Khoa học - TẠI SAO CẦN PHẢI PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
210
lượt xem
28
download

Khoa học - TẠI SAO CẦN PHẢI PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giải thích được lý do cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn. - Nói tên nhóm thức cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít và ăn hạn chế. - Giáo dục có ý thức tự giác ăn phối hợp ăn nhiều loại thức ăn để đảm bảo dinh dưỡng giúp cơ thể phát triển tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - TẠI SAO CẦN PHẢI PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN

  1. Khoa h c ( Ti t 7) T I SAO C N PH I PH I H P NHI U LO I TH C ĂN I/ M c tiêu : Sau bài h c, HS có th : - Gi i thích ư c lý do c n ăn ph i h p nhi u lo i th c ăn và thư ng xuyên thay i món ăn. - Nói tên nhóm th c c n ăn , ăn v a ph i, ăn có m c , ăn ít và ăn h n ch . - Giáo d c có ý th c t giác ăn ph i h p ăn nhi u lo i th c ăn m b o dinh dư ng giúp cơ th phát tri n t t. II/ dùng d y - h c : - Tranh phóng to hình 16, 17 SGK - Tranh nh các lo i th c ăn. - Tranh nh b ng nh a như gà, tôm cua , cá…..
  2. III/ Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Ki m tra bài cũ : - Yêu c u HS lên b ng tr l i - HS tr l i 1. K tên m t s ch t khoáng, vi ta min có trong th c ăn ? 2. Nêu vai trò c a vi ta min ? 3. Nêu vai trò cuat ch t khoáng ? 4.Nêu vai trò c a ch t xơ ? B.Bài m i 1/ Gi i thi u bài : Các em có bi t t i sao h ng ngày trong b a cơm m thư ng thay i các món ăn và hay nh c nh các em ăn ăn các lo i th c ăn. Bài h c hôm nay s giúp các em hi u rõ i u ó
  3. 2. Bài d y * Ho t ng 1 : Th o lu n v s - HS ho t ng nhóm ôi , ghi c n thi t ph i ăn ph i h p nhi u lo i vào phi u h c t p. th c ăn và thư ng xuyên thay i món + M c tiêu : Gi i thích lý do c n ăn ph i h p nhi u lo i th c ăn và thư ng xuyên thay i món. + Cách ti n hành: * Bư c 1 : Th o lu n nhóm ôi - t i sao chúng ta nên ăn ph i h p nhi u lo i th c ăn và thư ng xuyên thay i món ăn ? - GV nh c nh thêm cho các nhóm - i di n các nhóm lên trình bày. L p nh n xét s a sai. + Nh c l i m t s th c ăn mà em thư ng ăn ? + Nêu ngày nào em cũng ăn m t vài món c nh các em s th y th anò ?
  4. + Có lo i th c ăn nào ch a y t t c các ch t dinh dư ng không ? + i u gì s x ra n u chúng ta ch ăn th t, cá mà không ăn rau qu ? + i u gì s x y ra n u chúng ta ch ăn cơm v i th t mà không ăn cá ho c ăn rau. Bư c 2 : Làm vi c c l p - HS nghiên c u SGK K t lu n : M i lo i th c ăn ch cung c p m t s ch t dinh dư ng nh t nh nh ng t l khác nhau. Không m t lo i th c ăn nào cung c p dinh dư ng cho nhu c u dinh dư ng c a cơ th nên ph i ăn ph i h p nhi u lo i - HS thay nhau t câu h i và th c ăn và thư ng xuyên thay i món tr l i. ăn d p ng nhu c u dinh dư ng a d ng, ph c t p c a cơ th mà còn giúp - Qu chín theo kh năng. chúng ta ăn ngon mi ng hơn cà quá trình tiêu hoá di n ra t t hơn. - Th t, cá, thu s n, u ph * Ho t ng 2 : Làm vi c v i - D u m , l c, v ng SGK tìm hi u th p dinh dư ng cân i. - dư i 500 g ư ng + M c tiêu : Nói tên nhóm th c ăn c n , ăn v a ph i, ăn có m c ,
  5. ăn ít, ăn h n ch - Dư i 300 g mu i + Cách ti n hành : - i di n t ng c p báo cáo - Bư c1 : Làm vi c cá nhân k t qu tah lu n - Yêu c u HS nghiên c u “ Tháp - HS 1 ch nh 2 HS tr l i dinh dư ng cân i trung bình cho 1 ngư i 1 tháng “ trang 17 SGK - HS 2 ch nh HS khác tr l i. - Bư c 2 : Làm vi c theo c p - Yêu c u 2 HS thay nhau d t câu h i và tr v l i - HS nh c l i + C n ăn + ăn v a ph i + Ăn có m c + Ăn ít + Ăn h n ch Bư c 3 : làm vi c c l p
  6. - Yêu c u HS báo cáo k t qu HS 1 : hãy k tên th c ăn c n HS 2 : Tr l i câu h i HS 1 K t lu n : Các th c ăn chưa nhi u ch t b t, ư ng, vitamin, ch t khoáng và ch t xơ c n ăn y . Các th c ăn ch a nhi u ch t m c n ư c ăn v a ph i. i v i th c ăn chưa nhi u ch t béo nên ăn v a ph i có m c . Không nên ăn nhi u ư ng và nên ăn h n ch mu i. Ho t ng 3 : Trò chơi i ch + M c tiêu : Bi t l a ch n các th c ăn cho t ng b a ăn m t cách phù h p và có l i cho s c kho * Cách ti n hành Bư c 1 :
  7. - GV hư ng d n cách chơi a. Cách 1 : - GV treo lên b ng b c tranh v m t s món ăn, u ng và yêu c u HS ch n u ng trong tranh. - GV phát cho HS tham gia chơi 3 t gi y màu khác nhau m i em m i lo i gi y thư th c ăn u ng m i b a. - T ng HS i ch s ch n l a cho mình và gia ình các th c ăn u ng phù h p t ng b a ăn ( Sáng , trưa , t i ) vi t vào các t gi y khác nhau. b. Cách 2 : N u có các phi u th c ăn khác nhau hay tranh nh b ng nh a các lo i rau qu , gà, v t, cá…. Cho HS ch i bán hàng yêu c u 1 s em óng vai ngư i i mua , 1 s em óng vai ngư i bán. c. Cách 3 : - Yêu c u HS thi k ho c v ho c vi t lên các th c ăn, u ng
  8. h ng ngày. Bư c 1 : Yêu c u HS chơi như ã hư ng dãn Bư c 2 : Yêu c u t ng HS tham gia chơi s gi i thi u trư c l p nh ng ăn, u ng mà mình ã l a ch n cho t ng b a ăn. - GV nh n xét HS l a ch n phù h p, có l i cho s c kho . 3/ C ng c - d n dò : - GV t câu h i : + T i sao ta nên ăn ph i h p nhi u lo i th c ăn và thư ng xuyên thay món ăn ? - Nh n xét, gi h c * Bài sau : t i sao ăn ph i h p m ng v t và m th c v t
Đồng bộ tài khoản