Khoảng cách và thể tích

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
396
lượt xem
177
download

Khoảng cách và thể tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp xác định: - Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b. PP1: Xác định (P) chứa đường thẳng a và vuông góc với b. Tại giao điểm (P) và b kẻ đường thẳng c vuông góc với a. Xác định giao điểm của C với A và B- khoảng cách giữa hai đường thẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoảng cách và thể tích

 1. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC KHOẢNG CÁCH VÀ THỂ TÍCH PhÇn I Kho¶ng c¸ch 1. Phương pháp chung Phương pháp xác định: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng chÐo nhau a vμ b. PP1: X¸c ®Þnh (P) chøa ®−êng th¼ng a vμ vu«ng gãc víi b. T¹i giao ®iÓm (P) vμ b kÎ ®−êng th¼ng c vu«ng gãc víi a. X¸c ®Þnh giao ®iÓm cña c víi a vμ b ⇒ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng. PP2: X¸c ®Þnh (P) chøa a vμ song song víi b ⇒ d(a;b) = d(b; (P)). PP3: X¸c ®Þnh (P) chøa a vμ (Q) chøa b sao cho (P) // (Q) ⇒ d(a;b) = d((P);(Q)). 2. Các ví dụ VÝ dô 1: Cho h×nh chãp S. ABCD cã ®¸y lμ h×nh vu«ng c¹nh a, SA ⊥ (ABCD) vμ SA = a. a) TÝnh kho¶ng c¸ch tõ S ®Õn (A1CD) trong ®ã A1 lμ trung ®iÓm cña SA. b) Kho¶ng c¸ch gi÷a AC vμ SD. L−u ý: ®Ó tÝnh kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm A ®Õn mét mÆt ph¼ng (P) ta cã thÓ x¸c ®Þnh mÆt ph¼ng (Q) chøa ®iÓm A vμ vu«ng gãc víi (P) sau ®ã ®i x¸c ®Þnh giao tuyÕn cña (P) vμ (Q) råi trong (Q) dùng ®−êng th¼ng ®i qua A vμ vu«ng gãc víi giao tuyÕn c¾t giao tuyÕn t¹i H. Khi ®ã, kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn (P) chÝnh lμ ®o¹n AH. §Ó thùc hiÖn bμi to¸n x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a mét ®iÓm víi mét mÆt ph¼ng:\ B1: X¸c ®Þnh (Q) vμ Chøng minh (Q) ⊥ (P). B2: X¸c ®Þnh giao tuyÕn cña (P) vμ (Q). B3: Trong (Q) h¹ ®−êng vu«ng gãc víi giao tuyÕn. Gi¶i ( Tự vẽ hình) a) TÝnh d ( S , ( A1CD )) : Ta cã, CD ⊥ AD vμ CD ⊥ SA nªn CD ⊥ (SAD) Hay (A1CD) ⊥ (SAD) v× CD ∈ (A1CD). Cã A1D = (A1CD) ∩ (SAD). Trong (SAD) kÓ SH ⊥ A1D. Suy ra, SH ⊥ (A1CD) hay d ( S , ( A1CD )) = SH. 1 1 1 1 XÐt Δ SA1D cã S SA1D = SH . A1 D = S SAD = . SA. AD 2 2 2 2 SA. AD ⇒ SH = 2 A1 D a2 a 5 Cã SA = a, AD = a, A1 D = AA12 + AD 2 = + a2 = 4 2 http://kinhhoa.violet.vn 1 VŨ NGỌC VINH
 2. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC SA. AD a.a a 5 Suy ra, SH = = = 2 A1 D a 5 5 2. 2 b) TÝnh d ( AC , SD) : Trong (ABCD) kÎ d ®i qua D vμ song song víi AC c¾t AB t¹i B . Khi ®ã, AC // = DB = a 2 , AB // = CD = a. ⇒ AC // (SB D) mμ SD ∈ (SB D) Suy ra, d ( AC , SD) = d ( AC , ( SB' D)) = d ( A, ( SB' D)) Gäi I lμ trung ®iÓm cña SB . XÐt Δ SAB c©n t¹i A (v× SA = AB = a) nªn AI ⊥ SB Δ SB D ®Òu (SD = SB = DB = a 2 ) nªn DI ⊥ SB ⇒ SB ⊥ (ADI) hay (SB D) ⊥ (ADI) Cã DI = (SB D) ∩ (ADI). Trong (ADI) kÎ AK ⊥ DI ⇒ AK ⊥ (SB D) Suy ra, d ( AC , SD) = d ( AC , ( SB' D)) = d ( A, ( SB' D)) = AK XÐt Δ ADI vu«ng t¹i A v× AD ⊥ (SAB), AI ∈ (SAB) nªn AD ⊥ AI 1 1 AI . AD ⇒ S ADI = AI . AD = AK .DI ⇒ AK = 2 2 DI a2 a 6 a 6 Cã AD = a, AI = SA 2 + SI 2 = a 2 + = , DI = 2 2 2 (trung tuyÕn cña tam gi¸c ®Òu). a 6 .a AI . AD 2 Suy ra, AK = = =a DI a 6 2 VËy d ( AC , SD) = a. VÝ dô 2: Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y lμ h×nh thoi t©m O c¹nh a, gãc ABC b»ng 600. 3 SO ⊥ (ABCD) vμ SO = a 4 a) TÝnh d (O, ( SCD )) . b) TÝnh d ( SO, AB) . Gi¶i ( Tự vẽ hình) a) d (O, ( SCD)) : Trong (ABCD) kÎ d qua O vu«ng gãc víi AD vμ BC t¹i E vμ F. Khi ®ã, EF ⊥ CD vμ SO ⊥ CD mμ EF ∩ SO trong (SEF) ⇒ CD ⊥ (SEF) cã CD ∈ (SCD) ⇒ (SEF) ⊥ (SCD) Mμ SF = ((SEF) ∩ (SCD). Trong (SEF) kÎ OH ⊥ SF Suy ra, OH ⊥ (SCD) hay d (O, ( SCD )) = OH 1 1 SO.OF XÐt Δ SOF cã S SOF = OH .SF = SO.OF ⇒ OH = 2 2 SF http://kinhhoa.violet.vn 2 VŨ NGỌC VINH
 3. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC 3 Cã SO = a 4 1 1 1 Trong Δ OCD cã 2 = 2 + OF OC OD 2 a a 3 ˆ Cã OC = , OD = (v× ABCD lμ h×nh thoi cã ABC = 60 0 ) 2 2 1 1 1 16 a 3 Nªn 2 = 2 + 2 = 2 ⇒ OF = OF a 3a 3a 4 4 4 9a 2 3a 2 a 3 Trong Δ SOF cã SF = SO 2 + OF 2 = + = 16 16 2 3a a 3 . SO.OF 4 4 = 3a Suy ra, OH = = SF a 3 8 2 3a VËy d (O, ( SCD)) = OH = 8 b) TÝnh d ( SO, AB) : Trong (ABCD) kÎ d qua O song song víi AB vμ CD c¾t BC vμ AD lÇn l−ît t¹i M vμ N. V× AB // MN nªn AB // (SMN). Khi ®ã, d ( SO, AB) = d ( AB, ( SMN )) = d ( E , ( SMN )) V× AB ⊥ SO, AB ⊥ EF nªn AB ⊥ (SEF) mμ MN // AB ⇒ MN ⊥ (SEF) hay (SEF) ⊥ (SMN) Cã SO = (SEF) ∩ (SMN). L¹i cã, EO ⊥ SO nªn EO ⊥ (SMN) hay d ( SO, AB) = EO a 3 Mμ EO = OF. Khi ®ã, d ( SO, AB) = EO = OF = 4 * CHÚ Ý. DỰNG ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU B 1: X¸c ®Þnh (P) chøa ®−êng th¼ng a vμ vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng b. B 2: X¸c ®Þnh giao ®iÓm I cña (P) vμ b. B 3: Trong (P) kÎ IH ⊥ a. B 4: V× b ⊥ (P) nªn b ⊥ IH. Suy ra IH lμ ®o¹n vu«ng gãc chung cña a vμ b. • Lưu ý trường hợp đặc biệt a vuông góc với b: - Dựng mp(P) qua a (chẳng hạn) vuông góc với b tại B. - Trong (P) qua B vẽ đường thẳng vuông góc với a tại A - AB là đường vuông góc chung cần dựng http://kinhhoa.violet.vn 3 VŨ NGỌC VINH
 4. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC Bài tập. 1) Cho tø diÖn ABCD cã ®¸y BCD lμ tam gi¸c ®Òu c¹nh a vμ AD = a, AD ⊥ BC. Kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn BC lμ a. Gäi M lμ trung ®iÓm cña BC. X¸c ®Þnh vμ tÝnh ®o¹n vu«ng gãc chung cña AD vμ BC. 2) Cho h×nh lËp ph−¬ng ABCD.A B C D c¹nh a. Dùng vμ tÝnh ®o¹n vu«ng gãc chung cña BD vμ CB . 3) Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y lμ h×nh vu«ng c¹nh a t©m O vμ SA ⊥ (ABCD) SA = a 6 . a) Dùng vμ tÝnh ®o¹n vu«ng gãc chung cña c¸c ®−êng th¼ng SC vμ BD. b) Dùng vμ tÝnh ®o¹n vu«ng gãc chung cña SC vμ AD. ˆ 4) Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y lμ h×nh thoi c¹nh a t©m O vμ BAD = 60 0 . Cã SA = SC, SB = SD = a 3 . a) Dùng vμ tÝnh ®o¹n vu«ng gãc chung gi÷a AD vμ SB. b) Dùng vμ tÝnh ®o¹n vu«ng gãc chung gi÷a hai ®−êng th¼ng BD vμ SC. http://kinhhoa.violet.vn 4 VŨ NGỌC VINH
 5. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC PhÇn II. CÁC BÀI TOÁN VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN VÀ KHỐI TRÒN * ThÓ tÝch cña khèi ®a diÖn a) ThÓ tÝch khèi hép ch÷ nhËt V = abc víi a, b, c lμ 3 kÝch th−íc cña khèi hộp ch÷ nhËt b) ThÓ tÝch cña khèi chãp 1 V= S®¸y . h ; h: ChiÒu cao cña khèi chãp 3 c) ThÓ tÝch cña khèi l¨ng trô V= S®¸y . h ; h: ChiÒu cao cña khèi l¨ng trô * ThÓ tÝch khèi cÇu, khèi trô, khèi nãn a)ThÓ tÝch khèi cÇu V = 3 πR , R: b¸n kÝnh mÆt cÇu 4 3 b)ThÓ tÝch khèi trô V = S®¸y.h , h: chiÒu cao 1 c)ThÓ tÝch khèi nãn V = 3 S®¸y.h , h: chiÒu cao Bài 1: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác vuông tại A, AC = b 0 0 , C = 60 .Đường chéo BC’ của mặt bên BB’C’C tạo với mp(AA’C’C) một góc 30 . 1/Tính độ dài đoạn AC’ 2/Tính V khối lăng trụ. Bài 2: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A’ cách đều các điểm A,B,C.Cạnh bên AA’ tạo với mp đáy một góc 600 . 1/Tính V khối lăng trụ. 2/C/m mặt bên BCC’B’ là một hình chữ nhật. 3/Tính Sxq hình lăng trụ. Bài 3: Tính V khối tứ diện đều cạnh a. Bài 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. 1/Biết AB =a và góc giữa mặt bên và đáy bằng α ,tính V khối chóp. 2/Biết trung đoạn bằng d và góc giữa cạnh bên và đáy bằng ϕ . Tính V khối chóp. Bài 5: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. 1/Biết AB=a và SA=l ,tính V khối chóp. 2/Biết SA=l và góc giữa mặt bên và đáy bằng α ,tính V khối chóp. Bài 6: Hình chóp cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn 2a, đáy nhỏ là a, góc giữa đường 0 cao với mặt bên là 30 .Tính V khối chóp cụt . Bài 7: Một hình trụ có bán kính đáy R và có thiết diện qua trục là một hình vuông. 1/Tính Sxq va Stp của hình trụ . 2/Tính V khối trụ tương ứng. 3/Tính V khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong khối trụ đã cho . Bài 8: Một hình trụ có bán kính đáy R và đường cao R 3 .A và B là 2 điểm trên 2 http://kinhhoa.violet.vn 5 VŨ NGỌC VINH
 6. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là 300 . 1/Tính Sxq va Stp của hình trụ . 2/Tính V khối trụ tương ứng. Bài 9: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a . 1/Tính Sxq va Stp của hình nón. 2/Tính V khối nón tương ứng. Bài 10: Cho một tứ diện đều có cạnh là a . 1/Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 2/Tính S mặt cầu. 3/Tính V khối cầu tương ứng. Bài 11: Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là a ,cạnh bên hợp với mặt đáy 0 một góc 60 . 1/Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 2/Tính S mặt cầu 3/Tính V khối cầu tương ứng. Bài 12: Cho hình nón có đường cao SO=h và bán kính đáy R. Gọi M là điểm trên đoạn OS, đặt OM = x (0
 7. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC a α 2/C/m rằng đường cao của hình chóp bằng : cot 2 − 1 2 2 3/ Gọi O là giao điểm các đường chéo của đáy ABCD .Xác định góc α để mặt cầu tâm O đi qua 5 điểm S,A,B,C,D. Bài 18: Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a ,các cạnh bên tạo 0 với đáy một góc 60 .Tính V khối chóp đó. Bài 19: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân ,AB=AC=5a ,BC =6a ,và các mặt bên 0 tạo với đáy một góc 60 .Tính V khối chóp đó. Bài 20: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B.Cạnh SA vuông góc với đáy.Từ A kẻ các đoạn thẳng AD ⊥ SB, AE ⊥ SC .Biết AB=a, BC=b,SA=c. 1/Tính V khối chóp S.ADE. 2/Tính khoảng cách từ E đến mp(SAB) . Bài 21: Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ 1 điểm trong bất kỳcủa 1 tứ diện đều đến các mặt của nó là 1 số không đổi . Bài 22: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB =a,BC =2a ,AA’ =a.Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM =3MD. 1/Tính V khối chóp M.AB’C 2/Tính khoảng cách từMđến mp(AB’C) . Bài 23: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB =a,BC =b ,AA’ =c.Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm của A’B’ và B’C’.Tính tỉ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ . Bài 24: Cho 2 đoạn thẳng AB và CD chéo nhau ,AC là đường vuông góc chung của chúng .Biết 0 rằng AC=h, AB =a, CD =b và góc giữa 2 đường thẳng AB và CD bằng 60 .Tính V tứ diện ABCD. Bài 25: Cho tứ diện đều ABCD.Gọi (H) là hình bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các cạnh V(H) của tứ diện đều đó .Tính tỉ số . VABCD Bài 26: Tính V khối tứ diện đều cạnh a. Bài 27: Tính V khối bát diện đều cạnh a. Bài 28: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ .Tính tỉ số V khói hộp đó và V khối tứ diện ACB’D’. Bài 29: Cho hình chóp S.ABC.Trên các đoạn thẳng SA,SB,SC lần lượt lấy 3 điểm A’, B’, C’ VS.A 'B'C' SA ' SB' SC' khác với S .C/m : = . . . VS.ABC SA SB SC Bài 30: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có AB=a .Các cạnh bên SA,SB,SC tạo với đáy 0 một góc 60 .Tính V khối chóp đó . Bài 31: Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB=5a ,BC=6a ,CA=7a.Các mặt bên 0 SAB,SBC,SCA tạo với đáy một góc 60 . Tính V khối chóp đó . Bài 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật ,SA vuông góc với đáy và AB=a ,AD=b, SA =c.Lấy các điểm B’,D’ theo thứ tự thuộc SB,SD sao cho AB' ⊥ SB,AD' ⊥ SD .Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.Tính V khối chóp đó . Bài 33: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD ,đáy là hình vuông cạnh a ,cạnh bên http://kinhhoa.violet.vn 7 VŨ NGỌC VINH
 8. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC 0 tạo với đáy một góc 60 . Gọi M là trung điểm SC.Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD ,cắt SB tại E và cắt SD tại F.Tính V khối chóp S.AEMF. Bài 34: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. 1/ Tính V khối tứ diện A’BB’C. 2/Mặt phẳng đi qua A’B’ và trọng tâm ABC , cắt AC và BC lần lượt tại E và F.Tính V khối chóp C.A’B’FE. Bài 35: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.cạnh a .Gọi M là trung điểm của A’B’,N là trung điểm của BC. 1/Tính V khối tứ diện ADMN. 2/Mặt phẳng (DMN) chia khối lập phương đã cho thành 2 khối đa diện .Gọi (H) là khối đa V(H) diện chứa đỉnh A,(H’) là khối đa diện còn lại .Tính tỉ số V(H ') Bài 36: Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA =a ,đáy là tam giác vuông cân có AB =BC =a. Gọi B’ là trung điểm của SB ,C’ là chân đường cao hạ từ A của ABC . 1/ Tính V khối chóp S.ABC. 2/C/m : SC ⊥ mp(AB'C') . 3/Tính V khối chóp S.AB’C’. Bài 37: Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA = 2a , ABC vuông ở C có AB=2a, CAB = 300 .Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A trên SC và SB . 1/ Tính V khối chóp H.ABC. 2/C/m : AH ⊥ SB và SB ⊥ mp(AHK) . 3/ Tính V khối chóp S.AHK. Bài 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có mặt đáy là tam giác ABC vuông tại B và AB=a ,BC =2a ,AA’=3a .Một mp(P) đi qua A và vuông góc với CA’ lần lượt cắt các đoạn thẳng CC’ và BB’ tại M và N . 1/ Tính V khối chóp C.A’AB. 2/C/m : AN ⊥ A 'B . 3/Tính V khối tứ diện A’AMN. 4/Tính S AMN . Bài 39: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên bằng 2a ,đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB =a, AC = a 3 và hình chiếu vuông góc của đỉnh A’ trên mp(ABC) là trung điểm của cạnh BC.Tính theo a thể tích khối chóp A’.ABC và tính cosin của góc giữa 2 đường thẳng AA’,B’C’. Bài 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a ,SA=a , SB = a 3 và mp(SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC .Tính theo a thể tích khối chóp S.BMDNvà tính cosin của góc giữa 2 đường thẳng SM,DN. Bài 41: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông ,AB=BC=a, cạnh bên AA ' = a 2 .Gọi M là trung điểm của cạnh BC.Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa 2 đường thẳng AM,B’C. Bài 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ,mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB,BC,CD.C/m : AM ⊥ BP và V khối tứ diện CMNP. http://kinhhoa.violet.vn 8 VŨ NGỌC VINH
 9. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC Bài 43: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a .Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE ,N là trung điểm của BC. C/m : MN ⊥ BD và tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng MN và AC. 0 Bài 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang , ABC = BAD = 90 , BA=BC=a ,AD =2a.Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a 2 .Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB. C/m SCD vuông và tính d[ H;(SCD)] . Bài 45: Cho hình trụ có các đáy là 2 hình tròn tâm O và O’, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a .Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, trên đường tròn đáy tâm O’ lấy điểm B sao cho AB = 2a .Tính V khối tứ diện OO’AB. Bài 46:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a , AD = a 2 ,SA= a và SA ⊥ mp(ABCD) .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và SC .I là giao điểm của BM và AC . 1/Cmr: mp(SAC) ⊥ mp(SMB) 2/Tính V khối tứ diện ANIB. Bài 47: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA =2a và SA ⊥ mp(ABC) .Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB và SC .Tính V khối chóp A.BCMN. Bài 48: Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDE.A’B’C’D’E’ cạnh bên l, mặt chéo đi qua 2 cạnh 0 đáy đối diện nhau hợp với đáy 1 góc 60 .Tính V lăng trụ. Bài 49: Cạnh đáy của 1 hình chóp tam giác đều bằng a; mặt bên của hình chóp tạo với mặt đáy 1 góc α .Tính V khối chóp . Bài 50: Cho 1 hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo B’D=a tạo thành với mặt phẳng đáy ABCD 1 góc bằng α và tạo thành với mặt bên AA’D’D 1 góc bằng β .Tính V của hình hộp chữ nhật trên. Bài 51: Đường sinh của 1 hình nón có độ dài bằng a và tạo thành với đáy 1 góc α . Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón . Bài 52: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân ,cạnh huyền BC = a .Mặt bên SBC tạo với đáy góc α .Hai mặt bên còn lại vuông góc với đáy . 1/C/m SA là đường cao của hình chóp . 2/Tính V khối chóp . Bài 53: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy là 1 hình vuông và chiều cao bằng h .Góc giữa đường chéo và mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó bằng α .Tính Sxq và V của hình hộp đó. Bài 54: Cho hình chóp tam giác S.ABC .Hai mặt bên SAB và SBC của hình chóp cùng vuông góc với đáy ,mặt bên còn lại tạo với đáy 1 góc α .Đáy ABC của hình chóp có A = 900 , $ B = 600 , cạnh BC =a. Tính Sxq và V của hình chóp. Bài 55: Đáy của hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ là 1 tam giác cân có AB=AC =a và A = 2α . Góc giữa mặt phẳng đi qua 3 đỉnh A’,B,C và mặt đáy( ABC) bằng β . http://kinhhoa.violet.vn 9 VŨ NGỌC VINH
 10. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC Tính Sxq và V của hình lăng trụ đó . Bài 56: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’có cạnh đáy bằng a và 1 điểm D trên cạnh BB’.Mặt phẳng qua các điểm D,A,C tạo với mặt đáy (ABC) 1 góc α và mp qua các điểm DA’C’ tạo với mặt đáy A’B’C’ 1 góc β .Tính V lăng trụ . Bài 57: Cho hình nón tròn xoay đỉnh S .Trong đáy của hình nón đó có hình vuông ABCD nội tiếp , cạnh bằng a .Biết rằng ( ASB = 2 α 00 < α < 450 . ) Tính V và Sxq của hình nón . 0 Bài 58: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ .Đáy ABC là tam giác cân có AB=AC = 120 .Đường chéo của mặt BB’C’C bằng d và tạo với mặt đáy góc α . Tính Sxq và V của hình lăng trụ đó . Bài 59: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AC =a và C = α .Đường chéo BC của mặt bên (BCC’B’) hợp với mặt bên (ACC’A’) một góc β .Tính V lăng trụ . Bài 60: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi ABCD cạnh a , A = α , và chân đường vuông góc hạ từ B’ xuống đáy (ABCD) trùng với giao điểm O các đương chéo của đáy .Cho BB’ =a .Tính V và Sxq của hình hộp đó . Bài 61: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a ; (SAC) vuông góc với 0 đáy ; ASC = 90 và SA tạo với đáy 1 góc bằng α .Tính V của hình chóp. Bài 62: Cho hình chóp S.ABC có BAC = 900 ,ABC = α ;SBC là tam giác đều cạnh a và (SAB) ⊥ (ABC) .Tính V của hình chóp. Bài 63: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD , có chiều cao h ,góc ở đỉnh của mặt bên bằng 2 α .Tính Sxq và V của hình chóp đó . Bài 64: Cho hình chóp S.ABC có các mặt bên đều là tam giác vuông đỉnh S và SA=SB=SC =a .Tính d[S;(ABC)] . Bài 65: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a 3 , đường cao SA=a.Mặt phẳng qua A và vuông góc với SB tại H cắt SC tại K. Tính SK và S AHK . Bài 66: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình bình hành ABCD có diện tích bằng a2 3 và góc giữa 2 đường chéo bằng 600 .Biết rằng các cạnh bên của hình chóp nghiêng đếu trên mặt 0 đáy 1 góc 45 . 1/ Chứng tỏ ABCD là hình chữ nhật. 2/ Tính V của hình chóp đó . Bài 67: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình thang vuông ABCD vuông tại A và B ,AB=BC=2a ; đường cao của hình chóp là SA =2a . 1/ Xác định và tính đoạn vuông góc chung của AD và SC . 2/ Tính V của hình chóp đó . http://kinhhoa.violet.vn 10 VŨ NGỌC VINH
 11. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC Bài 68: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh SA =x ,còn tất cả các cạnh khác có độ dài bằng 1. 1/C/m: SA ⊥ SC 2/Tính V của hình chóp đó . Bài 69: Cho hình chóp S.ABCD .Đáy ABCD là nửa lục giác đều với AB=BC=CD=a và AD= 2a .Hai mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy ,mp(SBD) tạo với mp chứa đáy 1 góc 450 . 1/Tính V của hình chóp đó . 2/Tính d[ C;(SBD)] . Bài 70: Cho tứ diện ABCD có AB=a ,BC =b, BD =c, ABD = ABC = 600 , CBD = 900 .Tính V của tứ diện đó . Bài 71: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’,trong đó ABC là tam giác đều cạnh c, A’H vuông góc với mp(ABC).(H là trực tâm của tam giác ABC ), cạnh bên AA’ tạo với mp(ABC) 1 góc α . 1/C/mr: AA’ ⊥ BC 2/Tính V của khối lăng trụ . Bài 72: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. 1/Tính V của hình chóp S.ABCD . 2/Tính khoảng cách từ tâm mặt đáy ABCD đến các mặt bên của hình chóp. Bài 73: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC, có đường cao SO =1 và đáy ABC có cạnh bằng 2 6 .Điểm M,N là trung điểm của cạnh AB,AC tương ứng .Tính V của hình chóp S.AMN và bán kính hình cầu nội tiếp hình chóp đó. Bài 74: Trong mp(P) cho 1 điểm O và 1 đường thẳng d cách O một khoảng OH =h .Lấy trên d hai điểm phân biệt B,C sao cho BOH = COH = 300 . Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại O, lấy điểm A sao cho OA =OB . 1/Tính V của tứ diện OABC. 2/Tính d[ O;(ABC)] theo h . Bài 75: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh SA =x và các cạnh còn lại đều bằng 1 . 1/C/m : SA ⊥ SC . 2/Tính V của hình chóp .Xác định x để bài toán có nghĩa. Bài 76: Tính V của khối tứ diện ABCD , biết AB =a, AC=AD=BC=BD=CD= a 3. Bài 77: Cho tứ diện SABC có các cạnh bên SA=SB =SC =d và ASB = 900 , BSC = 600 , ASC = 900 . 1/C/m : ABC là tam giác vuông. 2/Tính V của tứ diện SABC. Bài 78: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc nhọn BAD = 600 .Biết AB' ⊥ BD' . Tính V của khối lăng trụ trên theo a . Bài 79: Trên nửa đường tròn đường kính AB =2R , lấy 1 điểm C tuỳ ý .Dựng CH ⊥ AB (H thuộc AB) và gọi I là trung điểm của CH .Trên nửa đường thẳng It vuông góc với mp(ABC) lấy 0 điểm S sao cho ASB = 90 . 1/C/m : SHC là tam giác đều . 2/Đặt AH =h .Tính V của tứ diện SABC theo h và R. http://kinhhoa.violet.vn 11 VŨ NGỌC VINH
 12. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC Bài 80: Cho tứ diện ABCD có 3 cạnh AB,AC,AD,vuông góc với nhau từng đôi một và AB=a, AC=2a ,AD =3a .Hãy tính diện tích tam giác BCD theo a. Bài 81: Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a .I là trung điểm của AB .Qua I dựng đường vuông góc với mp(ABC) và trên đó lấy điểm S sao cho 2IS = a 3 . 1/C/m: SAD là tam giác vuông . 2/Tính V của hình chóp S.ACD. Suy ra d[ C;(SAD)] . Bài 82: Bên trong hình trụ tròn xoay có 1 hình vuông ABCD cạnh a nội tiếp mà 2 đỉnh liên tiếp A,B nằm trên đường tròn đáy thứ 1 của hình trụ, 2 đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ 2 của hình trụ.Mặt phẳng hình vuông tạo với đáy hình trụ 1 góc 450 .Tính Sxq và V của hình trụ đó. Bài 83: Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp trong đường tròn tâm Obán kính R và A = 1200 .Trên đường thẳng vuông góc với mp(ABC) tại A, lấy điểm S sao cho SA= a 3 . 1/Tính V tứ diện SABC theo a và R. 2/Cho R =2a, gọi I là trung điểm của BC.Tính số đo giữa SI và hình chiếu của nó trên mp(ABC). Bài 84: Cho hình chóp S.ABCD ,đáy là hình chữ nhật có AB=2a, BC=a, .Các cạnh bên của hình chóp đều bằng a 2 .Tính V của hình chóp S.ABCD theo a. Bài 85: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD lần lượt vuông góc với nhau từng đôi một, AB=a, AC=2a ,AD=3a. 1/Tính d[ A;(BCD)] 2/Tính S BCD . Bài 86: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh a ,đường cao SO =h. 1/Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 2/Tính V của hình chóp S.ABCD . Bài 87: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Góc giữa mặt bên và đáy là α ( 450 < α < 900 ) .Tính STP và V hình chóp. Bài 88: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a. Cạnh bên SA= a 5 . Một mp(P) đi qua AB và vuông góc với mp(SCD) .(P) lần lượt cắt SC và SD tại C’ và D’. 1/Tính S tứ giác ABC’D’ 2/Tính V hình đa diện ABCDD’C’. Bài 89: Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng h và 2 đường thẳng AB’ ,BC’ vuông góc với nhau. Tính V lăng trụ đó. Bài 90: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy AB =a và góc SAB = α .Tính V của hình chóp S.ABCD theo a và α . Bài 91: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a .Cạnh bên SA =2a và vuông góc với mặt phẳng đáy. 1/Tính STP của hình chóp. 2/Hạ AE ⊥ SB , AF ⊥ SD . C/m: SC ⊥ mp(AEF) . http://kinhhoa.violet.vn 12 VŨ NGỌC VINH
 13. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC Bài 92: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA=SB =SC= =SD =a.Tính STP và V hình chóp S.ABCD . Bài 93: Cho SABC là 1 tứ diện có ABC là 1 tam giác vuông cân đỉnh B và AC =2a , cạnh SA ⊥ mp(ABC) và SA =a. 1/Tính d[ A;mp(SBC)] . 2/Gọi O là trung điểm của AC .Tính d[ O;mp(SBC)] . Bài 94: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D , AB=AD =a ,CD=2a .Cạnh bên SD ⊥ mp(ABCD) ,SD= a . 1/C/mr: SBC vuông .Tính S SBC . 2/Tính d[ A;(SBC)] . Bài 95: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ,biết AB=2a ,BC =a ,các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng a 2 .Tính V hình chóp . Bài 96: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D , AB=AD =a ,CD=2a .Cạnh bên SD ⊥ mp(ABCD) ,SD = a 3 .Từ trung điểm E của DC dựng EK ⊥ SC (K∈ SC) .Tính V hình chóp S.ABCD theo a và SC ⊥ mp(EBK) . Bài 97: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông . SA ⊥ (ABCD) , SA= a 6 .H là hình chiếu của A lên SD . 1/C/m : AH ⊥ (SBC) 2/Gọi O là giao điểm của AC và BD .Tính d[ O;(SBC)] . Bài 98: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D.Biết rằng AB=2a ,AD=CD =a (a>0). Cạnh bên SA =3a vuông góc với đáy . 1/Tính S SBD . 2/Tính V tứ diện SBCD theo a. Bài 99: Cắt hình nón đỉnh S cho trước bởi mp đi qua trục của nó , ta được 1 tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 .Tính Sxq , Stp và V của hình nón. Bài 100: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. Cạnh SA vuông góc với đáy .Từ A kẻ các đoạn thẳng AD ⊥ SB và AE ⊥ Sc. Biết AB =a ,BC =b, SA =c . 1/Tính V của khối chóp S.ADE. 2/Tính d[ E;(SAB)] . Bài 101: Cho h×nh chãp SABCD cã ®¸y lμ h×nh b×nh hμnh. Gäi K lμ trung ®iÓm cña SC. MÆt ph¼ng qua AK c¾t c¸c c¹nh SB, SD lÇn l−ît t¹i M vμ N. Gäi V1, V thø tù lμ thÓ tÝch cña khèi chãp SAMKN vμ khèi chãp SABCD. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt vμ gi¸ trÞ lín nhÊt cña V tû sè 1 . V Bài 102: Cho h×nh chãp S.ABC, ®¸y ABC lμ tam gi¸c vu«ng t¹i A AB = a, c¸c c¹nh bªn SA = SB = SC = a vμ cïng t¹o víi ®¸y mét gãc α. http://kinhhoa.violet.vn 13 VŨ NGỌC VINH
 14. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HOC – LUYỆN THI ĐẠI HOC X¸c ®Þnh cos α ®Ó thÓ tÝch h×nh chãp lín nhÊt. Bài 103: Hai h×nh chãp tam gi¸c ®Òu cã chung chiÒu cao , ®Ønh cña h×nh chãp nμy trïng víi t©m cña ®¸y h×nh chãp kia. Mçi c¹nh bªn cña h×nh chãp nμy ®Òu c¾t mét c¹nh bªn cña h×nh chãp kia. C¹nh bªn l cña h×nh chãp thø nhÊt t¹o víi ®−êng cao mét gãc α .C¹nh bªn cña h×nh chãp thø 2 t¹o víi ®−êng cao mét gãc β . 1. T×m thÓ tÝch phÇn chung cña hai h×nh chãp . 2. Khi α = β vμ lμ gãc nhän, ®é dμi cña c¹nh bªn cña h×nh chãp thø nhÊt lμ l kh«ng ®æi, c¸c ®Ønh cña hai ®¸y thay ®æi sao cho hai h×nh chãp vÉn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®Ò bμi. H·y t×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña thÓ tÝch phÇn chung cña hai khèi chãp. Bài 104: Cho tø diÖn ®Òu ABCD, gäi (C) lμ mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn ABCD. §iÓm M ∈ (C), gäi A1, B1, C1, D1 lÇn l−ît lμ h×nh chiÕu cña M trªn c¸c mÆt ph¼ng (BCD); (ACD); (ABD); (ABC). T×m vÞ trÝ ®iÓm M ∈ (C) sao cho tæng: S = MA1 + MB1 + MC1 + MD1 ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt. Bài 105: Cho khèi tø diÖn ABCD ; M lμ 1 ®iÓm n»m bªn trong tø diÖn;AM, BM , CM, DM. LÇn l−ît c¾t c¸c mÆt BCD; ACD; ABD; vμ ABC t¹i A1, B1 , C1 , D1. a) Chøng minh r»ng : MA 1 MB 1 MC 1 MD 1 + + + Kh«ng ®æi . AA 1 BB 1 CC 1 DD 1 b) T×m vÞ trÝ cña ®iÓm M ®Ó biÓu thøc AM BM CM DM P = + + + MA 1 MB 1 MC 1 MD 1 §¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt . http://kinhhoa.violet.vn 14 VŨ NGỌC VINH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản