Không khí và sự cháy

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
481
lượt xem
73
download

Không khí và sự cháy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các chất sau : KClO3, H2O, CaCO3, không khí, chất nào dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm ? - Viết phương trình phản ứng. - Cho biết phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học nào ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Không khí và sự cháy

 1. Trường THPT ĐẠ TÔNG Giáo viên: NGÔ THỊ HUYỀN
 2. - Trong các chất sau : KClO3, H2O, CaCO3, không khí, chất nào dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm ? - Viết phương trình phản ứng. - Cho biết phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học nào ?
 3. Caùc em thaät laø may maén ñöôïc sinh ra Ca may ma vaø lôùn leân ôû nôi coù moät baàu khoâng khí thaät trong laønh, bao quanh laø ñoài nuùi nh bao vaø caây xanh. • Caùc em haõy keå teân caùc chaát coù trong khoâng khí maø em bieát ? • Ngoaøi nhöõng chaát ñoù, trong khoâng khí coøn coù nhöõng chaát naøo, baèng caùch naøo ñeå ng ch chöùng minh chaát ñoù toàn taïi trong khoâng ng khí? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta giaûi ng quyeát.
 4. Caùc em haõy Quan sát thí nghiệm. Em haõy giaûi thích vì sao oxi chieám 1/5 theå tích khoâng khí?
 5. Kết luận : - Khoâng khí laø moät hoãn hôïp khí trong ñoù khí oxi chieám khoaûng 1/5 theå tích khoâng khí (21%), phaàn coøn laïi haàu heát laø khí nitô (78%). Vaäy, 1 % coøn laïi laø caùc khí naøo? Laáy daãn chöùng minh hoïa.
 6. 2. Ngoài khí oxi, nitơ, không khí còn chứa những chất gì ? - Trong không khí, ngoài khí N2 và O2, còn có hơi nước, khí CO2, một số khí hiếm như Ar, Ne, bụi,…(chiếm khoảng 1%).
 7. Em coù suy nghó gì khi nhìn hình aûnh naøy?
 8. Trả lời các câu hỏi sau : 1.Các nguồn gây ô nhiễm không khí ? 2.Không khí bị ô nhiễm gây ra những tác hại như thế nào ? 3.Chúng ta nên làm gì để bảo vệ bầu không khí trong lành, tránh ô nhiễm. Caùc nhoùm thaûo luaän 3 phuùt traû lôøi 3 caâu hoûi treân 1 2 Trang tiếp 3
 9. Không khí ô nhiễm : ► Sẽ làm tổn hại đến sức khỏe con người ► Tác hại đến sự phát triển bình thường của sinh vật. ► Hủy hoại các nguồn tài nguyên, các công trình do con người tạo nên. Về trang câu hỏi
 10. - Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh. - Không vứt và xả rác bừa bãi. - Tuyên truyền mọi người có ý thức bảo vệ môi trường.
 11. Câu 1 Câu 2 Câu 3
 12. Câu 1 : Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau ? A Không khí là một nguyên tố hóa học B Không khí là một đơn chất C Không khí là một hợp chất của hai nguyên tố là nitơ và oxi D Không khí là một hỗn hợp của nitơ, oxi và một số chất khác Chính xác Rất tiếc, em đã trả lời sai Về trang câu hỏi
 13. Câu 2 : Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí : 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác A (CO2, CO, khí hiếm,...) 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi. B 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác C (CO, CO2, khí hiếm,...) 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. D Chính xác Sai rồi Về trang câu hỏi
 14. Câu 3 : Không khí sạch là không khí : A Có nhiều khí oxi B Có ít khí cacbonic và các khí khác Không có khói, bụi, các chất rắn hàm C lượng nhỏ < 1% D Có nhiều khí nitơ Chính xác Sai rồi Trang kế tiếp Về trang câu hỏi
 15. Khí thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp Dân số tăng nhanh cùng với sự phát Giao thông: triển của thành phố khói thải từ các làm tăng lưu lượng loại xe có động xe lưu thông trên cơ chạy trên đường, ngày càng đường. làm ô nhiễm bầu không khí chúng ta đang hít thở.
 16. Hãy hành động vì chất lượng không khí Hãy trồng và bảo vệ cây xanh. Khi đi gần, Nên sử dụng xe bạn Ôû ñòa phöông caùc em neân ngaên vừa giảm chi buýt chaën nên sử dụng xe đạp hay phaù .röøng, ñoát röøng, mang caây xanh giảm ô phí, hạn chế kẹt đi bộ xe, vừa ñeán lôùp, taïo khoâng khí trong laømmôi trường. nhiễ nh, deã chòu giôø hoïc seõ höng phaán hôn….coâ hy voïng theá heä caùc em seõ baûo veä ñöôïc taøi nguyeân röøng cuûa ñòa phöông. Về trang câu hỏi Trang tiếp
 17. Tổng kết kiến thức trọng tâm bài Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí 78% khí nitơ 21% khí oxi 1% các khí khác Mỗi người cần góp phần giữ cho không khí trong sạch Trang tiếp
 18. 1 S ỰSỐNG S Ự SHEXIN Ự KARL 2 S C CA C BO NI C 3 H H SỨCKHỎE 4 Á Y AN H T RỒNGCÂY X 5 Á Y 6 ÁNHKI M Câu 3 :ếMộố trong ng n ấtnkhí gây ô nhiễm khí khí Câu12::nàyột s:ti đầô nhnhmngtệchđấmkimoxihduykhôngkhôngtn ự ? Câu 5 :NĐuườ các cóữoxi, bi ốhiphápẽbkhông còns..................? Câu 6 M a không nguyêntrái phit ra ảo vệ trì tính chấ s Ng trongu tiên ữ Câu phát ệ s không có ự cháy, trong lành tránh nhiễ ? nhiễ ảnh ưởng rất lớn đế vật lý Câu 4 Không khí ô sống và chiếm thể tích gần bằng 1/5 thể tích không khí là ...............con người ? ................? Kết thúc
 19. Hướng dẫn -dặn dò : BT về nhà : 2; 7 / 99 sgk Xem trước bài : Sự cháy - sự oxi hoá chậm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản