KHOA HỌC - NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
555
lượt xem
150
download

KHOA HỌC - NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Biết được vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật. + Biết được vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí. + Có ý thức bảo vệ và giữ gìn nguồn nước ở địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG

  1. KHOA H C NƯ C C N CHO S S NG I / M C TIÊU: + Bi t ư c vai trò c a nư c i v i s s ng c a con ngư i, ng v t và th c v t. + Bi t ư c vai trò c a nư c trong s n xu t nông nghi p, công nghi p và vui chơi gi i trí. + Có ý th c b o v và gi gìn ngu n nư c a phương. II /CHU N B : Tranh minh ho III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ: 1 HS v sơ vòng tu n hoàn c a nư c. G i 2 HS 1 HS trình bày vòng tu n hoàn c a nư c.
  2. GV nh n xét. 2 Bài m i: HS nh c l i GV gi i thi u ghi lên b ng. Ho t ng1: HS th o lu n. HS th o lu n nhóm + Nhóm1 và 3 : +Thi u nư c con ngư i s không s ng n i, s ch t vì khát. Cơ th + i u gì s x y ra n u cu c s ng con ngư i s không h p th ư c c a con ngư i thi u nư c? các ch t dinh dư ng hoà tan l y t th c ăn Nhóm 2 và 5: +N u thi u nư c cây c i s b héo, ch t, cây không l n hay n y m m + i u gì s x y ra n u cây c i thi u ư c. nư c? + N u thi u nư c ng v t s ch t Nhóm 4 và 6: khát, m t s loài s ng môi trư ng nư c như: cá, cua, tôm, s tuy t + N u không có nư c cu c s ng c a ch ng. ng v t s ra sao?
  3. GV nh n xét và ch t ý: Nư c có vai trò t bi t iv is s ng c a con ngư i, th c v t và ng v t. Nư c chi m ph n l n tr ng lư ng cơ th .M t m t lư ng nư c t mư i n hai mươi ph n trăm nư c trong cơ th sinh v t s ch t. 2 HS c G i HS c m c b n c n bi t. Chuy n ý: Nư c r t c n cho s s ng. V y con ngư i còn c n nư c vào nh ng vi c gì khác, các em tìm hi u ti p HS tr l i: Vai trò c a nư c trong m t s ho t ng c a con ngư i: H i:+ Trong cu c s ng hàng ngày +U ng, n u th c ăn, t m gi t,lau , con ngư i còn c n nư c vào nh ng r a, tư i cây, ch bi n th c ph m, vi c gì? t o ra i n, s n xu t xi măng, g ch ngói…. + Con ngư i c n nư c sinh ho t, + Nư c c n cho m i ho t ng c a vui chơi, s n xu t nông nghi p , con ngư i.V y nhu c u s d ng công nghi p nư c chia ra làm 3 lo i ó là nh ng lo i nào?
  4. 2 HS c G i HS c m c b n c n bi t. GV ch t: Con ngư i c n nư c vào r t nhi u vi c.V y t t c chúng ta hãy gi gìn và b o v ngu n nư c ngay chính gia ình mình và a phương mình . Trò chơi: Thi hùng bi n: HS l ng nghe và suy nghĩ trong GV: N u em là Nư c, em s nói gì vòng 5 phút. v i m i ngư i? HS t do trình bày. G i vài HS tr l i 3 C ng c , d n dò: Nh n xét, d n v h c thu c m c b n c n bi t.
Đồng bộ tài khoản