Khôi phục dữ liệu đơn giản và nhanh chóng

Chia sẻ: Vu Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
533
lượt xem
263
download

Khôi phục dữ liệu đơn giản và nhanh chóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đôi khi, ban nhỡn tay xóa đi những dữ liêu quan trong, hoăc xóa đi những dữ liệu nhưng rôi sau nay lai cần phải sử dụng chúng. Nêu rơi vào trường hợp như vậy Recuva se la “vi cứu tinh” cua ban.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khôi phục dữ liệu đơn giản và nhanh chóng

  1. Khôi phuc dữ liệu đơn giản và nhanh chong ̣ ́ Đôi khi, ban nhơ tay xoa đi nhưng dư liêu quan trong, hoăc xoa dư liêu ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ nhưng rôi sau nay lai cân phai sư dụng chung. Nêu rơi vao trương hơp như ̀ ̣̀̀ ̉ ́ ́ ̀ vây, Recuva sẽ là “vị cưu tinh” cua ban. ̣ ̉ ̣ Trong qua trinh sử dung may tinh, đăc biêt la cac may tinh dung  ́̀ ̣ ́́ ̣ ̣̀́ ́́ ̀ chung, chuyện người nay xoa nhầm dữ liệu cua người kia, hay thậm  ̀ ́ ̉ chi chinh tay ban xoa đi cac dữ liệu quan trong cua minh ma không  ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ chu đinh hoặc không biết… rồi đến khi cần sử dung đến chung, ban  ̣̉ ̣ ́ ̣ mới phat hiện ra chung không con tồn tai trên ổ cứng cua minh. Trong  ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ trường hợp nay, hay thử nhờ đên sự trợ giup cua Recuva.  ̀ ̃ ́ ́ ̉ Recuva la tiện ich nho gon va miễn phi, co thể giup ban nhanh chong  ̀ ́ ̣̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ khôi phuc lai cac dữ liệu bi ban xoa đi khoi ổ cứng, thậm chi la cac dữ  ̣ ̣ ́ ̣̣ ́ ̉ ́̀́ liệu bi xoa đi khoi the nhớ, iPod hoăc USB. Chương trinh bao gôm 2  ̣́ ̉ ̉ ̣ ̀
  2. phiên ban: phiên ban cai đặt thông thường va phiên ban Portable (sử  ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ dung ngay ma không cần cai đăt). Va một đặt điểm nổi bật cua  ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ chương trinh đo la co hỗ trợ tiếng Viêt hoan toan.  ̀ ́̀́ ̣ ̀ ̀   Download chương trinh tai đây. (http://soft4all.info/free­software­ ̀ ̣ download/recuva­a­file­recovery­tool­that­will­unerase­files­that­you­ have­mistakenly­deleted­from­your­computer/ )    Bai viêt sau đây sư dung phiên ban cai đăt thông thương lam vi  ̀ ́ ̣̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ du.  ̣ Đâu tiên, ban kich hoat file download được để tiến hanh cai đặt.  ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ Trong bươc cai đăt đâu tiên, chương trinh yêu cầu ban chon ngôn ngữ  ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ cai đăt, chon “Vietnamese” để sử dung ngôn ngữ tiếng Viêt. ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Sau khi kết thuc qua trinh cai đặt, ban kich hoat để bắt đâu sử dung  ́ ́̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ chương trinh. Chương trinh co 2 hinh thưc khôi phuc file.  ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ 1. Khôi phuc file theo tưng bươc: ̣ ̀ ́ Đây la cach thưc khôi phuc file măc đinh cua Recuva. Sau khi cai đăt  ̀́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ va kich hoat lần đầu tiên, chương trinh se sử dung cach thức khôi  ̀́ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ phuc file nay. Cach thưc sử dung này kha đơn gian va phu hơp vơi  ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣̀ ́ những ai không chuyên về may tinh.  ́́ Tai giao diện đầu tiên cua chương trinh, ban click nut “Tới” để tiếp tuc.  ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ Trong trương hơp ban muốn sử dung hinh thưc khôi phuc file thứ 2,  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ đanh dấu vao muc “Không hiển thi thuật si khi khởi động” va nhấn nut  ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ “Huy bo”. (Cach thức nay se đươc đề cập sau). ̉ ̉ ́ ̀ ̃ ̣
  3. Tai bươc thứ 2, chương trinh cho phep ban chon kiểu file cân khôi  ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ phuc. Việc chia ra thanh cac kiểu file cần khôi phuc thế nay (như hinh  ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ anh, phim, tai liệu…) se giup ban bo gon pham vi tim kiếm, giup kêt  ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̣́ ̣ ̀ ́ ́ qua tim kiếm đươc chinh xac hơn. Nhấn “Tới” để tiếp tuc. ̉̀ ̣ ́ ́ ̣
  4. Bước tiếp theo, chương trinh sẽ cho phep ban chon pham vi tim kiếm.  ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ Chẳng han file ban cần tim từng nằm trên My Documents, ban lưa  ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ chon tim kiếm trong “Muc tai liệu cua tôi”… Trong trường hợp không  ̣̀ ̣ ̀ ̉ nhớ vi tri chinh xac cua file đa bi xoa, đanh dấu vao tuy chon “Tôi  ̣́ ́ ́ ̉ ̣̃́ ́ ̀ ̀ ̣ không chăc” để chương trinh tiến hanh tim kiếm trên toan bộ ổ cứng  ́ ̀ ̀ ̀ ̀ va the nhớ (nếu co). ̀ ̉ ́ Cuối cung, ban nhấn vao nut “Băt đầu” ơ bươc tiếp theo để băt đầu  ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ tim kiếm file đa bi xoa cua ban. Đanh dấu vao muc “Bât quet sâu, kỹ  ̀ ̣̃́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ hơn” trong trường hợp file cua ban đa bi xoa từ cach đây kha lâu.  ̉ ̣ ̣̃́ ́ ́
  5. Qua trinh tim kiếm cac file đa bi xoa dưa vao thông tin ban cung cấp  ́̀ ̀ ́ ̣̃́ ̣ ̀ ̣ diễn ra kha nhanh gon.  ́ ̣ Sau khi qua trinh tim kiếm kết thuc, cac file co đinh dang phu hợp với  ́̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̀ thông tin ma ban đa chon ơ trên se hiện ra dươi dang cac thumbnail  ̣̀ ̃ ̣̉ ̃ ́ ̣ ́ (đối với hinh anh hoặc video) hoặc dưới dang danh sach kem tên file.  ̀ ̉ ̣ ́ ̀ Nhấn vao nut “Chuyển sang chế độ nâng cao” ở trên goc phai để  ̀ ́ ́ ̉ thấy được trang thai cua cac file ro hơn. Dưa vao trang thai cua file  ̣ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ tim kiếm đươc, ban co thể đươc biêt file đo co thể đươc khôi phuc hay  ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́́ ̣ ̣
  6. không. Những file ở trang thai “Không thể khôi phuc” va co mau đo thì  ̣ ́ ̣ ̀́ ̀ ̉ kha năng phuc hôi dường như la không thể. Ngược lai, những file có  ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ mau xanh va ơ tinh trang “Tuyệt vời” thi kha năng khôi phuc la rất  ̀ ̀̉̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ cao. Lưu y: Những file nếu đa bi xoa đi cach đây từ rât lâu thi kha năng  ́ ̣̃́ ́ ́ ̀ ̉ khôi phuc được la dường như không co, nhưng file co thơi gian xoa  ̣ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́ mới đây thi kha năng khôi phuc được la rất cao. ̀ ̉ ̣ ̀ Cuối cung, đanh dấu vao những file ma ban muốn khôi phuc va nhấn  ̀ ́ ̀ ̣̀ ̣ ̀ vao nut “Phuc hồi”. Môt hộp thoai hiện ra, cho phep ban chon vi tri lưu  ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣́ cac file phuc hồi va qua trinh khôi phuc lai cac file se diễn ra rất  ́ ̣ ̀ ́̀ ̣ ̣ ́ ̃ nhanh chong.  ́ 2. Khôi phuc file băng giao diên nâng cao: ̣ ̀ ̣ Như trên đa đề cập, để sử dung hinh thưc khôi phuc file nâng cao, tai  ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ bước đâu tiên khơi đông chương trinh, đanh dấu vao tuy chon “Không  ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ hiển thi thuật si khi khơi động” va nhấn nut “Huy bo”. ̣ ̃ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ Giao diện mới cua chương trinh se hiện ra.  ̉ ̀ ̃
  7. Cach thức tim kiếm va khôi phuc file trên giao diện nay cung tương tự  ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̃ như cach 1. Đầu tiên, ban chon vi tri chứa file trước khi xoa ở khung  ́ ̣ ̣ ̣́ ́ bên trai (chon “Moi ổ đia” nếu ban không chắc chắn về vi tri cua file),  ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣́̉ tiếp theo chon kiểu file cần khôi phuc ở khung bên phai va cuối cung,  ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ nhấn vao nut “Quet”. ̀ ́ ́
  8. Qua trinh tim kiếm cac file phu hợp cung vân se diễn ra như ở trên.  ́̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̃ ̃ Sau khi qua trinh tim kiếm kết thuc, danh sach cac file đa bi xoa phù  ́̀ ̀ ́ ́ ́ ̣̃́ hợp vơi yêu cầu tim kiếm se đươc hiển thi. Ưu điểm cua cach thức tim  ́ ̀ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ kiếm nay đo la chi cần tiến hanh quet 1 lần, tât ca cac đinh dang file  ̀ ́̀ ̉ ̀ ́ ́ ̉́ ̣ ̣ tương ứng (như hinh anh, tai liệu hay video…) se đươc tim kiếm, ban  ̀ ̉ ̀ ̃ ̣̀ ̣ chi việc chon kiểu file tương ưng để hiển thi danh sach tim kiếm.  ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ Ngoai ra, cac thông tin liên quan đến file cung hiển thi ro rang va chi  ̀ ́ ̃ ̣̃̀ ̀ tiêt hơn, giup ban dễ dang tim đươc nhưng file ma minh mong muốn  ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̀̀ để khôi phuc. Cach khôi phuc cac file đa bi xoa vẫn tiến hanh tương  ̣ ́ ̣ ́ ̣̃́ ̀ tự như trên. Để quay trở lai cach thức khôi phuc theo từng bước bước như ở trên,  ̣ ́ ̣ ban click vao nut “Tuy chon”, đanh dấu vao muc “Hiển thi thuật si khi  ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ khởi động” hoặc nhấn vao nut “Chay Thuật si” để tiến hanh khôi phuc  ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ như cach 1. ́
  9. Đôi với phiên ban Portable, ngôn ngữ măc đinh la tiếng Anh, cach  ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ thức sử dung vân hoan toan tương tự như ơ trên. Để thay đổi ngôn  ̣ ̃ ̀ ̀ ̉ ngữ mặc đinh, tai bước đầu tiên, ban nhấn Cancel để giao diện nâng  ̣ ̣ ̣ cao cua chương trinh hiện ra. Tiếp theo, nhấn vao nut Options trên  ̉ ̀ ̀ ́ giao diện chinh va chon Language la Vietnamese ơ hộp thoai tiếp  ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ theo để sử dung tiếng Việt lam ngôn ngữ măc đinh. ̣ ̀ ̣ ̣ Tom lai, cung với viêc nho gon, khôi phuc nhanh chong va hỗ trợ  ́ ̣ ̀ ̣ ̣̉ ̣ ́ ̀ hoan toan tiếng Việt, Recuva la trợ thu hưu ich cho ban bât cứ khi  ̀ ̀ ̀ ̉ ̃́ ̣ ́ nao, giup ban an tâm hơn va không lo sơ minh xoa nhầm đi cac file  ̀ ́ ̣ ̀ ̣̀ ́ ́ co nội dung quan trong.  ́ ̣
Đồng bộ tài khoản