâu chuẩn của Hội ñđiện sinh lyù thị giaùc laâm<br /> saøng quốc tế ISCEV).<br /> <br /> - Coù theå keøm ñau nhöùc maét, ñaëc bieät ñau khi lieác.<br /> - Toån thöông ñoàng töû höôùng taâm töông ñoái.<br /> - Gai thò phuø cöông tuï.<br /> <br /> Maét<br /> <br /> 227<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 11 * Phuï baûn Soá 1* 2007<br /> <br /> Tuoåi<br /> Giôùi<br /> Thò löïc<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> N<br /> <br /> %<br /> <br /> N<br /> <br /> %<br /> <br /> 18 – 49<br /> <br /> 25<br /> <br /> 83,3<br /> <br /> 13<br /> <br /> 43<br /> <br /> ≥ 50<br /> <br /> 5<br /> <br /> 16,7<br /> <br /> 17<br /> <br /> 57<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 10<br /> <br /> 33,3<br /> <br /> 11<br /> <br /> 36,7<br /> <br /> Nöõ<br /> <br /> 20<br /> <br /> 66,7<br /> <br /> 19<br /> <br /> 63,3<br /> <br /> ≤ 0,3<br /> <br /> 20<br /> <br /> 66,7<br /> <br /> 22<br /> <br /> 73,3<br /> <br /> > 0,3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 33,3<br /> <br /> 8<br /> <br /> 26,7<br /> <br /> Caùch thöùc Ñoät ngoät<br /> maát thò löïc Naëng daàn<br /> RAPD<br /> <br /> 18<br /> <br /> 60<br /> <br /> 86,7<br /> <br /> 12<br /> <br /> 40<br /> <br /> (+)<br /> <br /> 22<br /> <br /> 73,3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3,3<br /> <br /> (-)<br /> <br /> 8<br /> <br /> 26,7<br /> <br /> 29<br /> <br /> 96,7<br /> <br /> Lan toûa<br /> <br /> 29<br /> <br /> 96,7<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6,7<br /> <br /> 26<br /> <br /> 86,6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6,7<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3,3<br /> <br /> AÙm ñieåm trung taâm<br /> <br /> 10<br /> <br /> 33,3<br /> <br /> Khuyeát boù sôïi ngoaïi<br /> bieân<br /> <br /> 10<br /> <br /> 33,3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 20<br /> <br /> Maát nöûa thò tröôøng döôùi<br /> <br /> 6<br /> <br /> 20<br /> <br /> 20<br /> <br /> 66,7<br /> <br /> Khoâng chính xaùc<br /> <br /> 4<br /> <br /> 13,3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 13,3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 24<br /> <br /> 80<br /> <br /> Bìnhthöôøng 27<br /> <br /> 90<br /> <br /> 6<br /> <br /> 20<br /> <br /> Độ chiếu saùng maøn hình: 80 cd/m².<br /> Kích thích toàn màn hình, kiểu mẫu đảo.<br /> Kích thước hình mẫu ñen trắng:<br /> - Hình mẫu lớn: 51 phuùt goùc thị giaùc.<br /> <br /> 0,573<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản