intTypePromotion=1

Khảo sát về hiện tượng phó từ tu sức cho danh từ trong tiếng Hán hiện đại

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
0
download

Khảo sát về hiện tượng phó từ tu sức cho danh từ trong tiếng Hán hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khảo sát và phân tích về hiện tượng phó từ tu sức cho danh từ trong tiếng Hán hiện đại. Phó từ là một hiện tượng từ loại khá đặc biệt trong tiếng Hán hiện đại, bởi phó từ có lúc được coi như một thực từ vì một bộ phận phó từ có thể đơn độc trả lời câu hỏi hoặc đảm nhận vai trò làm thành phần câu, nhưng có lúc lại được coi như một hư từ, vì có chức năng tu sức cho những động từ và tính từ khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát về hiện tượng phó từ tu sức cho danh từ trong tiếng Hán hiện đại

106<br /> <br /> NGON N G t r & B 6 I<br /> <br /> S6NG<br /> <br /> S& 10 (240)-2015<br /> <br /> KHAO SAT VE HIEN TlTonVG PHO TlT TU SlfC<br /> CHO DANH Ttr TRONG TIENG HAN HIEN DAI<br /> A SURVEY ON THE USE OF ADVERB<br /> AS MODIFIER OF NOUN IN MODERN CHINESE<br /> TRAN THJ PHU"OfNG THU<br /> (ThS; B^i hpc Ngo^i ngO-, B H Q G H^ N$i)<br /> Abstract: As defined, an adverb modifies a verb or an adjective; however, in reality, it is<br /> commonly used to modify a noun. We will analyze this special use based on the meaning of the<br /> noun to find out the most fi:equently-used adverbs as modifiers of nouns. The nouns to be<br /> researched include nouns of time and space, classification nouns, quantity nouns or nouns whose<br /> grammatical fimctions have been changed under certain circumstances.<br /> Key words: adverb; adverb modifies a noun.<br /> 1. Dat van de<br /> / . / . Tmdc dfiy, cac sfich ngQ phfip thircmg<br /> khdng d^ c|p den h i ^ tin^ng ph6ti>co the tu sue<br /> cho danh tur. Hon nOa, mpt so con cho rfing, chuc<br /> nfing tu sQc ph6 tu dupc diing de phfin bi$t giiia<br /> th^ tu va vj tu. Nhung trSn tiivrc te, trong qufi<br /> trinh v$n dyng ngon ngQ, dfic bi^ la trong khau<br /> ngQ thi hi^n tuong pho tQ tu sQc cho danh tQ khfi<br /> pho bien.<br /> Thyc te cho thay, hi^n tugng pho tQ tu sQc<br /> cho danh tu ton t^i khaeh quan trong tieng Hfin<br /> h i ^ dai. Vai hi$n tugmg nay, neu ta chi dung<br /> hinh tiiuc tinh luqfc ho$c hinh thuc luge bo de<br /> gifii thich thi F5 rang Ifi khdng day du.<br /> 1.2. Ph6 tij Ifi m^t h i ^ tugng tQ lo^i khfi d§c<br /> bi^t trong tieng Hfin hi$n d^i. Bin ph6 tir c6 luc<br /> dugc cot nhu mgt thyc tu, vi mpt bO ph^n pho tQ<br /> c6 the don dgc trfi ldi cau hoi ho$c dfim nh§n vai<br /> tr6 lam thfinh phan cau, nhung c6 luc 1^ dugc coi<br /> nhu mgt hutii,vi co chuc nfing tu sue cho nhiJug<br /> dgng tQ vfitinhtitkhac.<br /> Ve (rfian lo^i ph6 tir, cuon "300 cau hdi ve<br /> ngQ irfifip tieng Han" dfi chia ph6 tQ ra Ifim ba<br /> lo^ 16n, d6 la: 1/ NhQng pho tu thu6ng g$p nhat<br /> tiiongtiengHan, g6m co cfic loai nh6 sau: Pho til<br /> chi muc dg, pho tu chi thdi gjan, ph6 tut chi phii<br /> djnh, pho tu dii ph^an vi, ph6 tQ chi tin suit; 2/<br /> NhQng ph6tiingQ khi, bi^u tfii y nghia nhu phan<br /> dofin, xfic djnh, ngugc l^i ho§c nghi van; 3/<br /> NhQng ph6 tu bi^u thi quan h?, thuong sQ dyng<br /> de chi cfic quan h$ giQa cfictijrtrong cau ho$c c ^<br /> phfin cau trong cau pAiiic. Trong ba lo^ nfiy, theo<br /> <br /> thong ke cQa chung toi, chi c6 ph6 tQ chi tiifri<br /> gian, p h ^ vi vfi muc dg m6i tu sQc dugc cho<br /> danhtQ.<br /> 2. Nhihig danh tir chju sy tu sih; cua ph6 tilr<br /> TQ bhih di$n ngtt n^Ta cQa danh til, c6 Ih^<br /> thay, nhQng dfufih tijr mang nghTa tuin ty, nghia<br /> phfin lo^i, nghia do ludng Ifi c6 thS n h ^ dugc s\r<br /> tu sQc cua cfic nhdm phdti!r,nhQng ph6 tii<br /> thudng dugc dung Ifi nhiJng phdtijrchitiidigian,<br /> chi ph^m vi vfi chi mQc d^.<br /> Th^ nhit, cdc phd tu tu site cho danh tu<br /> mang nghia tuin pte<br /> Danh tix trong bfin than ngQ nghTa dfi mang<br /> nghTa tuan ty l^i dugc chia lfim hai lo^: danh ti^<br /> thdi gian vfi danh tQ chi ngudi. Danh tQ thdi gian<br /> l^i cd the chia lam hai lo^i Ifi danh tQ chi th^<br /> gian tuan hofin va danh tQ chl thdi gian kto dfii.<br /> Vidy:<br /> - Cfic danh tQ chi thdi gjan tuan hofin : i : ^<br /> <br /> m.m-. mm-. a ^ z , Kmm...<br /> - Cfic danh tQ chi tiidi gian k6o dfii: — ^ ,<br /> Cfic danh tQ tuan ty chi ngudi cDng c6 hai<br /> lo^, mgt I09I chi chQc nghidp vj trf vfi mgt lo?)<br /> chi tuoi tac. Cfic dartii tQ chi chuc nghi?p vj tri<br /> <br /> nhu: ^ ± . «ili±,<br /> <br /> ff±,'>^±,«J*i.K*4,<br /> <br /> MlO_P40)-201S<br /> <br /> N G 6 N NGtr & Bfn S 6 N G<br /> <br /> *h-fe,B-fe,^-fe,SSHfc,3K-fe,»-R,S-K,g-K:....<br /> Cic danh til chl tu6i tic nhu: 8SJL,«r*JL,?UL,<br /> »JL,«iJL,'>|IS;L,'>'f*^,li?5K,«*JL,<br /> <br /> 107<br /> <br /> Si::tB*i,8iaiiaJEg3lE7.<br /> <br /> Hai cau tren diu n6i den m$t hgc sinh di Iln<br /> pho thdng tnmg hgc, nhung vdi hai y khic nhau:<br /> Mgt li, m6i Iln phi thfing tnmg hgc chua ngn<br /> vgi n6i chuygn ylu duong (tiic li c6n nh6 tu6i);<br /> tt»,:3>Jg,jaA,«**,...<br /> Hai li, da li hgc sinh ph6 thSng tnmg hgc rii tW<br /> M$t so danh tCr chi dja dilm cung mang nghia khong nSn luM nhic nOa (vi di li mgt ngudi I6n<br /> tuan tvi nlu chung cung nSm tren mgt tryc tuyin rii).<br /> tinh nio do theo -y nguoi noi, vi dy: -hSS,^^,<br /> Ngoii cic ph6 ttt chi thiri gian trfn, ci5 luc<br /> Se,®*l,«Jr,»m... ; Jb!S,«S,ll*tl, danh tir mang nghTa tuin ty kit hgp dugc vdi cic<br /> ph6 ttt pham vi nhu : S , ^ , ± S S , A * , ^ j*^:<br /> Cic danh ttt c6 mang nghia tuan ty ci3 thl tiyc<br /> tilp lim vi ngtt, vi nh§n du(;fc sy tu sue ctta cic<br /> ph6 ttt chi th6i gian. Theo 1i^ ty tuyin tinh cua<br /> th6i gian thi c6 3 thdi dilm li qui khtt, hi?n tai<br /> vi tucmg lai.<br /> X6t vl trinh ty cua cic ph6 ttt tu sue cho cic<br /> danh ttt c6 nghia tuan ty vl thdi gian theo tiyc<br /> tuyin tinh, c6 thl thiy: THM qui khtt li cic ph6<br /> ttt nhu: :^,H!l,Hmi,l?,^H,l«,.?«t,:f f5!l,H,H<br /> ^,... ;Thai hi§n tai li cic ph6 ttt nhu: X,iE,iE<br /> Jf ,S,t&Jf, t&15 V.V.; ThM tuong lai li cic pho<br /> ttt nhu: ^,1*,^1*,^Jtt,8«,49S,H, J:,1*g<br /> ,v.v.<br /> C6 luc cic ph6 ttt c6 the cung xuat hi?n bilu<br /> thj kit hpp nhieu ^ nghTa thdii gian, vl dy:<br /> <br /> (1) m^mtmi,<br /> <br /> ^-hiSST , a ?<br /> <br /> (2) BWB#?E2J , !»-tfi^Affid>.<br /> (3) - > ^ s s a « . WM'h'j^sdSfls<br /> <br /> (4) Stt-fc-bffi^>ilia«6*H»¥«W , ?B<br /> 6*l?Wff7.<br /> <br /> (5) fifllB.Sf'BtMWSSffiSnjL, tll,-K:;*:«ir3;A.<br /> Trong ba vl dy tren cic danh tft di vj ttt hda<br /> mang mOt tinh chit i ^ d i ^ nio dd, cd cich sDr<br /> dyng giing nhu tinh lir. Nlu luge bd thinh phin<br /> l^d ttt Irong dd thl khdng inh hudng g) dbi ^<br /> nghTa cfta ciu. Phd ttt dugc dttng d diy dl nhfa<br /> manh thim vl ngtt n ^ a .<br /> Cic danh ttt chi nhttng ting Idp khic nhau<br /> trong xi hOi ho$c chl cic vai trd, t^h chit khic<br /> nhau cua con nguiri trong xi hOi, vl dy: "^fit, Jt<br /> H, ilTtt, 2t(S, ^ * , * l l , f t K , ^ S B , R a , »<br /> <br /> ±,fflffl;,*s,'>riTS,iAs,w i ; hay mOt si danh tft<br /> bilu thj gidi tinh nhu: l ? t t , A t t , X t t , S 1 4 ,<br /> 5 A , A A v.v. Vidy:<br /> (12)@©S$±ifej§A*.<br /> (13) SBftjesesft-iiSiiiaiSs, mtn<br /> (14)S=S¥®*:1±, e s , S i l .<br /> Cd khi dd li sy khii quit cic d$c tnmg cua<br /> cic vung miln nhu lim mOt tinh chit, d$c<br /> dilm nii b$t (vi dy: t B , 0 * , S:&, B;S,<br /> ±38,db»:,li|3K,ff^) hojc mOt si danh ttt<br /> chi thdi gian nhu (3ft,5llft,S
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2