Không lỗ van ba lá - BS Lê Kim Tuyến (Phần 2)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
94
lượt xem
18
download

Không lỗ van ba lá - BS Lê Kim Tuyến (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Diễn tiến: 40% tử vong năm 1 tuổi. 50% tử vong từ 1 - 15 tuổi, tuỳ thuộc tuần hoàn phổi. Biến chứng thần kinh: cơn ngất, abces. Biến chứng VNTM 7%. Loạn nhịp như rung nhĩ, cuồng nhĩ. Suy tim

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Không lỗ van ba lá - BS Lê Kim Tuyến (Phần 2)

  1. DIEÃN TIEÁN - 40% töû vong naêm 1 tuoåi - 50% töû vong töø 1 - 15 tuoåi - Tuøy thuoäc tuaàn hoaøn phoåi - Bieán chöùng thaàn kinh: côn ngaát, abceøs - Bieán chöùng VNTM 7% - Loaïn nhòp (Rung nhó, Cuoàng nhó) - Suy tim
Đồng bộ tài khoản