intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại thị xã Hương Thủy

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

0
82
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại thị xã Hương Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại thị xã Hương Thủy

Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> ATTP:<br /> <br /> An toàn thực phẩm<br /> <br /> CBCNVC:<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên chức<br /> <br /> DS-KHHGĐ :<br /> <br /> Dân số kế hoạch hóa gia đình<br /> <br /> GMOs:<br /> <br /> Biến đổi gen thực phẩm<br /> <br /> KH:<br /> <br /> Kế hoạch<br /> <br /> NXB:<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> NQCP:<br /> <br /> Nghị quyết chính phủ<br /> <br /> UBND:<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> THCS:<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> TT-BNNPTNT:<br /> <br /> Thông tư- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> TCVN:<br /> <br /> Tiêu chuẩn Việt Nam<br /> <br /> Sở VHTT&DL:<br /> <br /> Sở Văn Hóa<br /> <br /> QP-AN:<br /> <br /> Quốc phòng an ninh<br /> <br /> SXKD:<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TTYT:<br /> <br /> Trung tâm y tế.<br /> <br /> NĐTP:<br /> <br /> Ngộ độc thực phẩm<br /> <br /> TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT: Thông tư liên tịch- Bộ Y Tế- Bộ Nông nghiệp<br /> phát triển nông thôn- Bộ Công thương<br /> QLCL:<br /> <br /> Quản lý chất lượng<br /> <br /> TP.HCM:<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> IT:<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> VSATTP:<br /> <br /> Vệ sinh an toàn thực phẩm<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thanh Lam<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ..............................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................3<br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................4<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................5<br /> 4.1. Các thông tin cần thu thập.....................................................................................5<br /> 4.2. Quy trình nghiên cứu ...........................................................................................6<br /> 4.3. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................................6<br /> 4.3.1. Số liệu thứ cấp ...................................................................................................6<br /> 4.3.2. Số liệu sơ cấp.....................................................................................................7<br /> 4.3.2.1. Nghiên cứu định tính.......................................................................................7<br /> 4.3.2.2. Nghiên cứu định lượng....................................................................................8<br /> 4.3.3. Thiết kế mẫu và chọn mẫu .................................................................................8<br /> 4.3.3.1. Thiết kế mẫu ...................................................................................................8<br /> 4.3.3.2. Phương pháp chọn mẫu ...................................................................................9<br /> 4.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu .............................................................. 10<br /> 5. Kết cấu đề tài .........................................................................................................13<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................14<br /> CHƯƠNG 1...............................................................................................................14<br /> TỔNG QUAN VỀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI AN TOÀN<br /> THỰC PHẨM TRONG TIÊU THỤ THỊT TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY ................14<br /> 1.1. Cơ sở lý luận và lý thuyết áp dụng của vấn đề nghiên cứu ..................................14<br /> 1.1.1. Lý luận về nhận thức........................................................................................ 14<br /> 1.1.1.1. Khái niệm nhận thức .....................................................................................14<br /> 1.1.1.2. Phân loại nhận thức.......................................................................................17<br /> 1.1.1.3. Khung tham chiếu nhận thức.........................................................................19<br /> 1.1.1.4. Ngưỡng nhận thức......................................................................................... 20<br /> 1.1.2. Lý thuyết về người tiêu dùng, tiêu dùng và nhận thức của người tiêu dùng. .....21<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thanh Lam<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> 1.1.2.1. Khái niệm người tiêu dùng............................................................................21<br /> 1.1.2.2. Khái niệm tiêu dùng .....................................................................................23<br /> 1.1.2.3. Lý thuyết về nhận thức của người tiêu dùng ..................................................24<br /> 1.1.3. Lý luận về ATTP và nhận thức về ATTP ......................................................... 26<br /> 1.1.3.1. Khái niệm liên quan về ATTP.......................................................................26<br /> 1.1.3.2. Nhận thức về ATTP ......................................................................................27<br /> 1.1.4.<br /> <br /> Xây dựng thang đo nghiên cứu .....................................................................30<br /> <br /> 1.1.4.1. Một số nghiên cứu liên quan đến nhận thức ATTP trong tiêu thụ thịt............30<br /> 1.1.4.2. Các nghiên cứu khác liên quan đến hành vi và nhận thức về ATTP trong tiêu<br /> thụ thịt .....................................................................................................................35<br /> 1.1.4.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất ..........................................................................37<br /> 1.2.1. Nhận thức của người tiêu dùng về ATTP trong tiêu thụ thịt tại Việt Nam .......50<br /> 1.2.2. Một số đặc điểm về sản xuất và tiêu thụ thịt tại Thừa Thiên Huế.....................53<br /> CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI<br /> AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TIÊU THỤ THỊT LỢN TẠI THỊ XÃ HƯƠNG<br /> THỦY ………………………………………………………………………………..56<br /> 2.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu........................................................................56<br /> 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của thị xã Hương Thủy ...................................56<br /> 2.1.2. Đặc điểm văn hóa-xã hội..................................................................................57<br /> 2.1.2.1. Về dân số ......................................................................................................57<br /> 2.1.2.2. Về lao động...................................................................................................58<br /> 2.1.2.3. Về giáo dục ...................................................................................................58<br /> 2.1.2.4. Về văn hóa ....................................................................................................59<br /> 2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế chung tại thị xã Hương Thủy ................................ 60<br /> 2.1.4. Tình hình ATTP trên địa bàn Thừa Thiên Huế .................................................61<br /> 2.1.4.1. Công tác thông tin truyền thông ....................................................................61<br /> 2.1.4.2. Công tác thanh tra, kiểm tra ..........................................................................63<br /> 2.1.4.3. Tình hình ngộ độc thực phẩm.......................................................................63<br /> 2.1.4.4. Hoạt động cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP ........................................63<br /> 2.2. Kết quả điều tra...................................................................................................65<br /> 2.2.1. Kết cấu giới tính và độ tuổi của đối tượng điều tra ...........................................65<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thanh Lam<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> 2.2.2. Nghề nghiệp của đối tượng điều tra..................................................................66<br /> 2.2.3. Thu nhập của đối tượng điều tra.......................................................................67<br /> 2.2.4. Chi phí thực phẩm hàng tháng của gia đình đối tượng điều tra. ........................ 68<br /> 2.2.5. Thực trạng tiêu dùng thịt tại thị xã Hương Thủy ..............................................68<br /> 2.2.6. Phân tích nhân tố khám phá .............................................................................77<br /> 2.2.6.1. Rút trích các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng đối với<br /> ATTP trong tiêu thụ thịt tại thị xã Hương Thủy. ........................................................ 77<br /> 2.2.6.2. Rút trích nhân tố “Nhận thức ATTP” về vấn đề ATTP trong tiêu thụ thịt của<br /> người tiêu dùng tại thị xã Hương Thủy ......................................................................83<br /> 2.2.7. Kiếm định độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha). .........................................84<br /> 2.2.8. Phân tích nhân tố khẳng định CFA......................................................................85<br /> 2.2.9. Mô hình cấu trúc (SEM) ..................................................................................88<br /> 2.2.11. Kết luận sau khi phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.......................... 93<br /> 2.2.12. Kiểm định tính phân phối chuẩn của số liệu ...................................................93<br /> 2.2.13. Đánh giá của người tiêu dùng về các yếu tố tác động tới nhận thức về ATTP<br /> trong tiêu thụ thịt tại thị xã Hương Thủy....................................................................94<br /> CHƯƠNG 3: ........................................................................................................... 105<br /> ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỂU BIẾT VÀ NHẬN<br /> THỨC CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TIÊU<br /> THỤ THỊT TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY .............................................................. 105<br /> 3.1. Định hướng nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người tiêu dùng về an toàn thực<br /> phẩm trong tiêu dùng thịt. ........................................................................................ 105<br /> 3.1.1. Định hướng chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm<br /> nhìn 2030................................................................................................................. 105<br /> 3.1.2. Định hướng ATTP tỉnh Thừa Thiên Huế........................................................ 108<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người tiêu dùng về an toàn thực<br /> phẩm trong tiêu dùng thịt......................................................................................... 110<br /> 3.2.1. Giải pháp chung .............................................................................................110<br /> 3.2.1.1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành.......................................................... 110<br /> 3.2.1.2. Nhóm giải pháp nguồn lực ..........................................................................110<br /> 3.2.1.3. Nhóm giải pháp về hoạt động.....................................................................111<br /> 3.2.2.<br /> <br /> Giải pháp cụ thể........................................................................................... 113<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thanh Lam<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> 3.2.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm tiềm năng ...................................................... 113<br /> 3.2.2.2. Nhóm giải pháp về nhận biết ATTP ........................................................... 114<br /> 3.2.2.3. Nhóm giải pháp về sự can thiệp của chính phủ........................................... 115<br /> 3.2.2.4. Nhóm giải pháp về ý thức sức khỏe............................................................. 117<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 118<br /> 3.1. Kết luận ............................................................................................................ 118<br /> 3.2 Kiến nghị ........................................................................................................... 119<br /> 3.2.1 Đối với các cơ quan nhà nước .........................................................................119<br /> 3.2.2. Kiến nghị đối với người tiêu dùng..................................................................120<br /> 3.3.<br /> <br /> Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài............................... 121<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thanh Lam<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2