intTypePromotion=3

KHOÁ CỬA BẰNG VÂN TAY

Chia sẻ: Vu Manh Hung Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

0
92
lượt xem
22
download

KHOÁ CỬA BẰNG VÂN TAY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHOÁ CỬA BẰNG VÂN TAY Hứớng dẫn sử dụng NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ AN TOÀN SỬ DỤNG & VẬN HÀNH THIẾT BỊ 1. Giữ khóa tránh xa các chất ăn mòn. 2. Lắp đặt phù hợp là một yếu tố quyết định khóa có hoạt động tốt hay không. Phải bảo đảm khóa được lắp đặt hợp lý và đúng kỹ thuật. 3. Sau khi lắp đặt, hãy bắt đầu khởi tạo lại khóa ngay để xóa các dấu vân tay đã được đăng ký và cài đặt các thông số hệ thống vào trong các mã mặc định. Việc khởi tạo hoàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOÁ CỬA BẰNG VÂN TAY

 1. KHOAÙ CÖÛA BAÈNG VAÂN TAY Höùôùng daãn söû duïng ADEL – 8908
 2. NHÖÕNG THOÂNG TIN CAÀN BIEÁT VEÀ AN TOAØN SÖÛ DUÏNG & VAÄN HAØNH THIEÁT BÒ 1. Giöõ khoùatraùnhxa caùcchaátaênmoøn. 2. Laép ñaët phuø hôïp laø moät yeáu toá quyeát ñònh khoùa coù hoaït ñoäng toát hay khoâng. Phaûi baûo ñaûm khoùañöôïc laépñaëthôïp lyù vaøñuùngkyõ thuaät. 3. Sau khi laép ñaët, haõy baét ñaàukhôûi taïo laïi khoùa ngay ñeå xoùa caùc daáu vaân tay ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø caøi ñaët caùc thoâng soá heä thoáng vaøo trong caùc maõ maëcñònh. Vieäc khôûi taïo hoaøntoaønnaøy raátcaànthieát cho vieäcsöûduïngantoaøn. 4. Caùcböôùckhôûi taïo: Môû hoäppin vaø laáy moätvieânpin baátkyø ra roài ba giaây sau nhaánvaø giöõ caùc phím soá “1”, “2”, “3” cuøng moät luùc ñoàng thôøi laép vaøo laïi vieân pin vöøa laáy ra. Thaû caùcphímsoá ra saukhi caùcñeønxanh, ñoû saùngleân vaø phaùt ra moät tieáng bíp ngaén. Taát caû caùc daáu vaân tay ñaõ ñaêng kyù tröôùc ñaây seõ bò xoùa, caùc maõ seõ chuyeånsangmaëcñònhkhaùc. Ví duï: Maõ ñaùnhthöùc(baogoàm4 soá) 0 1 2 3 Maõ môûkhoùamaëcñònh(toångcoäng11 soá) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 5. Saukhi laépñaët,baïn seõñöôïc yeâucaàuthayñoåi maõmaëcñònhmôûkhoùathaønhcaùcmaõcaùnhaânmôùi vì maõmaëcñònhñaõcoù ngöôøi khaùcbieát. -2-
 3. 1) Thay ñoåi maõ ñaùnh thöùc: Nhaán phím “3” vaø giöõ noù trong voøng 6 giaây cho ñeán luùc khoùa phaùt ra moät tieáp bíp ngaén, nhaäp maõ ñaùnh thöùc cuõ moät caùch lieân tuïc (maõ maëc ñònh laø 0, 1, 2, 3). Moät tieáng bíp daøi phaùt ra vaø ñeøn xanh saùng leân. Sau ñoù nhaäp ngay hai laàn maõ ñaùnh thöùc môùi moät caùch lieân tuïc. Neáu maõ môùi naøy ñöôïc nhaäp truøng khôùp thì khoùa seõ phaùt ra moät tieáng bíp daøi vaø ñeøn xanh baät leân ñeå baùo hieäu raèng thao taùc ñaõ thöïc hieän thaønh coâng. (Soá ban ñaàu cuûa maõ ñaùnh thöùc phaûi laø soá “0” vaø phaûi bao goàm 4 soá). Maõ maëc ñònh: (bao goàm 4 soá, maõ maëc ñònh laø 0123) 0 1 2 3 Maõ ñaõ thay ñoåi: (Soá ban ñaàu cuûa maõ ñaùnh thöùc phaûi laø “0” vaø bao goàm 4 soá) 0 2) Thay ñoåi maõ môû khoùa: Nhaán phím “3” vaø giöõ noù khoaûng 6 giaây cho ñeán khi nghe moät tieáng bíp thì nhaäp ngay maõ môû khoùa maëc ñònh moät caùch lieân tuïc, khoùa seõ phaùt ra moät tieáng bíp daøi vaø ñeøn xanh baät leân. Sau ñoù nhaäp maõ caù nhaân môùi cuûa baïn hai laàn lieân tieáp nhau vaø ñoù laø maõ môû khoùa môùi. Phím soá ñaàu tieân cuûa maõ môû khoùa phaûi laø soá “1” vaø phím cuoái cuøng phaûi laø soá “2” ñoàng thôøi maõ môû khoùa phaûi bao goàm 11 soá. Neáu nhaäp -3-
 4. ñuùng thì khoùa seõ phaùt ra moät tieáng bíp baùo hieäu raèng vieäc thöïc hieän ñaõ thaønh coâng Maõ ñaêng nhaäp daáu vaân tay khoâng theå töï thay ñoåi moät caùch ñoäc laäp, chæ khi maõ môû khoùa ñöôïc thay ñoåi thì maõ ñaêng nhaäp daáu vaân tay seõ töï ñoäng thay ñoåi theo. I/ Maõ maëc ñònh: Maõ môû khoùa maëc ñònh: (11 soá cuûa maõ maëc ñònh laø 12312312312) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 Maõ ñaêng nhaäp daáu vaân tay maëc ñònh: (11 soá coù thöù töï ngöôïc laïi cuûa maõ môû khoùa, maõ ñaêng nhaäp daáu vaân tay maëc ñònh laø 21321321321) 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 II/ Thay ñoåi maõ maëc ñònh: Thay ñoåi maõ môû khoùa maëc ñònh Maõ môû khoùa ñaõ thay ñoåi (11 soá, soá baét ñaàu phaûi laø “1” vaø soá cuoái cuøng phaûi laø “2” ñöôïc theå hieän nhö sau 1 2 Soá baét ñaàu -------------------------------------------------- soá cuoái cuøng Maõ ñaêng nhaäp ñaõ thay ñoåi theo (11 soá, neáu maõ môû khoùa ñöôïc thay ñoåi thì maõ ñaêng nhaäp seõ töï ñoäng thay ñoåi theo vaø coù soá baét ñaàu laø “1” vaø keát thuùc laø ‘2” theå hieän nhö sau: 2 1 -4-
 5. Soá baét ñaàu ------------------------------------------------- soá cuoái cuøng 6. Ñaêng nhaäp vaân tay hai laàn ñeå ñaït tyû leä xaùc nhaän thaønh coâng cao hôn. 7. Ñoïc kyõ caùc thoâng tin treân tröôùc khi laép ñaët vaø söû duïng khoùa. -5-
 6. MUÏC LUÏC 1. Giôùi thieäu..........................................................8 1.1 Ñaëcñieåm ..........................................................8 1.1.1Giôùi thieäusô löôïc.............................................8 1.1.2Caùcñaëcñieåmchính ..........................................8 1.2 Hình thaùo rôøi....................................................9 1.3 Troïng löôïng vaøkích thöôùc .................................10 1.3.1Troïng löôïng ....................................................10 1.3.2Kích thöôùccuûathaânkhoùa ...............................11 1.3.3Kích thöôùccuûamoäng ......................................11 1.4 Caùcchi tieátkyõ thuaät........................................13 1.4.1Caùcthoângsoákyõ thuaät..................................13 1.4.2Moâi tröôønghoaït ñoäng....................................14 1.4.3Hình caùcboäphaän..........................................15 2. Höôùng daãn söû duïng .........................................15 2.1 Caùctraïngthaùi cuûakhoùa..................................15 2.2.1Giôùi thieäusô löôïc...........................................16 2.2 Söû duïngmaõ....................................................13 2.2.1Maõ soáñaùnhthöùc..........................................17 2.2.2Maõ môûkhoùa................................................17 2.2.3Maõ ñaêngnhaäpvaântay...................................17 2.3 Maõ môûkhoùa..................................................17 2.3.1Söû duïngmaõsoá.............................................17 2.3.2Nguyeântaéctoåhôïp phímcuûamaõsoámôûkhoùa 17 2.3.3Thay ñoåi maõsoámôûkhoùanhötheánaøo?..........18 2.3.4Thöïc hieänvieäcphuïc hoài maõmôûkhoùamaëcñònh .............................................................................19 2.3.5Môû khoùabaèngmaätmaõ .................................20 2.4 Maõ ñaùnhthöùc ..................................................21 -6-
 7. 2.4.1 Maõ ñaùnh thöùc laø gì?.............................21 2.4.2 Nguyeân taéc toå hôïp phím cuûa maõ soá ñaùnh thöùc........................................................22 2.4.3 Thay ñoåi maõ soá ñaùnh thöùc nhö theá naøo?..................................................................22 2.4.4 Thöïc hieän vieäc phuïc hoài maõ soá ñaùnh thöùc maëc ñònh.................................................23 2.5 Ñaêng nhaäp daáu vaân tay..........................25 2.5.1 Maõ soá ñaêng nhaäp daáu vaân tay laø gì 25 2.5.2 Nguyeân taéc toå hôïp phím cuûa maõ soá ñaêng nhaäp daáu vaân tay.......................................................25 2.5.3 Thöïc hieän thay ñoåi maõ soá ñaêng nhaäp daáu vaân tay......................................................25 2.5.4 Phuïc hoài maõ soá ñaêng nhaäp daáu vaân tay maëc ñònh.....................................................25 2.5.5 Ñaêng nhaäp daáu vaân tay nhö theá naøo? ............................................................................26 2.6 Söû duïng daáu vaân tay...............................27 2.6.1 Môû khoùa baèng daáu vaân tay ñaõ nhaäp nhö theá naøo?....................................................27 2.6.2 Xoùa caùc daáu vaân tay ñaõ ñaêng nhaäp nhö theá naøo?....................................................28 2.7 Khôûi taïo khoùa nhö theá naøo?...................29 2.8 Khoùa vaø môû khoùa cöûa...........................31 2.8.1 Khoùa.........................................................31 2.8.2 Môû khoùa..................................................32 3. Laép ñaët............................................................33 3.1 Yeâu caàucuûacöûa .............................................33 3.2 Xem hình khoan ...................................................34 4. Baûo döôõng........................................................36 -7 -
 8. 4.1 Baûo döôõng thöôøng xuyeân.......................36 4.2 Khaéc phuïc caùc söï coá...............................37 5. Phuï luïc.............................................................38 A. Caùchöôùngtaycaàm ............................................38 B. Lieânheä .............................................................39 1. Giôùi thieäu 1.1 Caùc ñaëc ñieåm: 1.1.1 Giôùi thieäu sô löôïc: Khoùa choáng troäm vôùi choát ña naêng Hình Kieåu ADEL – 8908 – TD (W) Maøu Croâm boùng, ñoàng boùng • Löu yù: 1) Choátcoáñònhña chieàuphuøhôïp vôùi 8908– TD 2) Choátcoáñònhña chieàuphuøhôïp vôùi 8908– TDw 1.1.2 Caùc ñaëc ñieåm chính: 1. Môû khoùabaèngmaõsoáhoaëcvaântay 2. Tieâuchuaånmoäng:DIN -8-
 9. 3. Dung löôïng: 120 daáu vaân tay 4. Caùc daáu vaân tay coù theå deã daøng boå sung, xoùa treân khoùa moät caùch tröïc tieáp. 5. Söû duïng pin 6. Baùo ñoäng khi pin yeáu 7. Söû duïng ñeøn hieån thò vaø aâm thanh baùo ñoäng: Khoùa seõ hieån thò vaø baùo ñoäng ñaëc bieät trong khi vaän haønh neân baïn söû 8. Chöùc naêng khoùa ngoaøi: Khi khoùa ñöôïc khoùa töø beân trong baèng choát an toaøn neân baïn khoâng theå môû cöûa töø beân ngoaøi ñöôïc, 9. Cheá ñoä ra vaøo töï do: Ngöôøi söû duïng coù theå môû khoùa baèng tay caàm ñeå vaøo 10. Ñaàu vaøo nguoàn ñieän döï phoøng beân ngoaøi ñöôïc ñaët döôùi ñaùy maët ngoaøi cuûa 1.2. Hình thaùo rôøi : Battery Box Cover : Naép hoäp pin Lock Body Fixing Screw : Vít gaén thaân khoùa -9 -
 10. Rear Lock Body : Phía sau thaân khoùa Lock Body Fixing Screw : Vít gaén thaân khoùa Screw Hole Cover : Naép loã con vít Mortise : Moäng Short Fix Pole : Caàn gaén ngaén Big Square Spindle : Con suoát vuoâng lôùn Spindle Spring : Loø xo con suoát Small Square Spindle : Con suoát vuoâng nhoû Cylinder Fixing Screw : Vít gaén truïc Mortise Fixing Screw : Vít gaén loã moäng Front Lock Body : Thaân khoùa phía tröôùc Mortise Fixing Screw : Vít gaén loã moäng Cylinder Cover : Naép truïc 1.3. Troïng löôïng vaø kích thöôùc 1.3.1. Troïng löôïng Teân boä phaän Troïng löôïng Thaânkhoùaphía 1,17kg tröôùc Thaânkhoùaphíasau 1,56kg Moäng 0,97kg Toångcoäng 3,70kg - 10 -
 11. 1.3.2. Kích thöôùc cuûa thaân khoùa: Ñôn vò: mm 1.3.3. .................................................................. Kích thöôùc cuûa moäng ADEL – 8908 – D Maët beân Maët tröôùc - 11 -
 12. ADEL – 8908 – TDW Maët beân Maët tröôùc - 12 -
 13. 1.4 Caùc chi tieát kyõ thuaät 1.4.1. Caùc thoâng soá kyõ thuaät STT Caùc chi tieát Caùc thoâng soá kyõ thuaät 1 Caûmbieánvaân 0.3 megapixel, maøuCMOS tay 2 Ñoä phaângiaûi 500dpi caûmbieán 3 Khaû naêngchoáng Vaãnôû tình traïngtoátsaukhi va ñaäptreânbeà duøngbuùtchì 4H vaïchmaïnh maëtcaûmbieán töø khoaûngcaùch20 cm. 4 Thôøi gianxaùc
 14. 13 Phaûn quang Chòu ñöôïc aùnh saùng maët trôøi 14 Beà maët caûm Kính quang hoïc ñöôïc bieán phuû PVD 15 Haáp thuï tónh < 10 µ A ñieän 16 Haáp thuï 110 mA - 180 mA 17 ñoäng theá Ñieän cô 4 vieân pin kieàm AA, hoaït ñoäng DC 4,5 – 6 V 18 Tuoåi thoï cuûa Khoaûng 12 thaùng 19 pin Nguoàn ñieän Duøng 4 Pin kieàm AA, DC 4,5 – 6,0V hay Pin döï 20 Nhieät ñoä phoøng 9V 85 ñoä C -25 ñoä C – baûo quaûn 21 Baùo ñoäng < 4.8 V ñieän theá yeáu 1.4.2. Moâi tröôøng hoaït ñoäng Nhieätñoähoaït ñoängtrong - 5 ñoäC ñeán50 ñoä nhaø C Nhieätñoähoaït ñoängngoaøi - 8 ñoäC ñeán50 ñoä trôøi C Ñoä aåmtöôngñoái 10%- 80 % - 14 -
 15. 1.4.3 Hình caùc boä phaän Battery box cover: Naép hoäp pin Indicator: Ñeøn Rear handle: tay caàm phía sau PIN pad: Phím PIN Main latch knob: Nuùt baám Fingerprint sensor: Caûm chính bieán vaân tay Rear lock body: Thaân khoùa sau Front lock body: Thaân khoùa Security latch Knob: Nuùt baám phía tröôùc choát an toaøn Cylinder cover: Naép truïc Screw Hole cover: Naép loã vít Front handle: Tay caàm phía Bolt: choát tröôùc Main latch: choát chính External Power input: Ñaàu Security latch: Choát an toaøn vaøo nguoàn ñieän beân ngoaøi. 2. Höôùng daãn söû duïng 2.1 Caùc traïng thaùi cuûa khoùa Khi ñoùngcöûamaøkhoângxoaythaúngchoátcoáñònh haychoátbaûoveäthì cöûavaãntrongtìnhtraïngmôû.Ngöôøi söûduïngcoùtheåmôûcöûatöøbeânngoaøilaãnbeântrong baèngcaùchxoaytaycaàm. - 15 -
 16. 2.1.1 Giôùi thieäu sô löôïc A) Traïngthaùi khoùabaèngchoát coáñònhchínhhaychoátña chieàu: Khi xoayheáttay caàmngöôïc leân treânhayvaënnuùtbaámchoátcoá ñònhbeântrong,hoaëcvaënkhoùa kim loaïi beânngoaøi, choátcoá ñònhchínhvaø choátña chieàuseõ ñöôïc ñöara. Khoùachuyeånsang traïngthaùi khoùa. (Hình 2- 1) B) Traïng thaùi môû khoùa: Neáu khoâng coù choát chính, choát coá ñònh ña chieàu hay choát an toaøn ñöôïc ñöa heát ra, ngöôøi söû duïng coù theå môû cöûa baèng caùch xoay tay caàm xuoáng phía döôùi (Hình 2 – C) Traïng thaùi khoùa baèng choát an toaøn: Khi choát an toaøn ñöôïc ñöa ra heát töø beân trong, ñieàu ñoù coù nghóa laø khoùa ñöôïc khoùa ñoâi. Noù khoâng theå ñöôïc môû baèng maõ soá hay daáu vaân tay (Hình 2 -3) 2.2. Söû duïng baèng maõ soá - 16 -
 17. 2.2.1 Maõ soá ñaùnh thöùc Maõ soáñaùnhthöùcmaëcñònhgoàm4 soá:0, 1, 2, 3 0 1 2 3 2.2.2 Maõ môû khoùa Maõ môûkhoùamaëcñònhgoàm11 soá:1 2 3 1 2 3 1 2 3 12 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2.2.3 Maõ ñaêng nhaäp daáu vaân tay Maõ soá naøy bao goàm 11 soá vaø coù traät töï ngöôïc laïi vôùi maõmôûkhoùa,maëcñònhlaø: 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2.3 Maõ môû khoùa 2.3.1 Söû duïng maõ soá 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 Maõ soá vôùi moät toå hôïp 11 soá coù theåmôû khoùa cöûa. Maõ soá môû khoùamaëcñònh laø 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2.3.2 Nguyeân taéc toå hôïp phím cuûa maõ soá môû khoùa Soá baétñaàucuûamaõmôû khoùaphaûi laø soá “1” vaø soá cuoái cuøng phaûi laø soá “2”, toång coäng 11 soá. Baïn coù theå choïn baát kyø moät trong caùc soá 0, 1, 2, 3 vaøo giöõa 9 soá coøn laïi. Ví duï, baïn coù theåchoïn: 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,3, 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.3.3 Thay ñoåi maõ soá môû khoùa nhö theá naøo? - 17 -
 18. Böôùc 1: Nhaán soá “3” vaø giöõ khoaûng 06 giaây cho ñeán khi nghe moät tieáng bíp (Hình 2 *Nhaán phím “3” vaø giöõ khoaûng 06 giaây Böôùc 2: Sau khi nghetieángbíp thì nhaäpmaõ soá môû khoùacuõ moätcaùchlieân tuïc (maõ soá maëcñònh laø 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2), sauñoù nghemoättieápbíp daøi. Laäp töùc nhaäpmaõ soá môû khoùamôùi hai laàn lieân tuïc (Hình 2- 5). Chuù yù: Ñoái vôùi maõ môû khoùa môùi thì soá baét ñaàu phaûi laø ‘1’ vaø soá cuoái cuøng phaûi laø ‘2’. Neáu maõ soá môùi ñöôïc nhaäphai laàn khôùp vôùi nhau thì baïn seõ nghe moät tieáng bíp daøi vaø ñeøn xanh baät leân ñeå xaùcnhaänthaotaùcñaõthöïc hieänthaønhcoâng - 18 -
 19. * Nhaäp maõ soá môû khoùa cuõ, sau ñoù nhaäp maõ soá môùi hai laàn 2.3.4 Thöïc hieän vieäc phuïc hoài maõ môû khoùa maëc ñònh (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2) laø maõsoámôûkhoùamaëc ñònh cho ADEL – 8908 – TD. Neáu baïn queânmaõ soá môû khoùa môùi maø baïn ñaõ thay ñoåi thì baïn coù theå phuïc hoài maõsoámôûkhoùamaëcñònhbaèngcaùcböôùcsau: Böôùc 1: Thaùo naép voû hoäp pin ra baèng tua vít luïc giaùcvaølaáymoätvieânpin baátkyø ra (Hình 2 – 6) * Laáy moät vieân pin baát kyø ra Böôùc 2: Nhaán vaø giöõ caùc phím ‘0’ , ‘1’, ‘2’, ‘3’ cuøng luùc vaø ñoàng thôøi laép laïi vieân pin ñaõ laáy ra. Baïn seõ nghe moät tieáng bíp trong voøng 10 giaây. Thaû caùcphímra saukhi ñeønñoû vaø ñeønxanhsaùngleân(Hình 2 -7). - 19 -
 20. Chuù yù: Thao taùc naøy baùo seõ xoùa heát taát caû caùc daáu vaân tay ñaõ ñöôïc ñaêng nhaäp. Baïn phaûi ñaêng nhaäp laïi taát caû caùc * Nhaán 4 phím cuøng moät luùc trong khi laép laïi vieân pin vaøo. 2.3.5. Môû khoùa baèng maät maõ Böôùc 1: Nhaán vaø giöõ phím ‘1’ trong voøng 2 giaây cho ñeánkhi nghemoättieángbíp. (Hình 2 – 8) Nhaán phím ‘1’ vaø giöõ khoaûng 2 giaây Böôùc 2: Nhaäp lieân tuïc 10 soá coøn laïi cuûa maõ soámôûkhoùa(2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 neáulaø maõsoámôû khoùa maëcñònh), neáumaõ soá naøy ñöôïc nhaäpñuùng thì ñeønxanhseõsaùngleân.(Hình 2 – 9) - 20 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản