Khuyến cáo của Hội tim mạch quốc gia về lưọng giá nguy cơ tim mạch chu phẫu và chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật ngoài tim

Chia sẻ: Nguyen Quang Ngoc Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
85
lượt xem
13
download

Khuyến cáo của Hội tim mạch quốc gia về lưọng giá nguy cơ tim mạch chu phẫu và chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật ngoài tim

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiêncứutiênđoánlâmsàngnguycơtim/phẫuthuậtngoàitim: dựavào6 yếutố: –Phẫuthuậtnguycơcao –BệnhsửbệnhtimTMCB –Bệnhsửsuytim –Bệnhsửđộtquỵ –Cóđiềutrịinsulin trướcphẫuthuật –Creatininemáu 2mg/dL trướcphẫuthuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khuyến cáo của Hội tim mạch quốc gia về lưọng giá nguy cơ tim mạch chu phẫu và chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật ngoài tim

 1. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Tröôûng tieåu ban : PGS.TS. Phaïm Nguyeãn Vinh UÛy vieân : PGS. TS. Chaâu Ngoïc Hoa ThS. BS. Hoà Huyønh Quang Trí GS. TS. Nguyeãn Laân Vieät GS. TS. Ñaëng Vaïn Phöôùc PGS. TS. Huyønh Vaên Minh
 2. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Nguy cô tim cuûa phaãu thuaät ngoaøi tim Bieán chöùng tim : 23% nguyeân nhaân cuûa 3% töû vong chung cuûa phaãu thuaät lôùn* Bieán chöùng thöôøng gaëp nhaát: – Thieáu maùu cô tim – NMCT caáp TL : * Khuri SF, Henderson WG, DePalma RG et al. Ann Surg 2005 ; 242 : 326-341 2
 3. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Nhoài maùu cô tim/beänh nhaân phaãu thuaät ngoaøi tim Thöôøng gaëp : NMCT khoâng ST cheânh leân Töû vong trong beänh vieän: NMCT/STC > NMCT/KSTC Töû vong laâu daøi: NMCT/KSTC > NMCT/STC TL : Liebson PR, Klein LW. Prog Cardiovasc Dis 1997 : 39 : 399-444 3
 4. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM The Revised Cardiac Risk Index (RCRI) Nghieân cöùu tieân ñoaùn laâm saøng nguy cô tim/phaãu thuaät ngoaøi tim: döïa vaøo 6 yeáu toá: – Phaãu thuaät nguy cô cao – Beänh söû beänh tim TMCB – Beänh söû suy tim – Beänh söû ñoät quî – Coù ñieàu trò insulin tröôùc phaãu thuaät – Creatinine maùu > 2mg/dL tröôùc phaãu thuaät 4000 b/n; nghieân cöùu ñoaøn heä Keát quaû: bieán coá tim chính ôû b/n coù 0,1,2 hoaëc >3 yeáu toá laø 0.5%, 1.3%, 4% vaø 9% TL : Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM et al. Circulation 1999 ; 100 : 1043-1049 4
 5. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Caùc tröôøng hôïp beänh tim maïch tieán trieån caàn ñöôïc khaûo saùt tröôùc phaãu thuaät ngoaøi tim Hoäi chöùng ÑMV khoâng oån ñònh TD: CCS ñoä III hoaëc IV môùi bò NMCT Sieâu aâm tim maát buø TD: NYHA IV, môùi bò suy tim hoaëc suy tim naëng hôn Loaïn nhòp naëng Beänh van tim naëng TD: heïp van ÑMC naëng (Ñoä cheânh aùp trung bình > 40mmHg, DT môû van van < 1cm2 hoaëc coù trieäu chöùng) TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007 5
 6. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Öôùc chöøng naêng löôïng caàn duøng cho hoaït ñoäng 1 MET 4 METS OÂng baø coù theå töï chaêm soùc ? OÂng baø coù theå leo leân 1 taàng laàu hoaëc di boä leân ñoài ? AÊn maëc quaàn aùo hoaëc söû duïng veä sinh? Ñi boä treân ñöôøng baèng vaän toác 6km/giôø? Ñi boä trong nhaø Chaïy khoaûng ngaén ? Ñi boä treân ñöôøng baèng 1 Laøm vieäc naëng quanh nhaø nhö hoaëc 2 khu nhaø (vaän toác 3.2- coï saøn hoaëc naâng vaät naëng? 4.8km/giôø)? Tham gia golf, bowling, khieâu vuõ, Laøm vieäc nheï quanh nhaø nhö tennis ñaùnh ñoâi? 4 METS queùt buïi, röûa nhaø? Tham gia theå thao nhö bôi loäi, tennis ñaùnh ñôn, ñaù banh, boùng roå hoaëc tröôït vaùn MET : metabolic equivalent 10 METS TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non 6 Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007
 7. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Phaân taàng nguy cô tim do thuû thuaät phaãu thuaät ngoaøi tim Phaân taàng nguy cô Thuû thuaät Maïch maùu (nguy cô tim>5%) Phaãu thuaät ÑMC hoaëc maïch ngoaïi vi Trung gian (nguy cô tim Phaãu thuaät loàng ngöïc, trong phuùc maïc 1- 5%) Gôõ boû noäi maïc ÑM caûnh Phaãu thuaät ñaàu vaø coå Phaãu thuaät chænh tröïc Phaãu thuaät tieàn lieät tuyeán Thaáp (nguy cô tim
 8. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Quy trình löôïng giaù vaø chaêm soùc phaãu thuaät ngoaøi tim Yes Perioperative surveillance * YTNC : Need for emergency Operating room and postoperative risk Beänh tim Step I (Class I, LOE C) TMCB noncardiac surgery stratification and risk factor management Tieàn söû suy tim No hoaëc suy tim coøn buø Yes Evaluate and treat ÑTÑ Active cardiac per ACC?AHA Consider operating Step 2 (Class I, LOE B) Beänh thaän maïn conditions guidelines room Beänh maïch maùu naõo No ** Caân nhaéc veà Yes Proceed with cheïn beâta Low risk surgery chu Step 3 (Class I, LOE B) planned surgery phaãu/quaàn theå ñaõ No nghieân cöùu giaûm ñöôïc taät beänh/töû vong Good functional capacity (MET Yes Proceed with Step 4 level greater than or equal to (Class I, LOE B) planned surgery 4) without symptoms No or unknown Step 5 8 TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non Cardiac Surgery. Circulation on line Sept
 9. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Quy trình löôïng giaù vaø chaêm soùc phaãu thuaät ngoaøi tim 3 or more clinical 1 or 2 clinical risk no clinical risk risk factors** factors** factors Vascular surgery Intermediate risk Vascular surgery Intermediate risk Class I, surgery surgery LOE B Class IIa, LOE B Consider testing if it Proceed with planned surgery with HR coltrol (Class IIa, LOE B) or Proceed with will change consider noninvasive testing (Class Ib, LOE B) if it will change planned surgery management* management * YTNC : Beänh tim TMCB Tieàn söû suy tim hoaëc suy tim coøn buø ÑTÑ Beänh thaän maïn Beänh maïch maùu naõo ** Caân nhaéc veà cheïn beâta chu phaãu/quaàn theå ñaõ nghieân cöùu giaûm ñöôïc taät beänh/töû vong TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non 9 Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007
 10. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Caùc phöông tieän caän laâm saøng giuùp löôïng giaù BÑMV ECG Sieâu aâm tim ECG gaéng söùc ECG di ñoäng 24 -48 giôø (Ambulatory ECG Monitoring) Sieâu aâm tim Dobutamine, sieâu aâm tim Dipyridamole Xaï hình töôùi maùu cô tim: Dipyridamole perfusion scintigraphy AÛnh coäng höôûng töø Dobutamine (Dobutamine stress magnetic resonance imaging) MSCT chuïp maïch vaønh; MRI chuïp maïch vaønh Chuïp ÑMV caûn quang qui öôùc 10
 11. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Caùc nghieân cöùu chöùng minh giaù trò cuûa SAT Dobutamine/löôïng ñònh nguy cô chu phaãu TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non 11 Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007
 12. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Caùc nghieân cöùu chöùng minh giaù trò cuûa SAT Dobutamine/löôïng ñònh nguy cô chu phaãu TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007 12
 13. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Caùc nghieân cöùu chöùng minh giaù trò cuûa SAT Dobutamine/löôïng ñònh nguy cô chu phaãu TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007 13
 14. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Caùc nghieân cöùu chöùng minh giaù trò cuûa ECG di ñoäng/löôïng ñònh nguy cô chu phaãu TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non 14 Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007
 15. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Löïa choïn phöông tieän caän laâm saøng naøo? ECG luùc nghæ; sieâu aâm tim luùc nghæ; thöôøng qui ECG gaéng söùc: phoå bieán nhaát, ngay caû treân BN phình ÑMC buïng Stress hình aûnh tim: khi coù bloác nhaùnh traùi, daày thaát traùi keøm taêng gaùnh, ñang söû duïng digitalis Stress döôïc chaát (adenosine, dipyridamole, dobutamine): BN khoâng khaû naêng gaéng söùc 15
 16. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Caùc beänh tim maïch caàn quan taâm tröôùc phaãu thuaät ngoaøi tim Beänh ÑMV THA Suy tim Beänh cô tim (đaëc bieät BCT phì ñaïi) Beänh van tim Loaïn nhòp vaø roái loaïn daãn truyeàn Mang maùy taïo nhòp tim hoaëc ICD Beänh maïch maùu phoåi vaø beänh tim baåm sinh 16
 17. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Khaûo saùt nguy cô BÑMV/phaãu thuaät ngoaøi tim ECG 12 chuyeån ñaïo: – BN coù 1 YTNC laâm saøng/phaãu thuaät maïch maùu (IB) – BN bieát coù beänh tim TMCB, beänh ÑMNV, beänh maïch maùu naõo/phaãu thuaät nguy cô trung bình (IC) – BN khoâng YTNC nhöng phaãu thuaät maïch maùu (IIaB) – BN coù 1 YTNC/phaãu thuaät nguy cô trung bình (IIbB) Yeáu toá nguy cô laâm saøng: – Beänh tim TMCB – Tieàn söû suy tim hoaëc suy tim coøn buø – Tieàn söû beänh maïch maùu naõo – ÑTÑ – Suy thaän TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non 17 Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007
 18. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Traéc nghieäm khoâng xaâm nhaäp tröôùc phaãu thuaät ngoaøi tim Tình traïng tim maïch tieán trieån: caàn ñieàu trò theo khuyeán caùo tröôùc phaãu thuaät ngoaøi tim (IB) TN khoâng xaâm nhaäp/BN > 3 YTNC laâm saøng keøm chöùc naêng tim keùm (
 19. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Traéc nghieäm khoâng xaâm nhaäp tröôùc phaãu thuaät ngoaøi tim Tình traïng tim maïch tieán trieån: Hoäi chöùng ÑMV khoâng oån ñònh Suy tim maát buø Loaïn nhòp naëng Beänh van tim naëng TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non 19 Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007
 20. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VEÀ LÖÔÏNG GIAÙ NGUY CÔ TIM MAÏCH CHU PHAÃU VAØ CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN PHAÃU THUAÄT NGOAØI TIM Traéc nghieäm khoâng xaâm nhaäp tröôùc phaãu thuaät ngoaøi tim : class III BN khoâng YTNC laâm saøng/phaãu thuaät nguy cô trung bình (III C) BN phaãu thuaät ngoaøi tim nguy cô thaáp (III C) TL : Lee A et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Non Cardiac Surgery. Circulation on line Sept 27, 2007 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản