Khôi Đa diện_Chương I

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
4
download

Khôi Đa diện_Chương I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Về kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là khối đa diện, hình đa diện - Về kỹ năng: Phần chia một khối đa diện thành các khối đa diện đơn giản. - Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khôi Đa diện_Chương I

  1. ChuongI§1 KHÁI NI M V KH I ĐA DI N Ngày so n: 11/ 08/ 2008 S ti t: 1 I/ M c tiêu: + V ki n th c: Giúp h c sinh hi u th nào là kh i đa di n, hình đa di n. + V k năng: Phân chia m t kh i đa di n thành các kh i đa di n đơn gi n. + V tư duy, thái đ : Rèn luy n tính c n th n, chính xác II/ Chu n b c a giáo viên và h c sinh: + Giáo viên: Giáo án, ph n màu, b ng ph …. + H c sinh: SGK, thư c, bút màu…. III/ Phương pháp: đ t v n đ , g i m , v n đáp IV/ Ti n trình bài h c: 1. n đ nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: 3. Bài m i: Ho t đ ng 1: ti p c n khái ni m. Tg Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh N i dung ghi b ng +Treo b ng ph 1 và yêu c u -H c sinh quan sát và h c sinh nh n xét: nh n xét. -G i ý:1. m i hình t o thành b ng cách ghép bao nhiêu đa giác? 2. m i hình chia không -Suy nghĩ tr l i gian thành 2 ph n, mô t m i 5’ ph n? -G i ý tr l i: 2. bơm khí màu vào m i hình trong su t đ phân bi t ph n trong và ngoài → giáo viên nêu khái ni m đi m trong c a m i hình đó. Ví d 1:Các đi m -Yêu c u h c sinh tr l i ví d 1 -A, B, C, D, E không A, B, C, D, E có ph i là đi m trong c a ph i là đi m trong hình đó. c a hình dư i đây -Các hình trong b ng ph 1 -H c sinh suy nghĩ tr không? 5’ cùng v i các đi m trong c a nó l i đư c g i là kh i đa di n, v y kh i đa di n là gì? →Gv ch t l i khái ni m. -Yêu c u h c sinh tham kh o sgk đ nêu khái ni m v c nh, đ nh, m t, đi m trong và tên g i
  2. c a các kh i đa di n. 1/ Kh i đa di n, kh i chóp, kh i 5’ lăng tr . a/ Khái ni m kh i đa di n: (SGK) b/ Kh i chóp, kh i -Yêu c u h c sinh tr l i ví d 2 -Kh i chóp ngũ giác, lăng tr : kh i lăng tr tam giác. Ví d 2: G i tên các kh i da di n sau? -Giáo viên gi i thi u các kh i đa di n ph c t p hơn trong b ng ph 1( d, e). + Yêu c u h c sinh quan sát tr -Hình a là kh i đa di n, 5’ l i câu h i 1 sgk. hình b không ph i kh i đa di n vì nó không chia không gian thành 2 ph n. -Nêu chú ý trong sgk/5 và nêu khái ni m hình đa di n. c/ Khái ni m hình -Yêu c u h c sinh th c hi n -Suy nghĩ tr l i. đa di n: (SGK) ho t đ ng 1 sgk/5. -Treo b ng ph 2 và yêu c u h c 5’ sinh tr l i hình nào là hình đa di n, kh i đa di n. Ho t đ ng 2: phân chia và l p ghép kh i đa di n: Tg Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh N i dung ghi b ng + Hđtp 1: ti p c n vd1 2. Phân chia và l p 10’ -V hình bát di n. Xét 2 kh i ghép kh i đa di n. chóp S.ABCD và E.ABCD, Ví d 1: Cho kh i đa cho hs nh n xét tính ch t c a di n như hình bên. 2 kh i chóp. Nh n xét ví d 1: - hai kh i chóp không
  3. có đi m trong chung - h p c a 2 kh i chóp là kh i bát di n. - Gv nêu k t lu n sgk/6 - Yêu c u h c sinh phân chia kh i đa di n trên thành 4 kh i t di n có đ nh là các đ nh c a đa di n. -Suy nghĩ tr l i - Tương t chia kh i đa di n đó thành 8 kh i t di n. -Suy nghĩ tr l i. - yêu c u h c sinh tr l i câu h i 2 sgk/6 + Hđtp 2: th c hi n hđ 2 7’ sgk/6 -Yêu c u hs th c hi n hđ 2 1/Kh i lăng tr đư c phân chia thành A’.ABC; A’.BB’C’C 2/A’.ABC; T ng quát: (SGK) T ng quát: b t kỳ kh i đa A’.BB’C’; A’.BCC’ di n nào cũng có th phân chia đư c thành các kh i t di n. Ví d 2: ( SGK) + Hđtp 3: Vd2. (H c sinh xem vd2 sgk) 4. C ng c ( 3’): - Nh c l i các khái ni m. -Phân chia kh i hình h p thành 6 kh i t di n? ( v nhà). 5. D n dò: Làm các bài t p 1, 2, 3, 4, 5 sgk. V/ Ph l c:
  4. B ng ph 1: B ng ph 2:
  5. Trư ng THPT Lê H ng Phong BÀI T P KHÁI NI M V KH I ĐA DI N Ngày so n: 11/ 08/ 2008 S ti t: 1 I/ M c tiêu: + V ki n th c: H c sinh n m đư c khái ni m kh i đa di n, hình đa di n. + V k năng: _ H c sinh tính đư c s c nh, s m t c a kh i đa di n bà các m i quan h gi a chúng. _ Phân chia đư c các kh i đa di n ph c t p thành nh ng kh i đa di n đơn gi n. + V tư duy, thái đ : Tích c c, nghiêm túc trong h c t p, c n th n chính xác khi v hình. II/ Chu n b : + Giáo viên: Giáo án, thư c, ph n màu….. + H c sinh: Chu n b bài t p nhà,… III/ Phương pháp: phát v n, g i m , v n đáp… IV/ Ti n trình bài h c: 1. n đ nh l p: 2. N i dung: Ho t đ ng 1: ki m tra khái ni m và làm bài t p 1,2 Tg Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh N i dung ghi b ng + Đ t câu h i: 1. khái ni m v kh i đa -Tr l i khái ni m hình di n, hình đa di n? đa di n, kh i đa di n. 15’ 2. cho kh i đa di n có các -G i M là s m t c a m t là tam giác, tìm s kh i đa di n thì s c nh c nh c a kh i đa di n c a nó là: 3M/2. đó? 3. cho kh i đa di n có các -G i Đ là s đ nh c a đ nh là đ nh chung c a 3 kh i đa di n thí s c nh c nh, tìm s c nh c a c a kh i đa di n đó là kh i đa di n đó? 3Đ/2. _ G i ý tr l i câu h i: 2. n u g i M là s m t c a kh i đa di n, vì 1 m t có 3 c nh và m i c nh là c nh chung c a 2 m t suy ra s c nh c a kh i đa di n dó là 3M/2 3. n u g i Đ là s đ nh c a kh i đa di n, vì 1 đ nh là đ nh chung c a 3 c nh và m i c h là c nh chung c a 2 m t suy ra s c nh c a kh i đa di n
  6. là3Đ/2. - lên b ng làm bài t p. Bài t p 1 sgk/7: → Yêu c u h c sinh làm bài G i M, C l n lư t t p 1, 2 sgk/7. là s m t, s c nh c a kh i đa di n 3M Khi đó: =C 2 Hay 3M =2C do đó M ph i là s ch n. - lên b ng v . _ yêu c u h c sinh t v Bài t p 2 sgk/7 nh ng kh i đa di n th a ycbt G i D, C l n lư t 1, 2 sgk. là s đ nh, s c nh c a kh i đa di n, 3D khi đó =C hay 2 3D= 2C nên D là s ch n. _ gi i thi u b ng b ng ph 1 s hình có tính chât như th b ng b ng ph 1( áp d ng cho bài t p 1) Ho t đ ng 2: Phân chia kh i đa di n thành nhi u kh i đa di n: Tg Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh N i dung ghi b ng _ yêu c u h c sinh lên b ng - H c sinh làm bài Bài 4sgk/7 làm bài t p 4, 5 sgk t p. 20’ _ yêu c u h c sinh nh n xét - Suy nghĩ và lên bài làm c a b n và suy nghĩ b ng trình bày còn cách nào khác hay ch chó 1 cách đó thôi? Bài t p 5 sgk/7 3/ Bài t p c ng c ( 7’):
  7. Bài 1: M i đ nh c a hình đa di n là đ nh chung c a ít nh t: A. 5 c nh. B. 4 c nh. C. 3 c nh. D. 2 c nh. Bài 2: Cho kh i chóp có đáy là n- giác. Trong các m nh đ sau, m nh đ nào đúng? A. S c nh c a kh i chóp b ng n + 1. B. S m t c a kh i chóp b ng 2n. C. S đ nh c a kh i chóp b ng 2n + 1. D. S m t c a kh i chóp b ng s đ nh c a nó. Bài 3. Có th chia hình l p phương thành bao nhiêu t di n b ng nhau? A. 2. B. 4. C. 6. D. Vô s . 4. D n dò( 3’): H c bài cũ, chu n b bài m i. V/ Ph l c: B ng ph 1: -------------------------------------
Đồng bộ tài khoản