intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNO&PTNT Nam Dong – ĐăkNông

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
46
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNO&PTNT Nam Dong – ĐăkNông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay của NHTM đối với hộ sản xuất; phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT Nam Dong trong 3 năm 2009 – 2011; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNO&PTNT Nam Dong – ĐăkNông

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................4<br /> 1.1 Lý do chọn đề tài .......................................................................................................4<br /> 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................5<br /> 1.2.1 Mục tiêu tổng quát..................................................................................................5<br /> 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................................5<br /> 1.3 Câu hỏi nghiên cứu....................................................................................................5<br /> 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................6<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.5 Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................6<br /> 1.5.1 Xác định thông tin cần thu thập..............................................................................6<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.5.2 Xác định nguồn thu thập thông tin .........................................................................6<br /> 1.5.3 Phương pháp điều tra..............................................................................................7<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.5.4 Phương pháp xử lý số liệu ......................................................................................8<br /> <br /> h<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............................................9<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................9<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1 Cơ sở lý luận..............................................................................................................9<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1 Những vấn đề chung về NH thương mại................................................................9<br /> 1.1.1.1 Khái niệm NH thương mại ..................................................................................9<br /> 1.1.1.2 Chức năng và vai trò của NH thương mại...........................................................9<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.3 Các hoạt động chủ yếu của NH thương mại......................................................11<br /> 1.1.2 Tín dụng và tín dụng NH......................................................................................13<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng và tín dụng NH ..................................................................13<br /> 1.1.2.2 Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tín dụng .................................................13<br /> 1.1.2.3 Phân loại tín dụng NH .......................................................................................14<br /> 1.1.2.4 Vai trò của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất ..........................................15<br /> 1.1.3 Hộ sản xuất ...........................................................................................................16<br /> 1.1.3.1 Khái niệm hộ sản xuất ......................................................................................16<br /> 1.1.3.2 Đặc điểm hộ sản xuất ........................................................................................16<br /> 1.1.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu .........................................................................17<br /> 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng hoạt động tín dụng ............18<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn........................................................................................................20<br /> <br /> SVTH: Hứa Thị Hưởng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...........................................24<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN<br /> XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT NAM DONG – ĐĂK NÔNG...............22<br /> 2.1 Tổng quan về Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Dong ..............................................22<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................................22<br /> 2.1.2 Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của NH ..............................................................23<br /> 2.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức và nhân sự ..........................................................................23<br /> 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNO & PTNN Nam<br /> <br /> uế<br /> <br /> Dong ..............................................................................................................................26<br /> 2.1.4.1 Tình hình cho vay..............................................................................................26<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.4.2 Tình hình huy động vốn ....................................................................................28<br /> 2.2.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh...........................................................................33<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo&PTNT<br /> Nam Dong......................................................................................................................36<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.1 Những vấn đề chung về cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng ....................36<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.2 Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo&PTNT<br /> <br /> cK<br /> <br /> Nam Dong......................................................................................................................38<br /> 2.2.2.1 Doanh số cho vay .............................................................................................38<br /> 2.2.2.2 Doanh số thu nợ.................................................................................................40<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.2.3 Dư nợ .................................................................................................................42<br /> 2.2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và chất lượng cho vay tại NH ........................44<br /> 2.2.3.1 Tỷ lệ nợ xấu (%)................................................................................................44<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.3.2 Dư nợ/Vốn huy động (%)..................................................................................45<br /> 2.2.3.3 Hệ số thu nợ (%)................................................................................................45<br /> 2.2.3.4 Vòng quay vốn cho vay (vòng) .........................................................................46<br /> 2.2.4 Hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ điều tra .....................................................46<br /> 2.2.4.1 Tình hình chung của các hộ điều tra..................................................................46<br /> 2.2.4.2 Tình hình vay vốn của các hộ điều tra...............................................................49<br /> 2.2.4.3 Mục đích sử dụng vốn vay ................................................................................50<br /> 2.2.4.4 Cơ cấu vốn sản xuất của các hộ.........................................................................53<br /> 2.2.4.5 Kết quả kinh doanh của các hộ điều tra.............................................................54<br /> <br /> SVTH: Hứa Thị Hưởng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.5 Đánh giá của khách hàng về chất lượng hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại<br /> NHNO&PTNT Nam Dong.............................................................................................56<br /> 2.5.1 Quy trình, thủ tục cho vay của NH.......................................................................60<br /> 2.5.2. Lãi suất cho vay của NH .....................................................................................61<br /> 2.5.3. Khả năng đáp ứng về nguồn vốn của NH ...........................................................62<br /> 2.5.4. Cán bộ cho vay ....................................................................................................63<br /> 2.5.5. Vấn đề thu hồi nợ ................................................................................................64<br /> 2.5.6. Đánh giá chung về chất lượng hoạt động cho vay tại NH ..................................65<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.5.7 Một số ý kiến khác ...............................................................................................66<br /> 2.6 Những kết quả đạt được và tồn tại trong cho vay đối với hộ sản xuất....................67<br /> <br /> H<br /> <br /> Kết quả đạt được............................................................................................................67<br /> CHƯƠNG 3: NHỮN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN<br /> <br /> tế<br /> <br /> XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT NAM DONG – ĐĂK NÔNG................70<br /> 3.1 Tăng cường công tác huy động nguồn vốn để chủ động trong hoạt động cho vay.71<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2 Đưa ra chính sách lãi suất hợp lý ............................................................................72<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.3 Rút gọn các thủ tục và chi phí hành chính trong quá trình cho vay đối với hộ sản<br /> <br /> cK<br /> <br /> xuất. ...............................................................................................................................72<br /> 3.4. Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng ...............................................73<br /> 3.4 Giải pháp đối với cán bộ tín dụng ...........................................................................73<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.5 Mở rộng và duy trì, thiết lập mối quan hệ lâu dài đối với các khách hàng truyền<br /> thống ..............................................................................................................................74<br /> 3.6 Mở rộng mạng lưới khách hàng mới .......................................................................74<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.8 Biện pháp đối giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu ..........................................................75<br /> 3.7 Một số biện pháp khác nhằm nâng cao kết quả cho vay ........................................76<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................78<br /> I. KẾT LUẬN...............................................................................................................77<br /> II. KIẾN NGHỊ ............................................................................................................78<br /> 1. Đối với ngân hàng .....................................................................................................78<br /> 2. Đối với chính quyền địa phương ...............................................................................78<br /> 3. Đối với hộ vay vốn ....................................................................................................79<br /> <br /> SVTH: Hứa Thị Hưởng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1.1 Lý do chọn đề tài<br /> Trong xu thế toàn cầu hóa, các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng phải<br /> hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế thì hoạt động nông nghiệp và phát triển nông<br /> thôn ngày càng trở nên sôi động và có những chuyển biến vô cùng mạnh mẽ. Mục tiêu<br /> phát triển nông nghiệp nông thôn của nước ta đến năm 2015 là: “Xây dựng một nền<br /> nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, bền<br /> <br /> uế<br /> <br /> vững; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống<br /> nhân dân”. Từ khi xác định vai trò kinh tế của hộ nông dân, phong trào nông dân sản<br /> <br /> H<br /> <br /> xuất giỏi đang được mở rộng, góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng và phát triển<br /> nền kinh tế nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng, từng bước nâng cao đời sống<br /> <br /> tế<br /> <br /> nông dân và bộ mặt nông thôn.<br /> <br /> Cùng với xu thế chung của cả nước, huyện Cư Jut cũng đã có những bước<br /> <br /> h<br /> <br /> chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Là một huyện miền núi có điều kiện tự<br /> <br /> in<br /> <br /> nhiên rất thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp. Thế mạnh của huyện là các loại cây<br /> <br /> cK<br /> <br /> như: cà phê, cao su, hồ tiêu, mì,... Đây là những loại cây cần lượng vốn đầu tư rất lớn.<br /> Là một chi nhánh của NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông, Chi nhánh NHNo&PTNT<br /> Nam Dong nằm trên địa bàn huyện Cư Jut. Nhiều năm qua NHNo&PTNT Nam Dong<br /> <br /> họ<br /> <br /> đã cung cấp vốn cho các hộ sản xuất đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển<br /> kinh tế của địa phương. Đây là cơ hội phát triển nhưng cũng là nhiệm vụ và thách thức<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> đối với chi Nhánh. Vì khách hàng chủ yếu của chi nhánh là hộ sản xuất (chiếm khoảng<br /> 98% ), tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Sản xuất nông nghiệp<br /> là ngành sản xuất có rủi ro lớn vì phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và có chu kỳ sản<br /> xuất dài; đối tượng khách hàng hộ nông dân với trình độ dân trí chưa cao. Đó chính là<br /> những khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh<br /> NHNo&PTNT Nam Dong.<br /> Tín dụng là hoạt động quan trọng đem lại nguồn thu nhập chính cho NH. Tuy<br /> nhiên, thực tiễn hoạt động của NHTM nói chung thường gặp những khó khăn và mâu<br /> thuẫn: Có lúc thiếu vốn không huy động được, ngược lại có lúc thừa vốn không cho<br /> vay được, trong khi khách hàng vẫn có nhu cầu vay vốn, nhất là hộ sản xuất nông<br /> <br /> SVTH: Hứa Thị Hưởng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> nghiệp. Hơn nữa, tín dụng là hoạt động chứa đựng rủi ro lớn. Vì vậy, việc nâng cao<br /> hiệu quả hoạt động tín dụng là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với NHTM nói<br /> chung và Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Dong nói riêng.<br /> Xuất phát từ thực tiễn đó, trong quá trình thực tập tại Chi nhánh NHNo&PTNT<br /> Nam Dong – tỉnh Đăk Nông, tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt<br /> động cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNO&PTNT Nam Dong – tỉnh<br /> ĐăkNông” làm đề tài luận văn tốt nghiệp với mong muốn cung cấp một số giải pháp<br /> <br /> uế<br /> <br /> thiết thực nhắm giúp NH hoàn thiện hơn hoạt động cho vay của mình.<br /> 1.2 Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.1 Mục tiêu tổng quát<br /> <br /> Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cho vay đối với các hộ sản xuất từ đó đề<br /> <br /> tế<br /> <br /> ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất.<br /> 1.2.2 Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> in<br /> <br /> NHTM đối với hộ sản xuất.<br /> <br /> h<br /> <br /> - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay của<br /> <br /> cK<br /> <br /> - Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Chi<br /> nhánh NHNo&PTNT Nam Dong trong 3 năm 2009 – 2011.<br /> <br /> chi nhánh.<br /> <br /> họ<br /> <br /> - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại<br /> <br /> - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> xuất tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Dong.<br /> 1.3 Câu hỏi nghiên cứu<br /> Thực hiện đề tài này tôi đặt ra những câu hỏi sau nhằm làm sáng tỏ mục tiêu<br /> <br /> nghiên cứu của đề tài:<br /> - Hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NH trong 3 năm 2009 – 2011 như thế nào?<br /> - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất?<br /> - Tác động của từng yếu tố đó như thế nào?<br /> - Hộ sản xuất đánh giá như thế nào về hoạt động cho vay tại NH?<br /> - Những giải pháp nào được đưa ra để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ<br /> sản xuất?<br /> SVTH: Hứa Thị Hưởng<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2